Copy
DANSKE ÆLDRERÅDs mailservice udsendes ca. 8 gange årligt.
Tryk her for at se indholdet i din browser

Mailservice 9, oktober 2014

Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD

Mailservice nr. 9, 2014

NYT FRA DANSKE ÆLDRERÅD
 • Ultimo november udsendes kontingentopkrævning for 2015 til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD. Der er mulighed for indbetaling  i indeværende år. Deltagerbetaling til  repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference d. 11.-12. maj vil også kunne ske i indeværende år. Midt i november udsendes særskilt mail til ældre-/seniorråd om proceduren.
 • Vingstedkonferencen finder sted d. 12. november 2014. Konferencen er næsten fuldtegnet. Temaet omhandler boligformer, fællesskaber og rammer for ældrelivet.
 • DANSKE ÆLDRERÅDs temadage om kvalitetsstandarder finder sted i uge 9 og 10 i 2015. Program for ventes udsendt medio november.
 • Valg til bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD finder sted samtidig med afholdelse af temadage i uge 9 og 10 i 2015. Information om opstilling og tidsfrister udsendes i særskilt mail primo november.
 • DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse har vedtaget et dokument med 11 ældrepolitiske holdninger til aktuelle temaer – heriblandt til ældremaden. Holdninger, der også kan bruges af ældre-/seniorråd til intern drøftelse. Se mere længere ned i denne mail. Dokumentet kan læses hér.
 • Formandsskabet i DANSKE ÆLDRERÅD holder møde med Socialministeren d. 3. november.
 
DANSKE ÆLDRERÅDs indspil i debatten om mad til ældre
Formand Bent Aa. Rasmussen finder det vanskeligt at gå ind i den verserende mediedebat, når landets ældre-/seniorråd er blevet hørt om de forskellige typer visiteret mad til ældre. Ældre-/seniorrådene har tilkendegivet forskellige holdninger til maden - alt efter hvilke prioriteringer, der har foreligget. Emnet forventes drøftet på det kommende møde med Socialministeren d. 3. november, ligesom formandskabet deltager i Folketingets åbne samråd om emnet d. 4. november.
Bestyrelsen har vedtaget følgende fælles synspunkter om visiteret mad til ældre borgere:
DANSKE ÆLDRERÅD mener, at maden, der visiteres til ældre borgere:
- bør være ernæringsmæssigt i orden,
- kun tjener sit formål, hvis den spises af borgeren,
- bør tilberedes så tæt på borgerne som muligt, fordi duften øger appetitten.
DANSKE ÆLDRERÅD har ingen specifik holdning til, om ’visiteret mad’ er fryse-, køle- eller anden form for mad – så længe kvaliteten er i orden.
Mange ældreråd prøvespiser ’visiteret mad’ og protesterer, hvis kvaliteten ikke er i orden. Ældreråd rådgiver politikerne ift. hvilken mad, der skal vælges – råd som ikke altid følges.
Prisen på ’visiteret mad’ må sættes, så det ikke udhuler en folkepension, og DANSKE ÆLDRERÅD bifalder derfor statens fastsatte prisloft. DANSKE ÆLDRERÅD så gerne, at borgerens pris for visiteret mad kun dækker råvareprisen, og ikke de øvrige produktionsomkostninger. Se bestyrelsens holdninger til hér.
 
DFDS har særtilbud på Julecruise til Oslo for grupper på min. 10 personer
Prisen er 599 kr. pr. person (halv pris) for grupper på mindst 10, der tilmeldes og betales samlet. Prisen dækker en indvendig kahyt, 2 x morgenbuffet, 1 x 2 retters menu med 1 drik samt 1 x juledinnerbuffet med drik. Afrejse kan ske fra søndag – onsdag kl. 16.30 fra København. Ankomst to dage senere om morgenen. Mod tillæg kan udvendig kahyt og enekahyt tilkøbes. Gruppetilmelding sker samlet til: Helge Drejer event@helgedrejer.dk

 
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har offentliggjort
2 nye lovbekendtgørelser på det sociale område. Lovbekendtgørelserne kan ses på Lovtidende under følgende link:
 • Bekendtgørelse af lov om social service (Serviceloven) LBK nr 1023 af 23-09-2014
 • Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven) LBK nr 1019 af 23-9-2014
 • Regulering af satser pr. 1. januar 2015 på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område. Bekendtgørelse 
 • Bekendtgørelse af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. 
Faste læger på plejecentre giver beboerne bedre behandling
Beboerne får bedre pleje og behandling, og samarbejdet mellem plejepersonale og læger bliver nemmere, når praktiserende læger bliver fast tilknyttet plejecentre. Det viser en ny evaluering, som SFI i dag offentliggør. Evalueringen af et forsøgsprojekt på syv plejehjem har været så gode, at regeringen vil udbrede ordningen med faste læger til alle plejehjem. DANSKE ÆLDRERÅD har gennem flere år været fortalere for, at alle borgere på plejecentre skal have mulighed for at skifte til en læge, der har sin faste gang på plejecentret. Regeringen er parat til at udbrede ordningen med faste læger på plejecentre til hele landet. Læs hele nyheden fra Ankestyrelsen hér.

