Copy
Tryk her for at se indholdet i din browser

Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD

Mailservice 9/2016

DANSKE ÆLDRERÅD får 1. mio. kr. ekstra på finansloven - se aftalen hér:
’Finanslovaftale 2017-2020

Danske Ældreråd Ældrerådene stiftede i 1999 paraplyorganisationen Danske Ældreråd. Danske Ældreråds primære opgave er at rådgive og undervise de lokale ældreråd og afholde ældrepolitiske konferencer.
Danske Ældreråd har siden 2000 fået tildelt midler fra satspuljen til drift og forskellige projekter. I dag modtager Danske Ældreråd årligt et varigt driftstilskud på 1,0 mio. kr. fra satspuljen. Danske Ældreråd oplever, at især sundhedsområdets betydning i kommunerne er vokset i de seneste år. Der er derfor behov for at styrke organisationens sekretariat på sundhedsområdet.
Satspuljepartierne er på den baggrund blevet enige om at styrke Danske Ældreråd på det sundhedsfaglige område, så Danske Ældreråd bedre kan vejlede ældrerådene samt skabe mere synlighed omkring arbejdet med sundheds- og ældreområdet.
På den baggrund afsættes der 1,0 mio. kr. permanent fra 2017 til Danske Ældreråd.’
 
Formand for DANSKE ÆLDRERÅD, Bent Aa. Rasmussen, glæder sig over, at de sundhedspolitiske ordførere, med satspuljebevillingen har besluttet at tildele midler til at styrke DANSKE ÆLDRERÅDS´s sekretariat på sundhedsområdet. Han ser frem til at midlerne omsættes til at styrke ældre-/seniorrådenes viden og fokus på de kommunale sundhedsopgaver.
 
Valg til bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD
Materiale om valget er sendt til samtlige formænd d. 7. november. Skema til anmeldelse af kandidater, som ældre-/seniorrådet ønsker at opstille er vedhæftet. Skemaet kan sendes til sekretariatet,
dn@danske-aeldreraad.dk senest onsdag d. 25. januar 2017.
Valg afholdes således:
Valgkreds 1 i Nordjylland:                        Tirsdag d. 28. februar        Skydepavillonen, Ålborg
Valgkreds 2 og 3 i Midtjylland:                 Torsdag d. 23. februar       Tinghallen, Viborg
Valgkreds 4 og 5 i Syddanmark               Onsdag d. 22. februar        Lillebælthallerne, Middelfart
Valgkreds 6 og 7 på Sjælland                  Torsdag d. 2. marts            Danhostel Næstved
Valgkreds 8, 9, 10 i Hovedstaden            Onsdag d. 27. feb.                 Nordsjællands.Konf.Center
 
Tips om valg til ældre-/seniorråd - Hvad kan ældrerådet gøre for at få flere til at stille op?
  • I forhold til omverdenen: Bruge pressen, blandt andet skrive læserbreve og klummer, tage kontakt til pensionist- og ældreforeninger samt pensionistcentre, afholde orienterings- og opstillingsmøder og evt. borgermøder, sætte annoncer i dagspressen og plakater i forretninger, på biblioteker og hos læger – ”og gør det i god tid”.
  • I forhold til de enkelte: Prikke udvalgte på skulderen, sørge for at informere om den egentlige arbejdsbyrde og personlige muligheder.
  • I forhold til resultater: Sørge for at synliggøre ældrerådets resultater gennem hjemmeside, årsberetninger, pressen m.m.
Få flere tips og oplysninger på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside om Ældrerådsvalg.
 
En kommune må ikke drive café på et plejecenter
Statsforvaltningen har i en vejledende udtalelse slået fast, at kommunalfuldmagten ikke åbner mulighed for at kommunen driver en cafe på plejecentrene, fordi opgaven kan udføres af private. Læs hele afgørelsen hér.

 
44 frikommuner - i otte nye netværk
Regeringen har i første omgang udvalgt netværkene og deres overordnede tema. De nye kommunenetværk har med deres status som frikommuner en særlig mulighed for at udfordre den statslige styring og nytænke deres opgaveløsning. Med særlig interesse for ældre-/seniorråd kan disse to netværk nævnes:
  • Navn: Nye samarbejdsformer på det somatiske akutområde. Netværket vil forsøge at skabe mere sammenhængende forløb for borgere og patienter på det somatiske akutområde i et tværsektorielt samarbejde mellem kommune, praktiserende læge og hospital. Deltagere i netværket: Rudersdal, Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk.
  • Navn: Sammenhængende indsatser på tværs af sektorområder. Netværket vil lave forsøg med øget samarbejde på sundhedsområdet, herunder afprøvning af Shared-Care modellen med etablering af tværsektorielle teams. Deltagere i netværket: Esbjerg, Odense, København, Aarhus, Randers
Se flere detaljer og nye projekter i frikommuner hér.
 
Hvordan defineres ’det gode måltid’ – ny viden
I et pilotprojekt udført af Aarhus Universitet har forskere undersøgt dette spørgsmål hos en gruppe ældre, der er visiteret til mad fra kommunen. Det viser sig, at:
  • Ældre ønsker ikke selskab til måltidet for enhver pris.
  • Ældre generelt set er tilfredse med maden fra madservice.
  • Både gruppen af ældre og plejepersonalet efterlyser en højere grad af fleksibilitet i forhold til såvel spisetidspunkt som måltidsløsninger. Det kan være muligheden for at få leveret komponenter til et måltid, så ældre med et relativt højt funktionsniveau kan tilberede noget af maden i hjemmet.
  • Det er vigtigt for ældre selv at kunne vælge drikkevarer − f.eks. en øl eller et glas vin til maden. Og at vælge måltiderne ud fra et stort udvalg af både traditionelle, danske og mere eksotiske retter.
Læs flere detaljer om projektet hér.
 
Egedal Kommune sparer penge på at rehabilitere de ældre
KORA har evalueret projekter i Egedal Kommune. Ældre Egedal-borgere, der blev visiteret til hjemmepleje i 2015, blev hurtigere selvhjulpne og kostede mindre for kommunen end dem, der blev visiteret i 2014. Det viser en evaluering af projekt ”Det gode Hverdagsliv” i Egedal Kommune. Læs mere her.
 
 
Ny vejledning om ytringsfrihed for offentligt ansatte
Justitsministeriet har redigeret vejledningen, som skal skabe klarhed om rammerne for offentligt ansattes ytringsfrihed. Vejledningen, der fylder ca. 20 sider i tilgængeligt sprog, kan læses hér. 


Med venlig hilsen
DANSKE ÆLDRERÅD
 
Sekretariatet opfordrer til, at denne Mailservice fra DANSKE ÆLDRERÅD videresendes til alle medlemmer af ældre-/seniorrådet, og til samarbejdspartnere i forvaltning og blandt politikere. 
Mailservice lægges også på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside under ”Aktiviteter”.

 
Copyright © 2016 Danske Ældreråd, All rights reserved.

Sekretariatets adresse:
Danske Ældreråd
Jernbane Allé 54
Vanløse 2720
Denmark

Add us to your address book
 

Frameld mailservice   

Email Marketing Powered by Mailchimp