Copy
Tryk her for at se indholdet i din browser

Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD

Mailservice 5/2016

Nyt fra DANSKE ÆLDRERÅD:


Invitation til Formands-/næstformandsmøder
Der er d. 14. juni sendt invitation og program ud til formænd for ældre-/seniorrådene. Møderne finder sted i Aalborg, d. 22. august. Viborg, d. 23. august. Middelfart d. 24. august. Allerød d. 29. august og Næstved d. 30. august.
 
Temadage for ældre-/seniorråd med titlen ’Valg til ældre-/seniorråd i 2017’
Invitation og program sendes ud inden sommerferien. Møderne finder sted i Aalborg d. 3. oktober, Middelfart d. 5. oktober, Viborg d. 6. oktober, Allerød d. 10. oktober og Næstved d. 12. oktober.
 
Folkemødet på Bornholm
Folkemødet afvikles i disse dage. DANSKE ÆLDRERÅD er repræsenteret ved møder og debatter ved formand Bent Aa. Rasmussen, næstformand Erik Stagsted og sekretariatsleder Marianne Lundsgaard. Læs mere om aktiviteterne hér.

 
Tema for 1. oktober 2016
“Tag kampen op imod aldersdiskrimination”(oversat af sekretariatet fra: Take a Stand Against Ageism)” er temaet for FN´s internationale ældredag 2016. Læs mere på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside.


Nyt om sundhed:
 
National handlingsplan for den ældre medicinske patient vedtaget
Nu er handlingsplanen for den ældre medicinske patient faldet på plads. Aftalen har fokus på initiativer, der styrker indsatsen før og efter sygehusindlæggelse og sammenhængen på tværs af sektorer. Ønsket er, at ældre og pårørende møder et sundhedsvæsen fokuseret på patientens ønsker og behov. Målet er også at forebygge indlæggelser på sygehuset. Læs mere hér

 
Aftale om fast tilknyttede læger på plejecentre på plads
Beboere på plejecentre vil fremover få tilbud om at blive tilmeldt en læge, der er fast knyttet til det enkelte plejecenter. Staten, kommunerne, regionerne og de praktiserende læger har indgået aftalen. Der vil løbende blive fulgt op på, hvordan implementeringen af ordningen skrider frem i kommunerne. Den første opfølgning foretages først i 2017 og herefter årligt.Læs hele nyheden hér.


Følge hjem- og ringe hjem-ordninger efter udskrivning
I Region Hovedstaden kan ældre medicinske patienter blive fulgt hjem af hospitalspersonale, når patienten udskrives fra hospitalet. Eller patienter kan ringes op, efter de er kommet hjem. Patienterne oplever, at de to ordninger bidrager til at give dem et tryggere udskrivningsforløb. Det viser en evalueringsrapport fra KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning). Læs den hér.

 
Aftale om næste års økonomi på plads med Danske Regioner
En styrket indsats for ældre medicinske patienter er en blandt flere initiativer, som regeringen tilfører midler. Som led i handlingsplanen for den ældre medicinske patient tilføres regionerne 15 mio. kr. i 2016 og 55 mio. kr. i 2017 til at styrke udgående sygehusfunktioner og 415 mio. kr. til en akutpakke, der skal nedbringe overbelægning på sygehusene. Læs hele nyheden hér.

 
Akutfunktioner i kommuner bliver i stigende grad brugt
En ny KL-undersøgelse viser, at de kommunale akutfunktioner som eksempelvis akutteams og akutpladser i højere og højere grad bliver benyttet. Akutfunktionerne er for borgere, der er for raske til sygehuset og for syge til at være hjemme. Læs mere om belægningsprocenter mv. i de 23 kommuner, der har besvaret undersøgelsen hér.

 
Øvrige nyheder:
 
Tilgængelighedspuljen har ansøgningsfrist d. 22. august
Puljen kan ikke søges af ældre-/seniorråd, men af kommunale, regionale, statslige og andre offentlige institutioner. Tilskud fra puljen gives til konkrete tilgængelighedsforbedringer i eksisterende offentligt tilgængeligt byggeri med borgerrettet servicefunktion. Læs mere om betingelser hér.

 
Om ’Værdighedsmilliarden’
”Har kommunerne adgang til at overføre ikke forbrugte værdighedsmidler fra 2016 til efterfølgende år?” Sådan lød spørgsmålet fra Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg til sundheds- og ældreministeren (spørgsmål nr. 447). Det samme spørgsmål har DANSKE ÆLDRERÅD fået fra flere ældre-/seniorråd.
Ministerens Svar:
”Kommunerne skal anvende midlerne afsat til en mere værdig ældrepleje i 2016 til aktiviteter, der ligger ud over kommunernes vedtagne budgetter for 2016. Hvis initiativerne bliver forsinket, har kommunerne mulighed for at overføre uforbrugte midler til 2017. Kommunerne orienterer i den forbindelse Sundheds- og Ældreministeriet herom med en kort beskrivelse af baggrunden for forsinkelsen, hvorefter de uforbrugte midler kan anvendes inden for formålet i 2017.”
 
Sekretariatet er ferielukket fra 4. juli til 1. august

Har dit ældre- eller seniorråd med held gennemført et nyt initiativ i forhold til politikere, pensionistforeninger eller på borgermøder?
Hvis det er tilfældet må du gerne sende et par linier om aktiviteten til
dn@danske-aeldreraad.dk

Sekretariatet opfordrer til, at denne Mailservice fra DANSKE ÆLDRERÅD videresendes til alle medlemmer af ældre-/seniorrådet, og til samarbejdspartnere i forvaltning og blandt politikere.
 
Mailservice lægges også på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside under ”Aktiviteter”.

Med venlig hilsen
DANSKE ÆLDRERÅD

 
Copyright © 2016 Danske Ældreråd, All rights reserved.

Sekretariatets adresse:
Danske Ældreråd
Jernbane Allé 54
Vanløse 2720
Denmark

Add us to your address book
 

Frameld mailservice   

Email Marketing Powered by Mailchimp