Copy
Tryk her for at se indholdet i din browser

Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD

Mailservice 4/2016


 Nyt fra DANSKE ÆLDRERÅD:

 • Repræsentantskabsmødet
  • Flere deltagere på repræsentantskabsmødet efterlyste bestyrelsens politikpapir, omtalt af Bent Aa. Rasmussen. Papiret er DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder og ligger på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside. Find papiret her. 
  • Referatet af repræsentantskabsmødet er ved at blive godkendt og lægges snarest på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside. Alle øvrige bilag, der blev behandlet på repræsentantskabsmødet er nu tilgængelige på siden. Find dem her. 
    
 • DANSKE ÆLDRERÅDs ældrepolitiske konference
  Materiale fra hovedoplæg og seminarer på DANSKE ÆLDRERÅDs ældrepolitiske konference d. 3. maj, ligger på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside. Find materialet
  her.
   
 • Nyt om bestyrelsen
  Første næstformand Hanne Vedersø flytter til en anden kommune pr. 1. juni, og udtræder dermed af bestyrelsen, jf. DANSKE ÆLDRERÅDs vedtægt § 11. stk. 5. Hendes stedfortræder er indkaldt.

   
 • Møde på Marienborg
  Mandag d. 9. maj holdt statsminister Lars Løkke Rasmussen og sundheds- og ældreminister Sophie Løhde en temadag på Marienborg om den kommende Nationale Demenshandleplan.
  DANSKE ÆLDRERÅD var inviteret og deltog med formand Bent Aa. Rasmussen.
  Den Nationale Demenshandleplan forventes at være klar til efteråret.

   
 • DANSKE ÆLDRERÅD afholder i år egen event i Civiltinget på Folkemødet
  DANSKE ÆLDRERÅD deltager for tredje år i træk på Folkemødet på Bornholm d. 16.-19. juni. I år deltager DANSKE ÆLDRERÅD med egen event. Eventen foregår på mødestedet Civiltinget, som er et nyt initiativ fra Folkemødet. Et mødested hvor mindre organisationer uden stor økonomisk formåen bliver tilbudt nogle gode rammer til, at få deres budskaber ud på Folkemødet.DANSKE ÆLDRERÅD er derudover programsat ved 7 arrangementer og deltager med, formand Bent Aa. Rasmussen, næstformand Erik Stagsted og sekretariatsleder Marianne Lundsgaard. Se DANSKE ÆLDRERÅDs program på Folkemødet
  her.
   
 • Valg til ældre-/seniorråd
  Flere ældre-/seniorråd arbejder for, at ændre valgformen til ældre-/seniorrådsvalg, fra brevvalg til fremmødevalg. Måske er det en hjælp at få materiale, som viser fordelene og fremgangsmåden ved at afholde fremmødevalg.
  Materiale om fremmødevalg og tilrettelæggelse af valget findes på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside. Find materialet nederst på siden, under punktet ”Links til generel viden om at forberede ældrerådsvalg”, ved at klikke
  her.
   
 • Efterårets konferencer og temadage
  Uge 34 + 35: Formands-/næstformandsmøder
  Uge 40 + 41: Temadage om Valg til ældre-/seniorråd i 2017: Samarbejde, planlægning og rekruttering af kandidater”
  9. november 2016: Vingsted-konference 2016. Tema ikke fastlagt.

   
Kronik: Hvor meget værdighed kan man få for en milliard?
Spørgsmålet rejses af to kronikører i Kristeligt Dagblad d. 4. marts 2016. De hævder at værdighed er et af de fænomener, som vi først for alvor lægger mærke til, når den er truet.
Kronikken er skrevet af Ulla Uldahl, ergoterapeut og master i sundhedsfremme og Mickey Gjerris, lektor i bioetik og medlem af Det Etiske Råd. Læs kronikken
her.
 
