Copy
DANSKE ÆLDRERÅDs mailservice udsendes ca. 8 gange årligt.
Tryk her for at se indholdet i din browser

Mailservice 7, august 2014

Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD

Mailservice nr. 7/2014

 

Folkevalgte Ældreråd er en ærkedansk opfindelse, der er udvalgt til at repræsentere Danmark

Institutionen ældreråd er udvalgt til at repræsentere Danmarks nominering til den internationale pris, Open Government Awards (OGA). Ældrerådene var indstillet til prisen af DANSKE ÆLDRERÅD. Ved den danske nominering vandt ældrerådene over mange andre gode initiativer, bl.a. Folkemødet på Bornholm. Efterfølgende har sekretariatet og formandskabet i DANSKE ÆLDRERÅD udarbejdet materialet med tilhørende video til den internationale nominering. DANSKE ÆLDRERÅD har samarbejdet med Digitaliseringsstyrelsen, som er en del af Finansministeriets koncern, om indstilling til OGA. Prisen hædrer de bedste offentlige initiativer for borgerdeltagelse blandt 64 lande. Hvert land kan hver indstille ét initiativ til Open Government Awards. Prisen overrækkes ved en ceremoni ved FN’s åbning i New York d. 24. september 2014. På DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside kan du læse om udvælgelsen og begrundelsen for at indstille ældrerådene til prisen. Link
 

Frist for tilmelding til DANSKE ÆLDRERÅDs formands/næstformandsmøder

Tilmelding skal ske hurtigst muligt til gennem DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside. link hér
 

Frist for tilmelding til DANSKE ÆLDRERÅD temadage ”Knæk koden - om kommunal økonomi”

7. september til temadage i Jylland, og 22. september til temadage på Sjælland. Elektronisk tilmelding gennem DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside hér.  


Nyt medlem valgt til bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD

Valgkreds 10, der består af ældrerådene på Bornholm, Frederiksberg og i København, har afviklet ekstraordinært bestyrelsesvalg for en funktionsperiode fra 13. august 2014 frem til repræsentantskabsmødet d. 11. maj 2015. Valgkredsen holder ordinært valg i løbet af 1. kvartal 2015 i lighed med alle øvrige valgkredse.
Som bestyrelsesmedlem blev valgt: Kirsten Nissen, Københavns Ældreråd.
Som 1. stedfortræder blev valgt: Poul Ancher Hansen, Bornholm
Som 2. stedfortræder blev valgt: Claus Kortzau, Frederiksberg
 

Møder i DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse i efteråret 2014

20. – 21. august Bestyrelsesseminar i Nyborg, herunder møde med repræsentanter fra regionsældrerådene.
22. august Formandsskabet holder møde med Astrid Kragh, ældrepolitisk ordfører for S.
21. oktober Bestyrelsesmøde i Odense.
3. november Formandskabet holder møde med Socialminister Manu Sarén 
 

1.oktober nærmer sig

Temaet for FN´s internationale ældredag:” ET SAMFUND FOR ALLE - ingen skal være udenfor” (sekretariatets oversættelse). På engelsk har temaet følgende titel: ”Leave no one behind: Promoting a society for all ”. Ældreråd er meget velkomne til at orientere sekretariatet om arrangementer i 2013 (gerne i form af en PDF-fil), så lægger vi det på hjemmesiden - skriv til: ls@danske-aeldreraad.dk
 

Konference i Vingsted ved Vejle d. 12. november 2014

DANSKE ÆLDRERÅD afholder d. 12. november 2014 en ældrepolitisk konference om boligformer, fællesskaber og rammer for ældrelivet. Program forventes udsendt medio september.
 

ÆldreForum og DANSKE ÆLDRERÅD er gået sammen om landsdækkende undersøgelse af kommunernes digitale kommunikation med borgerne.

Undersøgelsen vil give viden om, hvilke problemer ældre borgere kan løbe ind i, når de søger information på kommunens hjemmeside eller udfylder blanketter på internettet.
Undersøgelsen er tænkt som en håndsrækning til det løbende arbejde med at forbedre kommunale hjemmesiders tilgængelighed og dermed sikre, at de rette oplysninger ligger på hjemmesiden, at informationerne kan findes, og at de er til at forstå for kommunens ældre borgere.
Ældre- og seniorråd er valgt som ældre borgeres øjne og ører og dermed som kommunikationsled mellem borgere, politikere og forvaltning. Derfor bedes medlemmer af hvert ældreråd vurdere deres egen kommunes hjemmeside.
Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har testes spørgeskemaerne og bakker varmt op om undersøgelsen.
Formanden for hvert ældre-/senioråd modtager i begyndelsen af september en mail om undersøgelsen, og efterfølgende en kuvert fra ÆldreForum med spørgeskemaer og vejledning. Hvert ældre-/seniorråd bedes finde fem medlemmer af rådet, som er villige til at besvare spørgeskemaerne.
Undersøgelsen vil give ældre-/seniorrådene vigtig viden at gå videre med lokalt i ældrerådenes arbejde for kommunens ældre.
 

KL’s ældrekonference 30. september - bl.a. med oplæg af en ældrerådsformand

Regeringen ønsker at ændre gældende servicelov, så alle borgere skal gennemgå et rehabiliteringsforløb, der skal gøre dem i stand til at mestre hverdagen. Hjemmehjælpen skal alene tilbydes borgere, som ikke har potentiale til at gennemføre et forløb om hjælp til selvhjælp. Lovændringerne træder i kraft i 2015, og den nærmere tilrettelæggelse af rehabiliteringsforløbene bliver op til kommunerne. På konferencen diskuteres, hvad disse markante ændringer i praksis betyder for kommunernes indsats på ældreområdet. Erik Stagsted, der er formand for ældrerådet i Vesthimmerland og medlem af DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse deltager i en debat om ret og pligt i hverdagsrehabiliteringen. Læs mere og tilmeld her.
 

Opfølgning på DANSKE ÆLDRERÅDs orientering om bloktilskud til ældre-/seniorrådsarbejdet

På baggrund af talrige henvendelser til sekretariatet om beregning af størrelsen på bloktilskud for 2014, bringes hermed en uddybende forklaring på, hvordan sekretariatet i DANSKE ÆLDRERÅD har beregnet beløbene: Socialministeriets Ældrekontor har oplyst, at det totale bloktilskudsbeløb er 46 mio. kr. Totalbeløbet er  sammensat af 37 mio. kr. i kompensation for driften af ældreråd, og 9 mio. kr. til kompensation for udgifter til diæter og kørselsgodtgørelse. DANSKE ÆLDRERÅDs gennemførte beregning for den enkelte kommune er behæftet med usikkerhed, idet det ikke har været muligt at få oplyst en konkret fordelingsnøgle fra Indenrigs- og Økonomiministeriet eller Kommunernes Landsforening (KL). Som alternativ, har DANSKE ÆLDRERÅD derfor taget udgangspunkt i Socialministeriets oversigt over tildelte § 18-bloktilskud til hver enkelte kommune. Efter denne fordelingsnøgle har vi beregnet, hvordan midlerne til drift og diæter fordeles mellem kommunerne i 2014. Sekretariatet gør opmærksom på, at der ikke kan rejses retskrav på tildeling af bloktilskudsmidler til konkrete aktiviteter, da bloktilskuds-andele indgår i en stor, generel tildelingspulje til hver enkelt kommune. Det er  kommunalbestyrelsen, der beslutter hvad ældre-/seniorråd tildeles til henholdsvis drift af rådet og diæter mv. til medlemmerne. Læs uddybende på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside – link.
 

Sundhedsstyrelsens rapport over tilsynsbesøg på 795 plejehjem i 2013

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem og lignende boliger viste i 2013 forbedringer inden for en række områder. Der er bl.a. færre plejehjem, som ved tilsynet har fået konklusionen ’fejl og mangler’, og plejehjemmene er blevet bedre til at følge op på krav og sundhedsfaglige instrukser. Derimod er der ikke generelt forbedringer i forhold til medicinhåndtering og dokumentation i de sygeplejefaglige optegnelser, som er væsentlige for patientsikkerheden. Læs hele rapporten hér.
 

Ældre er blevet mere raske og rørige

Læs den nye rapport fra Social Forsknings Instituttets (SFI) undersøgelse fra Ældredatabasen: Heri fremgår det bl.a., at de fleste danskere over 67 år selv synes, de har et godt helbred og får den hjælp, de har brug for. Mange har det så godt, at de har overskud til at hjælpe venner og voksne børn, fx med pasning af børnebørn. Men i takt med at vi lever stadig længere, bliver ensomhed mere udbredt blandt de allerældste danskere. De ældres gode helbred kan bl.a. aflæses i tallene for hjemmehjælp. De er faldet markant i de seneste 15 år, så færre ældre i dag modtager hjælp. De, der får hjælp, har nogenlunde de samme helbredsproblemer som hjemmehjælpsmodtagere for 15 år siden. Resultaterne i rapporten peger således ikke på, at faldet i hjemmehjælp skyldes en ændret praksis i kommunerne, f. eks at barren for, hvornår man kan få hjælp er hævet. Tallene afspejler dog også, at vi lever stadig længere – med alt hvad det indebærer. Blandt de 87- og 92-årige i undersøgelsen fortæller godt hver femte således, at de undertiden føler sig alene og ville ønske, de havde selskab. Det er også i denne aldersgruppe, at flest – op mod hver tredje – oplever, at de har brug for mere hjemmehjælp, end de får. Se hele rapporten her. 
 

Borgerne bruger ikke tilbud om tilkøbsydelser – endnu

KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) har undersøgt, hvordan borgere reagerer på muligheden for at købe sig til ekstra ydelser, når man i forvejen modtager f.eks. hjemmehjælp. Kommunerne har været meget interesserede i at få lov til at tilbyde tilkøbsydelser, fordi de har oplevet, at mange borgere har valgt en privat udbyder – netop for at kunne købe sig til ekstra service. På forsøgsbasis har frikommunerne kunnet tilbyde de ekstra tilkøbsydelser. Men tilbuddet er endnu ikke rigtig slået an blandt frikommunernes borgere. Undersøgelser viser, at behovet for at købe ekstra ydelser er stigende, særligt når det gælder praktisk hjælp. Men indtil videre er der en ret lille efterspørgsel efter tilkøbsydelserne i frikommuneforsøget. Læs undersøgelsen hér. 
 

Ny udgave af Socialministeriets vejledning om tilbud efter serviceloven

I vejledningen forklares, hvem og hvordan der kan gives kommunal hjælp til personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. Kapitel 8-12 fortæller om muligheder og betingelser, som borgeren skal opfylde. Kapitel 18 behandler kravene til kvalitetsstandarden for de pågældende tilbud. I kapitel 21-26 gøres rede for borgerens muligheder for et frit valg af leverandør af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. I kapitel 36 fremgår det hvornår og hvordan borgerens betaling beregnes. Læs vejledningen her: 
 

Kommuner har overskud for første gang i 13 år

Kommunernes regnskab for 2013 er et vendepunkt: For første gang i 13 år har gennemsnitkommunen overskud på bundlinjen. Skatteindtægterne er større end udgifterne, viser nye nøgletal fra KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning). Læs nøgletallene hér.
 

Hvad er ”ældrekvoten”?

Ældrekvoten er opgjort som antallet af ældre i alderen 65 år og derover pr. 100 borgere i alderen 15-64 år. Næsten alle kommuner havde primo 2014 en højere ældrekvote end i begyndelsen af 1979. Dette gælder dog ikke for København, Frederiksberg og Gentofte. Ved at åbne kortet og derefter klikke på ”Play”-knappen kan du i linket se, hvordan ældrekvoten har udviklet sig år for år fra 1979 til 2014 i hver eneste af landets kommuner. 
 

Har dit ældre- eller seniorråd med held gennemført et nyt initiativ i forhold til politikere, pensionistforeninger eller på borgermøder?

Fortæl andre om det. Send en mail til Mailservice på info@danske-aeldreraad.dk . Beskriv helt kort jeres initiativ og resultat, samt hvem der kan kontaktes for flere oplysninger. I mailens emne skrives ”Idebox”. Sekretariatet bistår gerne med at formidle gode resultater og initiativer til andre.
 
Sekretariatet opfordrer til, at denne Mailservice fra DANSKE ÆLDRERÅD videresendes til alle medlemmer af ældre-/seniorrådet, og til samarbejdspartnere i forvaltning og blandt politikere.
 
Mailservice lægges også på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside under ”Aktiviteter”.
 
Næste mailservice forventes udsendt i uge 37.
Copyright © 2015 Danske Ældreråd, All rights reserved.

Sekretariatets adresse:
Danske Ældreråd
Jernbane Allé 54
Vanløse 2720
Denmark

Add us to your address book
 

Frameld mailservice   

Email Marketing Powered by Mailchimp