Copy
View this email in your browser
Nyhedsbrev 7. april 2015

 

Indhold:

 • NOMAD nyt:

  • Næste arrangement d. 11. april

  • Letter of intent fra 2017 fonden (anbefalingsbrev)

 • 'Rejsen til 2017' -Ridehuset d. 14. -18. april

 • Generalforsamlingen d. 19. marts 2015 (referat og vedtægtsændringer)

 • Konstituering af den nye bestyrelse

 • KUP-bevilging

 

Nomad nyt:

Næste NOMAD-arrangement er som tidligere oplyst lørdag d.11. April fra kl 11-18.00 - med mulighed for fællesspisning og fest hvs der er stemningfor det.

Stedet er POSTHUSET på Vesterbro Torv, Aarhus C.

Tilmelding sker til Ulrik og Jane - da der skal handles ind til frokost.

Dagens forløb bliver en løbende sparring med kuratorerne som alle 3 vil være tilstede. Derfor er det vigtigt, at alle får sendt deres projektbeskrivelser til projektlederne i god tid -så kuratorerne kan nå at læse dem igennem: ulrik_@hotmail.com eller janeapedersen@hotmail.com

Vi beder alle om at tage eget bestik og service med: Tallerken, kniv, gaffel, vandglas og kaffekop. -Har du en termokande, så tag endelig den med

-Vil du bage en kage vil det være ekstra dejligt eller vil du give en hånd med at handle ind kl. ca. 10 lørdag formiddag: Send en mail til Ulrik eller Jane :)

Anbefalingsbrev fra 2017 (letter of intent):

Til de NOMAD-deltagere, som har brug for det, kan anbefalingsbrevet fra 2017-fonden findes i NOMAD-dropboksen, som i alle har fået sendt et link til (samt anvisninger til oprettelse/adgang til Drop Box).

 

 

Rejsen til 2017:

Da ProKK deltager med OUT OF THE BOX til arrangementet 'Rejsen til 2017' i Ridehuset d.14. - d. 18.april, mangler vi stadig ProKKmedlemmer som vil hjælpe med, at stå ved vores stand og repræsentere ProKK: Det består f.eks. i at fortælle om hvilke arrangementer, udstillinger osv. som du har deltaget i og om hvad du har fået ud af at være ProKKmedlem.

Læs om arrangementet her: https://www.facebook.com/events/757340134381501/

Skriv til Jane hvis du vil hjælpe: janeapedersen@hotmail.com eller på: 25394151.

 

Tirsdag d. 14. april kl. 8-10 skal vi sætte vores stand op – til dette er et par ekstra hænder til hjælp ekstra vigtige!

 

Tirsdag, den 14. april 2015, kl. 11.00 (åbning af udstilling) – kl. 17.00.

Onsdag, den 15. april 2015, kl. 13.00 – 17.00

Torsdag, den 16. april 2015, kl. 13.00 – 17.00

Fredag, den 17. april 2015, kl. 13.00 – 17.00

Lørdag, den 18. april 2015, kl. 10.00 – 17.00

 

 

 

Generalforsamling:

Referat fra ProKKs Generalforsamling d. 19. marts 2015: (Læs bestyrelsens beretning på hjemmesiden).

Det blev konstateret at indkaldelsen til Generalforsamlingen var udsendt rettidigt.

 

 1. Valg af Dirigent og referent.

Dirigent: Jacob Juhl

Referent: Bodil Porse

 

Der var gennemgang af dagsordenen, og en forklaring på hvad de annoncerede vedtægtsændringer gik ud på. Mere om det under punkt 7.

 

 1. Bestyrelsens beretning v/Ulrik og Jane:

   

Først en gennemgang af bevillingerne fra 2017-fonden, Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad som kom på plads i december2014:

 

300.000,- 2015

350.000,- 2016

450.000,- 2017

 

Bestyrelsen har siden da deltaget i en række møder og sideløbende lavet afrapporteringer. Pt arbejdes der på et arrangement som skal synliggøre alle de strategiske projekter (De projekter som får midler i hele perioden frem til 2017) og som Fonden gerne ser ProKK deltage i. Det løber af stablen i Riddehuset i april, og det vil være dejligt hvis der er medlemmer som har lyst til at passe, deltage og/eller bakke op om dette.

