Copy
Dette er et nyhedsbrev fra Dansk Psykolog Forening. Besvar venligst ikke denne mail.
TR Nyt
18. juni 2014

Så nærmer sommerferien sig og sidste TR-Nyt inden ferien er landet i din indbakke. Her kan du læse om OK15, tillidsreformen, fyraftensmøder og meget andet nyttigt stof  i denne ferietid.

Må I alle få en forrygende sommer!

OK15

Fristen for indlevering af krav er nu overskredet og bestyrelsen udtager, på et møde den 23. juni, de endelige krav fra Dansk Psykolog Forening. 
Følg med på OK15 hjemmesiden hvor de indkomne krav fra medlemmerne og fra Arbejdsmiljøudvalget nu er lagt ud.

Tillidsreformarbejdet fortsætter

I forbindelse med OK13 blev der indgået aftaler om fælles arbejde mellem de offentlige arbejdsgivere og lønmodtagerorganisationerne om, at arbejde målrettet med en tillidsreform med det formål, at fjerne unødigt bureaukrati og skabe arbejdsglæde i den offentlige sektor. Vi havde sat denne dagsorden på tapetet til en Tillidsreformkonference d. 21. maj for tillidsrepræsentanter og kredse. Der var desværre kun 16 tilmeldte og derfor aflyste vi konferencen. Men selvom konferencen blev aflyst, arbejder vi videre med tillidsreformen i psykologforeningen.
 
Tankerne er, at vi kan bruge tillidsreformarbejdet til at samle den diskussion op, som er blandt vores medlemmer omkring kvalitet kontra kvantitet, og ikke mindst det opgør flere medlemmer ønsker med ’måle-og-veje-kulturen’ i den offentlige sektor. I DP regi har vi set diskussionerne i form af: KAPS drøftelse til konferencen under titlen ”Vi er det værd” om psykologfagligheden, som er under pres flere steder i kommunerne, i form af Hospitalsektionens problemliste primært omkring arbejdsmiljø ligesom det også er set i form af begrebet centralbookinger i psykiatrien, statsforvaltningerne m.m. Som eksempler kan nævnes at udfordringerne i statsforvaltningen er, at de centrale bookingenheder arbejder med hele samtaledage og hele skrivedage, hvor psykologerne finder at kvaliteten af deres arbejde vil stige mærkbart, hvis man har tid til at skrive umiddelbart efter en samtale. Samtidig betyder registrering, at der er ledelsesmæssig fokus på ydelsestal som styringsinstrument og at kvalitet slet ikke indgår som relevant parameter heri.
 
Bestyrelsen har nu besluttet, at der indledes drøftelser med de sektioner i foreningen der har mest at byde på i forhold til tillidsreformen. Derfor vil vi nu mødes med Hospitalssektionen, Universitetssektionen og KAPS om udfordringer og tiltag på deres områder som kan italesættes og eventuelt løses via tillidsreformarbejdet. Drøftelserne forventer vi at gennemfører i 3. kvartal 2014 og eventuelle aktiviteter som minikonferencer m.m. gennemføres i 4 kvartal 2014. Derudover vil vi tage initiativer til at samle de statsansatte primært inden for statsforvaltningen til drøftelse om udfordringer og tiltag på deres områder,  som kan italesættes og eventuelt løses via tillidsreformarbejdet.
 
Relevante links:
Center for offentlig innovation
 

TR-fyraftensmøder

- efterår 2014

I Aarhus: 
    Ansættelser med tilskud – et dilemma for TR
den 19. september kl. 16:30 – 19:30 

Ansættelser med tilskud kan være et dilemma for TR. På den ene side er der behov for at hjælpe ledige og nyuddannede ind på arbejdsmarkedet. På den anden side bliver fastansatte kolleger presset af den gratis arbejdskraft.
Workshoppen v./ AAK omhandler den seneste udvikling af arbejdsmarkedspolitiske redskaber og om hvordan A-kassen benytter og vurderer disse. v./chefkonsulenterne: Ulrik Romme og Charlotte Hildebrandt, AAK.

I København:
    TR rollen som særligt sensitiv og introvert
den 9. oktober kl. 16.30 – 19:30
V./ Lise August, autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi fra Sensitiv Balance.

