Copy
Kære ProKK-medlemmer

I inviteres hermed til ordinær generalforsamling i ProKK, tirsdag d.20/3 kl.19 i Kunsthal Aarhus.

Da hele den nuværende bestyrelse går af, og ingen er til genvalg, er det AFGØRENDE, at nye folk melder sig på banen, hvis ProKK skal kunne fortsætte som forening.

Hvis der ikke kan dannes en bestyrelse på generalforsamlingen, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter den ordinære generalforsamling, hvor foreningen kan lukkes ved 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte.
I de to workshops, der nyligt har været afholdt, lader der til at være stemning for, at en kommende bestyrelse er mindre aktiv og arbejdsbebyrdet, end den hidtige bestyrelse har været. Der lægges op til, at den kommende bestyrelse er en administrativ "kransekagefigur", og at alle udstillinger og arrangementer fremover arrangeres af udvalg bestående af menige medlemmer. Der er altså ikke den store fare for, at man bliver overlæsset med arbejde, hvis man indtræder i den kommende bestyrelse!

Dagsorden til ordinær generalforsamling i ProKK, tirsdag d.20/3:
a. Valg af dirigent.
b. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
c. Fremlæggelse af regnskab for det forgangne år.
d. Fremlæggelse af budget for det kommende år til orientering.
e. Bestyrelsen går af! Oplæg til forventninger til den kommende bestyrelse. Orientering om procedure ved lukning af foreningen.
f. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jf. vedtægternes § 7.
g. Valg af revisorer.
h. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.
i. Eventuelt.

Mvh. bestyrelsen

 

Copyright © 2018 ProKK, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp