Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Vraag en antwoord: CU uit college

Beste leden en vrienden van de ChristenUnie,
 
Op 17 juli hebben het bestuur, de fractie en voormalig wethouder van ChristenUnie Culemborg een gesprek gevoerd met leden en betrokkenen. Aanleiding was het terugtreden van de ChristenUnie uit de coalitie. De belangrijkste vragen die die avond gesteld zijn, en onze visie op de gebeurtenissen in politiek Culemborg, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Als u dit wilt delen met andere geïnteresseerden, graag!
 
De ChristenUnie vindt het belangrijk om verantwoording af te leggen over haar rol in de afgelopen maanden. Maar we willen ook verder. De ChristenUnie wil de stad blijven dienen!
Dat willen we graag doen samen met u.
Culemborg verdient beter!

We hopen dat we u voldoende hebben geinformeerd. Als u nog vragen heeft, neemt u dan gerust contact met ons op.
 
Fractie en bestuur ChristenUnie Culemborg

Inhoud

In deze mail beantwoorden we de volgende vragen: U kunt op bovenstaande vragen klikken om direct naar het antwoord te gaan.. 

Wat is de visie van de ChristenUnie op de val van de coalitie?

Onverwacht. De sfeer binnen de coalitie was zeker voor verbetering vatbaar. De ChristenUnie weet dit echter vooral aan de behandeling van het gevoelige zwembaddossier. En juist op het moment dat we op dit dossier tot een akkoord waren gekomen -dat door alle coalitiepartners gesteund werd- zegden de coalitie partners het vertrouwen op. Dit alles zonder een aanwijsbaar politiek feit en zonder enige vooraankondiging in de laatste voor het zomerreces geplande raadsvergadering.

Onbegrijpelijk. Nog geen twaalf weken eerder hadden VVD en D66 samen met de ChristenUnie hun handtekening gezet onder een coalitieakkoord. Daarmee spraken we uit dat we ons vier jaar in wilden zetten voor Culemborg. Bij een dergelijke serieuze verantwoordelijkheid horen wat de ChristenUnie betreft volwassen politieke omgangsvormen. Bij zulke politieke omgangsvormen hoort wat ons betreft ook dat problemen in de relatie binnen de coalitie bespreekbaar worden gemaakt, in plaats van deze relatie direct op te zeggen. Zowel de VVD als D66 hebben geen poging gedaan om samen met de ChristenUnie te zoeken naar een oplossing voor de problemen die speelden, noch bemiddeling gezocht.

Onverantwoord. Juist nu de transitie in het sociale domein er aankomt en er in een korte tijd een groot aantal ingrijpende besluiten genomen moeten worden, doen nieuwe coalitieonderhandelingen een ongewenste aanslag op de beperkte en kostbare tijd van de raad en het college.

Wat heeft de ChristenUnie gedaan om de coalitie overeind te houden?

Nadat VVD en D66 in de raadsvergadering van 3 juli jl. hun vertrouwen in de ChristenUnie opzegden, hebben we gezocht naar openingen. Die ruimte bleek er niet te zijn. Een verzoek om bemiddeling is zonder opgaaf van redenen geweigerd.

Wat is de reden dat de ChristenUnie haar wethouder heeft teruggetrokken?

De wethouder (Dicky Voordijk) functioneerde goed in het college en had tot 3 juli breed draagvlak vanuit de raad en het college. Toen de fracties van VVD en D66 echter het vertrouwen in haar fractie opzeiden, kon de wethouder niet meer rekenen op de steun van alle coalitiepartijen. Daarmee werd de wethouder kwetsbaar voor een motie van wantrouwen (hoewel hier vanuit haar functioneren geen grond voor was). In goed overleg tussen Dicky en de ChristenUnie-fractie is gezamenlijk besloten dat Dicky haar ontslag als wethouder in zou dienen, om een motie van wantrouwen te voorkomen.

Is er buitensporig veel tijd besteed aan het zwembad?

Alle coalitiepartners wisten dat het zwembaddossier in de eerste maanden van de coalitie de boventoon zou voeren. Het was een dossier dat veel Culemborgers bezighield, en bovendien een aanzienlijke financiële investering betrof. Er zijn drie bijeenkomsten geweest met fractievoorzitters en wethouders, waar het zwembad op de agenda stond (naast andere onderwerpen). Daarnaast hebben de fractievoorzitters één keer overlegd voorafgaand aan de vergadering waarin de besluitvorming zou plaatsvinden. In goed gezamenlijk overleg is toen een amendement opgesteld, waarmee de belangrijkste risico’s afgedekt zouden worden. De ChristenUnie vond deze aandacht passend vanwege het belang dat de kiezer hechtte aan dit onderwerp, de symbolische waarde die dit dossier ondertussen gekregen heeft voor de omgang van de politiek met de stad, en de omvang van de investering in tijden van bezuinigingen. 

Er is in de vergadering van 19 juni een motie ingediend om de plannen van Meerzwemmen en het gebruikersplatform gelijk te behandelen. Waarom heeft de ChristenUnie niet voor deze motie gestemd?

In de motie stond aangegeven dat dit de volgende vergadering moest gebeuren, en dat hier een bindend besluit uit zou volgen. Omdat het plan van Meerzwemmen veel minder uitgewerkt was en de financiële onderbouwing nog onvoldoende was, zou het geen enkele serieuze kans hebben. Daarbij kwam dat de motie andere alternatieven uitsloot met als intentie om de discussie voor eens en voor altijd te beslechten. Dit terwijl de ChristenUnie juist bepleitte om in de ontstane situatie na te gaan of de uitgangspunten voor een nieuw zwembad wel helder waren en of de uitgewerkte plannen hier überhaupt op aansloten.

