Copy
Dette er et nyhedsbrev fra Dansk Psykolog Forening. Besvar venligst ikke denne mail.
Nyt til Selvstændige Psykologer

God dialog og gensidig forståelse med netværk

I den første møderække med netværk, der samarbejder med psykologer, er vores budskaber blevet mødt med imødekommenhed og vilje til dialog. Det har resulteret i en god gensidig forståelse, og en vilje hos flere af netværkene til at gøre brug af foreningens rådgivning inden for området.

Foreningen har gennemført den første møderække med 14 netværksfirmaer, hvilket er hovedparten af de netværksfirmaer, vi har kendskab til. Temaet ved møderne har været de lovgivningsmæssige og etiske udfordringer, som psykologer risikerer at stå overfor i samarbejdet med netværksfirmaer.
 

Foreningens to primære budskaber til netværkene

  1. Psykologens tavshedspligt skal altid overholdes i samarbejdet med et netværk; hvis psykologen videregiver fortrolige oplysninger til et netværkfirma, skal det ske med klientens samtykke.

  2. Psykologen skal altid kunne orientere sin klient om rammerne for behandlingsforløbet ved forløbets start, så klienten kan vurdere, hvorvidt han/hun, ud fra disse rammer, ønsker at gå videre med forløbet.

Forslag til standardbestemmelser

Foreningen har udarbejdet et forslag til standardbestemmelser om tavshed og de etiske principper. Netværkene er blevet opfordret til at indarbejde disse bestemmelser i deres samarbejdskontrakt med psykologer. Denne opfordring har flere af netværkene taget positivt imod.
 

Forslag til formulering af standardbestemmelser

Tavshedspligt og samtykke

”I henhold til sundhedsloven har du tavshedspligt om fortrolige oplysninger og personlige forhold. Hvis du under behandlingsforløbet skal videregive denne slags informationer til en trediepart (fx netværket eller forsikringsselskabet eller arbejdsgiver) kan dette kun ske, hvis du forinden har fået klientens samtykke. Samtykket kan både være mundtligt (skal journalføres) eller skriftligt. Samtykket skal vedrøre de oplysninger, som du påtænker at videregive.”
 

Etik og aftale om behandlingsplan

”Som medlem af Dansk Psykolog Forening er du underlagt De Etiske Principper for Nordiske Psykologer. Det betyder bl.a., at du skal være opmærksom på arbejdsmæssige betingelser for brugen af dine kompetencer og metoder. Herudover har du pligt til i starten af behandlingen at videregive de oplysninger, som du har til rådighed om den samlede behandlingsramme. Disse principper skal efterleves, for at klienten har mulighed for at tage stilling til, om man vil indgå i et behandlingsforløb under de givne rammer.”

Samarbejder du med - eller er du (med)ejer af - et netværksfirma? Hvis ja, så vil foreningen opfordre til, at disse bestemmelser indgår i samarbejdskontrakten og andre relevante steder for at styrke opmærksomheden omkring etik og sundhedslovgivning.
 

Funktionelle lidelser ikke omfattet af praksisoverenskomsten

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har afgjort, at funktionelle lidelser ikke er omfattet af overenskomst om psykologhjælp.

Dog kan patienter med funktionelle lidelser, som lever op til kriterierne for depression og/eller angst henvises til psykologhjælp under disse henvisningsårsager.
 

Intet betalingsgebyr ved elektronisk afregning

Foreningen er blevet spurgt om,hvorvidt det er muligt at afkræve klienten et betalingsgebyr for konsultationer under praksisoverenskomsten.

Baggrunden for spørgsmålet er, at gebyrerne varierer en hel del alt efter elektronisk betalingsform.

Efter drøftelse med Danske Regioner kan vi oplyse, at det vil være i strid med praksisoverenskomsten at opkræve nogen former for gebyr i forbindelse med betaling.

Ydernummerpsykologen må altså selv bære de omkostninger, der må være ved elektronisk afregning for konsultationer i henhold til praksisoverenskomsten.
 

Anden møderække

På baggrund af første møderække har foreningen vurderet, at det vil være nyttigt at afholde endnu et møde med fire af netværksfirmaerne.

Når anden møderække er gennemført, vil foreningen overveje den videre proces, hvis fokus som hidtil vil være:
  • Sikring af psykologers vilkår i samarbejdet med forsikringsselskaber og netværksfirmaer.

  • Sikring af kvaliteten i de psykologydelser, der leveres i samarbejdet.

 

To ventetider på sundhed.dk

Det er nu muligt at angive to ventetider på sundhed.dk.

Du kan angive en ventetid for klienter med angst og depression og en anden for de øvrige henvisningskategorier.

Husk: du er forpligtet af overenskomsten til at angive din ventetid på sundhed.dk og at opdatere den minimum hver anden måned.

HUSK omsætningsgrænsen

Omsætningsgrænsen på 275.000 kr. i afregning af regionsandel for angst og depressionsbehandling gælder stadig i 2014.

Til forskel fra 2013 er der ingen overgangsordning. Det betyder, at du ikke kan afregne flere konsultationer, når grænsen er nået. Der er altså IKKE mulighed for at afslutte igangværende klienter i en periode på tre måneder, efter grænsen er nået.

Læs mere om omsætningsgrænsen og hvordan den administreres 
 
© 2014 *|LIST:COMPANY|*