Copy
Nyhetsbrev februari 2021
Hej!

Vi går mot ljusare tider, dagarna blir längre och ljuset ger hopp. Hopp om att denna pandemi kan ebba ut och att vi kan träffa våra nära och kära igen. Men också hopp om att föräldraskapsstöd i fysisk form kan återupptas då det är saknat av många.

Föräldraskapsstödet har till vissa delar fått stå tillbaka, men på många andra sätt kunnat fortsätta trots pandemin. Ni yrkesverksamma har varit kreativa och hittat lösningar som gjort det möjligt att erbjuda stöd till föräldrar på alternativa sätt. 

Föräldraskapsstöd fortsätter att få uppmärksamhet från regeringen och Socialdepartementet vilket lett till att vi på MFoF har fått nya uppdrag inom området föräldraskapsstöd. Så låt oss tillsammans fortsätta arbetet med att utveckla och stärka föräldraskapsstödet för barnens bästa.
En illustration av ett hus och personer

Två nya uppdrag inom föräldraskapsstöd


Handlingsplan för brottsförebyggande föräldraskapsstöd
Regeringen ger MFoF i uppdrag att under 2021 ta fram en handlingsplan som ska identifiera och utveckla verkningsfulla, hållbara arbetssätt och samverkansmodeller med målsättning att bidra till att förebygga barns och ungas brottslighet. Genom tidiga och förebyggande insatser med stöd i föräldraskapet finns stora möjligheter att främja barns hälsa och utveckling samt att motverka riskbeteenden som kan medföra att barn och unga dras in i kriminalitet. I detta uppdrag kommer MFoF att samverka med Länsstyrelsen i Örebro län samt inhämta kunskaper och erfarenheter från andra myndigheter, kommuner och organisationer.

Klicka här för att läsa mer om uppdraget

Nationellt kompetenscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck
MFoF, Migrationsverket, Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Skolverket och Åklagarmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att under 2021 bistå Länsstyrelsen i Östergötlands län i planeringen av inrättandet av ett nationellt kompetenscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. Myndigheterna ska utifrån sina respektive ansvarsområden bidra med kunskap och perspektiv så att centrets sektorsövergripande funktion blir så ändamålsenlig som möjligt.

Klicka här för att läsa mer om uppdraget
Gosedjur och en barnbok

Nya forskningsöversikter om föräldraskapsstöd


I december 2020 utkom Socialmedicinsk tidskrift med ett dubbelnummer ”Psykisk hälsa hos unga”. Här finns två forskningsöversikter om effekterna av föräldraskapsstöd av Håkan Stattin och Pia Enebrink. Studierna omfattar de program som utvärderats i Norden och övriga världen.
  • Föräldraskapsstöd på universell nivå: En forskningsöversikt
  • Föräldraskapsstöd på selektiv och indikerad nivå: En sammanfattning av forskningsläget
Klicka här för att läsa översikterna
Familj som ligger på golvet och håller varandras händer

Barn berättar om sin roll i familjen och sina upplevelser av samspelet med föräldrarna


I december 2020 publicerades en kvalitativ studie av Hetty Rooth och medarbetare, med 11 barn i åldrarna 5–9 år. Barnen ombads resonera kring sin roll i familjen och sina upplevelser av samspelet med sina föräldrar, där en eller båda föräldrarna hade deltagit i ett universellt föräldraskapsstödsprogram. Även om studien är liten så bidrar den till forskningsområdet kring föräldraskapsstöd, eftersom det finns få studier där barnets perspektiv belyses.

Klicka här för att läsa mer om studien

12 februari: inspirationsdag


MFoF arrangerar i samverkan med länsstyrelserna en inspirationsdag för aktörer inom föräldraskapsstöd. Dagen syftar till kunskapsutveckling, kunskapsstöd och inspiration. Programmet bygger på målområdena i den nationella strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd:
  1. Ett kunskapsbaserat arbetssätt
  2. Ett tillgängligt stöd
  3. En stödjande organisation
Dagen genomförs digitalt och är kostnadsfri. Sista anmälningsdag är 5 februari.

Klicka här för program och anmälan!
En kvinna som kramar ett barn

Filmer om föräldraskapsstöd


MFoF har i samverkan med länsstyrelserna tagit fram tre filmer om föräldraskapsstöd. Med dessa vill vi visa på vad barn, föräldrar, beslutsfattare och yrkesverksamma tänker om föräldraskapsstöd. I en film berättar barn i olika åldrar vad de tycker är bra egenskaper hos föräldrar och vilket stöd de tror att föräldrar behöver. I den andra filmen berättar föräldrar på vilket sätt föräldraskapsstödet har påverkat dem. Den tredje filmen visar hur beslutsfattare och yrkesverksamma i en kommun upplever vikten av samverkan kring det föräldraskapsstöd som de erbjuder.

Filmerna kommer att publiceras på MFoF:s webb under mars–april och får gärna användas och spridas. Filmerna kommer också att finnas tillgängliga på länsstyrelsernas webbplatser.
En illustration som visar ett barn och familjer

Ny handbok om barns rättigheter och föräldraskap


Länsstyrelserna har tagit fram en handbok om barns rättigheter och föräldraskapsstöd, med utgångspunkt i FN:s barnkonvention. Förutom att beskriva barns rättigheter så informerar den också om det stöd som föräldrar och andra viktiga vuxna runt ett barn har rätt att få i sitt föräldraskap. Här ges även korta budskap om hur relationen med barnet kan stärkas, samt kontaktuppgifter för stöd och information i föräldraskapet.

Klicka här för att läsa och ladda ner handboken som pdf. Här finns också en mall som ni kan använda för att sammanställa stödinsatserna i er kommun för att underlätta för föräldrarna.

Kontakta din länsstyrelse om du vill ha handboken i tryckt version.

23 april: utbildning om barnrätt och föräldraskapsstöd i praktiken


Enligt barnkonventionen ska föräldrarna få stöd att främja barnets rätt till goda uppväxtvillkor samt fullgöra, förstå och klara av ansvaret för sitt barn. I det föräldraskapsstödjande arbetet är det viktigt att beakta barnets rättigheter, barnperspektivet och barnets perspektiv på föräldraskapsstöd för att insatser ska leda till barnets bästa.

Huvudsakligt fokus under dagen kommer att vara workshops där du förväntas delta aktivt i diskussioner och dela med dig av erfarenheter och diskutera planer på framtida utvecklingsarbete för att stärka barnets rättigheter i föräldraskapsstödsarbetet. Delta gärna tillsammans med kollegor i samma verksamhet eller kommun.

Utbildningen sker digitalt och är kostnadsfri. Sista anmälningsdag är 9 april.
Dela på Facebook Dela på Facebook
Vidarebefodra Vidarebefodra
Läs mer på vår hemsida
Läs mer på vår hemsida
Kontakta oss via mail
Kontakta oss via mail
Följ oss på LinkedIn
Följ oss på LinkedIn
Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd är en statlig kunskapsmyndighet med ansvar för familjerätt, föräldraskapsstöd och familjerådgivning. Vi arbetar också för att internationella adoptioner till Sverige ska ske på ett lagligt och etiskt godtagbart sätt. I all vår verksamhet ska vi främja barnets rättigheter som de uttrycks i barnkonventionen.

Copyright © 2021 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, All rights reserved.


Här kan du uppdatera dina kontaktuppgifter eller säga upp din prenumeration.
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp