Copy
Nyhetsbrev oktober 2020
Hej!
 
Så här års blir det verkligen påtagligt att vi går mot mörkare och kallare tider. Mest gäller det förstås väder och solljus, men de flesta av oss vet hur lätt det kan smitta av sig på humöret och dagsformen. Med en pandemi som dessutom kräver avstånd mellan människor och minskar våra möjligheter att ses blir det extra viktigt att hålla hårt i det som är positivt.

För oss på MFoF är det förstås en ovan situation att i olika sammanhang inte kunna träffa er som arbetar inom våra verksamhetsområden. Men under denna höst händer å andra sidan mycket som utvecklar vår verksamhet. Vi har en ny generaldirektör i professor Per Bergling, vi har blivit (och blir) fler och flyttar just nu in i nya större lokaler i Skellefteå. Samtidigt organiserar vi oss för att bättre kunna fördjupa oss utifrån både aktuella samhällsutmaningar och kunskapsområden som ständigt efterfrågas.

Det här är viktigt inte minst vad gäller föräldraskapsstöd, ett område som tycks få allt större uppmärksamhet från regeringen och socialdepartementet. Inom denna verksamhetsdel ser vi under hösten och vintern bland annat fram emot att på vår webbplats publicera ett antal viktiga och efterfrågade kunskapsmaterial. Och just detta kan kanske vara ett exempel på att fokusera på det positiva – när allehanda möten och konferenser uteblir försöker vi hinna med allt det där andra som kräver hårt arbete på kontoret (i dessa tider ofta hemmakontoret).

Och ärligt talat, när höstrusket viner där ute är väggar, tak och värme en välkommen förmån.
Maria Wikström

Nytt uppdrag och ny medarbetare inom föräldraskapsstöd på MFoF


Regeringen ger MFoF i uppdrag att inkomma med underlag inför en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har fått i uppdrag att sammanställa ett underlag till denna strategi där ett flertal myndigheter ska bidra med underlag.

I september välkomnade vi därför en ny medarbetare inom föräldraskapsstöd på MFoF. Maria Wikström heter hon och kommer att ansvara för detta uppdrag. Maria kommer från en anställning inom Skellefteå kommun där hon arbetat med verksamhetsutveckling inom socialtjänstens funktionshinderområde med inriktning mot psykisk ohälsa.

Läs mer om uppdraget här

Konferensen ”Tillsammans för barnets bästa” blir digital


Med anledning av de rådande restriktionerna kring Covid-19 kommer konferensen den 1 december att bli digital utan deltagare på plats.

Dagen ska bidra till kunskapspåfyllning, inspiration och exempel på samverkan inom föräldraskapsstöd. Den ska även belysa vetenskapen kring varför föräldraskapsstöd är viktigt och hur olika samverkansformer mellan olika aktörer och stödformer kan bli en framgångsfaktor för barnets bästa.

Du som redan är anmäld till konferensen behåller din plats och anmälan öppnas nu upp för fler deltagare. Sista anmälningsdag är 20 november

Program och anmälningslänk finns här

OBS! Om du som redan är anmäld fått förhinder att delta avanmäler du din plats till info@mfof.se.
Dela gärna med dig av goda exempel på samverkan kring föräldraskapsstöd som pågår i din region eller kommun. En sammanställning av alla exempel kommer att finnas tillgänglig på MFoF:s webbsida.

Klicka här för att skicka in exempel på god samverkan
MFoF arrangerar denna konferens i samverkan med Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelserna, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner.

Presentation av rapporten ”Att vara förälder idag”


Den 24 september bjöd MFoF tillsammans med SOM-institutet in till ett webbinarium där rapporten ”Att vara förälder idag – föräldrars upplevelser av föräldrarollen och utmaningar i föräldraskapet” presenterades. Rapporten bygger på en webbenkät som skickades ut till över 3800 föräldrar med barn upp till och med 18 år under hösten 2019. Syftet var att få reda på mer om hur föräldrar upplever det att vara förälder idag, vilka utmaningar de stöter på och hur de hanterar dem. Undersökningen gjordes i samarbete mellan MFoF och SOM-institutet vid Göteborgs universitet. 

