Copy
Tryk her for at se indholdet i din browser

Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD
Mailservice 2/2015

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD d. 11. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand
Fristen for tilmelding er d. 30. marts. Elektronisk samlet tilmelding for ældre-/seniorrådet via dette link
 
Ældrepolitisk konference afholdes af DANSKE ÆLDRERÅD d. 12. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand
Titlen på konferencen er, Forandringer i omsorgen for ældre - velfærd, konkurrence og aktivt liv som ældre. Fristen for tilmelding er d. 20. april. Elektronisk, individuel tilmelding sker via dette link:
 
Sammensætningen af DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse til perioden 2015-2017
Fra d. 13. maj 2015 består bestyrelsen af følgende medlemmer:
Erik Stagsted, Vesthimmerland. Poul Gudberg, Silkeborg.Carl Aksel Kragh Sørensen, Aarhus. Hans Erik Pedersen, Vejle. Mogens Rasmussen, Middelfart. Jørgen Larsen, Ringsted. Steen-Kristian Eriksen, Holbæk. Carsten Wittus, Albertslund. Hanne Vedersø, Frederikssund. Kirsten Nissen, København.
Som stedfortrædere valgtes:
Jørgen Linnemann, Ålborg. Per Toft Mouritsen, Skive. Bende Ingstrup Andersen, Syddjurs. Anker Andersen, Hedensted. Gertrud Hansen, Esbjerg.  Jutta Bruun Kristiansen, Varde. John Harfeld, Nordfyn. Liselotte Højer, Sorø. Flemming Knudsen, Vordingborg. Merete Nielsen, Odsherred. Inge Jacobsen, Høje Taastrup. Preben Riel, Rødovre. Ole Høyer, Rudersdal. Finn Kamper Jørgensen, Fredensborg. Hanne Simonsen, København. Peter Frahm, Frederiksberg.
Yderligere oplysninger om valgkredses repræsentanter stedfortræderes placering kan læses på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside under menupunkt ’Valg’. 

DANSKE ÆLDRERÅD og ældre-/seniorråd i Politikens tillæg
Helsides-artiklen med overskriften ’Ældreråd sikrer dialogen i kommunerne’ blev bragt i Politikens tillæg ’Det gode liv’ d. 27. februar. Læs hele artiklen hér

Folkebevægelsen mod Ensomhed
DANSKE ÆLDRERÅD er sammen med flere end 34 organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder gået sammen for at skabe Folkebevægelsen mod Ensomhed. Visionen er at halvere antallet af ensomme inden 2020. Ensomhed kan forebygges og bekæmpes. Det ved de mange danske organisationer, offentlige instanser og socialøkonomiske virksomheder, der arbejder med at bekæmpe ensomhed til dagligt. Derfor er flere end 40 organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder for første gang nogensinde gået sammen for at skabe Folkebevægelsen mod Ensomhed. En bevægelse, der vil gøre det til en fælles sag at tale om ensomhed og finde nye muligheder for fællesskaber. Læs mere i dette link:
 
Konference - Forstå ensomhed – ny viden, nye veje
Ensomme Gamles Værn holder konferencen d. 20.maj 2015 på Hotel Nyborg Strand. Formålet med konferencen er at skabe en dybere forståelse for ensomhed gennem hele voksenlivet – og herved lade os inspirere til at finde nye veje. På konferencen udleveres rapporten ”Palle alene i verden” – et kvalitativt studie af voksnes ensomhed midt i livet. Konferencepris 1000 kr. Læs programmet og tilmeld via dette link.
 
Bestil gratis folder om digitale erindringskasser
Dansk Center for Reminiscens har udgivet en folder om de nye digitale erindringskasser. De ligger på centerets hjemmeside og er både nemme og gratis at bruge for bl.a. de mange hjemmeboende demensramte og deres pårørende. Hvis man ønsker en stak foldere samt en lille brochureholder tilsendt, sender man en mail til center@reminiscens.dk
 
Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi i høring lige nu
Strategien for perioden 2016-2020, "Lokal og digital" - et sammenhængende Danmark", er for øjeblikket sendt i høring i samtlige kommuner. I den anledning har Kommunernes Landsforening (KL) skrevet en kronik om nogle ønsker og forventninger til borgernes digitale fremtid. Bl.a. fremgår det, at ’Indførelse af flere digitale og teknologiske hjælpemidler gør kun borgere mere selvhjulpne, hvis vi formår at involvere og motivere. Det kræver, at vi har borgernes opbakning. Derfor er det et mål, at kommunerne skal udvikle og bruge det nære partnerskab med borgere og virksomhederne, så vi sikrer, at digitalisering og velfærdsteknologi udnyttes og skaber merværdi for den enkelte og fællesskabet.’ Læs kronikken hér.

Opfølgning på temadage om kvalitetsstandarder – og øvrige nyheder på servicelovens område
 
Ny lovbekendtgørelse af serviceloven
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har i dag i Lovtidende offentliggjort en ny lovbekendtgørelse af serviceloven. Læs loven hér.

Ny vejledning om fritvalgs-området
Pr. 1. april 2013 blev reglerne på fritvalgsområdet i serviceloven ændret. Kommunerne skal fortsat tilvejebringe et frit valg af leverandør for de borgere, der er visiteret til hjemmehjælp. Men med de nye regler kan kommunerne tilvejebringe det frie valg ved indgåelse af kontrakt efter de almindeligt gældende udbudsregler og/eller udstedelse af fritvalgsbeviser til borgerne. De tidligere særregler i serviceloven for tilvejebringelse af frit valg er derved ophævet. Formålet med denne vejledning er, at klæde kommuner og leverandører på i forhold til de nye muligheder på fritvalgsområdet. Læs vejledningen.
 
Undersøgelse af fritvalgs-området
Ankestyrelsen har i efteråret 2014/foråret 2015 foretaget en opfølgning på kommuners implementering af de nye regler om tilrettelæggelse af borgerens frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis, og de organisatoriske og kvalitetsmæssige forhold på ældreområdet, som relaterer sig til regelsættet (iht. lovforslag LF 121 af 24. januar 2013, der er vedtaget som lov nr. 326 af 23. marts 2013). De nye regler trådte i kraft den 1. april 2013. Opfølgningen omfatter en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse samt interview med kommuner og leverandører. De endelige resultater fra undersøgelsen offentliggøres medio 2015.
 
Ankestyrelsens statistik for afgørelser i 2014 vedrørende hjemmehjælp mv.
Tal for afgjorte sager i de fire kvartaler i 2014 foreligger nu. Det fremgår blandt andet heraf, at Ankenævnet har afgjort næsten 600 sager om klager over hjemmehjælp efter Servicelovens § 86. I næsten 400 af afgørelserne fik kommunen medhold. I spørgsmålet om forbrugsgoder bevilget efter servicelovens § 113 har Ankenævnet behandlet 464 klager i årets løb. Heraf fik kommunen medhold i 336 af sine afgørelser.

 Velfærdsteknologi forandrer omsorgsarbejdet – orientering om nyt projekt
Især indenfor pleje, omsorg og sundhed er der teknologiske løsninger ét af svarene på, hvordan man imødekommer en fremtid, hvor efterspørgslen på ydelser vokser, mens der bliver færre hænder og færre midler til at løse opgaverne. Men indførelsen af velfærdsteknologi har også store konsekvenser for de mennesker, der arbejder i sundheds- og plejesektoren, siger ph.d. og lektor på RUC Annette Kamp. Hun er leder af et nyt forskningsprojekt, som RUC og KORA udfører i fællesskab. Projektet skal undersøge, hvordan indførslen af velfærdsteknologi påvirker sundheds- og omsorgspersonalets arbejdsmiljø. Og ikke mindst, om teknologien ændrer den måde, de ansatte opfatter deres arbejde på. Projektet løber indtil 1. januar 2018. Læs mere hér.
 
Der arbejdes for kompensation til medlemmer af regionernes patientinddragelsesudvalg (PIU).
Sundhedsministeriet har netop meldt ud, at der skal ses på en ændring af de nuværende regler for medlemmer af patientinddragelsesudvalg, så de frem over sikres mulighed for at få dækket udgifter til blandt andet transport og forplejning. Ud over at give medlemmerne af udvalget rimelige arbejdsforhold vil en ændring af de nuværende regler også sikre størst mulig retfærdighed i rekrutteringen af medlemmer. Blandt andet kan en pligt til økonomisk kompensation være med til at sikre, at personer ikke afholder sig fra at stille op, eller at særlige patientområder ikke dækkes, af økonomiske årsager. DANSKE ÆLDRERÅD fastholder sit hidtidige pres, og følger op ministeriets arbejde på området.
 
Forsikring af kommuners frivillige er blevet en ministersag
En afgørelse fra statsforvaltningen i december betyder, at kommunerne ikke må forsikre frivillige mod at komme til skade eller gøre skade på andre/andet, når de udfører arbejde for kommunen. Afgørelsen har skabt usikkerhed for ’kommune-frivillige’, som ikke er en del af en frivillig forening eller organisation. Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard vil se på, hvordan der kan skabes gode og klare rammer for frivilligt arbejde. Økonomi- og Indenrigsministeriet forventer at have en afgørelse klar i løbet af sommeren. Link til nyheden.

Digitaliseringsstyrelsen ønsker at forebygge forvirring omkring digital selvbetjening
Der har den seneste tid været historier fremme i medierne, hvor borgere har været forvirrede over at skulle anvende digital selvbetjening, selvom de er blevet fritaget for Digital Post. I DANSKE ÆLDRERÅDs Nyhedsbrev 1/2015 blev nogle af problemerne beskrevet. Digitaliseringsstyrelsen, KL og Udbetaling Danmark vil nu i fællesskab se på, hvordan den fortsatte kommunikation om digital selvbetjening til både myndigheder og borgere kan tilrettelægges bedst muligt. Parterne vil også se på, om der er arbejdsgange imellem kommunerne og Udbetaling Danmark, der kan håndteres mere hensigtsmæssigt. Se artiklen hér.
 
Nyt og bedre Danmarkskort giver overblik over det nære sundhedsvæsen
Kommunerne er i fuld gang med at udvikle og udbygge det nære sundhedsvæsen. For at skabe et overblik over alt det, der er i gang, har KL lavet et Danmarkskort med gode og inspirerende eksempler.

Har dit ældre- eller seniorråd med held gennemført et nyt initiativ i forhold til politikere, pensionistforeninger eller på borgermøder? 
Fortæl andre om det. Send en mail til Mailservice. Beskriv helt kort jeres initiativ og resultat, samt hvem der kan kontaktes for flere oplysninger. I mailens emne skrives ”Idebox”. Sekretariatet bistår gerne med at formidle gode resultater og initiativer til andre.
 
Næste Mailservice udsendes medio april.                         

Med venlig hilsen
DANSKE ÆLDRERÅD
Copyright © 2015 Danske Ældreråd, All rights reserved.

Sekretariatets adresse:
Danske Ældreråd
Jernbane Allé 54
Vanløse 2720
Denmark

Add us to your address book
 

Email Marketing Powered by Mailchimp