Copy
Nyhedsmail 1/2017
Vi byder velkommen til 2017, til nyt navn og nyt design for DANSKE ÆLDRERÅDs korte nyheder. Vi håber I tager godt imod det nye look.
NYT FRA DANSKE ÆLDRERÅD
Frist for:
  • opstilling af kandidater til bestyrelsesvalg i DANSKE ÆLDRERÅD: 25. januar
  • opstilling af kandidater som formand for DANSKE ÆLDRERÅD: 13. marts
  • forslag til behandling på DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentantskabsmøde: 13. marts.
Tips til at undgå ugyldige stemmer ved brevvalg:
Mange ægtepar sender begge sine stemmesedler til ældrerådsvalget retur i den samme kuvert – og så bliver begge stemmer ugyldige. Ønsker I at undgå stemmespild, må det fremgå af valgreglerne for ældrerådsvalget, at stemmesedler fra samme husstand kan returneres i den samme kuvert.
 
Nye satser for diæter gældende fra 2017
Diæter til kommunalbestyrelsesmedlemmer og ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer og medlemmer af ældre-/seniorråd, jf. retssikkerhedsloven § 31, stk. 3, som henviser til Styrelsesloven § 16, stk. 3, § 16, stk. 8, og § 16 a, stk. 1) 1). Kr. 415,-.
Diæter til regionsrådsmedlemmer og ikke-regionsrådsmedlemmer og medlemmer af PatientInddragelsesUdvalg (lov § 11, stk. 1)1). Kr. 415,-.
Diæterne ydes pr. dag. For dage, hvor hvervet beslaglægger mere end 4 timer, ydes det dobbelte.
SUNDHED OG ÆLDRE
Temadag om ældres mentale sundhed d. 24. januar i Aarhus
Tirsdag d. 24. januar 2017, kl. 9.00-16.00 Auditoriet, AIAS bygningen 1630/1632, Høegh-Guldbergs Gade 6B, 8000 Aarhus C. Formålet med temadagen er at få en bred forståelse for ældres mentale sundhed i Danmark, præsentere den nyeste forskning på området og høre hvad repræsentanter fra målgruppen tænker om emnet. Oplæg fra en sundhedschef fra Aarhus Kommune, en ældreordfører, en sundhedsinnovator og professorer fra både AU og AAU. Desuden slår en gruppe frivillige fra Cykling Uden Alder et smut forbi med deres rickshaws. Elektronisk, gratis tilmelding her. 
 
Demensrejseholdet underviser i yderligere 8 kommuner
Tidligere på året besøgte demensrejseholdets konsulenter Gudbjerg Plejecenter, hvor medarbejdere bl.a. blev undervist i den nye metode Beboerkonferencen. De fire konsulenter i demensrejseholdet har forskellige fagligheder. Siden starten af året har Demensrejseholdet været rundt i landet og uddanne personale på en række danske plejehjem i seks forskellige kommuner. Der har været stor interesse for at deltage i projektet, og Sundhedsstyrelsen har valgt Albertslund, Ikast-Brande, Morsø, Ishøj, Langeland, Kolding, Middelfart og Brøndby til næste fase. Læs om Sundhedsstyrelsens planer demensrejsehold, der kvalificere medarbejdere på mange kommuners plejecenter her.  
 
Aalborg klar med faste læger på plejehjem
De første fem plejehjem i Aalborg har nu fået fast tilknyttet læge fra januar 2017, og yderligere to mere følger fra februar. Visionen i Ålborg er at udbrede ordningen, således at der inden udgangen af 2018, gradvist er et flertallet af Aalborg Kommunes plejehjem som har faste læger. Rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune, Thomas Krarup har udtalt, at et tæt samarbejde mellem beboer, plejepersonale og læge gavner den enkeltes beboers sundhed blandt andet på grund af færre indlæggelser og mindre forbrug af medicin. Og det kan måles på de ældres livskvalitet. Derfor har Ålborg Kommune presset på for at få ordningen i gang hurtigst muligt på kommunens plejehjem. Se hele artiklen her. 

Ny bog: Etik i ældreplejen
Jakob Birkler, Filosof, ph.d. i medicinsk etik og tidligere Formand for Det Etiske Råd (2010 – 2016), er forfatteren. Bogen handler om den måde, vi plejer og behandler vores ældre medborgere. Hvordan ser vi ældre, og hvordan møder vi ældre, og hvordan møder vi ældre på en værdig måde? Bogen belyser de mange etiske spørgsmål og dilemmaer i ældreplejen, og den viser, hvordan studerende og sundhedsprofessionelle på forskellig vis kan håndtere de vanskelige etiske situationer, som de møder i deres omsorgsarbejde. Det centrale i bogen er, at den ældre skal blive mødt som et menneske og aldrig blot som en opgave.
Med afsæt i talrige eksempler gennemgår forfatteren, hvornår etikken bliver synlig, og hvordan man kan navigere i de etiske dilemmaer. Bogen giver lærerig vejledning til, hvordan studerende og sundhedsprofessionelle kan opfange og forstå de etiske begreber, på hvordan de på forskellig vis kan håndtere vanskelige etiske situationer i ældreplejen, i deres møde med borgere med demens, samt ved livets afslutning. Desuden giver bogen bud på, hvordan der på en værdig måde kan prioriteres i ældreplejen.
DANSKE ÆLDRERÅD tildelte i 2016 Ældrerådenes Pris til Jakob Birker, netop for sit mangeårige filosofiske arbejde med etik i relation til ældre. Bogen udgives af Munksgaard og koster 195 kr.
SOCIAL OG ÆLDRE
Konference med fokus på pårørende til kronisk syge d. 2. februar i København
Du inviteres til at deltage i DANMARKS FØRSTE PÅRØRENDEDAG. Pårørendedagens  konference vil belyse og debattere, hvordan kommunerne kan støtte de pårørendes indsats for de sygdomsramte og svækkede mennesker. Foreningen Pårørende i Danmark står bag initiativet i samarbejde med Københavns Kommune. Konferencen afholdes i festsalen på Københavns Rådhus Kl. 9.00 – 13.45. Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding - ved at skrive til info@paaroer.dk.
 
Konference: Ældre migranter – ulighed og veje frem. D. 17. maj i Nyborg  
EGV inviterer til konferencen onsdag 17. maj 2017 kl. 10-16.15 på Hotel Nyborg Strand. Flere migranter bliver ældre i de kommende år. Forskningen viser, at for mange er fattigdom et livsvilkår. Migranter har ofte ikke boet her længe nok til at opnå fuld folkepension. Hvilke veje kan og bør udviklingen gå for at mindske uligheden og skabe bedre vilkår for et mangfoldigt Danmark? Se programmet her. 
 
SFI og KORA går sammen i nyt stærkt velfærdsinstitut
I løbet af 2017 bliver KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) og SFI (SocialForskningsInstituttet)
 samlet i ét stort forsknings- og analysecenter. Det bliver Danmarks største faglige miljø inden for analyse og forskning i velfærdssamfundet og den offentlige sektor. Se mere her. 
 
Kvalitet på offentlige og private plejecentre i Danmark
Et forskningsprojekt fra KORA sammenligner kvaliteten på tværs af offentlige og private plejehjem i Danmark. I en rapport over projektet findes interessante forskelle mellem offentlige og private udbydere. Men den konkluderer overordnet, at lighederne generelt er større end forskellene. Formålet med rapporten er en systematisk beskrivelse af kvalitet på danske plejecentre, herunder at belyse, og om der er systematiske forskelle i kvaliteten på tværs af offentlige og private plejecentre i Danmark.
Læs rapporten her. 
 
Spørgeskemaundersøgelse: Flere medarbejdere med administrative opgaver i ældreplejen
I dag arbejder stort set samtlige ansatte med administrative opgaver som for eksempel dokumentation. Omkring halvdelen af dem løser den slags opgaver flere gange om dagen.
Det er en markant stigning siden 2005. Her brugte godt halvdelen af de ansatte i hjemmeplejen og to ud af tre ansatte i plejeboligerne tid på administrative opgaver – og kun godt hver tiende udførte den slags opgaver hver dag. KORA har undersøgt spørgsmålet som led i et fællesnordisk samarbejdsprojekt, NORDCARE. Læs mere her.

Mere viden om fremtidens behov for plejeboliger
KL oplyser, at de enkleste og mest anvendte metoder til estimering af behovet for plejeboliger giver en stigning i antal på ca. 80 procent frem mod 2030. Det reelle behov vil være – blandt andet på grund af sund aldring – lavere. Inkluderes sund aldring i fremskrivningen, kan behovet for plejeboliger i 2030 estimeres til i stedet at være 30 procent større end i dag. Fremskrivningerne er naturligvis behæftet med væsentlig usikkerhed. Der er cirka 44.000 plejeboliger til ældre i Danmark i dag. En stigning på 80 procent svarer til 35.000 ekstra plejeboliger, mens 30 procent svarer til cirka 13.500. 
Læs mere her.

Borgere er langt mere tilfredse med kvaliteten i små kommunens tilbud
41,5 procent af borgerne i små kommuner siger, at kvaliteten er god eller meget god, når de vurderer kvaliteten af skoler, daginstitutioner, ældrepleje og socialområdet i deres kommune. Kun 25 procent af borgere i store kommuner svarer det samme. Den større tilfredshed i små kommuner er mest tydelig, når man spørger til kvaliteten på ældreområdet. Her bedømmer kun 17 procent af borgerne i store kommuner servicen til at være god, mens det gælder hele 45 procent af borgerne i små kommuner. Analyse Danmark har lavet undersøgelsen for Ugebrevet A4, og hele artiklen kan læses her.

 
FRA RÅD TIL RÅD
Fra Hvidovre
Min næstformand og jeg har været på kursus for Demensven-instruktører, og vi har allerede holdt en række orienteringsmøder, og en invitation til at komme ud i en pensionistforening. Sammen med forvaltningen udarbejder rådet en Demenshandlingsplan for Hvidovre. I januar holdes en workshop om indholdet i handlingsplanen sammen med lokalrådene, Plejecentrene, pensionistforeninger, Parkingson-caféen og relevante medarbejdergrupper – i alt ca 25 deltagere. Demensven-møde den 7. februar med åbent hus, og invitation af Social-og Sundhedsudvalget, interesserede medarbejdere ligesom vores borgmester har sagt ja til at komme. Yderligere oplysninger fås hos Birthe Mingon, mailadresse: bmingon@gmail.com.

Med venlig hilsen
DANSKE ÆLDRERÅD

Sekretariatet opfordrer til, at denne Nyhedsmail fra DANSKE ÆLDRERÅD videresendes til alle medlemmer af ældre-/seniorrådet, og til samarbejdspartnere i forvaltning og blandt politikere.
Nyhedsmail lægges også på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside under "Aktiviteter".


Copyright © 2017 DANSKE ÆLDRERÅD, All rights reserved.

Sekretariatets adresse er:
DANSKE ÆLDRERÅD
Jernbane Allé 54
2720 Vanløse
Denmark

Frameld Nyhedsmail
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Danske Ældreråd · Jernbane Allé 54, 3. th. · Vanløse 2720 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp