Copy
DANSKE ÆLDRERÅDs mailservice udsendes ca. 8 gange årligt.
Tryk her for at se indholdet i din browser

Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD

Mailservice 8/2015


Nyt fra DANSKE ÆLDRERÅD:
 
  • DANSKE ÆLDRERÅDs  konference om demens i Vingstedcentret d. 16. november. Konferencen sætter fokus på etiske dilemmaer, som møder behandlere og pårørende, der plejer mennesker med demenssygdomme. Tilmelding senest 3. november. Program og link til elektronisk tilmelding. Tryk hér.
  • Opsamling fra drøftelser på formands/næstformandsmøderne i DANSKE ÆLDRERÅD. På de fem afholdte møder i august/september blev følgende tre emner drøftet: Hvilke ældrepolitiske udfordringer oplever vi som ældreråd i kommunerne? Værdighed på den politiske dagsorden – hvilke principper for værdighed, synes vi er væsentlige! Pejlemærker for arbejdet i de kommende år for henholdsvis ældre- og seniorråd og for DANSKE ÆLDRERÅD. Sekretariatsleder Marianne Lundsgaard har resumeret drøftelserne i et notat, som ligger på hjemmesiden, og kan læses hér.
  • Næste møde i DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse d. 29. oktober.
Forskellen på kommuners andel af Ældremilliarden i forhold til bevilling som bloktilskud – hvem vinder?
Frederikshavn kommune mister næsten 3 mio. kr., når Ældremilliarden - som aftalt imellem Regeringen og KL - fremover bevilges som et bloktilskud. Til gengæld modtager Aarhus kommune  12,5 mio. kr. mere. Som svar på et spørgsmål fra Folketingets Finansudvalg, har Finansministeriet udarbejdet en liste, som viser, hvor mange penge den enkelte kommune modtager afhængig af om midlerne tildeles på baggrund af Ældremilliardens fordelingsnøgle eller bloktilskuddets fordelingsnøgle. Ældremilliardens fordelingsnøgle lægger beregnes på baggrund af kommunens andel af borgere over 65 år.
DANSKE ÆLDRERÅDs formand Bent Aa. Rasmussen finder, at aftalen om at Ældremilliarden i 2016 fordeles efter bloktilskuddets fordelingsnøgle urimelig.  Som formand for DANSKE ÆLDRERÅD ser jeg gerne, at fremtidige midler til ældreområdet fordeles i forhold til kommunernes +65-årige, som praksis hidtil har været for Ældremilliarden.
Se
din kommunes status hér. Læs hele svaret fra Finansministeriet hér

Et klippekort til livskvalitet for svendborgensere
De svageste modtagere af hjemmehjælp fik i 2014 mulighed for at få tildelt en ½ times ekstra hjemmehjælp, som kunne anvendes efter borgerens eget ønske. Fire kvinder i alderen 69-90 år ville ud og sejle! Derfor vekslede de klip fra deres ”klippekort” til en oplevelsesrig sejltur med den lokale færge, Helge, den 1. september 2015. Klippene bruges til meget andet end sejlture i Svendborg. Der er borgere, der bruger klippet til en times samtale over kaffebordet, en tur på museum og nogle er blevet fulgt til undersøgelse på sygehuset. I Svendborg Kommune bruges klippekortet til de svageste hjemmehjælpsmodtagere, forstået som de mest plejekrævende og/eller ensomme/demente borgere.Læs artiklen ved at trykke hér.

Ny Håndbog: Forebyggelse på ældreområdet 
Sundhedsstyrelsens formål med håndbogen er at understøtte kommunernes forebyggende arbejde på ældreområdet, så ældre borgere kan bevare deres sundhed, trivsel og funktionsevne og således leve et selvstændigt og meningsfuldt liv længst muligt. Håndbogen sætter især fokus på 6 temaer: ”fald”, ”fysisk aktivitet”, ”ernæring”, ”alkohol”, ”ensomhed og social isolation” og ”selvmordsadfærd”. Se mere hér.

Akutteam kan aflaste sygehuse og praktiserende læger i Sønderborg
Akutteamet blev oprettet i 2012 af Sønderborg Kommune. Teamet består af ti sygeplejersker, der i tidsrummet 7-23 tager sig af behandling og sygepleje i forhold til pludseligt opstået sygdom eller ulykker hos borgere i eget hjem. Akutteamet har aflastet sygehuset og de praktiserende læger, og de borgere, som er blevet henvist til akutteamet, er glade for at kunne få behandling og pleje derhjemme frem for på sygehuset. Kommunen satte forsøget med akutteamet i gang for at forebygge unødvendige indlæggelser og for at håndtere, at sygehusene udskriver patienter hurtigere end tidligere. På forhånd havde kommunen regnet med, at akutteamet ville betyde færre indlæggelser på sygehus blandt nogle typer af patienter. - Det ser ud til, at akutteamet har en del af æren for den kortere liggetid. Personalet på sygehusene oplever, at borgere udskrives hurtigere på grund af akutteamet. KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) har udarbejdet en evalueringsrapport over forsøget, som kan læses hér.
 
Demenskoordinatorer i Danmark (DKDK)
Den faglige forening for ansatte, der arbejder med demens, udgiver et nyhedsbrev fire gange årligt.  Nyhedsbrevene behandler ofte et særligt tema, hvor fagpersoner på området inviteres til at skrive artikler. Nyhedsbrevene er tilgængelige på DKDKs hjemmeside. Det seneste nyhedsbrev indholder konferencerapporten fra DKDK's Årskursus 2015. Tryk hér for at komme frem til hjemmesiden.

Flere kommuner laver pårørendepolitik
13 kommuner har lavet politikker, der beskriver, hvordan pårørende kan inddrages i ældreomsorgen, mens 9 kommuner arbejder med at udforme en politik. Det viser en rundspørge foretaget af DR Nyheder, hvor 95 ud af 98 kommuner har svaret. Pårørendepolitikkerne er meget forskelligartede i deres ordlyd, men her er et eksempel fra Thisted Kommune, der skriver: ’Det forventes at netværket tager aktiv del i borgerens liv, og er med til at bakke op om forskellige aktiviteter efter behov. F.eks. ved at tage med borgeren til lægebesøg, da personalet som udgangspunkt ikke har mulighed for at tage med, eller ved at være behjælpelig med at holde orden i borgerens bolig efter besøg mm.’
DR har for øjeblikket emnet ’Velfærd i forandring’, og behandler også spørgsmål om pårørendes inddragelse. Læs mere
hér.

Ønsker og forslag til en mere værdig ældrepleje
Dansk Sygeplejeråd, FOA og Ældre Sagen foreslår, at Folketinget fastsætter et nationalt værdigrundlag, hvor begrebet værdighed indgår centralt, og at det bliver skrevet ind i Lov om Social Service. Samtidig skal Folketinget forpligte kommunerne til at sikre en værdig ældrepleje inden for 10 områder.Tanken bag de tre organisationers udspil er, at kommunerne skal udvikle deres egen værdighedspolitik, hvor de er forpligtet til at følge op og sikre, at de lever op til deres politik i praksis, skriver nyhedsbrevet Synergi.
”Afgørende er, at værdighedspolitikken er forpligtende for kommunerne. Det skal være muligt for borgere og pårørende, at gå til kommunen, hvis man ikke mener, den lever op til sin egen værdighedspolitik,” understreger Grete Christensen.Læs uddybende hér.


Fra Formandens kalender:
Møder med de politiske partiers ordførere for ældre-, social- og sundhedområdet:
24. september: Flemming Møller og Astrid Krag fra Socialdemokratiet. May-Britt Kattrup fra Liberal Alliance.
21. oktober: Jonas Dahl fra Socialistisk Folkeparti. Liselotte Blixt (formand for sundheds- og ældreudvalget) fra Dansk Folkeparti.
3. november: Caroline H. Maiers fra Alternativet. Jane Heltmann fra Venstre.


Billetter til ’Vores Sensommer’ i Østre Gasværk i København
Lisbet Dahl og Ulf Pilgaard har spillet et hav af store roller hver for sig og i parløb. De mødes nu som ægtepar i Lisbet Dahls 50-årsjubilæum i Vores Sensommer, et hjertevarmt skuespil med galgenhumor og eftertanke om livet, der pludselig gik. Østre Gasværk Teater med et nutidigt blik på en klassisk fortælling om tilværelsens uforudsigelige bølgeskvulp. Søndag d. 22.11., Fredag d. 27.11., Søndag d. 06.12. får medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD rabat 60 kr. på A- og B-billetter, A-billet 335 kr., B-billet 235 kr. Billet skal købes via dette link for at opnå rabatten.
 
Invitation til møde i København ’Ældre i Europa under sparepolitikken’ 
Siden 2008, hvor finanskrisen ramte Europa, har den økonomiske krise toppet dagsorden overalt i Europa. Reformer og besparelser har været vigtige elementer i vejen ud af krisen. Hvordan har krisens forløb og den førte politik påvirket de ældre og deres vilkår? Hvilken politik har vi i forhold til alderdom og hvordan forstår vi aldring i Europa? Globale Seniorer og FIC har arrangeret mødet, der afholdes torsdag den 29. oktober 2015 kl. 10-13 i Ældre Sagens lokaler Nørregade 49, 1165 Kbh. K..
Læs programmet hér.  Tilmelding via dette link.

1. oktober-arrangementer
Sekretariatet modtager gerne programmer fra ældre-/seniorrådenes arrangementer/initiativer i anledning af årets ældredag d. 1. oktober. 


Hvert ældre-/seniorråd kan få op til 3 modtagere af DANSKE ÆLDRERÅDs mailservice
Flere har spurgt om det var i orden, at DANSKE ÆLDRERÅD sender mere end to mailservices til ældre-/seniorrådets og kommunens kontaktpersoner. Svaret er ja, vi kan sende til tre personer i hver kommune. Skriv en mail til os på info@danske-aeldreraad.dk, hvis rådet ønsker at  tilmelde flere mailadresser.

Har dit ældre- eller seniorråd med held gennemført et nyt initiativ i forhold til politikere, pensionistforeninger eller på borgermøder? 
Hvis det er tilfældet må du gerne sende et par linier om aktiviteten til dn@danske-aeldreraad.dk
 

 
Sekretariatet opfordrer til, at denne Mailservice fra DANSKE ÆLDRERÅD videresendes til alle medlemmer af ældre-/seniorrådet, og til samarbejdspartnere i forvaltning og blandt politikere.
 
Mailservice lægges også på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside under ”Aktiviteter”.
 
Med venlig hilsen

DANSKE ÆLDRERÅD
Copyright © 2015 Danske Ældreråd, All rights reserved.

Sekretariatets adresse:
Danske Ældreråd
Jernbane Allé 54
Vanløse 2720
Denmark

Add us to your address book
 
 

Email Marketing Powered by Mailchimp