Forskningen peger på, at det indadvendte temperament er kendetegnet ved mange kvaliteter, som gavner de indadvendte, deres nærtstående og arbejdspladserne. Men indadvendte mennesker støder i praksis på en række fordomme i et udadvendt arbejdsliv, hvor de opfordres til at ”komme ud af busken” og være mindre stille. Af den grund bliver nogle ”skabsindadvendte”, de skjuler den stilfærdige side af sig selv for andre og undertrykker den til tider også i forholdet til sig selv. Det påvirker deres præstationer og trivsel negativt og holder dem tilbage fra at få det bedste frem i deres personlighed.    
Fyraftensmødet sætter fokus på de fordele, som både indadvendte og udadvendte kan opnå ved at forstå, anerkende og bruge de indadvendte kvaliteter og ressourcer. Og det sætter fokus på praktisk inspiration til deltagerne: Hvordan skaber man positiv opmærksomhed om indadvendte styrkesider? Hvilke redskaber findes der til indadvendte, som har brug for at tilegne sig udadvendte kompetencer? Der vil være tid til spørgsmål og debat, hvor vigtige pointer kan kobles til deltagernes konkrete erfaringer, udfordringer og behov.
Social kapital og forandringer

Oplæg i Dansk Psykologforening for Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter d. 17. september 2014

Arbejdspladsens sociale kapital er en ressource som er værd at kende. Det er en ressource der gør medarbejdere og ledere bedre i stand til at samarbejde om arbejdspladsens kerneopgave med det resultat at der er større kvalitet, produktivitet og trivsel. Arbejdspladser med høj social kapital er også bedre i stand til at håndtere forandringer. Det skyldes bl.a. at en høj grad af fælles forståelse af kerneopgave og mål er et godt udgangspunkt for i fællesskab at prioritere og afklare hvad forandringer skal betyde i praksis. Hertil kommer at social kapital hænger sammen med en høj grad af tillid, hvilket også ruster arbejdspladsen mod de konsekvenser forandringer kan indebære.
Social kapital er de relationer ledere og medarbejdere opbygger når de løser deres opgaver i fællesskab. Hvis de relationer er båret af en høj grad af tillid, retfærdighed og en god samarbejdsevne, har arbejdspladsen en høj social kapital. Det er desværre ikke så nemt at social kapital bare er noget man kan indføre med et projekt. Social kapital opbygges over tid, og kan også nedbrydes igen. Forandringer kan sætte den sociale kapital under pres – især hvis der bliver taget beslutninger, som opleves uigennemskuelige eller uretfærdige, men en forandring kan også være anledning til at opbygge social kapital. Det kommer i høj grad an på hvordan forandringen gennemføres.
Temadagen om social kapital bliver en vekselvirkning mellem oplæg og diskussioner, herunder afprøvning af dialogmetoder og redskaber, der kan sætte den sociale kapital på dagsordenen.
I denne sammenhæng tager begrebet social kapital ikke udgangspunkt i Bordieus definition. Det er en tilpasning af Putnams begreb, der definerer social kapital som en ressource i netværk og grupper. Dette begreb er blevet tilpasset til arbejdspladsen som kontekst. Se evt. Hvidbog om virksomhedens sociale kapital, Arbejdsmiljørådet, 2008. 
Dagens oplægsholdere og konsulenter kommer fra TeamArbejdsliv.
  • Eva Thoft/Arbejdsmiljøkonsulent og cand techn. Soc.
  • Lotte Eriksen/cand. Psych.

Telefonvagten i sommerferien

Fra mandag d. 30. juni til og med fredag d. 8. august 2014 har vi nedsat telefon- og ekspeditionstid:
Der er konsulenter ved telefonerne hele sommeren igennem fra kl. 10-14
(fredag dog som sædvanlig til kl. 13).


Syg under ferie

Med ændringen af ferieloven pr. 1. maj 2012, er det muligt at få erstatningsferie, hvis man bliver syg under sin ferie. DP anbefaler derfor, at du gør brug af de nye regler.  
Hvis du bliver syg under din ferie, skal du:
1.    Meddele det til din arbejdsgiver på samme måde, som du normalt meddeler sygdom.
2.    Fremskaffe lægelig dokumentation for din sygdom. Det gør du ved at tage til lægen eller sygehuset, og få dem til at lave en erklæring på, at du er syg.
Det er vigtigt, at du opsøger en lokal læge, også selvom du er i udlandet. Du kan altså ikke blot ringe til din egen læge i Danmark, hvis du er i udlandet. Eventuelle udgifter til dokumentationen skal du selv betale.

Din arbejdsgiver må godt frasige sig retten til at få dokumentation på din sygdom. Så når du kontakter arbejdspladsen for at meddele, at du er syg, kan det derfor være en god ide, at spørge om de ønsker dokumentation på din sygdom. Alternativt kan du spørge arbejdsgiver, om de er indstillet på at betale udgifterne til lægeerklæringen. Retten til erstatningsferie indtræder først efter 5 karensdage, hvis man har optjent ret til 5 ugers ferie. Hvis man har en meget kort sygeperiode og derfor ikke umiddelbart får ret til erstatningsferie, kan man vælge ikke at gøre brug af reglerne og slet ikke sygemelde sig. Da de 5 karensdage tælles for hele ferieåret, kan det dog vise sig at være en god idé at gøre brug af reglerne, hvis man igen skulle blive syg under ferien indenfor det samme ferieår. Læs mere i ferieloven.
© 2014 *|LIST:COMPANY|*