8 overordnede nationale mål for patienterne i det danske sundhedsvæsen
Sidst i april indgik sundheds- og ældreminister Sophie Løhde, Danske Regioner og KL en politisk aftale om 8 nationale mål for sundhedsvæsenet og en række indikatorer, som viser udviklingen for de aftalte mål. Målene skal være med til at holde fokus på det, som gør en positiv forskel for patienterne i det danske sundhedsvæsen.
Målene er bl.a., bedre sammenhængende patientforløb, styrket indsats for kronikere og ældre patienter, øget patientinddragelse og flere sunde leveår. Læs mere
her.
 
Sundhedsstyrelsens bidrag til bedre behandling og pleje af ældre patienter
Sundhedsstyrelsen har afleveret sit faglige oplæg med en række anbefalinger til, hvordan sundhedsvæsnet kan blive bedre til at pleje og behandle ældre. Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde ser gode takter i oplægget, der skal give input til regeringens nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient. Læs opslaget
her.

Ny lov om patientsikkerhed og øget tilsyn
Et effektivt tilsyn, som hurtigt kan skride ind over for læger og andre sundhedspersoner og behandlingssteder, der sjusker med patientsikkerheden og ikke lever op til deres ansvar. Det er kernen i dette lovforslag. Læs pressemeddelelsen og få link til lovforslaget
her.

Plejeboligområdet:
 • Ankestyrelsens kortlægning af plejeboligområdet
  Ankestyrelsen har kortlagt plejeboligområdet, som en del af en større undersøgelse i Sundheds- og ældreministeriet.
  Kortlægningen består af en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse samt en dybdegående caseundersøgelse, hvor kommunernes organisering og drift af landets plejecentre vil blive afdækket. Læs mere om kortlægningen
  her.
   
 • Plejehjemsbeboere er blevet svagere
  En ny Momentum-analyse viser, at antallet af plejehjemsbeboeres kontakter til almenpraktiserende læge årligt er steget med 14 procent fra 2008 til 2014. 42 procent af plejehjemsbeboerne var indlagt på hospital mindst én gang i 2014, hvilket også er en relativ stigning på 14 procent i forhold til 2008, hvor 37 procent var indlagt. Forbruget af sundhedsydelser har været konstant for andre ældre. Det vidner om, at plejehjemsbeboere som gruppe er blevet svagere. Læs artiklen
  her.
   
 • Plejehjemmet Danahøj i Aalborg har givet 'magten tilbage til beboerne'
  Det er ikke de gamles liv, der skal laves om. De får bare en anden bolig, hvor vi skal hjælpe og understøtte dem i, at de stadig kan have det samme liv, siger lederen på plejehjemmet. Fra 2012 til 2015 var Danahøj med i et metodeudviklingsprojekt om brugerindflydelse under Socialt Udviklingscenters projekt ’Platform for brugerindflydelse’. Det har givet gevinst på bundlinjen: Ældre føler sig mere hjemme, og arbejdsmiljøet er blevet bedre. Læs flere detaljer om projektet og resultaterne
  her. 
Forsikring af frivillige i kommunerne
Social- og Indenrigsministeriet har på baggrund af henvendelser fra tre kommuner udarbejdet et udførligt juridisk notat om kommuners muligheder for at forsikre frivillige, og ministeriet har følgende konklusioner:
 1. Det er Social- og Indenrigsministeriets opfattelse, at kommuner ikke med hjemmel i serviceloven, arbejdsskadeforsikringsloven eller Danske Lov 3-19-2 kan tegne ulykkes- og ansvarsforsikringer for frivillige. 
 2. Social- og Indenrigsministeriet vil derfor overveje at tilvejebringe hjemmel i lovgivningen til, at kommuner og eventuelt regioner kan tegne de omhandlede forsikringer.
 3. For så vidt angår eksisterende forsikringer finder Social- og Indenrigsministeriet, at kommuner senest den 1. juli 2017 skal opsige eventuelle eksisterende forsikringer for frivillige i overensstemmelse med de opsigelsesvarsler, som måtte være indeholdt i de pågældende forsikringer.
  Læs hele notatet 
  her. 
Resultatbaserede styring har mange utilsigtede effekter
En ny rapport fra KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) viser, at resultatbaseret styring har effekt på, hvordan der arbejdes og prioriteres i den offentlige sektor. Rapportens overordnede konklusion er, at resultatbaseret styring virker, men ikke altid efter hensigten. Der er ofte utilsigtede effekter, og rapporten viser desuden, at svage borgere risikerer at blive taberne. Rapporten giver overblik over viden om resultatbaseret styring på tre områder: folkeskole, beskæftigelse og socialområdet. Læs rapporten
her.
 
