Copy
DANSKE ÆLDRERÅDs nyhedsbreve udsendes 4 gange årligt.
Tryk her for at se indholdet i din browser

Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD

Mailservice 11/2015
 

Nyt fra DANSKE ÆLDRERÅD:
  • Store dele af pressen bringer DANSKE ÆLDRERÅDs kommentar til debatten om boligydelsen d. 17. december
Læs f. eks artikler fra Information, BT, Fyens Stiftstidende, Berlinskes Politiko og DK-Nyt. 
  • DANSKE ÆLDRERÅDs temadage
Invitation til temadagene er udsendt. Temadagene holdes i uge 8 og 9 i 2016 (mellem d. 22. februar og d. 2. marts). Tilmeldingsfrist d. 14. februar.
Værdighedspolitik og ændringer i serviceloven bliver temadagens omdrejningspunkter. Se program og tilmelding
hér.
  • Kender du en professionel/dygtig fotograf til frivillige opgaver for DANSKE ÆLDRERÅD?
Gennem mange år har DANSKE ÆLDRERÅD været begunstiget med værdsatte, professionelle, frivillige og dygtige fotografer. Desværre har vores nuværende fotograf, Kristian Roulund, oplyst, at han ikke længere kan påtage sig opgaven. Derfor efterlyser vi en professionel og kreativ fotograf, som vil påtage sig at fotografere til vore konferencer to gange årligt. Honorar kan vi ikke tilbyde, men gratis deltagelse i konferencerne og stor taknemmelighed fra vores side. Kontakt ml@danske-aeldreraad.dk eller ring på 3877 0162. 
  • Forudbetaling for deltagelse i repræsentantskabsmøde, konference og temadage i 2016
Oplys ældre-/seniorrådets navn og antal deltagere til de enkelte arrangementer i en mail til info@danske-aeldreraad.dk. I emnefeltet skrives ’Forudbetaling’. Skriv senest d. 7. januar 2016.
  •  Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD holdes i Nyborg mandag d. 2. maj. Ældrepolitisk konference holdes tirsdag d. 3. maj. 
Konference: "Nye velfærdsscenarier" d. 25. januar i Roskilde
Konferencen sætter fokus på partnerskaber og andre nye samarbejdsformer mellem borgere og professionelle. Hvordan skaber man forbindelse til de ikke-organiserede kræfter i civilsamfundet og indgår samarbejde med dem (uden at sluge dem)? Hvad skaber man imens man samskaber – ud over de resultater som er målet for samarbejdet? Hvad skal der til, for at samskabelse og partnerskaber fører til deltagelse og medborgerskab? Konferencen er arrangeret af Socialstyrelsen, RUC, KORA og projektet "Broen til bedre sundhed". Læs mere og
tilmeld dig hér.

Konference om mad til ældre, København d. 7. januar
Hvordan får ældre borgere gode madoplevelser og højnet livskvalitet?. På konferencen i Fællessalen på Christiansborg får du overblik og ny forskningsbaseret viden om mad og måltider til ældre - og ikke mindst inspiration til, hvordan vi omsætter den til praksis. Konferencen arrangeres af Professionshøjskolen Metorpol og Københavns Universitet.
Tilmelding via dette link.

Vidensbank om mad og måltider
Der er brug for, at de gode eksempler bliver delt, så kommunerne kan lære af hinandens positive erfaringer med at bruge mad- og måltidskoncepter til at styrke ældres livskvalitet og sundhed. Med vidensbanken kommer de gode cases frem i lyset, og erfaringer herfra kan fungere som et fint afsæt for nye indsatser i kommunerne. På hjemmesiden, bedremaaltider.dk, kan du læse mere om mad, måltider, ernæring, rehabilitering, forebyggelse, organisering og politik. 
Læs mere hér.

Satspuljemidler til ’det gode måltid for ældre’ er fordelt til 12 kommuner 
Blandt de projekter, der modtager støtte, er hovedparten målrettet ældre, der bor alene i eget hjem, mens et par stykker har fokus på ældre på plejehjem. For de ældre på plejehjem spænder initiativerne fra den lille udflugt med besøg på en café til de ugentlige fællesspisninger med besøg fra frivillige. Og for de ældre, der bor for sig selv, er det typisk en spiseven, der er udsigt til.
Læs artiklen hér

KORA- undersøgelse: Hvordan har frit valg påvirket timeprisen på hjemmehjælp i 2008-2013?
KORA, (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) har undersøgt udbredelsen af det frie valg på hjemmehjælpsområdet via private leverandører og hvordan det har påvirket omkostninger i kommunerne. For praktisk hjælp viser analysen, at en stigning i den private markedsandel medfører en stigning i de kommunale timepriser. Rapporten er en delrapport fra forskningsprojektet ”Dokumentation af effekter ved konkurrenceudsættelse”. Læs flere
resultater fra undersøgelsen hér.

Bliver borgerne gladere og raskere af de sundhedsydelser, de får – også fra deres kommune?
Sundhedsvæsenet skal til at tænke mere værdibaseret frem for aktivitetsbaseret. Høj kvalitet har ikke kunnet sikres via avancerede og vidt forgrenede målings- og kontrolsystemer. Nu skal det måles, om behandlingen rent faktisk har værdi for patienten. En vision om at fokusere mere på resultatet af behandlingen og mindre på, hvor mange aktiviteter, der indgår i behandlingen, er på mange måder fornuftigt nok, udtaler professor Jacob Kjellberg. Dét kan være et første vigtigt skridt til, at visionen om det hele forløb på tværs af sektorer – til gavn for patienten – bliver forsøgt realiseret.
Læs mere hér.  

Hver anden ældre borger bliver udskrevet fra sygehuset uden en plan for kommunal rehabilitering.
Det viser de seneste tal fra den
Landsdækkende Database for Geriatri, der siden 2012 har overvåget hvor mange geriatriske patienter, der forlader sygehuset med en plan for fortsat træning og genoptræning efter udskrivelsen. Trods flere års fokus er det ikke lykkes at øget antallet af genoptræningsplaner afgørende, fortæller Kirsten Vinding, overlæge på Geriatrisk Afdeling på Kolding Sygehus og formand for den Landsdækkende Database for Geriatri.

Fredensborg Kommune har oprettet et Forebyggelsesråd
Kommunalbestyrelsen i Fredensborg Kommune har for perioden 2014-2017 etableret et Forebyggelsesråd for Ældrebefolkningen. Forebyggelsesrådet skal rådgive Byrådet i forebyggelsesspørgmål. Forebyggelsesrådets arbejdsområde omfatter både den borgerrettede og den patientrettede forebyggelse. Rådet består af 7 medlemmer, der udpeges af hhv. Seniorrådet, ÆldreSagen, Danske Handicaporganisationer samt fire ansatte fra forskellige kommunale enheder. Seniorrådet har formandsskabet. Nationale forebyggende retningslinier skal implementeres i kommunen. En omfattende handlingsplan for fysisk aktivitet er fremlagt - bla omfatter den udarbejdelse af en særlig forebyggende handlingsplan for de 40 % af ældrebefolkningen, der lever dagligdagen med slidgigt (artrose). Handlingsplan, Forebyggelsesrådets kommissorium og power points anvendt ved fremlæggelse for Kommunalbestyrelsen er udarbejdet og kan rekvireres gennem seniorrådets formand, Finn Kamper-Jørgensen, mailadresse
finnkamper@gmail.com

KL: Tør ble og værdighed til ældre kræver flere hænder
En rundspørge blandt medarbejdere på plejehjem viser, at flere end hver tredje adspurgte medarbejder oplever, at det dagligt eller en til flere gange om ugen sker, at ældre går for længe med ble. Undersøgelsen viser samtidig, at antallet af medarbejdere, der svarer, at ældre går for længe med ble eller ikke kan få hjælp til at komme på toilettet, er fordoblet siden den seneste undersøgelse i 2013. Halvdelen af de adspurgte fortæller, at de mener, at forudsætningerne for at yde en tilfredsstillende pleje er gode eller meget gode. Det er et skarpt fald fra undersøgelsen i 2013, hvor to tredjedele svarede det samme. 1400 medarbejdere på plejehjem fordelt på 97 af landets 98 kommuner har svaret på rundspørgen.
Læs artikel hér

Nærlæs Danmarks Statistiks 23 forskellige indikatorer for, hvordan ældreplejen fungerer
Danmarks Statistik undersøger jævnligt borgerens oplevelse af kvaliteten af den modtagne hjælp i form af personlig pleje og praktisk hjælp. Næsten 10.000 borgere over 67 år er interviewet til undersøgelsen, og af dem modtog godt 2500 hjælp. Læs detaljer for kvalitet af hjælpen ved at se tallene for hjælpens stabilitet, antal forskellige hjælpere, kendskab til frit valg, det gennemsnitlige antal sygehusliggedage (for >67-årige) og det gennemsnitlige antal genindlæggelser (for >67-årige). Dette og meget mere
kan læses i linket.

23 nye digitale selvbetjeningsløsninger  er trådt i kraft
Efter d. 1. december er det også obligatorisk at bruge elektroniske løsninger f.eks til ansøgning om personligt tillæg, om almindeligt helbredstillæg, om udvidet helbredstillæg, Indberetning af vildtudbytte og Indgivelse af klage over sundhedsvæsnet til Patientombuddet.
Se hele listen hér.

Ny bog "Mærk Alderdom - fra 33 til 88 år"
Ensomme Gamles Værn har netop udgivet bogen af journalist og historiker Ea Ørum. Hun flyttede på plejehjem i en kørestol i en uge. Bogen byder på fotografier, essays og interviews med de andre beboere. Én følte ”klaustrofobi”, en anden havde det ”som blommen i et æg”. Bogen siger ikke, hvordan alderdom er – men portrætterer forskelligheder. Oplevelserne bringer Ea Ørums tanker til hendes morfar, der døde på plejehjem, og hvordan hun ville have behandlet ham anderledes, hvis hun havde vidst, hvad hun ved i dag. Læs mere om bogen og hvordan den
bestilles hér.

Ny bog: ”Det aldrende samfund – udfordringer og nye muligheder”
Den danske befolkning bliver ældre og ældre. Mediernes og forskernes fokus er ofte på de negative konsekvenser. 20 forskere tilknyttet Aalborg Universitet vender bøtten og ser på, hvad det øgede antal ældre kan bidrage med i det danske samfund. Bogen nuancerer og stimulerer diskussionen om det aldrende samfund og henvender sig til alle, der interesserer sig for, hvordan vi på en positiv måde håndterer alder og aldring i det danske samfund. Pris 299,00 kr. 
Læs mere hér.

Hjælp til svagtseende og blinde ældre – IT café i Odense
Kan man ikke se, bliver livet mere besværligt. "Det er særligt et problem, hvis man bor i Danmark," forklarer Susan Linke, som er IT-konsulent. Hun mener ikke, at Danmark lever op til FN's handicapkonvention, for her har svagtseende ikke nær så gode muligheder som i f.eks. USA. Derfor har hun været med til at starte en IT-café for svagtseende i Odense. Ensomme Gamles Værn har støttet projektet med 60.000 kr.

Hvad er Alzheimerforeningen?
Alzheimerforeningen har 25 års jubilæum i april 2016. I den anledning har Alzheimerforeningen lavet en særudgave af deres medlemsmagasin, Livet med demens. Dette jubilæumsnummer giver et indblik i alt det, der udgør Alzheimerforeningen og lidt af historien om, hvordan medlemmer, frivillige, ansatte og ildsjæle har gjort Alzheimerforeningen til det, den er i dag. Se Jubilæumsnummeret og andre magasiner på alzheimer.dk/magasin.                                                                                                                                                                                                   
Julelukket i sekretariatet 2015 fra d. 19. december til d. 3. januar 2016 (begge dage inklusive)
 
Alle medlemmer af ældre- og seniorråd ønskes en glædelig jul og et godt nytår.

Sekretariatet opfordrer til, at denne Mailservice fra DANSKE ÆLDRERÅD videresendes til alle medlemmer af ældre-/seniorrådet, og til samarbejdspartnere i forvaltning og blandt politikere.
 
Mailservice lægges også på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside under ”Aktiviteter”.

Med venlig hilsen
DANSKE ÆLDRERÅD
Copyright © 2015 Danske Ældreråd, All rights reserved.

Sekretariatets adresse:
Danske Ældreråd
Jernbane Allé 54
Vanløse 2720
Denmark

Add us to your address book
 

Frameld mailservice   

Email Marketing Powered by Mailchimp