Copy
Tillsätt en haverikommission om PFAS!
View this email in your browser

Senaste nytt från Swetox för dig inom kemikalier, hälsa och miljö

Hej!
Innehåll i detta nummer:

• Tillsätt en haverikommission!
• Samarbete med SciLifeLab
• Många vill jobba på Swetox
• Stort internationellt intresse
• Startklart labb i Södertälje
• Välmeriterad styrelse
Tillsätt en haverikommission om PFAS!
Rent dricksvatten är en självklarhet. Nu har flera vattentäkter fått stänga till följd av spridningen av långlivade per- och polyfluorerade kemikalier (PFAS) från brandsläckningsskum. Förhöjda halter – i vissa fall mycket höga halter – särskilt av PFOS (en vanlig PFAS), har uppmätts bland befolkningen i förorenade områden.

Situationen kan liknas vid en kemikalieolycka som skett på flera ställen i landet samtidigt. Fortfarande är det oklart hur många områden som kan vara drabbade och hur det påverkar människors hälsa och djurlivet.

På initiativ från Swetox uppmanar nu 19 forskare i ett brev till den svenska regeringen att tillsätta en haverikommission. Vi måste förstå hur det kunde gå så fel och förhindra att liknande händelser inträffar i framtiden. Vad hände? Varför hände det? Hur ska olyckan följas upp och effekterna på hälsa och miljö minimeras? Vad kan göras för att en liknande händelse inte ska inträffa igen?
En kommission bör ge svar på dessa frågor.
Läs brevet till regeringen här.
Swetox samarbetar med SciLifeLab mot cancer
Samverkan kring läkemedelsutveckling inom akademin är ett kärnområde för Swetox. Vi har nu inlett ett samarbetsprojekt med professor Thomas Helleday vid SciLifeLab som handlar om en helt ny typ av cancerbehandling. Helledays forskning visar att ett protein kallat MTH1 spelar en viktig roll vid utveckling av cancer, och genom att hämma MTH1 har man lyckats slå ut cancertumörer hos möss.

Swetox kommer att ansvara för planering, toxikologiska studier och riskbedömning innan substansen så småningom testas på människor. Björn Platzack är projektansvarig toxikolog hos oss på Swetox Södertälje. Engagemanget går inte att ta miste på.
”Det här är väldigt lovande forskning, och intresset från samhällets sida är förstås stort”, säger han.
Vår förhoppning är att kliniska resultat kan presenteras inom ett par år. Det akademiska samarbetet har hittills fungerat mycket bra, det är prestigelöst och öppet för nya lösningar och idéer.
Helleday och medarbetare presenterade nyligen sina forskningsresultat kring MTH1
i tidskriften Nature.
Stort intresse för Swetox nationellt…
Att intresset för vår verksamhet är stort märks bland annat genom att vi fått in väldigt många bra ansökningar till de totalt 23 tjänster som varit utlysta på Swetox. Intervjuerna av sökanden för utlysta forskaranställningar med medel från Formas och KI, har just slutförts. Anställningen av specialister har gått in i slutfasen medan urval vad gäller teknisk personal pågår med stor intensitet. Efter sommaren hoppas vi att vara 20-25 personer i Södertälje!
 
… och internationellt
Det är viktigt att Swetox har ett tydligt och pågående internationellt engagemang. Bland annat för att medverka till att de viktigaste forskningsfrågorna uppmärksammas, för att dela kunskap och för att utveckla ny riskbedömningsmetodik.

Den 13-14 maj anordnade EC Joint Research Centre (JRC) en konferens i Ispra i Italien där studenter vid KI:s masterprogram deltog under ledning av Annika Hanberg. Med på resan som lärare var också Ian Cotgreave som fick möjlighet att berätta om Swetox. De båda nätverkade friskt och träffade representanter bland annat för EURL-ECVAM, det vill säga EU:s referenslaboratorium för alternativ till djurtestning.
 
UNEP driver frågan om hormonstörande ämnen (EDCs) vidare och har inrättat “UNEP Advisory Group on the Environmental Exposure and Impact of Endocrine Disrupting Chemicals”, i vilken professor Christina Rudén (ITM/SU) och jag själv ingår. Ledningen för UNEP:s aktivitet besökte Swetox i april för fördjupande diskussioner om EDCs och samarbetsmöjligheter med Swetox.
 
Swetox ingår sedan några veckor även i WHO:s nätverk för riskbedömning av kemikalier, tillsammans med ett 30-tal organisationer från hela världen.
Läs mer.

Första labbet startklart i Södertälje
Trots bra lokaler och mycket utrustning från AstraZenecas ”Toxlab” krävs en del ombyggnad och nyinköp för att få igång laboratorierna. I veckan installerades en fullt automatiserad robot för att mäta exempelvis specifika antikroppar hos immuniserade individer. Då roboten har en spektrofotometer möjliggörs alla typer av storskalig ELISA-testning.
 
Välmeriterad styrelse
Swetox styrelse består av representanter från samtliga elva universitet med Harriet Wallberg som tillförordnad ordförande. Styrelsen utgörs av många välmeriterade forskare med egen verksamhet inom toxikologiska vetenskaper. På första sammanträdet togs beslut om övergripande budget och rekryteringar. Protokollen från styrelsemöten finns tillgängliga på hemsidan. Nästa styrelsemöte hålls 17 juni på Göteborgs Universitet.
 
Vi möts!
Den 26-27 maj kommer styrelsen, EDC2020-sökande och tidigare referensgruppen att besöka Södertälje för att diskutera Swetox verksamhetsplan.

I höst kommer jag och mina medarbetare att besöka alla elva universitet för att ta del av och prata om respektive lärosätes forskning och utbildningsinsatser inom kemikalier, hälsa och miljö. Syftet med besöken är att diskutera hur vi kan samverka på bästa sätt och bygga ett riktigt starkt Swetox.
 
Efter sommaren önskar jag också att vi kan träffa ledningarna för de myndigheter som har relevans för Swetox arbete. Vi har redan haft ett möte med en mindre grupp på KemI.
 
Mejla gärna synpunkter till swetoxnytt@swetox.se
 
Vänliga hälsningar
Åke Bergman
 
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2014 SWETOX
151 36 Södertälje, Sweden

Klicka på "unsuscribe" nedan om du inte vill ha fler nyhetsbrev från Swetox.