Copy
DANSKE ÆLDRERÅDs mailservice udsendes ca. 8 gange årligt.
Tryk her for at se indholdet i din browser

Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD

Mailservice 5/2015

DANSKE ÆLDRERÅD har budt velkommen til Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde og til Socialminister Karen Ellemann med en blomst og et brev.
 
Nyt Sundheds- og ældreministerium
Valget har betydet en omrokering i Ministerier og nye ministre. Vi har fået en Sundheds- og ældreminister, hvilket betyder, at hovedparten af ældreområdet er flyttet fra Socialministeriet til det nye Sundheds- og ældreministerium. Vi følger forandringerne nøje, da de også har betydning for sekretariatet i DANSKE ÆLDRERÅD.
Ældrekontoret i Socialministeriet er flyttet til det nye Sundheds- og ældreministerium.
 
Når Folketinget har nedsat social- og sundheds/ældreudvalg, tager vi kontakt til formanden.
 
Nyt fra DANSKE ÆLDRERÅD
 • Invitation til formands- og næstformandsmøder i august og september er udsendt. Tilmelding sker via hjemmesiden hér.
 • Invitation til temadage om Ældre-/seniorråds synlighed i september og oktober medier er udsendt. Tilmelding sker hér.
 • Besøg fra Singapore. Sekretariatsleder Marianne Lundsgaard holder d. 6. juli oplæg for en delegation på 11 personer fra Singapore. Delegationen kommer fra Urban Redevelopment Authority – en statslig institution i Singapore. De ønsker viden om, hvordan kommunale og statslige myndigheder i Danmark gennem ældreråd får viden om ældres ønsker og behov.
 • ÆLDRERÅD udnævnt til Best Practice-eksempel på inddragelse af ældre i stor europæisk undersøgelse. 3 universiteter i henholdsvis Italien, Portugal og England får midler fra den Europæiske kommission til et projekt: MOPACT ”Mobilising the Potential og Active Ageing in Europe - læs mere om projektet her. Projektet ledes af professor Alan Walker fra Sheffield universitet – en meget berømt professor indenfor gerontologi og samfundsvidenskab. Projektets mål er at identificere de bedste eksempler (best practice) og lovende tilgange i Europa til - på en effektfuld måde - at inddrage ældre borgere i skabelsen af politik. Ældreråd i Danmark og DANSKE ÆLDRERÅD er blevet udvalgt som best practice eksempel, og skal via internettet holde et seminar med eksperter fra EU og universiteter, hvor også nr. 2 og nr. 3 er inviteret. Nr. 2 er et ældreråd fra Dortmund, og nr. 3 er et ældreråd fra Dublin. Der bliver udarbejdet en rapport på engelsk.
 • Statusrapport fra KL’s Center for Velfærdsteknologi viser øget velfærdsteknologisk udbredelse i kommunerne. I statusrapporten har lederne haft mulighed for at nævne op til tre gevinster for henholdsvis borgere og medarbejdere ved de forskellige velfærdsteknologier, og der ligger øget selvbestemmelse og værdighed højt på listen i forhold til borgerne. For medarbejderne handler det især om, at velfærdsteknologien giver et bedre arbejdsmiljø med færre fysiske belastninger. Bent Aa. Rasmussen, landsformand for DANSKE ÆLDRERÅD, oplever heller ikke, at ældre viger tilbage eller er teknologiforskrækkede, hvis de kan se meningen med det, de bliver tilbudt og ikke bliver påtvunget at få det. ”Vasketoiletter, telemedicinske løsninger, vægskabe, der med et tryk på en knap bliver hejst ned, så den ældre kan nå, og mange andre ting er jo med til at gøre livet nemmere for svage ældre. Teknologien spiller på den måde sammen med hele rehabiliteringstanken og ideen om at kunne klare sig selv længst muligt, som jeg også tror, de fleste gerne vil,” siger Bent Aa. Rasmussen. Læs hele artiklen fra KL’s blad Momentum hér.
 • KL.dk skriver: Nationale resultater fra DANSKE ÆLDRERÅD om forskelle i brugervenlighed på hjemmesider. Det fremgår af artiklen, at ”ÆldreForum og DANSKE ÆLDRERÅD har stået for undersøgelsen af, hvilke problemer de ældre borgere evt. støder på, når de færdes på offentlige hjemmesider. Om kommunernes hjemmesider og de digitale selvbetjeningsløsninger er anvendelige og forståelige for ældre borgere.” Artiklen slutter med en opfordring: ”Sidder du selv med ansvaret for din kommunens hjemmeside anbefaler vi et kig i undersøgelse til inspiration for vurdering af din kommunens hjemmeside.” Læs artiklen hér.
          Også en artikel i Kristeligt Dagblad om ovenstående
          undersøgelse. Læs artiklen her.
 • Mødedatoer for DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse 2015 - 16
  • onsdag d. d. 19. og torsdag d. 20. august – seminar
  • torsdag d. 29. oktober 2015 – Odense
  • torsdag d. 28. januar 2016 - Odense
  • onsdag d. 30. marts 2016 – Odense
KLs ældrekonference
Konferencen, der finder sted d. 21. september 2015 i Kolding, har DANSKE ÆLDRERÅDs formand og sekretariatsleder som deltagere. Årets Ældrekonference vil gå tæt på det politiske spil og de økonomiske forhandlinger mellem stat og kommune, samt forsøge at inspirere til nye måder at håndtere krav til forandringer på. Link til tilmelding findes her.