Klicka här för att se en inspelning av webbinariet

Medverkande: Eva Eurenius, Tony Boman och Maria H Andersson från MFoF samt Sophie Cassel och Björn Rönnerstrand från SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Samarbetsprojekt under hösten


I MFoF:s kunskapsuppdrag ingår det att samla och tillgängliggöra aktuell kunskap till yrkesverksamma och beslutsfattare. I detta uppdrag behöver vi ibland ta hjälp av lärosäten eller andra organisationer och aktörer för att ta fram de kunskapsunderlag som vi ser att det finns behov av. Under hösten pågår fyra uppdrag från MFoF i samarbete med externa aktörer.
Kartläggning av föräldraskapsstödsprogram
PwC kartlägger föräldraskapsstödsprogram som används i Sverige. Kartläggningen ska vara till stöd för kommuner och regioner för att de ska veta vilka olika program som finns, vad de innehåller, vilken målgrupp de har, vilken teori de bygger på, om de är vetenskapligt utvärderade och hur en kan utbilda sig inom programmet bland mycket annat. Kartläggningen publiceras i slutet av året.
Hur tillvaratas barnets rättigheter i föräldraskapsstödjande insatser?
Jönköping University gör en litteraturöversikt av forskning som ska visa i vilken utsträckning barnets rättigheter tillvaratas inom föräldraskapsstödjande insatser. Syftet är att beskriva det nuvarande kunskapsläget med fokus både på universellt och riktat stöd. Studien presenteras under första kvartalet 2021.
Vad behövs för att bygga en stödjande organisation?
Uppsala universitet kartlägger systematiska översikter inom implementeringsområdet för att identifiera och belysa viktiga organisatoriska förutsättningar som behöver finnas på plats för att utveckla den nationella föräldraskapsstödsstrategins tredje målområde ”en stödjande organisation”. Resultatet från översikten ska kunna användas av beslutsfattare och tjänstepersoner på regional och lokal nivå i deras strategiska arbete för att implementera föräldraskapsstöd långsiktigt och hållbart. Studie presenteras under första kvartalet 2021.
Kvalitetssäkrad mätning av föräldraskapsstöd
Research Institute of Sweden (RISE) undersöker vilka mätningar och indikatorer som används på lokal nivå idag samt ser om fler kan tas fram och användas vid uppföljning av föräldraskapsstödjande insatser i kommuner och regioner. MFoF har i uppdrag att utforma en plan för hur uppföljning av den nationella strategin och dess tre målområden ska utformas. Sammanställningen av de hittills insamlade underlagen har visat att det finns behov av stöd i uppföljningsarbetet av föräldraskapsstöd på lokal och regional nivå vilket är en anledning till detta samarbete med RISE. Samarbetet redovisas under första kvartalet 2021. 

Ny studie om barns upplevelser av Corona


De senaste åtta månaderna har varit en väldigt speciell tid för världens befolkning. Coronapandemin har påverkat alla på olika sätt. För att lyfta barnens röster om hur de upplevt denna coronapandemi har Anna Sarkadi, professor i socialmedicin vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Uppsala universitet gjort en studie kring detta. Syftet var att få en bild av hur barn mellan 4 och 18 år upplever och tänker kring det som händer runt omkring dem till följd av coronavirusets spridning.

Du kan ta del av studien här
Dela på Facebook Dela på Facebook
Vidarebefodra Vidarebefodra
Läs mer på vår hemsida
Läs mer på vår hemsida
Kontakta oss via mail
Kontakta oss via mail
Följ oss på LinkedIn
Följ oss på LinkedIn
Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd är en statlig kunskapsmyndighet med ansvar för familjerätt, föräldraskapsstöd och familjerådgivning. Vi arbetar också för att internationella adoptioner till Sverige ska ske på ett lagligt och etiskt godtagbart sätt. I all vår verksamhet ska vi främja barnets rättigheter som de uttrycks i barnkonventionen.

Copyright © 2020 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, All rights reserved.


Här kan du uppdatera dina kontaktuppgifter eller säga upp din prenumeration.
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp