Copy
Nyhetsbrev maj 2021
Hej!

I horisonten skymtar vi ljuset, att pandemin ska släppa sitt grepp om oss. Många oroar sig dock för att de inte kommer att nå föräldrar i lika hög utsträckning som innan pandemin, trots att föräldraskapsstöd efterfrågas och saknas i fysisk form av många föräldrar.

Det är därför viktigt att redan nu fundera på hur vi hittar tillbaka till det fysiska föräldraskapsstödet i dess olika former. Hur tillgängliggör vi stöd och arenor till alla föräldrar under barnets hela uppväxt? En hel del positiva lärdomar har vi fått med oss under det senaste året och de ska vi så klart fortsätta utveckla och ha kvar.

I detta nyhetsbrev hittar du information som förhoppningsvis ger inspiration och stöd i ditt viktiga arbete med föräldraskapsstöd.

Checklista för hållbart föräldraskapsstöd


Nu finns en checklista med nyckelfaktorer för att hjälpa regionala och lokala aktörer i arbetet med en stödjande organisation för föräldraskapsstöd i syfte att uppnå ett hållbart och långsiktigt arbete. Checklistan har tagits fram i samarbete med Uppsala universitet som gjort en litteraturöversikt inom implementeringsområdet. Det är ett verktyg för dig som jobbar strategiskt eller praktiskt med föräldraskapsstöd och innehåller förslag på diskussionsfrågor för att belysa vilka styrkor och svagheter som finns i din organisation. Till detta finns även användbara länkar att fördjupa sig i.

Klicka här för att ta del av checklistan

Barns rättigheter i föräldraskapsstödjande insatser


MFoF har i samarbete med Hälsohögskolan vid Jönköping University gjort en litteraturöversikt kring hur barns rättigheter beaktas och tillgodoses i föräldraskapsstöd­jande insatser. Resultatet visar att barnkonventionen ofta finns omnämnd som grund i det föräldraskapsstödjande arbetet men det saknas ofta konkreta exempel hur barn och unga varit delaktiga i planering, genomförande och utvärdering. Några praktiska exempel på hur barn kan göras mer delaktiga i föräldraskaps­stödet finns beskrivna i rapporten.

Klicka här för att läsa hela rapporten

Kompletterande analyser av upplevt föräldraskap


Nedan beskriver vi två kompletterande resultatsammanställningar som både stärker och komp­letterar bilden av hur föräldrar upplever sitt föräldraskap idag. De första resultaten presenterades 2019 i grundrapporten Att vara förälder idag där 3 352 föräldrar med barn under 18 år svarade på en webbundersökning. 

Att vara förälder idag – tilläggsrapport med utökade analyser
Tilläggsrapporten bygger vidare på grundrapporten "Att vara förälder idag" och består av utökade analyser som inte inkluderades eller utvecklades i grundrapporten och är ett fortsatt samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Tilläggsrapporten kan läsas som en själv­ständig del eller som ett komplement till grundrapporten och är baserad på samma datamaterial. Resultaten visar bland annat att föräldrar ser färre utmaningar i det egna föräldraskapet om de uppger att ansvaret för både omsorg om barnet och hem- och hushållsarbete delas lika jämfört med föräldrar som uppg­er att ansvarsfördelningen är mer ojämn, oavsett vem som tar det största ansvaret.

Klicka här för att läsa tilläggsrapporten

Att vara förälder idag – föräldrar med funktionsnedsättning och deras upplevelser av föräldrarollen och utmaningar i föräldraskapet
Myndigheten för delaktighet (MFD) har i samarbete med MFoF sammanställt en enkätundersökning som besvarades av 336 föräldrar med funktionsnedsättning som har barn under 18 år från under­sökningspanelen Rivkraft. Frågorna och många av svaren var liknande de som MFoF presenterade i rapporten "Att vara förälder idag", till exempel så skattar föräldrar som har funktionsnedsättning hög tilltro till sin egen föräldraförmåga i likhet med andra föräldrar. Istället finns andra utmaningar i föräldraskapet hos föräldrar med funktionsnedsättning som handlar om svårigheter att få ihop hus­hållets ekonomi och att hantera förväntningar från andra på sitt föräldraskap. Resultaten inne­håller även kompletterande citat från öppna svar i enkäten.

Är du intresserad av att läsa sammanställningen från MFD i sin helhet? Hör av dig till foraldraskapsstod@mfof.se så skickar vi den till dig.

Kunskapsstöd om spelande och skärmanvändning


Den 16 april lanserade Länsstyrelserna ett nytt kunskapsstöd om spel om pengar och där även skärm­tid och digitalt spelande tas upp. Kunskapsstödet vänder sig till yrkesgrupper som möter föräldrar samt till föräldrar och andra vuxna i barn och ungas närhet. Stödet innehåller bland annat åtta filmer som skildrar olika vardagssituationer och som kan användas som diskussions­underlag. Filmerna är 1–4 minuter långa, varav fyra är anpassade till föräldrar med yngre barn och fyra är anpassade till föräldrar med äldre barn. 

I kunskapsstödet ingår även en handledning, diskussionsmaterial, en digital presentation och en broschyr riktad till föräldrar med fakta, tips och stöd. Filmerna är textade och både filmerna och broschyren har översatts till åtta språk. Kunskapsstödet är kostnadsfritt och finns tillgängligt på Länsstyrelsen Örebros webbplats.

Klicka här för att komma till kunskapsstödet

Digitala föräldragrupper


Nu finns det ett nationellt framtaget metodstöd för dig som vill hålla i digitala föräldraskapsstödsgrupper inom barnhälsovården. Det har tagits fram av den nationella arbetsgruppen för föräldra­skapsstöd i grupp och publicerades i mars i Rikshandboken. Där finns utförliga instruktioner till gruppledare med förslag på olika teman som kan användas i valfri ordningsföljd med bilder, texter och ljudfiler som stöd i arbetet.

Klicka här för att läsa mer om de digitala föräldragrupperna

Kvalitetssäkrad mätning av föräldraskapsstöd 


Research Institutes of Sweden (RISE) har på uppdrag av MFoF gjort en förstudie för att ta fram indikatorer och ramverk för uppföljning av föräldraskapsstöd. Bakgrunden till förstudien är en kartläggning som MFoF gjorde bland tio kommuner 2019 om hur de arbetar kunskapsbaserat inom föräldraskapsstöd. Det framgick då att det upplevdes svårt att mäta och följa upp insatserna, och därför inledde MFoF ett samarbete med RISE. I denna förstudie har dialoger förts med experter och praktiker inom föräldraskapsstöd. Förslag har tagits fram för att enklare kunna mäta och följa upp arbetet på ett kvalitativt sätt samt implementera det i ordinarie verksamheter.

Klicka här för att läsa hela rapporten

Filmer om föräldraskapsstöd


Vi berättade i nyhetsbrevet i februari att tre filmer om föräldraskapsstöd har tagits fram av MFoF och Länsstyrelserna. Dessa filmer finns nu tillgängliga på bland annat mfof.se och får gärna användas och spridas.

Med filmerna vill vi visa vad intervjuade barn, föräldrar, beslutsfattare och yrkesverksamma tänker om föräldraskapsstöd. I den första filmen berättar barn i olika åldrar vad de tycker är bra egenskaper hos föräldrar samt vilket stöd de tror att föräldrar behöver. I den andra filmen berättar föräldrar hur föräldraskapsstöd som de tagit del av påverkat dem. I den tredje filmen berättar beslutsfattare och yrkesverksamma i en kommun om vikten av samverkan kring det föräldraskapsstöd som de erbjuder.

 

Save the date!


Den 1 december är det åter dags för en nationell konferens som MFoF arrangerar i samverkan med Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelserna, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Temat är "Hur kan föräldraskapsstöd bidra till jämlikhet i hälsa?" Konferensen är kostnadsfri och kommer att vara digital. Möjlighet till anmälan kommer i nästa nyhetsbrev efter sommaren och annonseras även
mfof.se. Se till att boka av hela dagen i din kalender redan nu.
Dela på Facebook Dela på Facebook
Vidarebefodra Vidarebefodra
Läs mer på vår hemsida
Läs mer på vår hemsida
Kontakta oss via mail
Kontakta oss via mail
Följ oss på LinkedIn
Följ oss på LinkedIn
Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd är en statlig kunskapsmyndighet med ansvar för familjerätt, föräldraskapsstöd och familjerådgivning. Vi arbetar också för att internationella adoptioner till Sverige ska ske på ett lagligt och etiskt godtagbart sätt. I all vår verksamhet ska vi främja barnets rättigheter som de uttrycks i barnkonventionen.

Copyright © 2021 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, All rights reserved.


Här kan du uppdatera dina kontaktuppgifter eller säga upp din prenumeration.
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp