Copy
ProKK generalforsamling 20/3, referat
 
Dagsorden:
a. Valg af dirigent.
b. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 
c. Fremlæggelse af regnskab for det forgangne år.
d. Fremlæggelse af budget for det kommende år til orientering.
e. Bestyrelsen går af! Oplæg til forventninger til kommende bestyrelse. Orientering om procedure ved lukning af foreningen.
f. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jf. vedtægternes § 7.
g. Valg af revisorer.
h. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.
i. Eventuelt.
 
Ad a.
Sanne Ransby valgt til dirigent, Jacob Juhl referent.
 
Ad b.
Ulrik Lund fremlagde bestyrelsens beretning, som kan ses i sin fulde form sidst i dokumentet her.
 
Ad c.
Årsregnskab fremlagt af kasserer Bodil Porse.
Anke fra intern revisor Dorte Kyhn: Der er manglende gennemskuelighed ift. udgifter til tyske kunstnere ifm. vandreudstillingen. Der mangler bilag!
Anke fra Jytte Rasmussen: aktiver og passiver bør balancere. Bodil foretager de fornødne ændringer.
Regnskabet blev godkendt med det forbehold, at aktiver og passiver balanceres.
 
Ad d.
Budget for 2018 fremlagt af kasserer Bodil Porse. Godkendt.
 
Ad e.
Ved Jacob Juhl: da hele bestyrelsen går af, vil de gerne opfordre til, at følgende opgaver tages op af den kommende bestyrelse:
- Opdatering af tekster på hjemmesiden
- Overveje at forhøje kontingentet
- Ændring/opdatering af vedtægter
- Vedligeholde internationalt samarbejde; mulig udstilling i Westwerk, Hamborg
- Bevidsthed om, at bestyrelsen er foreningens ansigt udadtil, og skal samarbejde med offentlige instanser
- Deltage aktivt i Kultursamvirket, evt. sammen med Trine Rytter
- Opkræve kontingent for 2018, da dette ikke er gjort endnu, fordi der var tvivl om foreningens fremtid.
 
Der blev endvidere oplyst om formalia ifm. foreningens evt. lukning.
 
Ad f.
Da der ikke var stemning for at lukke foreningen, blev der talt om fremtiden for ProKK, særligt med udgangspunkt i de to seneste workshops, og Trine Rytters input til, hvordan arbejdet fremover kan organiseres i aktive arbejdsgrupper, som aflastning af bestyrelsen.
Annette Fausø gav et referat af Trine Rytters forslag til forskellige arbejdsgrupper. Der blev talt om, hvordan man håber, at disse arbejdsgrupper kan forestå de fleste aktiviteter fremover, og at bestyrelsen mere bliver et koordinerende organ. Derfor blev det også foreslået, at der så vidt muligt burde være et medlem fra  bestyrelsen i hver arbejdsgruppe. Det blev nævnt, at det er ekstremt vigtigt, at forventninger afstemmes meget nøje ift. arbejdsfordeling mellem arbejdsgrupperne og den nye bestyrelse.
Der blev talt om, at der er meget frie og vide rammer for, hvad den kommende bestyrelse egentlig skal arbejde med, og dermed har en stor frihed til at præge foreningens fremtid.
 
Det lykkedes at stille med en fuld bestyrelse på seks medlemmer, som så ifølge vedtægterne skal udpege et 7. medlem uden for foreningen. Bestyrelsen består nu af:
Ulla Bloch, Marianne Steeenholdt Bork, Karen Ette, Marianne Tønnesen, Inger Bruhn og Lisbeth Thingholm.
 
Der blev også valgt to suppleanter for ét år:
Annette Fausø og Katja Herrik.
 
TUSIND TAK til alle otte for at melde sig til bestyrelsesarbejdet! (Klapsalve)
 
De seks bestyrelsesmedlemmer skal nu konstitueres med formand, næstformand og kasserer. De skal også beslutte, hvilke to medlemmer, der er valgt for 1 år, hvilke for 2 år, og hvilke for 3 år, idet der ifølge vedtægterne hvert år skal være udskiftning af to medlemmer.
 
Ad g.
Der var kampvalg til de to interne revisor-poster, hvilket vist er en historisk begivenhed i ProKK!
Valget faldt på Jytte Rasmussen og Dorte Kyhn. Også tak til dem!
 
Ad h.
Forslaget om forhøjelse af kontingent blev diskuteret. Der lod til at være stemning for, at kontingentet på 300kr/år fastholdes i 2018, men det er bestyrelsen, der vedtager evt. ændringer.
 
Ad i.
Der var ikke noget til eventuelt.

 
Bestyrelsens beretning 2018
 
Sidste gang vi holdt generalforsamling i ProKK, var i forbindelse med den indledende workshop til UP!, og i det forløbne år har det handlet mest om nævnte projekt.

UP! gik sådan, at hele visionen stort set blev indfriet. Vi havde et rigtig flot og spraglet program med værker i byrummet, events, omvisninger, vandrende ferniseringer m.m.
Også for dette projekt gælder det, at ProKK’s medlemmer har ydet en meget stor indsats, både i forhold til at skabe værker til udstillingen og til at yde frivillig hjælp i stort omfang. Jeg synes godt vi kan være projektet bekendt og bestyrelsen vil gerne takke alle for deres deltagelse.
Det bestyrelsen og projektlederne ellers har brugt tid på, ud over selve udstillingsprojekterne, har været budgetter og afslutning af regnskaber med 2017 og KUP, besvarelse af 2017 rapportskemaer, aflevering af skriftlig rapport til 2017 samt møder med samme.
Desuden har vi drøftet vores deltagelse i Kultursamvirket og Billedkunstcentret.
På baggrund af de sidste års mangel på nye medlemmer i bestyrelsen, har ProKKs fremtid været uvis, og derfor har bestyrelsen ikke taget initiativer til noget specifikt i retning af nye udstillinger.

Vores eneste initiativ har været et møde omhandlende ProKKs fremtid, og ud af det kom der fra nogle af medlemmerne et fint initiativ til en workshop, der gik i dybden med spørgsmålet.
 
Fordi det i de seneste år ikke har været muligt at finde nye bestyrelsesmedlemmer, der kunne støtte op om gennemførelsen af vores 2017 projekt, har alle i bestyrelsen har taget mindst en ekstra tur. Men I år takker hele bestyrelsen af. Derfor er der ikke noget overlap af siddende medlemmer i bestyrelsen, men flere af os er vist indstillet på at hjælpe en evt. ny bestyrelse videre. Det gælder i hvert fald for mig, at jeg gerne vil komme til nogle møder eller være til rådighed på telefonen.
 
UP! afslutter hele 2017 projektet.
Da det jo også er hele vores 2017 projekt, der er afsluttet, kommer her en slags afrunding i form af en hektisk opremsning:
 
Ingen af vores 5 projekter har haft samme form. De har alle været konstrueret forskelligt og har været iblandet en del eksperimenter. Det er der nok kommet nogle svipsere ud af, men vi har fået noget fra hånden og forhåbentlig lært et eller andet:
 
Her følger opremsningen, hvor I må tilgive mig for at ramme lidt skævt og ikke have det hele med.

Kunstnere: 90 kunstnere 75 DK og 15 DE, hvor mange af kunstnerne har været med flere gange.
 
Værker: ca. Epidemics 10, Nomad 20, Songs 12, Surfing 18 (x2?) UP 14 = 95 i alt lavt sat.
 
10 - 15 workshops, 20 – 25 talks, foredrag, oplæg, kunstneriske indslag internt og for publikum:
Mariko Wada, Undervandsmusik, Elektronisk lydkunstner (Mads), Hanne Viemose (Oplæsning), Psykoterapeuter, Professor fra uni, Rikke Hansen, Havens/parkens historie, Antropologerne fra Epicenter, Antropolog om det antropocæne, Kuratorernes oplæg (Tove, Barnabas, Lisbeth, Skovsnogen, Trine Rytter, Adria og Jeanett, de tyske talks, talks og performances der indgik i This Red Door.

12 byer 22 lokationer i Aarhus:
Aarhus, Herning, Holstebro, Silkeborg, Grenå, Ikast, Lystrup, Odder, Hamborg – foruden Internettet og et par vandrende ikke stedsbestemmelige værker.

I Aarhus er vi poppet op på Akademiet, Mølleparken, Banegården, Åen, Institut for X , DoKK1, Snevringen, Port i Mejlgade, Botanisk, Uniparken, Risskoven, Vesterbro Torv, Kunsthallen, Rådhuspladsen, Privat hos Alison, Frederiksbjerg Torv, Omkring på havnen, Rådhusparken, Ingerslevs Boulevard – foruden 2 udstillingssteder i Hamborg + en række performances der.

Ca. 1½ million er, hvad vi har brugt på det.
Desuden har vi fået uvurderlig sponsorering i form af varer og steder samt hjælp fra et hav af frivillige, især internt men også eksternt.
Vi har brugt pengene på mad, overnatning, biler, tog, busser, layout, tryk, annoncer, hjemmeside, husleje, brædder, lamper, værktøj, genbrugstøj, beskyttelsesdragter, maling, papir, strøm
projektledelse, kuratering, assistenter, foredragsholdere, andre kunstnere, pølsemænd, træklatrere, neonbøjere, lysskilteudlejere …..

Hvis ProKK er lidt træt, så er det vel ikke underligt. Men Sanne fortalte en historie – egentlig en fræk historie om at stikke af fra Tvind – men også om, at når man er 100 mennesker sammen, så kan man alt. Alt dette har vi lavet med hinandens hjælp.

Som projektleder vil jeg gerne fremhæve bestyrelsens uvurderlige hjælp og aldrig svigtende opbakning gennem hele forløbet.
 
Bestyrelsen takker alle - medlemmer, udstillere, bidragydere, kuratorer og frivillige, for i år og for hele 2017 projektet.
Copyright © 2018 ProKK, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp