Copy
E-novice / E-novosti

Elektronske novice o projektu / Elektronske novosti o projektu

Druga številka / Drugi broj
Inovacije in "mehke vsebine" v Snežniku

Projekt NATURE&WILDLIFE (Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška) se je začel septembra 2018, avgusta 2019 pa bomo v Loški dolini že zaključili z najpomembnejšimi investicijami. Trenutno sta popolnoma obnovljeni oz. skorajda v celoti na novo postavljeni dve opazovalnici, ki bosta obiskovalcem nudili varno in bolj udobno opazovanje rjavega medveda kot njuni predvsem lovu namenjena predhodnici. Vsem tistim ljubiteljem narave, ki si želijo pristnega doživljanja narave bosta namenjeni dve gozdni hiški, ki sta trenutno v zaključni fazi izdelave. Ponosni smo, ker smo za tovrstna dela pridobili domače izvajalce. Uporabljeni materiali bodo naravni, prevladuje lokalni les. Še večji poudarek na naravnih materialih, ki se bodo skladno umestili v okolje, je pri opremi naravoslovne učne poti pri gradu Snežnik. Vzpostavljene bodo interpretacijske točke, postavljeni pojasnjevalno-usmerjevalni stebriči ter pozdravna tabla z zemljevidom parka in učne poti. Obiskovalcem bo v pomoč tudi mobilna aplikacija, preko katere bodo dostopali do dodatnih informacij in slikovnih vsebin o sami poti in tudi znamenitostih graščinskega kompleksa Snežnik, v katerega je umeščena.
 
 
Predstavitve, delavnice, srečanja in predavanja uvrščamo v t.i. 'mehke vsebine' projekta, ki so razdeljene na usposabljanja za lokalne turistične ponudnike in dogodke za lokalno prebivalstvo. Projektna partnerja Javni zavod Snežnik in Zavod Jazerski hram bosta skupaj izvedla kar petnajst tovrstnih dogodkov. Glavnina je še pred nami, vrstili se bodo tja do sredine leta 2020. Za nami pa je zelo uspešna jezikovna delavnica tujega jezika, kjer so naši lovci-vodniki nadgrajevali svoje znanje angleščine za lažjo in učinkovitejšo komunikacijo s tujimi gosti, in dva dogodka, katerih nosilec je bil Jamesa P. Phillips. Jamesa P. Phillips je biolog in vodnik opazovanj medvedov na Aljaski. V goste smo ga povabili, da bi se seznanili z izkušnjami turističnih produktov povezanih z opazovanji medvedov v tujini. 6. maja 2019 je vodil delavnico z naslovom Biti vodnik opazovanj prosto živečih živali – med poslanstvom in odgovornostjo,  in imel predavanje za širšo javnost, ki ga je naslovil  Skozi oči medveda – inspiracija in razumevanje. Na povabilo Narodnega muzeja Slovenije smo nastajanje nove učne poti v parku gradu Snežnik predstavili širši javnosti v okviru Praznika Snežniške vrtnice v soboto, 15. junija 2019. Po načrtovani trasi poti je vodila avtorica idejne zasnove mag. Špela Planinšek. Izpostavila je edinstveno okolje ter nove pristope gozdne pedagogike, po katerih se je oblikoval koncept in oprema učne poti.
 
Inovacije i "meki sadržaji" u Snežniku
Projekt NATURE&WILDLIFE (Program sudjelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvatska) započeo je u rujnu 2018. godine, dok u kolovozu 2019. u Loškoj dolini već završavamo s najvažnijim investicijama. Trenutno su potpuno obnovljene, odnosno, gotovo u cijelosti nanovo postavljene, dvije promatračnice, koje će posjetiteljima nuditi sigurno promatranje smeđeg medvjeda, udobnije nego što su to činile njihove prethodnice, prije svega namijenjene lovu. Svim ljubiteljima prirode koji žele blizak doživljaj prirode bit će namijenjene dvije šumske kućice, koje su trenutno u završnoj fazi izrade. Ponosni smo da smo za te vrste radova izabrali domaće izvođače. Upotrebljavat će se prirodni materijali, uglavnom lokalno drvo, a još veći naglasak na prirodnim materijalima koji će se uklopiti u okoliš daje se pri opremanju prirodoslovne poučne staze kod kaštela Snežnik. Uspostavit će se interpretacijske točke, postaviti interpretacijsko-usmjeravajući stupići te pozdravna ploča sa zemljovidom parka i poučne staze. Posjetiteljima  će pomagati i mobilna aplikacija, preko koje će dolaziti do dodatnih informacija i  slikovnih sadržaja o samoj stazi te o znamenitostima kompleksa kaštela Snežnik, u kojem je smještena.Predstavljanja, radionice, susreti i predavanja svrstavamo u tzv. »meke sadržaje« projekta, podijeljene na osposobljavanje za lokalne turističke ponuditelje i događaje za lokalno stanovništvo. Projektni partneri Javni zavod Snežnik i Zavod Jezerski hram zajedno će provesti čak petnaest događaja te vrste. Najveći dio još je pred nama, odvijat će se negdje do sredine 2020. godine. Za nama je izuzetno uspješna radionica stranog jezika, na kojoj su naši lovci-vodiči usavršavali svoje znanje engleskog jezika, za lakšu i učinkovitiju komunikaciju sa stranim turistima, te dva događaja, koja je vodio James P. Phillips, biolog i voditelj promatranja medvjeda na Aljaski, kojeg smo u goste pozvali kako bi nas upoznao s iskustvima turističkih proizvoda povezanih s promatranjem medvjeda u inozemstvu. G. Phillips je 6. svibnja 2019. godine vodio radionicu naziva Biti vodič promatranja slobodnoživućih životinja – između poslanstva i odgovornosti te je imao predavanje za širu javnost, koje je nazvao Kroz oči medvjeda – inspiracija i razumijevanje. Na poziv Narodnog muzeja Slovenije nastajanje nove poučne staze u parku kaštela Snežnik predstavili široj javnosti u okviru Praznika snežničke ruže, u subotu, 15. lipnja 2019. godine. Po predviđenoj trasi staze vodila nas je autorica koncepta, mag. Špela Planinšek. Naglasila je jedinstven okoliš i nove pristupe u šumskoj pedagogii, prema kojima je oblikovan koncept i oprema poučne staze.
 
UNIKATNA INTERPRETATIVNA IGRALA IZ NARAVNIH MATERIALOV
 
V okviru čezmejnega projekta NATURE&WILDLIFE so v juliju na javnem razpisu izbrani izvajalci postavljali interpretativna igrala, narejena iz naravnih materialov. Igrala so postavili pri Krpanovem domu in na stadionu v Pivki, pri šoli v Palčju, na igrišču v Trnju ter pri Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer v Slovenski vasi. Igrala so zamišljena kot sklop naravnih interpretativnih igral iz naravnih materialov, ki podajajo delčke zgodbe o Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera in s svojo edinstvenostjo vabijo otroke k igri. Na stadionu so postavljena igrala na temo velikih zveri in ptic. Kombinirano igralo je sestavljeno iz dveh pokončnih stebrov, ki sta med seboj povezana in tako spominjata na drevo z vejami, tu je obešena gugalnica, okoli stebrov in na stebru pa so silhuete medveda, volka in risa. Gnezdo je sestavljeno iz šestih nosilnih stebrov in mrežo za plezanje.

Pri Krpanovem domu je največji sklop igral. Volk v gozdu je igralo iz različnih dimenzij pokončnih stebrov, pod določenim kotom lahko vidimo, da se tu pravzaprav sprehaja volk. Tu imamo tudi brlog z medvedom, ki je povezan z vrvnim mostom in z risom v drevesni krošnji in igralo reka Pivka, ki je sestavljeno iz podesta ter modre plezalne mreže ter nas spominja na reko Pivko, z dodatnimi plezalnimi lesenimi elementi na vsaki strani brega. V Palčju imamo igralo na temo ravnotežja, zgrajeno iz štirih stebrov, povezanih v kvadratni profil, na vseh štirih vogalih pritrjeno v tla z vzmetmi, znotraj kvadrata pa so še štirje pohodni stebri. Drugo igralo je sestavljeno iz treh stebrov z vgrajenimi prečnimi stebri pod različnimi koti. V Trnju so se obnovila stara igrala, postavilo pa se je eno novo igralo – sv. Trojica, ki je igralo na temo ravnotežja, tudi tukaj se bodo lahko otroci urili v spretnosti in lovljenju ravnotežja. V Slovenski vasi pri ekomuzeju je postavljeno igralo iz štirih stebrov ter plezalno mrežo.

Vsa igrala bodo po končani postavitvi pregledana s strani usposobljenega strokovnjaka in bodo pridobila oceno vranosti za igrišča na vseh lokacijah.
JEDINSTVENA INTERPRETACIJSKA IGRALA IZ PRIRODNIH MATERIJALA
 
U okviru prekograničnog projekta NATURE & WILDLIFE, u srpnju su izvođači odabrani putem javnog natječaja postavili interpretacijska igrala izrađena od prirodnih materijala. Igrala su postavljena kod Krpanovog doma i na stadionu u Pivki, kod škole u Palčju, na igralištu u Trnju i kod Ekomuzeja Pivskih presušujućih jezera u Slovenskoj vasi. Igrala su zamišljena kao skup prirodnih interpretacijskih igrala iz prirodnih materijala koji prenose dio priče o Parku prirode Pivska presušujuća jezera i svojom jedinstvenošću pozivaju djecu na igru. Na stadionu su postavljena igrala s tematikom velikih zvijeri i ptica. Kombinirano igralo se sastoji od dva uspravna, međusobno povezana stupa koja podsjećaju na drvo s granama na koje je obješena ljuljačka. Uokolo stupova i na njima su siluete medvjeda, vuka i risa. Gnijezdo je oblikovano iz šest stupova i mreže za penjanje.

Kod Krpanovog doma je najveći sklop igrala. Vuk u šumi je igralo različitih dimenzija uspravnih stupova gdje pod određenim kutom možemo vidjeti da se ovdje zapravo šeće vuk. Ovdje je i brlog s medvjedom povezan visećim mostom te risom u krošnji drveća, a također se nalazi i igralo rijeka Pivka koje se sastoji od platforme i plave penjačke mreže, koja podsjeća na Pivku, s dodatnim drvenim elementima na svakoj strani brijega. U Palčju je igralo na temu ravnoteže izgrađeno od četiri stupa spojena kvadratnim profilom, na sva četiri ugla pričvršćena za tlo oprugama, a unutar kvadrata su četiri stupa. Drugo igralo se sastoji od tri stupa s ugrađenim poprečnim stupovima pod različitim kutovima. U Trnju je obnovljeno staro igralište dopunjeno s jednim novim igralom - sv. Trojica na kojem se će se djeca okušavati u vještini ravnoteže. U Slovenski vasi, kod ekomuzeja, postavljeno je igralo s četiri stupa i mrežom za penjanje.

Sva će igrala biti pregledana od strane verificiranog stručnjaka i dobiti procjenu sigurnosti odn. upotrebe.
ORNITOLOŠKA UČILNICA 
OB CERKNIŠKEM JEZERU

 
Na Cerkniškem jezeru, ornitološko pomembnem območju za ptice  (IBA – Important Bird Area), kjer je bilo opaženih preko 250 različnih vrst ptic, bo v naslednjih mesecih urejena nova interaktivna ornitološka učilnica. V Zavodu za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Jezerski hram Kebe v sodelovanju z dr. Tomijem Trilarjem in Prirodoslovnim  muzejem Slovenije pripravljamo predstavitev 100 vrst ptic Cerkniškega jezera. V učilnici bodo na inovativen način, s sodobnimi tehnologijami predstavljene ptice, katerim območje presihajočega jezera pomeni bodisi domovanje bodisi prostor za postanek na njihovi selitveni poti.  Predstavljena bodo posebna življenjska okolja tega območja in sicer trstičje, jezero, grmišča, močvirni travniki in gozd. Vsak habitat je pomemben za določeno vrsto ptic in te bodo tu predstavljene opisno, slikovno in, kar daje učilnici posebno vrednost,  tudi zvokovno – oglašanje ptic. Nova interaktivna ornitološka učilnica bo predstavljala odlično izhodišče za nadaljnja raziskovanja v naravi. Zasnovana je na način, da obiskovalcu na strokoven, celovit in prijeten način predstavi tematiko, ustvarja zavedanje pomena biodiverzitete in  varstva narave ter izobražuje.
ORNITOLOŠKA UČIONICA NA CERKNIŠKOM JEZERU
 
Na Cerkniškom jezeru, ornitološki važnom području za ptice (IBA – Important Bird Area), na kojem je zabilježeno više od 250 različitih vrsta ptica, u sljedećim će se mjesecima urediti nova interaktivna ornitološka učionica. U Zavodu za zaštitu prirodne i kulturne baštine Jezerski hram Kebe, u suradnji s dr. Tomijem Trilarom i Prirodoslovnim muzejem Slovenije, pripremamo predstavljanje 100 vrsta ptica Cerkniškog jezera. U učionici će na inovativan način, uz suvremene tehnologije, biti predstavljene ptice, kojima područje presušujućeg jezera predstavlja dom ili prostor za odmor na njihovim seobama. Predstavit će posebna staništa toga područja, i to sastojine trske, jezero, grmlje, močvarni travnjaci i šuma. Svako stanište je važno za određene vrste ptica, pa će one tu biti predstavljene opisno, slikovno i, što učionicu čini posebno vrijednom, zvučno - glasanjem ptica. Nova interaktivna ornitološka učionica predstavljat će odlično ishodište za daljnja istraživanja u prirodi. Osmišljena je tako da posjetitelju na stručan, cjelovit i ugodan način predstavi tematiku, pojačava svijest o važnosti bioraznolikosti i zaštite prirode te obrazuje.
Aktualne aktivnosti NP Risnjak
1. IT (multimedijski) kotiček
 
IKT kotiček, ki se nahaja v upravni zgradbi narodnega parka Risnjak, je bil dokončan v avgustu. Že Junija smo posneli dejanske lokacije na območju NP Risnjak (izvir Kolpe, Lazac in Leska, tri atraktivne lokacije), ki so služile za ureditev IKT kotička oziroma predstavitev velikih zveri (volk, ris, medved).
IKT kotiček je opremljen z VR paketom opreme za virtualen prikaz živali, in vključuje:

1. Komplet VR z vso potrebno opremo,
2. Izdelane tri tematske vsebine: volk, ris, medved (snemanje realnih lokacij na območju NP Risnjak, obdelane vsebine, ki bodo prikazovale lokacije 360ºx360º z interpolacijo treh živali v okolico,
3. Idejna zasnova in ureditev IKT kotička (osvetlitev, pohištvo, »space divider« sistem...)
Snemanje na izviru Kolpe / Snimanje na izvoru Kupe
1. IT (multimedijalni) kutak 
 
Izrada IT kutka završila je u kolovozu, a nalazi se u prostoru upravne zgrade NP Risnjak. U lipnju su snimljene stvarne lokacije na području NP-a Risnjak (Izvor Kupe, Lazac i Leska – tri atraktivne lokacije) koje će poslužiti kod uređenja IT kutka za prezentaciju velikih zvijeri (vuk, ris, medvjed). IT kutak opremljen je VR kompletom opreme za virtualni prikaz životinja koji uključuje:

1. VR set sa svom potrebnom opremom,
2. Proizvodnju sadržaja za tri teme: vuk, ris, medvjed (snimanje stvarnih lokacija na području NP Risnjak, obrađivanje sadržaja radi prikaza okoliša 360ºx360º, interpolacija tri životinje u 360º okruženje.
3. 
Idejno rješenje i uređenje IT kutka (rasvjeta, namještaj, space divider sustav…)
2. Strokovne podlage
 
Za izdelavo informativnih turističnih letakov (opisi vrst, ekologija in biologija, zanimivosti o vrstah...) in tematskih publikacij namenjenih obiskovalcem NP Risnjak smo izdelali strokovne podlage (za raziskovanje velikih zveri – medved, volk, ris). Te materiale bodo lahko uporabljali tisti, ki jih zanima opazovanje živali, saj so avtorji v strokovne podlage vključili tudi ponudbo programa opazovanja živali v Parku, raziskovanje življenjskih prostorov v Parku, obnašanje v naravnem okolju velikih zveri, spremljanje njihovega pojavljanja...
 
2. Stručne podloge
 
Izrađene su i dostavljene stručne podloge (istraživanje velikih zvijeri – medvjed, vuk, ris), a koristit će se za izradu informativnih turističkih letaka (opis vrsta, ekologija i biologija, zanimljivosti o vrstama…) i tematskih publikacija namijenjenih posjetiteljima NP Risnjak. Navedene materijale koristit će i zainteresirani za mogućnost promatranja životinja jer je u stručnim podlogama razrađena i ponuda i program promatranja životinja u Parku, istraživanje staništa Parka, ponašanje u staništu velikih zvijeri, učestalost pojavljivanja…
3. Opazovalnica
 
Na travniku na Btovem lazu smo zgradili opazovalnico, ki bo v bodoče služila vsem, ki si želijo opazovati divje živali. S tem bomo razvili nov turistični produkt doživljanja narave in divjih živali sledeč smernicam odgovornega obnašanja v naravi. Poseben poudarek bomo namenili rjavemu medvedu v turizmu.

Namen opazovalnice je prvenstveno opazovati in fotografirati velike zveri, medveda, volka in risa, pa tudi ostalih živali. NP Risnjak je za postavljanje opazovalnice pridobil dovoljenje Ministrstva za varstvo okolja in energetike Republike Hrvaške.
Opazovalnica na Btovem lazu / Promatračnica na Btovom lazu
3. Promatračnica 
 
Na livadi na Btovom lazu izrađena je promatračnica koja će ubuduće služiti svima onima koji vole promatrati divlje životinje. Time će se razvijati novi turistički proizvod doživljaja prirode i divljih životinja, koji će uglavnom slijediti smjernice odgovornog ponašanja s prirodom, s posebnim naglaskom na smeđeg medvjeda u turizmu. 

Namjena promatračnice biti će u prvom redu za promatranje i fotografiranje velikih zvjeri, medvjeda, vuka i risa, ali i ostalih životinja. Za postavljanje promatračnice NP Risnjak je dobio dopuštenje od Ministarstva zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske.
4. Terenske kamere in nočni daljnogled
 
Za potrebe monitoringa in kot dodatno ponudbo za obiskovalce smo pridobili tri kvalitetne terenske kamere s pripadajočo opremo ter nočni daljnogled.
4. Terenske kamere i noćni dalekozor
 
U svrhu monitoringa i kao dodatna ponuda posjetiteljima nabavljene su i tri terenske kamere visoke kvalitete s pripadajućom opremom kao i noćni dalekozor.
5. Gnezdilnice za sove
 
Izdelane so štiri gnezdilnice za sove. Hišice so narejene po načrtih in navodilih pridruženega partnerja Woodland Ways iz Velike Britanije, ki je vodilna svetovna organizacija za varstvo sov. Skupaj z načrti smo pridobili tudi navodila za njihovo namestitev. Hišice so podobne konstrukcije, vendar različnih velikosti zaradi različnih vrst sov, katerim so namenjene:

1. Lesna sova (Strix aluco),
2. Uralska sova (Strix uralensis),
3. Koconogi čuk (Aegolius funereus) i
4. Mali skovik (Glaucidium passerinum).


Obenem je bilo kupljenih osem kamer za monitoring sov - po štiri zunanje in notranje (manjše) kamere. Pridobili smo še zvočnik in mp3 predvajalnik, ki bo služil za privabljanje in monitoring.
Gnezdilnice za sove / Kućice za sove
5. Gnjezdišta za sove
 
Izrađena su četiri gnjezdišta (kućice) za sove. Kućice su napravljene prema nacrtima i uputama koje je napravio pridruženi partner Woodland Ways iz UK (vodeća svjetska organizacija za očuvanje sova). Uz nacrte su dostavljene upute gdje i na koji način postaviti kućice. Kućice su slične konstrukcije, ali različitih veličina zbog različitih veličina navedenih sova, a vrste za koje su kućice namijenjene su:

1. Šumska sova (Strix aluco),
2. Jastrebača (Strix uralensis),
3. Planinski ćuk (Aegolius funereus) i
4. Mali ćuk (Glaucidium passerinum).

Uz navedeno, nabavljeno je ukupno i osam kamera koje će služiti za monitoring sova – četiri vanjske te četiri manje, unutarnje kamere. Nabavljen je i zvučnik i mp3 player koji će služiti za njihovo vabljenje, također u svrhu monitoringa.
Za pregled prvog broja novosti kliknite ovdje! / Za ogled prve številke kliknite tukaj!
Facebook
Website
Email
Prejeli ste te e-novice, ker želite izvedeti več o projektu Nature and Wildlife / Dobili ste ove e-novosti jer želite znati više o Nature and Wildlife projektu 


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Subjekt d.o.o. · Bulevar oslobođenja 26 · Rijeka 51000 · Croatia

Email Marketing Powered by Mailchimp