 

I juni måned havde vi en workshop i Posthuset, hvor vi udviklede på 2017-projektet.

 

EPIDEMICS indledtes med et møde i november 2013 og sluttede med en udstilling i Kunsthal Aarhus i august 2014. Hele processen fra start til slut bestod af workshops, samarbejde og evaluering. Evalueringen var overordnet set positiv.

NOMAD-projektet startede med en workshop på Posthuset i januar, med oplæg fra de 3 kuratorer: Søren Taaning, Barnabas Wetton og Lisbeth Hermansen. Derefter var der fælles ideudvikling.

 

5. marts i år var der miniseminar på Godsbanen, hvor Rikke Hansen holdt foredrag. Det var vores første samarbejde med AABKC, og hvor ProKK åbnede dørene for offentligheden.

 

Jane og Ulrik er blevet kontaktet af kuratoren Carsten Rabe og kunstneren Louise Vind Nielsen-begge bosat i Hamborg. Dette møde bliver forhåbentligt til en ekskursion derned og et videre samarbejde, gerne allerede i forbindelse med NOMAD.

 

I årets løb har vi mødt mange forskellige fagfolk og kunstnere: Tove Nyholm, Lise Autogena, Kurt og Lise Rasmussen, Hanne Viemose, Mads Engell, AquaSonic, Versus, Henrik Kåre Nielsen, Rikke Hansen, vores 3 Kuratorer Søren Taaning, Lisbeth Hermansen og Barnabas Wetton og antropologerne fra epicenteret: Lotte Meinert, Lone Grøn, Birgitte Folmann og Christian Suhr.

 

Bestyrelsesarbejdet:

Vi repræsenterer ProKK i mange forskellige sammenhænge, i det kulturelle og kulturpolitiske, der skal laves udstillinger, idéudvikles, skrives læserbreve, administreres, m.m. Vi opfordrer til, at man som medlem byder ind, hvis man har mulighed for at tage afgrænsede opgaver, eller hvis der er noget man brænder for, er god til, eller har lyst til at lave. - Vi har været glade for alle de hjælpende hænder der har været til arrangementerne.

 

Vores rolle i KHA kom også på banen, og det gav anledning til at flere af medlemmerne havde brug for at ytre sig. Det blev til en snak om Kunsthallen og kulturpolitikken og vores ”måske uønskede” tilstedeværelse i Kunsthal Aarhus.

Man blev enige om at beretningen fortsatte og at snakken om kunsthal og kulturpolitik kunne fortsættes under punktet 'evt'.

Ulrik gik videre med beretningen.

Der blev berettet om udstillingsmulighederne i Kunsthallen, om at vi nu skal ansøge på lige fod med alle andre DK kunstnere i Open Calls, - om alders- og kønsfordelingen i ProKK, og om bestyrelsens kapacitet til at arbejde kulturpolitisk. Vi i ProKK vil jo gerne arbejde for, at muligheden for at bruge KHA genetableres, eller at der kommer alternative muligheder.

 

Visioner:

Den foreslåede vedtægtsændring angående optagelse i ProKK, peger mod at give lettere adgang for yngre medlemmer – og dermed forny ProKK, samt at gøre foreningen mere repræsentativ for det lokale kunstmiljø.

 

Til sidst blev der sagt tak til bestyrelsens afgående medlem, næstformand og fungerende formand Sanne Ransby, som har gjort et fantastisk stykke arbejde i bestyrelsen gennem rigtigt mange år.

Det bliver svært at finde en som hende, en som har det store udsyn og som formår at opretholde forbindelsen til en masse vigtige aktører i kulturlivet, og som ikke mindst altid har det der overskud, der løfter stemningen.

 

Til sidst blev der sagt velkommen til de nye medlemmer.

 

 1. Regnskab 2014

 

Årsregnskabet blev gennemgået af Jacob Juhl, og blev efterfølgende godkendt af generalforsamlingen.

