Copy

Swetox spelar roll i offentligheten

Swetox har i december varit verksamt i ett år. Vilket inspirerande år det varit. Swetox är redan en självklar och uppmärksammad aktör inom kemikalier, hälsa och miljö. I detta nummer berättar vi om ett spännande möte med många av landets experter inom nanosäkerhet. Vi bjuder in till årlig intern workshop i december och i början på nästa år vill vi också träffa våra intressenter. Centralt inom Swetox är 3R - vi redogör här för några viktiga framgångsfaktorer.
Dags för årets interna Swetox workshop
För andra året i rad träffas forskare från landets swetox-universitet den 16 december för att diskutera hur vi bäst samverkar för en kemikaliesäker värld. Välkomna!
Läs mer

 
Välkommen till intressentmöte den 28 januari
Vi behöver skapa ett intressentforum utanför akademin för att diskutera viktiga frågor inom kemikalier, hälsa och miljö. Den 28 januari möts vi med ambitionen att skapa en nationell referensgrupp. Läs mer
Joëlle Rüegg
Hur påverkas kvinnans ägg av miljögifter?
Forskaren Pauliina Damdimopoulou har inlett sitt projekt som handlar om miljögifters inverkan på reproduktiv hälsa.
Läs mer om hennes projekt

 

Tyck till!

Vi vill gärna ha dina synpunkter både på form och innehåll av nyhetsbrevet. Mejla till swetoxnytt@swetox.se. Tack!
www.swetox.se
www.swetox.se
Email
Email
Forward
konsistorierummet
Vad händer inom nanosäkerhetsområdet?
Swetox samlade landets expertis inom området för att få en gemensam bild över forskning, utbildning och samhällets behov.
Läs mer

 
Swetox startar 3R-team
Vi har identifierat ett antal viktiga framgångsfaktorer, som vi kommer att arbeta efter i vårt 3R-arbete.
Läs mer

 
Spännande seminarier
Kemikalieinspektionen och Swetox bjuder in till workshop, och Swetox medverkar på Vetenskapsrådets 3R-dag.
Läs mer

 
Åke har ordet
Den offentliga diskussionen om miljö- och hälso-konsekvenserna från olika kemikalier bygger på forskning och samverkan inom Swetox. Läs mer
Joëlle Rüegg
Annette Krais ska mäta hormonstörande ämnen
Annette är ny forskare på Swetox. Hon är kemist med bakgrund i miljötoxikologi. I hennes projekt ska hon bland annat genom masspektrometri mäta den dagliga exponeringen från föreningar som kan störa vårt hormonsystem. Till exempel ftalater, bekämpningsmedel, metaller eller polyaromatiska kolväten.

 

Välkommen till årets interna workshop


Swetox kommer att hålla en årlig intern workshop för forskare verksamma inom kemikalier, hälsa och miljö för att presentera och diskutera den planerade verksamheten inom Swetox.

Det har nu snart gått ett år sedan Swetox startade. Verksamheten pågår för fullt och nu  är det dags för den årliga workshopen. Vad har hänt under detta första inspirerande år? Vad har kommit fram i de samtal som förts på de elva svenska universiteten? Hur ska arbetet att bedrivas framöver?

Det blir en spännande dag för oss inom Swetox och vi hoppas på ett mycket brett deltagande från de elva Swetox-universiteten, inklusive doktorander och postdocs.

Vår minister för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, kommer till workshopen och talar – missa inte det!

Under eftermiddagen har vi gruppdiskussioner kring relevanta ämnen, exempelvis utlysningar av anslag, utbildning samt Swetox roll i samhället. Här finns möjlighet att lägga grunden för forskningsansökningar och andra samarbeten, och alla deltagare har chansen att framföra sina åsikter och upplevda behov inom området toxikologiska vetenskaper.

Anmäl dig här!  Antalet platser är begränsat så anmäl dig så snart som möjligt, och senast 1 december.

Kommande seminarier

5 dec
Vetenskapsrådet arrangerar 3R-dag på Kungl. Myntkabinettet, Stockholm. Swetox ingår i diskussionen om nationell samordning.
Läs mer (extern länk)

9 dec
Kemikalieinspektionen och Swetox bjuder in till workshop i Södertälje om hormonstörande ämnen och nya testmetoder. Efter workshopen finns möjlighet att mingla i Swetox nyinvigda lokaler.
Läs mer
(extern länk)
 

FORSKARPORTRÄTT
 

Miljögifter och reproduktiv hälsa i fokus
för Pauliina Damdimopoulou 

Hormonstörande ämnen kan påverka både kvantitet och kvalitet på mannens spermier, visar studier.
Men hur är det med kvinnans ägg?
Det görs få studier på hur kvinnans ägg och reproduktionsförmåga påverkas av exempelvis miljökemikalier jämfört med studier på spermier – och det vill forskaren Pauliina Damdimopoulou ändra på.
Pauliina tog sin PhD 2008 vid universitetet  i Turku i Finland. I sina doktorandstudier fokuserade hon på fytoöstrogener som modulatorer av hormon-signalering. Vid sidan av studerade hon påverkan av  kadmium, en toxisk metall, på hormon-signalering.

Sin post-doc gjorde hon vid biotech-företaget WatchFrog i Paris, där hon utvecklade nya metoder
för att spåra hormonell aktivitet från kemikalier med hjälp av nykläckta fiskyngel.

– Jag följde hur fiskembryon utvecklades och jag blev väldigt fascinerad av utvecklingsbiologi.
Vad skulle hända om äggen och embryon utvecklades i en miljö som innehåller hormonstörande ämnen? Det ville jag börja forska på, men tyvärr visste jag inte tillräckligt om utveckling och äggceller. Därför gjorde jag en postdoc till där jag fokuserade på detta och det är det jag gjort de senaste tre åren, berättar hon.
 
Svårt att få tag på ägg
På Swetox ska hon kombinera dessa forskningsarbeten och undersöka miljökemikaliers eventuella påverkan på kvinnans ägg och den tidiga utvecklingen i ett projekt som ingår i EDC 2020.
Det är ingen lätt uppgift, eftersom det är svårt att få tag på ägg och äggstockar att forska på. Det är lättare att få tag på spermier av uppenbara skäl.

 
Tanken är att forska på kvinnor som genomgår IVF. Och kvinnor som genomgår planerat kejsarsnitt. Men att som toxikolog få tillträde till en kvinnoklinik och skaffa patientmaterial är inte det lättaste. Det krävs mycket förarbete och goda kontakter, något som Pauliina nu genom sina senaste projekt har skaffat sig. Genom att samla och analysera provbitar från äggstock, blod, urin och fett ska hon sedan försöka hitta kopplingar och samband mellan exponering och fertilitet.
 
– Projektet är lite grann av en ”fishing expedition”, säger hon. Ingen har systematisk studerat hur metaller, både essentiella så som zink och järn och toxiska så som kadmium och bly, påverkar äggstockar, äggceller och fertilitet. Mitt mål är att utreda om det finns samband mellan metaller, andra hormonstörande kemikalier, och reproduktiv hälsa.
 
Man anser idag att hälsoeffekter längre fram i livet kan härstamma från tidig påverkan, kanske under graviditeteten.

– Min hypotes är att det kanske inte bara handlar om påverkan under utvecklingen i livmodern utan att äggcellen redan innan kan vara påverkad av miljökemikalier, säger Pauliina. Alla kvinnans ägg är färdiga redan vid födseln och kan komma i kontakt med miljökemikalier i decennier innan ägglossning.
 
Studera patientprover
Pauliina börjar sina studier med hjälp av kliniska patientprover. Genom att studera prov från kvinnor kan man ta reda på hur mycket metaller och andra kemikalier som hamnar i äggstockar, och om det finns kopplingar till antalet äggceller eller framgången i IVF-behandling. Men statistiska kopplingar betyder inte nödvändigtvis anledning och effekt. Därför är det viktigt att utreda resultaten vidare i laboratoriemodeller.
 
– Mitt syfte är att anpassa follikelodling till toxikologiska studier. Jag har studerat folliklar, strukturer där äggcellerna finns i äggstockarna, i en odlingsmodell under min tid som postdoc. Jag tror att den här modellen kommer att hjälpa oss identifiera kemikalier som är toxiska för äggcellerna, samt utreda vilka mekanismer som är inblandade.
 
EDC 2020-projektet kommer att löpa i fem år. Under den tiden kommer Pauliina etablera follikkelodling på Swetox och ta reda på om metaller och hormonstörande miljökemikalier samlas i äggstockar, har en påverkan på äggcellers kvantitet och kvalitet, och påverkar möjligheten att bli gravid.


 

Swetox startar 3R-team


På Swetox vill vi bidra med utveckling, validering och användning av nya metoder för att minska och förbättra de djurförsök som utförs inom forskning och testning. Baserat på vetenskapliga studier har vi identifierat ett antal viktiga framgångsfaktorer, som vi kommer att arbeta efter (Törnqvist et al. PLoS 2014).

Till dessa hör bland annat:
(1) att arbeta strukturerat med kontinuerligt förbättringsarbete. Därför har vi startat ett 3R-team på Swetox Södertälje som arbetar enligt Lean Sigma. Det är första gången denna typ av 3R-arbete startas inom akademin.

(2) att involvera samtliga professioner och vetenskapsområden. 3R är en angelägenhet för fler än de som hanterar djur. Det kan handla om att ersätta djur med cellbaserade test men också om bättre bioanalys som möjliggör mindre provvolymer eller nya datorberäkningar för att optimera försöksdesign ur ett etiskt pespektiv. Swetox nystartade 3R-team har därför en bred sammansättning.

(3) att sätta vetenskaplig kvalitet i fokus. Vi är övertygade om att 3R är en förutsättning för god vetenskaplig kvalitet. Dessutom kommer alla nya arbetssätt och metoder att valideras vetenskapligt. Genom att publicera resultaten av vårt 3R-arbete internationellt får vi en hög kvalitet med stort genomslag. [http://swetox.se/publikationer].

 


Intressentmöte den 28 januari

 
Den 28 januari presenterar vi Swetox verksamhet för våra intressenter och bjuder samtidigt in till deltagande i vår Nationella referensgrupp.

Swetox ska verka för kunskapsspridning utanför akademin och förbättrad kommunikation mellan vetenskap, företag och myndigheter. För att se rörelser och behov bland svenska beslutsfattare som hanterar riskbedömningsfrågor relaterat till kemikalier behöver vi en nära och kontinuerlig kontakt.

Vi vill därför etablera ett forum bestående av olika nationella intressenter utanför akademin, för att diskutera viktiga frågor inom kemikalier, hälsa, miljö. Våra intressenter utgörs av industri/företag, nationella och regionala myndigheter samt icke-statliga och ideella organisationer (s.k. NGO).

Den 28 januari kommer vi att precisera vårt behov av en brett sammansatt referensgrupp. Utifrån detta första möte erbjuds deltagarna att anmäla sitt intresse för att medverka i fortsatt referensgruppsarbete.

 

Nya samarbetsmöjligheter efter universitetsbesök

Swetox Södertälje med Åke Bergman i spetsen har under hösten rest runt till nästan alla Swetox universitet. "Efter alla besök ska vi åskådliggöra kontakter och nätverk", säger Ian Cotgreave.

– Det har varit fantastiskt inspirerande att få ta del av all den forskning inom toxikologiska vetenskaper som pågår på universiteten och vid alla besök har det öppnat sig nya samarbetsmöjligheter kring specifika projekt, summerar Heike Hellmold.

En annan som varit med på många universitetsbesök är Ian Cotgreave.

– Det har varit jättekul att träffa våra kollegor på universiteten och vi har fått en bra bild av vad som händer inom våra områden i Sverige. Min uppfattning är att behovet av Swetox som en samlande, koordinerade och drivande kraft vad gäller forskning och utbildning inom våra vetenskapliga områden är stort.
 

 
Att synliggöra vem som arbetar med vad, finansiering och nätverk är något vi ska ta itu med så snart som möjligt och lägga upp på Swetox nya hemsida (klar slutet av november).

Den multidisciplinära innebörden av begreppet toxikologiska vetenskaper utvidgas ständigt – till listan har nu lagts bland annat materialvetenskap, hälso- och miljörelaterade ekonomi och filosofiska aspekter på risk och säkerhet.
I diskussionerna på universiteten finns stor enighet i att Swetox innebär nya möjligheteter och strategiska fördelar i konkurrensen om stora forskningsanslag inom EU.

På alla universitet har också intresset för att jobba tillsammans kring utbildning varit mycket stort och konkreta förslag kommer att diskuteras på ett möte med kursansvariga i början på 2015.

 

- Åke har ordet -

 

Swetox roll i mediadebatten


Först av allt: Ett stort TACK till er alla som deltog i invigningen av Swetox den 7 oktober. Ni gjorde eftermiddagen högst minnesvärd genom era tal, den formella invigningen och alla mingelsamtal.

Vi har nu 25 anställda på plats, färdigställda laboratorier, fungerande instrument och en organisation bedriver aktivitet inom alla våra ansvarområden - forskning, utbildning och samverkan med samhället utanför akademin. Swetox är synliggjort.

Under veckorna efter invigningen har Swetox varit med i den offentliga diskussionen om miljö- och hälsokonsekvenserna av användningen av fluorerade kemikalier (PFAS) i brandsläckningsskum, stavmixrar som kontaminerar mat och ftalater som hormonstörande kemikalier.

Den mediala diskussionen bygger i vart och ett av exemplen på forskning som är utförd inom Swetox. Vad gäller PFAS så väntar vi nu med stor nyfikenhet på vad den nya regeringen tänker svara oss på det brev som tillställdes den förra regeringen. Blir det en haverikommission eller inte?

Det är uppenbart att kommunikationen om kemikalier, hälsa, miljö har intensifierats och det är glädjande att se Swetox roll i detta.

Swetox Södertälje har sedan förra nyhetsbrevet gjort en rad universitetsbesök. Dessa besök är värdefulla för att förstå bredden och mängden av forskningsinsatser på lärosätena och för att undersöka ledningarnas intresse för att samverka inom Swetox. Läs mer om besöken på annan plats i nyhetsbrevet.

