Copy
Tryk her for at se indholdet i din browser

Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD

Mailservice 3/2015

Repræsentantskabets møde d. 11. maj
  • Statsminister Helle Thorning-Schmidt er hovedtaler på repræsentantskabsmødet 2015.
  • Bilag til mødet, der er sendt  pr. mail til hvert ældre-/seniorråd, er ligeledes lagt på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside, og kan læses og downloades hér.
  • Bestyrelsens beretning for  2014-2015 kan læses på ovnnævnte  link.
  • Hvis ældre-/seniorrådet har materiale, som ønskes delt med andre ældre-/seniorråd, kan materialet lægges på ”Markedspladsen”. Markedspladsen består af borde, der er stillet frem bagerst i salen.
 
Ældrepolitisk konference d. 12. maj – tilmeldingsfrist 20. april
Konferencen, ’Forandringer i omsorgen for ældre - velfærd, konkurrence og aktivt liv som ældre’, har stadig enkelte ledige pladser. Konferencen afholdes fra kl. 9 til kl. 15.20 i Nyborg. Konferencen har tre hovedoplæg og 11 valgfrie seminarer. Elektronisk tilmelding sker via dette link. 
 
Formand Bent Aa. Rasmussen holder møde med medlemmer af Patientinddragelsesudvalg
I Odense holdes d. 21. april et møde mellem regionsældrerådenes medlemmer, stedfortrædere af PIU og DANSKE ÆLDRERÅDs ledelse. På mødet drøftes blandt andet PIU’s opgaver, samarbejdet med såvel lokale ældre-/seniorråd som DANSKE ÆLDRERÅD, samt PIU’s erfaringer med sundhedsaftalerne for 2015-18.
 
Møde med Danske Regioner
Formanden og formændene for de fem regionsældreråd holder d. 16. april møde med Bent Hansen, der er formand for Danske Regioner. Mødet finder sted i Danske Regioners hus i København.
 
Danske Regioners generalforsamling
Formanden for DANSKE ÆLDRERÅD deltager i generalforsamlingen d. 23. april.
 
Folkebevægelsen mod Ensomhed
Bevægelsen har i samarbejde med Danmarks Radio iværksat en kampagne mod ensomhed. D. 20. april udsender sekretariatet en særmail til alle ældre-/seniorråd om Folkebevægelsens aktuelle aktiviteter.
 
Foto- og akvareludstilling i Risskov - portrætfotos af ældre kvinder
”SPOR AF LIV”. Linjer i landskaber, linjer i ansigter, spor af liv, der er levet. Udstillingen kan ses fra d. 4 marts til d. 24 april 2015 i Kunstforeningen Center uden Grænser (CuG )Fortegården, Ellebjergvej 14. K.  – 8240 Risskov. Smagsprøver fra udstillingen kan ses hér.

 NYT OM PULJER MV.
 
Pulje til udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre
Ny pulje skal bidrage til at styrke de gode oplevelser i forbindelse med måltider for ældre, som modtager madservice enten i eget hjem eller på plejehjem. Ældre skal i endnu højere grad kunne se frem til dagens måltider som en positiv og stimulerende oplevelse – til gavn for både appetitten og livskvaliteten. Kommuner kan ansøge puljen inden d. 6. maj via ministeriets tilskudsportal.
 
Uddeling af 2 mio. kr. til aktive ældre. Der kan ansøges før 1. juni 2015
Friluftsrådet og Veluxfonden er gået sammen om et initiativ, hvor formålet er at støtte og anerkende aktiviteter, hvor aktive ældre yder en indsats for sig selv og andre, giver gode oplevelser i naturen og som samtidig passer på og viser hensyn til naturen. Bevillingerne gives direkte til navngivne enkeltpersoner, men kan også gives til en mindre gruppe af navngivne personer, der i fællesskab er aktive. For at få støtte skal ansøger være over 60 år og pensioneret, førtidspensioneret eller på efterløn. Ansøger man som gruppe skal alle være over 60 år og mindst én pensioneret, førtidspensioneret eller på efterløn. Ansøger skal være helt eller delvist bosiddende i Danmark.
Vær opmærksom på, at ældre-/seniorråd ikke kan ansøge om eller forvalte penge og projekter. Læs mere og se ansøgningsskemaet

Sårbare ældre får bedre hjælp til at komme videre i livet
Kommunerne skal fremover tilbyde ældre med særlige udfordringer et forebyggende hjemmebesøg tidligere end i dag, mens friske ældre kan vente til lidt senere i livet. Det er socialminister Manu Sareen blevet enig med satspuljepartierne om for at sikre, at de svageste ældre får den rette hjælp i tide. Se pressemeddelelsen hér
 
NY VIDEN -  RESULTATER, RAPPORTER, BØGER
 
Videncenter for Rehabilitering og Palliation udgiver ny bog, pjece og OBS-film om sorg 
Bogen ”Sorg – når ægtefællen dør” sætter fokus på vores relation til det menneske, vi har mistet. Bogen tager livtag på mange af vores dogmer og klicheer omkring sorg, og den fortæller os, at vi helt grundlæggende skal turde tale med de efterladte, og at sorgen bestemt ikke bliver lettere at bære, jo ældre vi bliver. Det fortæller forfatteren til bogen sygeplejerske Jorit Tellervo, som har været oplægsholder på DANSKE ÆLDRERÅDs ældrepolitiske konference. Bogen, som blev udgivet d. 13. april koster 237 kr., og den kan downloades gratis i en elektronisk udgave hérfra.
 
Ældre som aktive deltagere i lokalsamfundet – By- og Boligministeriets afrapportering af projekt
I pjecen formidler projektgruppen de anbefalinger, som er udarbejdet i forbindelse med projekt ”Lighed i sundhed i ældrelivet”. I projektet har der været fokus på, hvordan der på tværs af forskellige aktører kan arbejdes målrettet og systematisk med at sikre ældres deltagelse i byfornyelsesindsatsen. På s. 23 i pjecen får læseren indblik i de tre anbefalinger, som gives til at få ældre borgere på banen i bylivet. Hele pjecen kan læses hér.
 
Store udsving i forbruget af sundhedsydelser og hjemmepleje blandt ældre på 65 år og derover
Det viser en ny undersøgelse, som KORA har udført for Ældre Sagen. Rapporten ser på de gennemsnitlige omkostninger ved hjemmepleje og sundhedsydelser for ældre fordelt på en lang række variabler. Indkomst er den mest afgørende faktor, men også eksempelvis uddannelse, køn, civilstatus og bopæl har betydning. Og her tegner der sig et både socialt og geografisk skævt billede:
  • Ældre med lav indkomst og ingen eller kort uddannelse har et større forbrug end velstillede ældre med lange uddannelser.
  • Mænd har et større forbrug af ydelser end kvinder.
  • Enlige bruger flere sundheds- og hjemmeplejeydelser end ældre i ægteskab eller parforhold.
  • Ældre i bykommuner bruger flere ydelser end ældre i landkommuner.
Resultaterne viser, at de samlede gennemsnitlige omkostninger pr. person ved forbrug af sundheds- og hjemmeplejeydelser stiger med alderen frem til de 95 år: De gennemsnitlige omkostninger for en 65-årig person er således ca. 8.500 kr., mens de er ca. 28.800 kr. for en 95-årig.
Hele rapporten kan downloades herfra:

Danmarks statistik har udgivet ’65 år i tal - Danmark siden 2. verdenskrig’
Hvordan var det nu, det var? Få svar på hvordan det danske samfund har udviklet sig siden 2. verdenskrig. Publikationen beskriver, hvordan Danmark er vokset i både velstand, indbyggertal og globalt udsyn de seneste 65 år. Læs for eksempel, at i 1948 gik 38 pct. af danskernes forbrug til mad, mens det i dag kun er 14 pct. Og at i 2012 blev 167 dræbt i trafikken, og det er faktisk færre end i 1946. Bogen kan downloades gratis fra hjemmesiden eller købes som bog for 30 kr. + porto. Få den hér.
 
ØVRIGE NYHEDER
 
Kunne flere indlæggelser på sygehus være forebygget?
”Det er rigtigt, at antallet af forebyggelige indlæggelser blandt +65-årige er steget med 12 procent fra 2007 til 2013, men i samme periode er antallet af ældre steget med endnu mere – nemlig 20 procent. Så andelen af forebyggelige indlæggelser blandt ældre er altså faldet.” Sådan lyder kommentaren fra Thomas Adelskov, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg. Læs hele artiklen.
 
Syddjurs og Slagelse er testkommuner for ny rehabiliteringsmodel
Socialstyrelsen har udvalgt de to kommuner til at teste en ny model for rehabilitering på ældreområdet. Projektet skal på sigt være med til at styrke arbejdet med rehabilitering i landets kommuner. De to testkommuner skal måle på effekterne af den nye model og undersøge de ældres oplevelser af rehabiliteringsforløbet. Det skal ske gennem fysiske tests, spørgsmål til de ældre om deres hverdag og interviews. Testperioden løber fra 1. marts 2015 til 1. marts 2016 og evalueringen forventes klar i efteråret 2016.
 
Når indlæggelse ikke er den bedste løsning – Silkeborg prøver nye veje
Forskning viser, at man kommer sig hurtigere efter sygdom, hvis man er i trygge og hjemlige rammer. Silkeborg Kommune åbnet tre akutpladser, hvor borgere med mindre alvorlige problemstillinger kan blive passet og plejet af sygeplejersker i op til tre døgn. Formålet er at hindre uhensigtsmæssige indlæggelser. Akutstuerne ligger på et afsnit med plads til tre akutte borgere og syv midlertidige pladser. Det betyder en roligere og mere hjemlig atmosfære med mulighed for socialt samvær. Læs hele artiklen hér.
 
Ny professor i ”Vitalitet”
1. januar 2015 tiltrådte Rudi Westendorp som professor på Københavns Universitet, hvor han bliver tilknyttet Center for Sund Aldring og Institut for Folkesundhedsvidenskab. Rudi Westendorp skal forske i innovative løsninger til at fremme livslængde og livskvalitet hos ældre. Hans tværfaglige forskning tager udgangspunkt i begrebet ”vitalitet”, som har fokus på at inspirere ældre til ikke blot for at få mest ud af livet, for deres egen skyld, men også at fortsætte med at yde et bidrag til samfundet. Læs mere fra DGS’ Nyhedsbrev.
 
Dragør Ældreråd ønsker inspiration
til at udarbejde en funktionsbeskrivelse for en kommunalt fuldtidsansat ’Problem Koordinator’, eller ’Kontaktpunkt for alle kommunens +60 årige.
Er der nogle ældre-/seniorråd, der har kendskab til noget lignende? Påtænkte arbejdsopgaver: Kontaktpunkt for løsning af problemer for visiterede borgere til hjælp af den ene eller anden slags, der ikke kan finde vej i Kommunens mange søjleopdelte hjælpefunktioner. Kontrolfunktion med at kommunens kvalitetsstandarder opfyldes. Nye tiltag som fx generator for nye brugergrupper på ældreområdet, fx brugergruppe for hjemmeboende +60 årige visiteret til hjemmehjælp. Hvis I kan hjælpe, kontakt venligst formanden for Ældrerådet i Dragør. sten@brincker.com og send cc til dn@danske-aeldreraad.dk.
 
Har dit ældre- eller seniorråd med held gennemført et nyt initiativ i forhold til politikere, pensionistforeninger eller på borgermøder?

Ja. Rødovre Seniorråd har
haft et borgermøde, hvor vi først viste Erik Clausens film om demens, Mennesker bliver spist. Derefter holdt kommunens demenskoordinator et indlæg om emnet. Bagefter besvarede hun spørgsmål fra salen. Der var mange spørgsmål til emnet og mange positive reaktioner på arrangementet. Biografsalen var fyldt op med over 100 interesserede. Jeg kan kontaktes på henningfoss65@gmail.com
 
 
Sekretariatet opfordrer til, at denne Mailservice fra DANSKE ÆLDRERÅD videresendes til alle medlemmer af ældre-/seniorrådet, og til samarbejdspartnere i forvaltning og blandt politikere.
 
Mailservice lægges også på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside under ”Aktiviteter”.
 
Copyright © 2015 Danske Ældreråd, All rights reserved.

Sekretariatets adresse:
Danske Ældreråd
Jernbane Allé 54
Vanløse 2720
Denmark

Add us to your address book
 

Email Marketing Powered by Mailchimp