 VELFÆRD
 Radiodebat: Er velfærd statens ansvar?
KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) har sammen med radio 24/7 lavet 6 udsendelser om velfærdsstaten og hvis ansvar velfærd er. I programserien går tilrettelæggerne bag om tallene og ser på nogle af de udfordringer, den offentlige sektor har. Foruden forskere fra KORA er der politikere og praktikere i studiet. Udsendelserne kan streames herfra.
 
Ældrechecken har fået større effekt – Ankestyrelsen har undersøgt nøgletal
Der er fortsat stor forskel i gennemsnitsindkomsten for gruppen af ældre, der modtager ældrechecken, og gruppen af ældre, der ikke gør, men den supplerende ydelse, som ældrechecken udgør, reducerer forskellen. I 2007 reducerede ældrechecken forskellen i gennemsnitsindkomsten mellem de to grupper med 15,4 pct. og i 2013 med 25 pct. Ældrechecken har således fået en større effekt. De samlede udgifter på området er steget fra 1,5 mia. kr. i 2007 til 3,9 mia. kr. i 2013 (opgjort i løbende priser). Stigningen skyldes dels det øgede antal modtagere, dels at ældrecheckens fulde beløb fra 2007 til 2013 steg fra 7.600 kr. til 15.900 kr. årligt. Se graferne og læse hele artiklen hér.
 
Fra passiv til aktiv borger – hvordan måles det?
Kommunerne arbejder lige nu systematisk med at inddrage brugerne af de offentlige serviceydelser mere aktivt frem for at placere dem i en passiv modtagerrolle. Derfor er det centralt at vide, hvor meget kapacitet brugerne har til at gå ind i denne rolle. Men det er ikke alle borgere, der har samme muligheder for at medvirke til at forstærke og udvikle den offentlige indsats. Mange borgere kan dog bidrage mere, end de gør i dag. Det bidrag, som på den ene eller den anden måde kommer fra de ressourcestærke borgere, kan også være med til at frigøre ressourcer til at hjælpe de ressourcesvage borgere. Det kræver imidlertid viden hos de kommunale beslutningstagere om, hvor meget kapacitet brugerne på et område generelt har, hvor meget variation der er i denne kapacitet, og hvilke individuelle brugere der typisk har lav brugerkapacitet. Ny forskning fra KORA leverer et redskab til at måle den enkelte borgers brugerkapacitet inden for forskellige kommunale serviceområder. Læs mere hér.

Satspulje-aftale indgået på det sociale område
Folketingets partier med undtagelse af Enhedslisten har d. 29. oktober indgået aftalen, der afsætter midler til blandt andet at flere plejeboliger indrettes, så de er egnede for demente beboere (102,2 mio. kr.). Der afsættes endvidere midler til at udvikle bedre rammer omkring ældres måltider (11 mio. kr. over tre år). Læs hele aftalen hér.
  
SUNDHED
Positiv evaluering af "Fast tilknyttede læger på plejecentre" – DANSKE ÆLDRERÅD fik ret
Rapporten viser, at de fast tilknyttede læger reducerer antallet af forebyggelige indlæggelser med 28 procent, mens genindlæggelser og korttidsindlæggelser reduceres med hhv. 27 procent og 14 procent. Det kan omregnes til omkring 71 færre forebyggelige indlæggelser, 100 færre genindlæggelser og 89 færre korttidsindlæggelser om året for de syv plejecentre. Hvis resultaterne kan overføres til resterende danske plejecentre, så vil indlæggelserne reduceres med flere tusinder på et år.
”Vi ser en positiv effekt på både forebyggelige indlæggelser, genindlæggelser og korttidsindlæggelser op til halvandet år efter, lægerne blev tilknyttet de syv plejecentre,” forklarer seniorforsker Cecilie Dohlmann Weatherall. ”Det tyder på, at effekten er længerevarende.” Plejepersonalet og lægerne giver i evalueringen udtryk for, at de er begejstrede for samarbejdet. Kommunikationen er blevet bedre og nemmere. ”Et tættere samarbejde og gennemgang af mange journaler og medicinforbrug blandt plejecenterbeboerne har bidraget til bedre overblik, som har betydet et mindre forbrug af receptpligtig medicin og reduktion i kontakten til lægevagten.
DANSKE ÆLDRERÅD foreslog i et brev til ministeren for flere år siden, at faste læger igen burde tilknyttes plejecentre. Derfor hilser organisationen rapporten særligt velkommen, idet den understøtter de forventninger, der på forhånd var til de fast tilknyttede læger. Læs rapporten hér.
 
Hold dampen oppe inden operationen
En ny indsats skal sikre, at svækkede borgere over 65 år kan blive hjulpet godt på vej ind i deres planlagte operationsforløb. Den nye indsats ’Tidlig indsats – inden indlæggelse’, der netop er trådt i kraft, skal sikre, at borgerne får mulighed for at låne hjælpemidler samt få introduktion til relevante træningsøvelser. Dette kan være med til at kompensere for et faldende funktionsniveau, som indskrænker dagligdagens aktiviteter i tiden inden en planlagt operation. Læs hele nyheden
 
Satspuljemidler til genoptræning er velkomne - men det batter ikke nok
Satspuljepartierne har indgået en aftale på sundhedsområdet, som bl.a. øremærker 96,9 mio. kr. over fire år til at nå en målsætning om  maksimalt 14 dages ventetid på genoptræning. Det er dén stigning, der udfordrer kommunerne i forhold til at kunne levere hurtig genoptræning. Hvis man vil reducere ventetiden til 14 dage, er de afsatte midler fra satspuljen et skridt på vejen, men langt fra tilstrækkelige,” siger Thomas Adelskov fra KL.. Læs hele artiklen hér. 
 
Hjernesagens oplysningskampagne: Kend symptomerne og ring 1-1-2
Hænger den ene mundvig pludseligt? Er det med ét svært at tale? eller føles det ene ben eller arm lammet? Symptomerne kan komme fra det ene sekund til det andet, og de kan være symptomer på en blødning eller en blodprop i hjernen – også, selv om de måske går over igen kort efter. Det er livsvigtigt at reagere med det samme og ringe 1-1-2. Disse tre symptomer er omdrejningspunket i oplysningskampagnen, der vil forsøge at få os til at reagere hurtigt på mistanke om en blodprop.Se pjecen hér.

ØVRIGT
Regeringen vil gøre det nemmere at være frivillig
10 konkrete initiativer fra regeringens hånd skal hjælpe frivillige ud over barrierer, der i dag gør den frivillige indsats besværlig. Ifølge regeringen tager initiativerne udgangspunkt i problemer, de frivillige oplever. Det har bl.a. været centralt for regeringen at:
 • Give bedre vilkår for frivillige på overførselsindkomst 
 • Sløjfe kravet om arbejdspladsvurdering for frivillige.
 • Læs de øvrige initiativer hér:
Uddeling af 1 mio. kr. til aktive ældre. Der kan ansøges før 15. december 2014
Friluftsrådet og Veluxfonden er gået sammen om et initiativ, hvor formålet er at støtte og anerkende aktiviteter, hvor aktive ældre yder en indsats for sig selv og andre, giver gode oplevelser i naturen og som samtidig passer på og viser hensyn til naturen. Bevillingerne gives direkte til navngivne enkeltpersoner, men kan også gives til en mindre gruppe af navngivne personer, der i fællesskab er aktive. For at få støtte skal ansøger være over 60 år og pensioneret, førtidspensioneret eller på efterløn. Ansøger man som gruppe skal alle være over 60 år og mindst én pensioneret, førtidspensioneret eller på efterløn. Ansøger skal være helt eller delvist bosiddende i Danmark.
Vær opmærksom på, at ældre-/seniorråd ikke kan ansøge om eller forvalte penge og projekter. Læs mere og se ansøgningsskemaet hér:
 
Fra formandens kalender:
31. oktober: Møde i Ældreforum i Ålborg
3. november: Møde med Socialministeren
4. november: Overværelse af åbent samråd i Folketinget vedrørende ældremad og ældremilliard.
7. november: Reception hos Danske Seiniorer i København
12. november: Mødeleder ved DANSKE ÆLDRERÅDs konference i  Vingsted
Hertil kommer endnu ikke fastlagte møder med socialpolitiske ordførere.

Har dit ældre- eller seniorråd med held gennemført et nyt initiativ i forhold til politikere, pensionistforeninger eller på borgermøder?
Ja, Aarhus Ældreråd har
Ældrerådet i Aarhus vil give de ældre mulighed for at få lavet mad i deres eget køkken. Men Ældrerådet forelår i stedet madklubber, som kommunen hjælper igang. Man kunnne lade en person lave mad til f.eks. fire ældre, der bor tæt ved hinanden. Så kunne de skiftes til at spise hos hinanden og få lidt hygge ud af det, forklarer formanden for ældrerådet, Kate Runge. Læs artiklen hér.
 
Fortæl andre om det. Send en mail til Mailservice på info@danske-aeldreraad.dk . Beskriv helt kort jeres initiativ og resultat, samt hvem der kan kontaktes for flere oplysninger. I mailens emne skrives ”Idebox”. Sekretariatet bistår gerne med at formidle gode resultater og initiativer til andre.

Sekretariatet opfordrer til, at denne Mailservice fra DANSKE ÆLDRERÅD videresendes til alle medlemmer af ældre-/seniorrådet, og til samarbejdspartnere i forvaltning og blandt politikere.

Mailservice kan også læses på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside under ”Aktiviteter”.
Næste mailservice forventes udsendt i uge 49.

 

Copyright © 2015 Danske Ældreråd, All rights reserved.

Sekretariatets adresse:
Danske Ældreråd
Jernbane Allé 54
Vanløse 2720
Denmark

Add us to your address book
 

Frameld mailservice   

Email Marketing Powered by Mailchimp