Copy
DANSKE ÆLDRERÅDs mailservice udsendes ca. 8 gange årligt.
Tryk her for at se indholdet i din browser

Mailservice 11, december 2014

Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD

 

NYT FRA DANSKE ÆLDRERÅD:
 

DANSKE ÆLDRERÅDs temadage om kvalitetsstandarder afholdes således:

23. februar Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro
25. februar Kryb-i-ly-kro, Kolding Ldv. 160, Taulov, 7000 Fredericia
26. februar Hotel Skanderborghus, Dyrehaven 3, 8660 Skanderborg
3. marts Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted
4. marts Nordsjællands KonferenceCenter, Gydevang 39-41, 3450 Allerød

Læs hele programmet på hjemmesiden. Tilmeld deltagere samlet – inden d. 8. februar 2015. Tryk hér

 

Valg til DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse:

Valghandlingen gennemføres på de ovennævnte datoer og adresser kl. 15.00.
Valgkreds 1 d. 23. februar i Aabybro
Valgkreds 2 og 3 d. 26. februar i Skanderborg
Valgkreds 4 og 5 d. d. 25. februar i Kolding
Valgkreds 6 og 7 d. 3. marts i Ringsted
Valgkreds 8, 9 og 10 d. 4. marts i Allerød. Valgkreds 10 gennemfører valget kl. 12.45-13.00
Ældre-/seniorråd kan indstille kandidater frem til d. 20. januar 2015 kl. 23.55. Skema og anvisninger ligger på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside. Find det hér.

 

DANSKE ÆLDRERÅD er gået med i ”Folkebevægelsen mod ensomhed”

Folkebevægelsen mod Ensomhed vil opfordre alle i Danmark til at gøre livet mere fællesskabsorienteret, så det bliver en fælles borgeropgave at bekæmpe ensomheden. Mange organisationer står bag initiativet, og repræsenterer alle aldersgrupper fra børn over unge, til voksne og ældre, udsatte, frivillige, patientforeninger m.fl. DANSKE ÆLDRERÅD er medlem af koordinationsudvalget sammen med blandt andet Ældre Sagen, og er desuden repræsenteret i to arbejdsgrupper, ’ældre’ og ’Folkemødet på Bornholm’. DANSKE ÆLDRERÅD er repræsenteret ved næstformand Hanne Vedersø.

 

Fra formandens kalender:

13. november :                   møde med MF Karin Nødgård, Socialpol. ordfører, DF
14. november :                   møde med MF Lotte Rod, Socialpol. ordfører, RV
5. december :                     møde i Ældreforum
10. december:                    møde med MF Karen Ellemann, Socialpol. ordfører, V
11. december:                    møde i formandsskabet
15. januar:                           Bestyrelsesmøde, Odense
20. januar:                           KLs sundhedspolitiske konference.
24. februar:                         Formandskabsmøde, København

 

DANSKE ÆLDRERÅDs høringssvar afgivet siden september:

  • Servicelovens bestemmelser om rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp.

  • Ændret aldersgrænse for fornyelse af kørekort.

  • Overgang til obligatorisk digital selvbetjening (samlelov 4).

  • Grundkøbslån og blandet boligsammensætning.

    DANSKE ÆLDRERÅDs høringssvar lægges løbende på hjemmesiden

 

PENGE
Finanslov 2015 med klippekort til modtagere af hjemmehjælp

Regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten har indgået af tale om finanslov for 2015. Af særlig interesse for ældre-/seniorråd kan nævnes, at

  • Der afsættes en pulje på 75 mio. kr. i 2016 og 100 mio. kr. årligt fra 2017 til en styrkelse af den kommunale forebyggelsesindsats med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper.

  • Der afsættes 50 mio. kr. i 2015, 100 mio. kr. i 2016 og 150 mio. kr. årligt fra 2017 til øget kapacitet på medicinske og geriatriske sygehusafdelinger for at understøtte mere effektive patientforløb, korte hospitalsophold og bedre omsorg for de kronisk syge og ældre medicinske patienter.

  • Der oprettes en pulje til et klippekort til en halv times ekstra ugentlig hjemmehjælp til de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Der afsættes 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til udbredelse af ordningen. Det er nye midler, som ligger ud over kommunernes eksisterende budgetter for 2015 på ældreområdet.

DANSKE ÆLDRERÅD forsøgte gennem politiske partier at få øget driftstilskuddet til DANSKE ÆLDRERÅD, men det lykkedes ikke. Læs hele aftalen gennem dette link.
 

KL-rundspørge om holdningen til øremærkede midler 

I en ny rundspørge blandt 459 kommunalpolitikere, som KL's nyhedsbrev, Momentum, har gennemført, svarer 72 procent, at finanslovsaftaler med bevillinger til kommunale områder ikke bør diktere, hvordan pengene konkret skal bruges i kommunerne. Kritikken kommer i kølvandet på finanslovsaftalen for næste år, hvor der afsættes to bevillinger på samme måde som sidste års ’ældremilliard’. I år er der afsat 250 millioner kroner, som skal gå til at ansætte mere pædagogisk personale i landets daginstitutioner. Derudover er der afsat 75 millioner kroner til en klippekortmodel, der skal give svage ældre en halv times ekstra hjemmehjælp om ugen. Læs hele undersøgelsen i dette notat.  

 

Kan udlicitering betale sig?

En ny rapport giver nu et samlet overblik over den aktuelle viden om effekterne af udlicitering. Rapporten er udarbejdet af en forskergruppe med forskere fra bl.a. RUC, KORA og Københavns Universitet. Den viser, at erfaringerne med udlicitering er blandede, både herhjemme og i udlandet. Desuden konkluderer rapporten, at der stadig findes for lidt viden om, hvornår det kan betale sig at udlicitere ud fra en samlet samfundsmæssig betragtning, og hvordan der bedst kan tilrettelægges en proces, som sikrer gode resultater. Forskerne finder, at der er behov for flere analyser, som sammenstiller økonomi og kvalitet, så de samlede effekter kan vurderes. Samlet set konkluderer rapporten, at udlicitering kan give vidt forskellige økonomiske resultater, selv når man betragter relativt ensartede brancher og sammenlignelige lande. Læs rapporten hér.
 

TEKNOLOGI
Velfærdsteknologi er meget andet end robotstøvsugere – Hør P1 om emnet

Velfærdsteknologi er meget mere end bare robotstøvsugere. De er ellers blevet symbolet på teknologiens indtog i plejen af ældre borgere. De har været udskældt for både at være en ringere løsning end en hjemmehjælper, og ikke mindst for at være en nem og upersonlig erstatning for den traditionelle hjemmepleje. Men teknologien kan bruges til meget andet end en omgang halvdårlig støvsugning. Og med regeringen og kommunernes nye strategi for velfærdsteknologi er det især på fire områder, at ældre og handicappede må forvente at få elektronisk hjælp. Hør hvilke i radioudsendelsen.
 

Hjemmehjælpen kommer til at se anderledes ud om 20 år. Den bliver elektronisk

Velfærdsteknologien kan spille en central rolle og være alt fra senge, der løfter dig op til gardiner, som selv trækkes fra og videokonferencer som med borgerens direkte kontakt til sundhedsvæsenet. I fremtiden vil man i højere grad kunne bruge teknologien til at have sociale netværk. Man vil for eksempel kunne spise sammen med nogen virtuelt. Det lyder lidt fremmed i dag, men man vænner hurtigt til nye teknologiske muligheder. Læs artiklen fra DR Nyheder
 

Ny vejledning om obligatorisk digital selvbetjening ved ansøgninger om sociale ydelser m.v.

En vigtig men vanskeligt tilgængelig vejledning om muligheden for at blive fritaget for at bruge digitale selvbetjeningsløsninger. Læs på vejledningens side 2, og spring side 1 over. I vejledningen kan man eksempelvis læse dette: Kommunen har pligt til at hjælpe borgere med at betjene sig digitalt ved indgivelse af ansøgninger, meddelelser m.v. til Udbetaling Danmark. Det er kommunen, der skal træffe afgørelse om, hvorvidt borgeren undtagelsesvist skal tilbydes at indgive ansøgningen eller meddelelsen m.v. på anden måde end ved digital selvbetjening. Kommunens afgørelser om, at borgeren ikke kan undtages fra kravet om obligatorisk digital selvbetjening, kan påklages til Ankestyrelsen. Læs Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. hér.
 
ØVRIGT

Hjemmeplejen og brandvæsenet samarbejder om at øge brandsikkerheden hjemme hos ældre 

Knap hvert andet offer i dødsbrande er over 67 år. Et nyt forebyggelseskoncept, Brandsikker Bolig, skal øge brandsikkerheden hjemme hos ældre. Et brandforebyggende hjemmebesøg er et frivilligt tilbud til borgerne, og før et besøg kan gennemføres, skal borgeren give sin tilladelse. Brandsikker Bolig tilbydes kommuner over hele landet. Læs mere om det nye samarbejde hér

 

Embedslægetilsyn på plejehjem – samlet rapport fra hele landet

Sundhedsstyrelsen udtaler: ’Ved tilsynet i 2013 har der generelt set været forbedringer inden for en række af tilsynets områder. Dermed er den positive udvikling fra de seneste år fortsat. Der er bl.a. færre plejehjem, som ved tilsynet har fået konklusionen ’fejl og mangler’, plejehjemmene er blevet bedre til at følge op på de krav tilsynet stiller og personalet følger i højere grad de sundhedsfaglige instrukser, der stilles krav om. Til gengæld kan der ikke generelt set konstateres forbedringer i forhold til medicinhåndtering og dokumentation i de sygeplejefaglige optegnelser, som er væsentlige for patientsikkerheden.’ Læs de regionale rapporter og landsrapporten via dette link

 

Sådan får kommunerne flere frivillige på ældreområdet 

Socialstyrelsen har i tre kommuner gennemført en kortlægning af aktiviteter for beboere på plejecentre, som frivillige står for. På baggrund heraf har Socialstyrelsen offentliggjort en række anbefalinger til, hvordan kommunerne kan styrke de frivilliges indsats på plejecentrene. En af anbefalingerne er, at de frivilliges aktiviteter skal målrettes til beboerens behov og ønsker. En anden er at god organisering og godt samarbejde fremmer frivilligindsatsen. Læs mere om undersøgelsen og anbefalingerne hér. 

 

Har dit ældre- eller seniorråd med held gennemført et nyt initiativ i forhold til politikere, pensionistforeninger eller på borgermøder? 

Fortæl andre om det. Send en mail til Mailservice. Beskriv helt kort jeres initiativ og resultat, samt hvem der kan kontaktes for flere oplysninger. I mailens emne skrives ”Idebox”. Sekretariatet bistår gerne med at formidle gode resultater og initiativer til andre.
 

Sekretariatet holder julelukket fra d. 19. december til d. 5. januar.

Sekretariatet ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

 

Copyright © 2014 Danske Ældreråd, All rights reserved.

Sekretariatets adresse:
Danske Ældreråd
Jernbane Allé 54
Vanløse 2720
Denmark

Add us to your address book
 

Frameld mailservice   

Email Marketing Powered by Mailchimp