 

 1. Budget 2015 v/Ulrik og Jane

   

Budgettet blev gennemgået, og der blev forklaret om de forskellige ”poster”, - om hvad der er afsat af midler til de forskellige aktiviteter. Buget er vanskeligt at have med at gøre. Teknisk set er der skrevet 70.000 kr ind fra KUP, som vi endnu ikke ved om vi får. Men hvis vi får, hvad vi plejer fra KUP, har vi dejligt mange penge at arbejde med i forhold til NOMAD, og i forhold til hvad vi plejer at have af midler at arbejde med.

Der er også andre fonde som vi kan søge bl.a. et par mindre fonde, Statens Kunstfond, og Region Midt, som kan dække en del af den medfinansiering som er bundet til 2017midlerne. Honoraret som er afsat til kunstnerne trækker den største medfinansiering ind til videre.

Medlemmerne blev også gjort bekendt med at vi har ansat en kunstfaglig medhjælper, nemlig Linda Ankerstjerne, hvilket frigør lidt kapacitet i bestyrelsen til at lave andre ting. Hun skal blandt andet hjælpe med markedsføring fundraising og alle mulige andre opgaver.

 

Pause

 

 1. Valg til bestyrelsen:

   

Ulrik Lund på valg – genopstiller

Jan Agerbo træder ud af bestyrelsen

Sanne Ransby træder ud af bestyrelsen

2 suppleanter vælges hvert år.

 

Afstemningen foregik ved håndsoprækkelse.

 

Jacob Juhl og Dorte Kyhn blev valgt som nye bestyrelsesmedlemmer

Birthe Reinau og Hanne Munk blev valgt som suppleanter

 

 1. Valg af revisorer:

   

Dorte Kristoffersen og Helle Vinter blev valgt som interne revisorer

 

 1. Forslag fra bestyrelsen: Vedtægts ændringer §5. §7 og §8.

   

Der var 110 medlemmer som havde betalt kontingent. Heraf var 20 tilstede ved generalforsamlingen, plus 8 fuldmagter som var afleveret til bestyrelsen på forhånd. For at der kan stemme om vedtægtsændringer og afstemningen er gyldig skal der mindst være 1/4 af medlemmerne til generalforsamlingen.

Det var der lige akkurat, inklusive de fuldmagter som var tilsendt bestyrelsen på forhånd. For at noget kan vedtages, skal 2/3af deltagerne i mødet stemme for et forslag.

Stemmeafgivelsen foregik ved håndsoprækkelse.

 

Fra §5

For ansøgere under 35 år kan optagelsesudvalget tildele op til 4 point på baggrund af ansøgerens

billedemateriale.

Enstemmigt vedtaget.

 

Fra§ 7

Bestyrelsen udpeger herefter det 7. medlem som kan findes udenfor foreningen.

Enstemmigt vedtaget.

 

Fra §8

Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger en formand, en næstformand og en kasserer.

Enstemmigt vedtaget.

 

 1. Indkomne forslag: Ingen

 

 1. Evt:

 • Der blev talt lidt videre om KHA, og en af konklusionerne var at det er vigtigt at bevare en åben dialog med stedet

 • Optagelsesudvalget fortsætter

 • Hvordan får vi de unge ind i ProKK,- hvor finder vi dem? Åbne arrangementer sammen med AABKC, ”som et vindue til ProKK”

 

 • Projektpladsen på projektdækket som netværk og arbejdsplads

 

 

Konstituering af den nye bestyrelse:

Formand: Ulrik Lund

Næstforkvinde: Jane Pedersen

Kasserer: Bodil Porse

Menige bestyrelsesmedlemmer: Birgitte Munk, Jacob Juhl, Dorte Kyhn

Suppleanter: Birthe Reineu og Hanne Munk

 

Situationen på konstitueringsdatoen d. 26. marts 2015 - vi er ét bestyrelsesmedlem i underskud.

 

 

KUP-bevilging:

En glædelig nyhed er, at vi i år fik bevilget 80.000,- fra Kulturudviklingspuljen.