Vi har tyvärr inte hunnit fördjupa kontakterna med Swetox intressenter (myndigheter på statlig, regional och lokal nivå, andra organisationer, näringslivet och NGOs). Men det ska bli bättring.

Den 28 januari har vi ett möte i Södertälje för alla intressenter, och jag ser fram emot att möta så många som möjligt den dagen. Om du vill vara med och etablera en ”Referensgrupp” för Swetox, då ska du komma den 28 januari. Dagen avslutas sedan med ett besök på Swetox Södertälje. Välkommen den 28:e.
 
Åke

   


Inspirerande expertmöte kring nanosäkerhet


Swetox samlade den 28 oktober en stor del av landets expertis inom nanosäkerhet på workshop över en dag. Syftet var att få en gemensam bild över forskning, undervisning och samhällets behov inom området.
”En givande och rolig dag präglad av högt tempo, kreativt tänkande, öppenhet och entusiasm”, enligt Ian Cotgreave som ledde workshopen.
 
Det forskas mer och mer inom området nanosäkerhet. Samtidigt är det inte så lätt att få en övergripande bild av vad som händer inom området, forskningen är ganska splittrad och flera efterlyser en nationell samsyn och strategi för arbete kring nanosäkerhet.
 
Kan Swetox med elva universiteten i ryggen medverka till ökad synergi inom akademisk forskning, undervisning och när det gäller interaktionen med samhället i övrigt, inom nanosäkerhetsområdet? Det var en av de frågor som togs upp på den workshop som hölls den 28 oktober hos Swetox Södertälje. 
 
Representanter från de flesta av de universitet som ingår i Swetox deltog samt från Chalmers. Bland deltagarna fanns också personer från myndigheter, företag och organisationer.
 
De livliga diskussioner som följde efter förmiddagens föredrag resulterade i en rad önskemål för vidare arbete inom det nyblivna nätverket med fokus på nanosäkerhet. Bland annat:
  • Framtida forskningsansökningar till Horizon 2020 och andra nationella och internationella finansieringsorgan
  • Undersöka vilka säkerhetstester som finns, hur de är validerade och vilka tester vi behöver för att möta myndighetskrav etc.
  • Analys av nationell utbildning inom nanosäkerhet på akademisk nivå för vidare diskussion hur utbildningen ska kunna förbättras
Olika idéer om hur Swetox kan bistå berörda regulatoriska myndigheter diskuterades också, inklusive deltagande i det internationella arbetet kring säkerhetstestning som leds av OECD.
 
Slutligen diskuterades hur Swetox kan bistå näringslivet inom olika områden inom nanosäkerhet. Till exempel att ta fram strategier för riskminimering i utvecklingen av nya material.
 
De som representerade Swetox på mötet var eniga om att många nya möjligheter uppstod under dagen, och att Swetox både kan och är villig spela en roll i koordinering och utveckling av området nanosäkerhet framöver.
 
Vad tyckte du om mötet?
 
– Ett välorganiserat möte som ger inspiration för framtiden. För mig var det viktigt att träffa andra och knyta nya kontakter. Jag kom i kontakt med människor och med arbeten jag inte kände till, till exempel att man arbetar med modellering av nanotoxicitet på SU. Det jag hoppas på att det här kan leda till är att vi hittar gemensamma samarbetsprojekt inom Horizon 2020, säger Rune Karlsson från Nordmiljö som också höll ett intressant föredrag om sitt engagemang och resultat i olika projekt på EU-nivå.

Sofia Svedhem från Chalmers uppskattade också mötet.
– Det är fantastiskt roligt att se att nanosäkerhet engagerar så många! Jag tror att det allra viktigaste för en hållbar nanoteknologisk utveckling är att få in ett säkerhetstänkande redan under den tidiga utvecklingsfasen av nya nanoprodukter. Forskare behöver bli bättre på att tänka och kommunicera kring hälso-, miljö- och samhällsaspekter av ny nanoteknik, inte minst eftersom nanoteknik kommer att spela en viktig roll när det gäller att hitta lösningar på stora miljöproblem.
 
– Jag uppskattar mycket möjligheten att få delta under SWETOX workshop kring nanosäkerhet. Dagen tydliggör, tycker jag, de stora synergier som finns mellan miljöinriktad nanosäkerhetsforskning och kemikaliesäkerhet inom andra områden. Jag hoppas på ett gott samarbete med SWETOX framåt, avslutar hon.

 
Copyright © 2014 Swetox, All rights reserved.

Detta nyhetsbrev skickas till dig som forskar eller på annan sätt är verksam inom området kemikalier, hälsa och miljö.

Adress:
Swetox
Forskargatan 20
Södertälje 151 36
Sweden

info@swetox.se


unsubscribe from this list    update subscription preferences