Copy
Tryk her for at se indholdet i din browser

Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD

Mailservice 10/2016 og konferencerapport, 9. november 2016, Vingsted

Nyt fra DANSKE ÆLDRERÅD

 • Repræsentantskabsmøde afholdes d. 24. april på Hotel Nyborg Strand
Indkaldelse sendes til ældre-/seniorråd senest d. 24. januar 2017. 
 • Ældrepolitisk konference afholdes d. 25. april 2017 på Hotel Nyborg Strand
  • Program sendes ud medio januar.
 • Temadage i DANSKE ÆLDRERÅD 
Nordjylland Tirsdag d. 28. februar Hotel Phønix, Brønderslev
Midtjylland Torsdag d. 23. februar Tinghallen, Viborg
Syddanmark Onsdag d. 22. februar Lillebælthallerne, Middelfart
Sjælland Torsdag d. 2. marts Danhostel, Næstved
Hovedstaden Mandag d. 27. februar Nordsjæl. Konf.Center
 • Valg til bestyrelsen
Valgkreds 1 i Nordjylland Tirsdag d. 28. februar
Valgkreds 2 og 3 i Midtjylland Torsdag d. 23. februar
Valgkreds 4 og 5 i Syddanmark Onsdag d. 22. februar
Valgkreds 6 og 7 på Sjælland Torsdag d. 2. marts
Valgkreds 8, 9, 10 i Hovedstaden Mandag d. 27. februar
 

Indkaldelse og yderligere oplysninger om valgets afholdelse sendes ud d. 1. februar.

 • Bestyrelsens aktuelle ældrepolitiske temaer udsendt
Alle formænd for ældre-/seniorråd har modtaget referat fra bestyrelsens møde d. 27. oktober 2016, samt en opdateret udgave af bestyrelsens holdning til aktuelle ældrepolitiske temaer. Begge dele kan læses på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside.
Læs referatet her.
Læs bestyrelsens holdninger til ældrepolitiske temaer her.
 • Høringssvar

Høringssvar lægges løbende ud på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside under menupunkt ’Politik og Holdninger’, ’Høringssvar’
De seneste høringssvar forholder sig til ’National Handlingsplan for demens’ og vejledning om ’Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner’.
Se høringssvar her.

 • Konferencerapport:

Herunder kan du læse konferencerapport med referater af samtlige hovedoplæg og seminarer fra DANSKE ÆLDRERÅDs ældrepolitiske konference 'Er det helt skævt?', 9. november 2016, Vingsted.
Læs om ældre menneskers rettigheder, tilgængelighed, forebyggende hjemmebesøg, eksempler på arbejdet i Sund By Netværk, et historisk blik på udviklingen i hjemmeplejen de senest 50 år og på det stigmatiserende ved retorikken med begreber som stærke - og svage ældre, kommunale trafikordninger og om bofællesskab, et såkaldt oldekolle.

Klik her for at læse konferencerapporten.
 
Øvrige nyheder:

 
Medlem af Bornholms Ældreråd modtager årets ældrepris
Verner Landin modtog årets ældrepris og en check på 10.000 kr., som uddeles af Bornholms Regionskommune til en person, der har udført en særlig indsats for ældre borgere på Bornholm. Prisen blev uddelt på årets ældremesse, hvor 1200 mennesker lagde vejen forbi d. 1. oktober 2016.
 
Hvordan tilbydes fodbehandling i din kommune?
Kan borgere vælge autoriserede fodterapeuter ved særligt medicinske behov? Hvordan ser kommunens kvalitetsstandard ud? DANSKE ÆLDRERÅD lægger vægt på, at ældre tilbydes fagligt forsvarlig fodbehandling, og opfordrer til, at ældre-/seniorråd undersøger kvalitetsstandarden og eventuelt spørger til praksis i kommunen.
 
Valg til ældre-/seniorråd:

 •  Ældrerådsvalg i Københavns Kommune
25 kandidater er valgt som medlemmer af Københavns Ældreråd for 2017 til 2020. Rådet får 10 nye medlemmer. Kirsten Nissen er genvalgt som formand for det nye Ældreråd i København, og Bente Ketty Hansen er valgt som næstformand.
 •  Tips om rekruttering af kandidater til ældrerådsvalget i 2017:

Hørt på DANSKE ÆLDRERÅDs temadage - hvordan vil I rekruttere kandidater?:
- En lille film om arbejdet i ældrerådet optages, lægges på hjemmesiden og vises på plejecentre. (Guldborgsund, Odense)
- En frivillig journalist tilknyttes ældrerådet i hele 2017. (Faxe)
- En rigtig god annonce i lokalavisen gav 4 interesserede kandidater. (Halsnæs)
- ’Prikke’ nogle personer, som ældrerådet i fællesskab ønsker. (Assens m. fl.)
- På valgmøder oplyses, at der skal arbejdes ældrepolitisk, og at en positiv tilgang til arbejdet er vigtig. (Kerteminde)
- Facebook-siden bruges til rekruttering og oplysning om valget. (Hjørring, Kolding)
På DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside findes mange oplysninger og forslag vedrørende valg til ældre-/seniorråd. Se her.  
 
Nyt fra Sundheds- og Ældreministeriet:
 
ÆldreForum nedlægges fra 1. januar
I forbindelse med satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområdet for 2017 – 2020 er det besluttet at omprioritere bevillingen til ÆldreForum til andre formål på ældreområdet. Det indebærer, at ÆldreForum nedlægges med virkning fra 1. januar 2017. DANSKE ÆLDRERÅDs formand, Bent Aa. Rasmussen beklager nedlæggelsen, hvor han som repræsentant for organisationen har været glad for at deltage i ÆldreForums arbejde.
 
Hvidbog og aftale om en national model for patientansvarlige læger.
Danske Regioner udgiver i starten af 2017 en hvidbog, som indeholder en definition og beskrivelse af konceptet for patientansvarlige læger. Hvidbogen afventer nu evalueringerne af over 20 pilotprojekter med patientansvarlige læger ude i regionerne, som løber i 2016. Regioner og faglige organisationer vil – sammen med patientforeningerne – tage afsæt i hvidbogen for at kunne rulle den nationale model for patientansvarlige læger ud til patienterne fra 2017. 
Læs mere her.

Aftale om 470 mio. kr. til ny national demenshandlingsplan er på plads
Demenshandlingsplanen har fokus på værdighed og faglighed. De tre nationale mål for planen er, at Danmark frem mod år 2025:

 • skal have 98 demensvenlige kommuner,
 • at flere mennesker med demens skal udredes, og 80 procent skal have en specifik diagnose, og
 • at forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens skal nedbringes med 50 procent.

Læs pressemeddelelsen her.
 
Ny viden og anbefalinger:
 
KORA-undersøgelse blandt offentligt og privat ansatte i hjemmeplejen: Rehabilitering øger arbejdsglæden
Jo mere de ansatte i hjemmeplejen arbejder rehabiliterende, jo mere tilfredse er de med deres job, og giver mening for medarbejderne. Det viser KORA’s undersøgelse blandt kommunalt- og privatansatte i hjemmeplejen. Det er dog markant, hvor mange blandt alle medarbejderne i undersøgelsen der mener, at mulighederne for at dække borgernes behov er blevet forværret. Læs mere om undersøgelsen og find link til rapporten her.
 
Systematisk screening finder ældre, der har brug for en forebyggende indsats
Frederiksberg - og Aarhus kommune har undersøgt, hvilke borgere der kunne have mest gavn af forebyggende indsatser i form af enten fysisk aktivitet eller socialt samvær. De to kommuner har prøvet en screening, der består af tre forskellige dele, som bliver brugt under det forebyggende hjemmebesøg. Medarbejdere finder, at screeningsmetoderne var anvendelige og nyttige til at finde nogle af de ældre, der havde behov for forebyggende indsatser. De mest sårbare ældre er desværre også oftest dem, der takker nej til at få besøg af forebyggende medarbejdere. Her må altså overvejes andre metoder til opsporing. Læs hele rapporten fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd her.
 
Evaluering af indsatsen for at skabe sammenhæng i forløb for ældre, svækkede patienter
Der er fortsat brug for, at fagpersoner i kommuner og på hospitaler har fokus på at inddrage patienter og pårørende og på at skabe en bedre sammenhæng i forløbene for svækkede ældre patienter. En evaluering har haft fokus på, hvorledes udmøntningen af indsatser vedrørende forløbskoordination i regioner og kommuner er forløbet inden for 4 områder. Evalueringen formidler blandt andet hvad de enkelte regioner har prioriteret og implementeret for at styrke samarbejdet mellem regioner og kommuner. Evalueringen, som KORA har udarbejdet for Sundhedsstyrelsen, viser sammenhængen i de forløb, som svækkede medicinske ældre gennemgår. Se hele rapporten her. 
 
Trafik- og Byggestyrelsens rapport over udviklingen i den kollektive trafik
’Den kollektive trafik i Danmark 2015’ indeholder dels en beskrivelse af de mange aktører i den kollektive trafik og dels en oversigt over udviklingen i passagertal, takster, rejser mv. 
Det er ambitionen, at rapporten både skal give et generelt billede af udviklingen i den kollektive trafik, og gå i dybden med udvalgte problemstillinger inden for området. Det er hensigten, at sammenstillingen af evalueringerne og de indsamlede data om den generelle udvikling skal give et mere helstøbt billede af udviklingen i sektoren. Denne type afrapportering, vil fremadrettet udkomme årligt. Læs styrelsens rapport her.

Etisk Råd har offentliggjort sine anbefalinger om genoplivning ved hjertestop
I en publikation på 47 sider afgiver Etisk Råd sin udtalelse om ’Etiske Overvejelser om selvbestemmelse og palliation ved livets afslutning’. Den første af tre anbefalinger er: ’Der skal i højere grad, end tilfældet er i dag, skabes sikkerhed for, at man ikke bliver genoplivet eller forsøgt genoplivet ved hjertestop mod sin vilje.’Læs de øvrige  anbefalinger og rådets overvejelser her.
 
Har dit ældre- eller seniorråd med held gennemført et nyt initiativ i forhold til politikere, pensionistforeninger eller på borgermøder?
 
Ja, det har Egedal Seniorråd, der gennem de sidste par måneder har arbejdet med at udarbejde en Handleplan – med god støtte fra Danske Ældreråds holdning til aktuelle ældrepolitiske områder mv. Se handleplan 2017-2020 her.
Seniorrådet har også stillet forslag om oprettelse af et ’Forebyggelsesråd i Egedal Kommune’. Se forslaget her.
 
Ja, det har Lolland Ældreråd, der i 2016 har arbejdet med ét af sine vedtagne indsatsområder, som er DEMENS: ”Vi har udviklet et koncept i samarbejde med kommunens pensionerede demenskonsulent. Vi tager ud i de små lokalsamfund (forsamlingshuse, sognegårde, skoler mv.) og fortæller om sygdommen, i et sprog alle kan forstå.” udtaler formand May-Brit Horst. Deltagerkredsen på de hidtil 10 afholdte møder er normalt omkring 25 – 40 personer.  I Lolland Kommunes to større byer, Nakskov og Maribo har ældrerådet kombineret mødet med film relateret til sygdommen. Film, som ”Nøgle, Hus, Spejl” med Ghita Nørby eller den amerikanske film, ”I’am still Alice”.  Til disse filmaftner har der vært et meget stort fremmøde. Yderligere information kan fås hos formanden May-Brit Horst (may-brit@horst.dk) eller næstformand Rita Tonnesen, der er tovholder på projektet, og træffes på mail: ritatonnesen50@gmail.com.
 
Sekretariatet ønsker alle vores læsere en god jul og et godt nytår.
Sekretariatet holder ferielukket fra torsdag d. 22. december kl. 12.00. Vi er tilbage mandag d. 2. januar 2017.
 
Med venlig hilsen
DANSKE ÆLDRERÅD
 
Sekretariatet opfordrer til, at denne Mailservice fra DANSKE ÆLDRERÅD videresendes til alle medlemmer af ældre-/seniorrådet, og til samarbejdspartnere i forvaltning og blandt politikere. 
Mailservice lægges også på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside under ”Aktiviteter”.

 
Copyright © 2016 Danske Ældreråd, All rights reserved.

Sekretariatets adresse:
Danske Ældreråd
Jernbane Allé 54
Vanløse 2720
Denmark

Add us to your address book
 

Frameld mailservice   

Email Marketing Powered by Mailchimp