Copy
Nyhetsbrev maj 2020
Hej!
 
2020 har inletts på ett sätt som nog ingen av oss kunde tänka sig i slutet på förra året. Spridningen av coronaviruset och sjukdomen Covid-19 har förändrat såväl resemönster som arbetssätt och lett till en hel del inställda eller uppskjutna evenemang. MFoF följer kontinuerligt utvecklingen och Folkhälsomyndighetens råd för att minska spridningen över Sverige.
Läs mer om hur vi agerar utifrån pandemin

Arbetet med föräldraskapsstöd fortgår givetvis hos oss på MFoF. Detta nyhetsbrev ger en bild av vad som är på gång inom området just nu.
Familj som håller varandras händer

Att vara förälder idag – ny rapport om föräldrars upplevelser av föräldraskapet


Under hösten 2019 skickades en webbenkät ut till över 3800 föräldrar med barn upp till och med 18 år. Syftet var att få reda på mer om hur föräldrar upplever det att vara förälder idag, vilka utmaningar de stöter på och hur de hanterar dem. Undersökningen gjordes i samarbete mellan MFoF och SOM-institutet vid Göteborgs universitet och resultatet har nu publicerats i en rapport som finns tillgänglig på MFoF:s webbplats.

Rapporten bekräftar till stor del tidigare studiers resultat, men ger även nya insikter om vad föräldrar upplever som utmanande. Resultatet är tänkt att användas av yrkesverksamma och beslutsfattare inom området som ett underlag för ett mer ändamålsenligt föräldraskapsstöd. Rapporten är även ett underlag för MFoF i det fortsatta arbetet att stödja genomförandet av den nationella strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd.

Läs mer
SAVE THE DATE
 

Konferens ”Tillsammans för barnets bästa”,
1 december 2020


Under 2020 har MFoF särskilt fokus på barnets rättigheter och hur dessa tas tillvara i föräldraskapsstödsarbetet. En viktig komponent för att säkerställa barnets rättigheter handlar om hur olika aktörer samverkar. Därför bjuder MFoF, tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Länsstyrelserna in till en nationell konferens med fokus på universellt föräldraskapsstöd under de tidiga åren. Konferensen genomförs den 1 december på Stockholm City Conference Centre i Stockholm.

Mer information, program och anmälningslänk kommer längre fram, men markera redan nu dagen i kalendern! 


Läs mer

Utvecklingsdagar om föräldraskapsstöd skjuts upp till våren 2021


För att stödja genomförandet av den nationella strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd planerade MFoF att under maj anordna två utvecklingsdagar för strateger och utvecklare inom området. I det rådande läget har myndigheten ställt in dagarna. Inga nya datum är satta men planen är att göra ett nytt försök våren 2021. Ny anmälan kommer att behöva göras, även för de som hade en plats till dagarna i maj.

Det årliga forskarmötet för föräldraskapsstöd flyttas till våren 2021


Sedan 2018 har MFoF anordnat årliga möten för forskare inom föräldraskapsstödsfältet. För 2020 planerades mötet på temat ”Barnens röster i forskning om föräldraskapsstöd” att ske i september. Då läget kring coronaviruset och Covid-19 fortfarande är oklart har myndigheten beslutat att skjuta på forskarmötet till våren 2021, men inga datum är satta ännu. Håll utkik efter inbjudan under hösten!
Illustration från MFoF

Delredovisning av arbetet med att stödja genomförandet och följa upp den nationella strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd


MFoF har regeringens uppdrag att stödja genomförandet av den nationella strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd. I november 2018 lämnade myndigheten in sin genomförandeplan för uppdraget, och den 1 april 2020 delredovisades uppdraget för första gången. Rapporten visar att mycket händer inom föräldraskapsstödsområdet såväl på nationell, regional och lokal nivå, men samtidigt att fortsatt utvecklingsarbete krävs inom strategins tre målområden för att nå målet om att alla föräldrar ska erbjudas föräldraskapsstöd under barnets hela uppväxt.

Läs mer
Illustration på olika karaktärer

Kunskap om föräldrar till barn med funktionsnedsättning


I maj 2019 höll Myndigheten för delaktighet (MFD) ett dialogmöte för att fördjupa kunskapen om några av de hinder som föräldrar till barn med funktionsnedsättning möter i samhället. Såväl nationella myndigheter som civilsamhällesaktörer inom området deltog, och MFD har utifrån detta arbete publicerat ”Föräldrar till barn med funktionsnedsättning” på sin webbplats. Samtidigt har de satt igång en kampanj på Instagram och Facebook med syfte att visa på att hindren för föräldrar till barn med funktionsnedsättning finns i samhället, inte hos barnen. 

Läs mer

Ny funktion för kunskapsspridning om psykisk hälsa och suicidprevention


Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att föreslå en funktion som bland annat ska sprida kunskap om psykisk hälsa och suicid till allmänheten. Inom funktionen ska det finnas en företrädare som leder arbetet och är talesperson. Folkhälsomyndighetens förslag ska beakta att funktionen ska kunna vara igång till årsskiftet. Uppdraget ska slutredovisas den 1 maj 2020. 

Läs mer

Uppföljning av nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor


Regeringen har beslutat att ge Statskontoret i uppdrag att följa upp och analysera svenska myndigheters arbete med den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Uppföljningen ska ligga till grund för regeringens fortsatta arbete inom området. Uppdraget ska slutredovisas den 15 mars 2021.

Läs mer
En ung person som sträcker armarna i luften

Utvärdering av insatser för att främja psykisk hälsa hos barn och unga


Regeringen ger Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) i uppdrag att utvärdera insatser för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid bland barn och unga i åldern 2–18 år. SBU ska se över det vetenskapliga underlaget vad gäller strukturerade manualbaserade interventioner (program) på dessa områden, däribland föräldraskapsstödsprogram. Den del av uppdraget som syftar till att utvärdera program för att förebygga psykisk ohälsa ska delredovisas till Regeringskansliet den 1 oktober 2021. Hela uppdraget ska slutredovisas senast den 1 oktober 2022.

Läs mer

Folkhälsomyndigheten samlar kunskap om hembesök i samverkan


I november 2019 genomförde Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen en inspirationsdag om hembesök i samverkan mellan socialtjänst och barnhälsovård. Dagen var välbesökt och deltagare från hela landet delade erfarenheter kring arbete med hembesök i samverkan i socioekonomiskt utsatta områden. Nu har Folkhälsomyndigheten samlat informationen från dagen, länkar till mer information om hembesök i samverkan samt länkar till forskning, praktik och styrande dokument på sin hemsida. 

Läs mer
Film om hembesök i samverkan - erfarenheter från praktiken
Film från Folkhälsomyndigheten. Här berättar chefer och personal som arbetar med hembesök i samverkan om sina erfarenheter av arbetssättet.
Dela på Facebook Dela på Facebook
Vidarebefodra Vidarebefodra
Läs mer på vår hemsida
Läs mer på vår hemsida
Kontakta oss via mail
Kontakta oss via mail
Följ oss på LinkedIn
Följ oss på LinkedIn
Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd är en statlig kunskapsmyndighet med ansvar för familjerätt, föräldraskapsstöd och familjerådgivning. Vi arbetar också för att internationella adoptioner till Sverige ska ske på ett lagligt och etiskt godtagbart sätt. I all vår verksamhet ska vi främja barnets rättigheter som de uttrycks i barnkonventionen.

Copyright © 2020 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, All rights reserved.


Här kan du uppdatera dina kontaktuppgifter eller säga upp din prenumeration.
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp