Copy

Ny organisering af det tværsektorielle sundhedssamarbejde

Sundhedsstyregruppen godkendte 1. september 2016 ny organisering af det tværsektorielle sundhedssamarbejde på administrativt niveau. Den nye organisering trådte i kraft 2. september 2016 og indebærer:

 • At fælles aftaler og skal-opgaver løftes i regi af Sundhedsstyregruppen

 • At udviklingsopgaver som hovedregel placeres i klyngerne – og at klyngerne udvikler for fællesskabet med henblik på efterfølgende spredning

 • At temagrupperne nedlægges

 • At faste grupper udelukkende findes på enkelte specifikke områder (Fødeplanudvalget, arbejdsgruppe til løbende ajourføring af fælles afklaringskatalog om hjælpemidler og behandlingsredskaber, hjerneskadesamråd voksne, hjerneskadesamråd børn og teknisk-administrativt udvalg på tandområdet)

 • At der ved behov nedsættes midlertidige opgavefokuserede arbejdsgrupper

 • At arbejdsgrupperne sammensættes af ressourcepersoner primært ud fra kompetencer

 • At klyngerne suppleres med repræsentanter fra psykiatri-, social- og arbejdsmarkedsområdet

 • At den tværgående koordinering og opfølgning sker via Fællessekretariatet

 • At der i klyngerne etableres én indgang, som Sundhedsstyregruppen/Fællessekretariatet kan anvende ved kontakt med klyngen


Læs mere om sundhedssamarbejdet i: 
Ny organisering af det tværsektorielle sundhedssamarbejde
Notat om proces for sagsgange
Notat om proces for udpegning til arbejdsgrupper

 

Konference Mere sundhed i det nære – på borgerens præmisser

Forestil dig et sundhedsvæsen, som er på borgerens præmisser, hvor sundhed udvikles i det nære – tæt på borgeren – og hvor vi får mere lighed i sundhed.
Sundhedsaftalen 2015-2018 bygger på disse tre visioner for et fælles sundhedsvæsen. Aftalen har nu været gældende i halvandet år, og kommuner, region og praksissektoren er i fuld gang med at løfte aftalen til fælles handlinger og indsatser. Så hvor langt er vi sammen nået? Hvilke udfordringer står vi sammen overfor? Og hvilke løsninger skal der til for at udvikle det nære og integrerede sundhedsvæsen?
Kom og deltag i debatten, når Sundhedskoordinationsudvalget 10. oktober 2016 inviterer til konferencen Mere sundhed i det nære – på borgerens præmisser. På konferencen zoomer vi ind på temaerne udvikling af det nære, integrerede sundhedsvæsen, social lighed i sundhed og samspil mellem arbejdsmarked og sundhed.
Se program og tilmeld dig konferencen

 

Nyt forløbsprogram for diabetes er klar til implementering i klyngerne

Et revideret Forløbsprogram for type 2 diabetes er medio 2016 godkendt i Regionsrådet og byråd i de 19 midtjyske kommuner. 

De væsentligste ændringer i det reviderede forløbsprogram er:

 • Udvikling af en ny stratificeringsmodel, der gør det tydeligt, hvem der er ansvarlig for behandlingen og hvilke indsatser, der er relevante hvornår i sygdomsforløbet

 • Patientuddannelse som i højere grad tilpasses den enkelte borgers behov, situation og ressourcer

 • En organisatorisk ændring i forankringen af patientuddannelse, der giver mulighed for, at nogle af de patienter, der i dag bliver henvist til diabetesskole på hospital, i stedet kan deltage i et kommunalt tilbud om patientuddannelse. Det kan fx ske ud fra geografiske hensyn.  

 • Udvidet beskrivelse af det tværsektorielle samarbejde i forhold til øjenundersøgelser og den diabetiske fod

 • Klyngestyregrupperne er ansvarlige for at koordinere implementering af ændringer i det reviderede forløbsprogram.


Forløbsprogrammet og materiale, der kan bruges i forbindelse med implementeringen af programmet, finder du her
Den endelige version af forløbsprogrammet vil være tilgængelig på hjemmesiden 1. oktober 2016.

 

Ny samarbejdsaftale om fælles gravidteam 

Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt samarbejdsaftale om fælles gravidteam. Samarbejdsaftalen beskriver, hvordan gravidteams organiseres.
Du kan læse aftalen her.

 

Afklaringskataloget er blevet elektronisk

Det vejledende afklaringskatalog for hjælpemidler og behandlingsredskaber i Region Midtjylland er nu gået i luften i en elektronisk udgave. 
Kataloget er et opslagsværk, som sundhedsprofessionelle kan gøre bruge af i de tilfælde, hvor der er tvivl om, hvorvidt det er region eller kommune, der står for leverancen og afholder udgiften til et givent hjælpemiddel eller behandlingsredskab. Formålet med den elektroniske udgave er at sikre, at alle de involverede fagpersoner altid har den seneste version af kataloget tilgængelig samt at lette søgemulighederne i kataloget.
Det nye afklaringskatalog finder du på www.afklaringskatalog.rm.dk Kataloget kan tilgås fra tablet, smartphone og computer.

 

Ny organisering i Region Midtjyllands administration

Opgaverne i Nære Sundhedstilbud omlægges, så de fire nuværende kontorer i afdelingen fra 1. august flyttes til hhv. Koncernøkonomi, Sundhedsplanlægning, Koncern Kvalitet og Regionssekretariatet. Målet er at skabe forenkling, øget sammenhæng og handlekraft for at understøtte arbejdet med det sammenhængende sundhedsvæsen. Hver af disse afdelinger har et forpligtende fokus på et samlet, sammenhængende sundhedsvæsen til gavn for patienten. Det er således hensigten, at regionens stabsfunktioner i højere grad skal afspejle en integreret tilgang til hospitalerne (somatik og psykiatri), praksissektoren samt det tværsektorielle samarbejde i regi af sundhedsaftalen. 

Kontorerne i Nære Sundhedstilbud er fremadrettet placeret i:
Kvalitet og Lægemidler – Koncern Kvalitet
Strategi og Planlægning – Sundhedsplanlægning
Økonomi og Analyse – Koncern Økonomi
Praksisadministration – Koncern Økonomi

Planlægningsopgaver relateret til sundhedsaftalen placeres i kontoret Strategi og Planlægning i Sundhedsplanlægning. Læs mere.

 

Værktøjskassen vokser

I værktøjskassen finder du sundhedsfaglige dokumenter, der er vejledende eller retningsvisende for medarbejdere i sundhedsvæsenet. Nye koncepter og retningslinjer i værktøjskassen er: 

Koncept for den gode genoptræningsplan:
I regi af sundhedsaftalen er der udarbejdet koncept for den gode genoptræningsplan. Konceptet beskriver, hvordan den nye G-GOP udfyldes. G-GOP gik i luften 4. september 2016.

Åben indlæggelse:
I regi af sundhedsaftalen er der godkendt en retningslinje om åben indlæggelse. Retningslinjen beskriver, hvordan åben indlæggelse anvendes.

Retningslinje om utilsigtede hændelser:
Det tværsektorielle netværk for utilsigtede hændelser har revideret retningslinje om utilsigtede hændelser.

 

Modtag nyhedsbreve

Få nyhedsbreve sendt direkte til din mailboks – tilmeld dig nyhedsbrevet på www.sundhedsaftalen.rm.dk.
 

Kontakt

I er naturligvis velkomne til at kontakte fællessekretariatet for sundhedsaftalen direkte:
 • Sine Møller Sørensen, KOSU-sekretariatet, ssim@aarhus.dk, tlf. 4185 9470
 • Mads Venø Jessen, KOSU-sekretariatet, jmav@aarhus.dk, tlf. 2134 6609
 • Jonna Holm Pedersen, KKR-sekretariatet, jhp@kl.dk, tlf. 2443 7958
 • Dorthe Klith, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland: dorkli@rm.dk, tlf. 7841 2199
 • Helene Bech Rosenbrandt, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland: helroe@rmdk, tlf. 7841 2194
 • Linda Bonde Kirkegaard, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland, linkir@rm.dk, tlf. 7841 2203
www.sundhedsaftalen.rm.dk


This email was sent to jens.damgaard@stab.rm.dk
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Sundhedsaftalen, Region Midtjylland · Skottenborg 26 · Viborg 8800 · Denmark