Heeft de ChristenUnie het coalitieakkoord geschonden?

De ChristenUnie-fractie heeft overwogen om tegen het plan voor het nieuwe zwembad te stemmen, aangezien de fractie de financiële risico’s voor de gemeente hoog inschatte. Daarnaast sloot het plan in haar ogen op een aantal essentiële punten (eigenaarschap, manier van boekhouden en afschrijven) niet aan op het door de raad meegegeven kader. Deze afweging was niet eenvoudig omdat dit de coalitie in gevaar zou brengen. De ChristenUnie vond en vindt dat de val van een coalitie moeilijk te verantwoorden is in een tijd waarin zoveel beslissingen over de transities genomen moeten worden. De ChristenUnie heeft deze overwegingen met haar coalitiepartners gedeeld. Uiteindelijk werd met een amendement voor een scherpere financiële inkadering een gedeelte van de zorg van de ChristenUnie weggenomen en heeft zij uiteindelijk voor gestemd.

Wat is de waarde van het amendement?

Het amendement stelt scherpere financiële kaders aan de bouw van het zwembadplan en zou een rem op de aanbesteding kunnen zijn indien blijkt dat deze niet binnen het budget past. Het is nu aan het college om dit voor de gunning inzichtelijk te maken voor de raad. U kunt het amendement hier vinden.

Is de ChristenUnie haar belofte aan de kiezer nagekomen wat betreft het behoud van het bestaande bad?

De ChristenUnie heeft nooit campagne gevoerd voor uitsluitend het behoud van het bestaande zwembad. De inzet tijdens de campagne was
  • Een zwembad voor alle doelgroepen
  • Een financieel verantwoord plan
  • Een proces waarbij alle burgers participeren
De ChristenUnie hamerde hierbij op het feit dat haast onnodig was, omdat het huidige bad binnen de bezuinigingsopdracht nog zeker enkele jaren gebruikt zou kunnen worden.
Voorafgaand aan de besprekingen over het coalitieakkoord wilden de coalitiepartners dat de ChristenUnie onvoorwaardelijk voor het 2521-bad zouden kiezen. Op dat moment heeft de ChristenUnie echter bedongen dat het zwembadvoorstel inhoudelijk goed zou worden beoordeeld en dat er ruimte was voor het meenemen van alternatieve scenario’s, met uitzondering van behoud van het huidige zwembad. De laatste afspraak heeft de ChristenUnie gemaakt, omdat ze op dat moment inschatte dat behoud van het huidige zwembad op de langere termijn geen haalbare optie was, én verwachtte dat er vanuit de stad een alternatief nieuwbouwplan op tafel zou komen.

Terugkijkend moet de ChristenUnie concluderen dat dit laatste een verkeerde inschatting is geweest. Tegelijkertijd heeft de ChristenUnie de ruimte, die ze bedongen had in het coalitieakkoord – een stevige beoordeling van het 2521-plan- nauwelijks gekregen. Het amendement –waarin vóór de gunning van de bouw van het zwembad nog een aantal financiële randvoorwaarden uitgewerkt moeten worden- was binnen deze omstandigheden politiek gezien het maximaal haalbare.

Wat betreft de participatie van de burgers heeft de wethouder geprobeerd een stadsgesprek te organiseren met alle betrokken partijen. Hiervoor lag na een maand een uitgewerkt plan (ontwikkeld met een externe moderator) op tafel, inclusief een helder kader waarbinnen het gesprek zou plaatsvinden. Het plan werd gesteund door het college van B&W, het Gebruikersplatform Zwemmend Culemborg, en Meerzwemmen. Dit plan is helaas door de fractievoorzitters van de VVD en D66 geblokkeerd. Hierdoor was de ruimte voor de wethouder om het plan in deze finale fase nog in samenspraak met mensen uit de stad af te ronden, minimaal geworden.

Wat is de rol van de burgemeester in de coalitie-crisis geweest?

De burgemeester heeft de betrokken partijen geïnformeerd over de werking van de gemeentewet en hun rechten daarin. De ChristenUnie heeft de burgemeester gemist in zijn rol als verbinder binnen de coalitie.

Hoe gaat de ChristenUnie verder?

Veel mensen hebben tijdens de verkiezingen hun stem toevertrouwd aan de ChristenUnie. De ChristenUnie is diep teleurgesteld over het feit dat ze nu geen verantwoordelijkheid meer kan dragen binnen het college en dat de uitgesproken wens van de coalitiepartners om de bestuurscultuur te veranderen, een farce is gebleken. Dit neemt niet weg dat we nog steeds een rol zullen spelen, nu vanuit de oppositie. De ChristenUnie is een sterke partij die met weinig middelen, maar met veel inzet en kennis veel weet te bereiken. We zijn dankbaar dat we dit deze periode met twee extra raadsleden kunnen doen. De ChristenUnie wil de stad blijven dienen! Dit zullen we doen samen met bewoners, en met gelijkgestemden in de raad. Culemborg verdient beter.
ChristenUnie Culemborg
Lindeboom 8
4101 WH Culemborg
info@cu-culemborg.nl
www.cu-culemborg.nl
www.facebook.com/ChristenUnieCulemborg
www.twitter.com/CU_Cborg
Copyright © ChristenUnie Culemborg 2014