 
Konference om Frivillighed i Norden
Fredag d. 25. september 2015 inviterer forskernetværket CiFri til den nordisk konference på Frederiksberg. Konferencen præsenterer ny forskning fra Danmark, Norge og Sverige. På konferencen vil forskere fra Danmark, Norge og Sverige fremlægge sammenlignelige studier af blandt andet: Befolkningernes frivillige arbejde og uformelle indsats, motivation for frivilligt arbejde, rammevilkår for serviceproducerende nonprofitorganisationer, befolkningens holdninger til og opfattelser af frivilligt arbejde samt nye rum for civilt engagement. Tilmelding sker via Center for Frivilligt Socialt Arbejdes hjemmeside, klik her.

 
Demenskoordinatorerne i Danmark holder Årskursus i Nyborg d. 9.-11. september
Årskurset er den løbende efteruddannelse for demenskoordinatorer/demenskonsulenter. Titlen på kurset er i år: Demenskoordinatorens komplekse arbejdsfelt – udfordret af dilemmaer i roller, etik, evaluering, rehabilitering, omsorg og velfærdsteknologi. Klik her for at se programmet.

 
Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune
Hjørring Kommune ville gerne have svar på to spørgsmål: Hvordan ligger Hjørring Kommunes overordnede udgiftsniveau på ældreområdet set i forhold til sammenlignelige kommuner? Blandt 10 sammenlignelige kommuner lå Hjørring fjerde højest i udgifter. I hvilken grad kan eventuelle forskelle i udgiftsniveauer forklares med forskelle i deltagerkommunernes produktivitet henholdsvis serviceniveauer? For at besvare dette spørgsmål har KORA identificeret et service- og produktivitetsniveau for hver af de fire kommuner Hjørring, Skive, Mariagerfjord og Brønderslev og analyseret udgiften til ældreområdet i de fire kommuner. Analyserapport på 28 sider hér.

 
Flere ældre er tilfredse med deres helbred
Flere og flere ældre synes selv, de har et godt helbred. En analyse har set på udviklingen de sidste 10 år. Andelen af ældre i Danmark, der vurderer, at de har et godt helbred, er øget gradvist i perioden 2002-2012. I 2012 vurderede 2/3 af de 77-årige deres helbred som godt eller virkelig godt. Det er en stigning på 10 procentpoint siden 2002, hvor godt halvdelen i aldersgruppen syntes det samme. Analysen er gennemført for 67-årige, 72-årige og 77-årige, der er blevet spurgt til helbred og grad af selvhjulpenhed. Link til hele undersøgelsen hér.

 
Ny forskning: Kommunale akuttilbud kan være alternativ til en sygehusindlæggelse, og kvaliteten er lige så god
Forskningsprojektet viser, at kommunale akuttilbud kan i nogle tilfælde spare ældre for akutte indlæggelser på et sygehus, at ældre, akutte medicinske patienter tages bedst hånd om af deres egne, praktiserende læger samt at der ses ingen forskel i dødelighed, uanset om det er sygehuset eller almen praksis, som håndterer patienten, og der er ingen forskel i borgernes og de pårørendes tilfredshed. Sådan lyder de overordnede konklusioner i et nyt forskningsprojekt
,som Haderslev, Aabenraa, Tønder og Sønderborg kommuner står bag sammen med Sygehus Sønderjylland og praktiserende læger i området. Læs mere hér.
 
Statistik fra Ankestyrelsen vedrørende klager over ydelser efter serviceloven
Sagsbehandlingstiden for ’kommunale sager’ er i december 2014 nede på gennemsnitligt 5,8 måneder, og for hele året er gennemsnittet 8 måneder. Ankestyrelsen behandlede næsten 12.000 sager vedrørende serviceloven, og 34 % af sagerne faldt ud til borgernes fordel. Læs mere her.

 
 
***Sekretariatet holder sommerferie uge 28, 29 og 30****
Vi ønsker alle en god sommer

Har dit ældre- eller seniorråd med held gennemført et nyt initiativ i forhold til politikere, pensionistforeninger eller på borgermøder?
Hvis det er tilfældet må du gerne sende et par linier om aktiviteten til
dn@danske-aeldreraad.dk
 

 
Sekretariatet opfordrer til, at denne Mailservice fra DANSKE ÆLDRERÅD videresendes til alle medlemmer af ældre-/seniorrådet, og til samarbejdspartnere i forvaltning og blandt politikere.
 
Mailservice lægges også på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside under ”Aktiviteter”.
 
Med venlig hilsen

DANSKE ÆLDRERÅD
Copyright © 2015 Danske Ældreråd, All rights reserved.

Sekretariatets adresse:
Danske Ældreråd
Jernbane Allé 54
Vanløse 2720
Denmark

Add us to your address book
 
 

Email Marketing Powered by Mailchimp