Resultater for overgangen til digital kommunikation 2011-2015
Digitaliseringsstyrelsen har offentliggjort en undersøgelse af omfanget af borgeres brug af digital kommunikation med offentlige myndigheder og kommuner. Rapporten indledes med en kort opsummering af hovedresultaterne for overgangen til digital kommunikation 2011-2015. Herefter følger et afsnit om resultaterne for overgangen til Digital Post efterfulgt af et afsnit om obligatorisk digital selvbetjening. Resultaterne for overgangen til digital kommunikation i perioden 2011-2015 er samlet set positive og viser, at såvel brevforsendelser fra det offentlige som ansøgninger, anmeldelser mv. fra borgere og virksomheder til det offentlige i stort omfang er overgået til digital kommunikation.  Se rapporten
her.

Ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi frem til år 2020
Regeringen, KL og Danske Regioner har disse mål for udviklingen de kommende år: 
 • Digitalisering og bedre genbrug af data skal bidrage til at skabe en mere sammenhængende og effektiv offentlig service med digitale velfærdsløsninger af høj klasse. Det skal blandt andet gøre det endnu nemmere for borgeren at møde det offentlige digitalt og opleve en mere koordineret offentlig service på tværs af myndigheder.
 • Udviklingen skal ske med sikkerhed for borgerens og virksomheders data, så danskerne også fremover har stor tillid til offentlige digitale løsninger. Danmark skal fortsat være et samfund, hvor alle kan deltage – både de digitalt parate og dem, der ikke kan eller har mulighed for at bruge de digitale løsninger. 
Læs artikel om Digitaliseringsstrategien her.
 
Mandag d. 2. maj går LIV 70+ i luften på Facebook og Instagram 
Aldrig har mennesker over 70 år fra Lolland, Falster og øerne omkring fyldt så meget på Facebook og Instagram! Det er skribent og fotograf Britta Sørensen, der står bag LIV70+. Hun skaber portræthistorier i form af tekst og billeder. Fortællingerne bringer små og store glimt fra livet hos dem, der er 70-80-90-100 år. Fællesnævneren er, at de alle befinder sig i periferien af Danmark og arbejdsmarkedet.
Fra d. 2. maj deler Britta Sørensen dagligt historierne på Facebook og på Instagram.
Følg historierne på Facebook
her. og på Instagram her

Har dit ældre- eller seniorråd med held gennemført et nyt initiativ i forhold til politikere, pensionistforeninger eller på borgermøder?
Hvis det er tilfældet må du gerne sende et par linier om aktiviteten til

dn@danske-aeldreraad.dk

Sekretariatet opfordrer til, at denne Mailservice fra DANSKE ÆLDRERÅD videresendes til alle medlemmer af ældre-/seniorrådet, og til samarbejdspartnere i forvaltning og blandt politikere.
 
Mailservice lægges også på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside under ”Aktiviteter”.

Med venlig hilsen
DANSKE ÆLDRERÅD

 
Copyright © 2016 Danske Ældreråd, All rights reserved.

Sekretariatets adresse:
Danske Ældreråd
Jernbane Allé 54
Vanløse 2720
Denmark

Add us to your address book
 

Frameld mailservice   

Email Marketing Powered by Mailchimp