Copy
Dette er et nyhedsbrev fra Dansk Psykolog Forening. Besvar venligst ikke denne mail.
TR Nyt
11. november 2014

Så er de gule blades tid over os. Bladene hænger løst på træerne – og det er også på denne tid, at engangstillæggene falder lettere, idet ledelsens overblik over hvad der er brugt igennem året gerne skulle være stort. Det er derfor en god ide at forhandle engangstillæg til kollegaer, der har gjort sig særlig godt bemærket i 2014. I DP er der også penge at hente i forbindelse med afholdelse af klub arrangementer.
Den smukke efterårs skov ved Furesø fik alle deltagere på TR årsmøde 2014 også mulighed for at opleve. Tak for et rigtig godt årsmøde med aktiv deltagelse og spændende snakke!! 

Danmarks største forhandlingsfællesskab

Organisationerne for ca. 570.000 ansatte i kommuner og regioner har den 8. oktober 2014 formelt stiftet Danmarks største forhandlingsfællesskab. Beslutningen indebærer, at der siges farvel til KTO og velkommen til Forhandlingsfællesskabet, som er navnet på fællesskabet bestående af de hidtidige organisationer i KTO og organisationerne i Sundhedskartellet.
Læs mere om det nye forhandlings fælleskab her.
 

En vundet og en tabt sag i DP.  

VUNDET - TR tillæg til TR-S 
DP har fået medhold i, at hvis TR's fravær er over 15 dage i sammenhæng og TR-S indgår aktivt i TR rollen i denne periode, så skal TR-S have tillæg for sin indsats UDEN at dette skal gå ud over TR's tillæg.

Der er indgået forlig i voldgiftssagen ved indgåelse af ”Protokollat om aflønning af tillidsrepræsentanter”. De nye rettelser i § 3 indebærer bl.a. at:
•    Tillidsrepræsentantsuppleanter, som efter § 13, stk. 2, i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse indtræder i tillidsrepræsentanthvervet på grund af tillidsrepræsentantens længerevarende fravær, har ret til honorering i samme omfang og på samme vis som tillidsrepræsentanten, jf. protokollatets § 1. 
•    Ret til honorering ved indtræden i tillidsrepræsentanthvervet opnås, når indtrædelsen i tillidsrepræsentanthvervet har haft en varighed på mindst 15 kalenderdage i sammenhæng. Hvis der er tale om indtrædelse i tillidsrepræsentanthvervet under tillidsrepræsentantens feriefravær, skal indtrædelsen i tillidsrepræsentanthvervet dog have en varighed på mindst 22 kalenderdage i sammenhæng. 

Det rettede protokollat kommer i rammeaftalen, næste gang den udsendes.


TABT - Advarsel eller ikke advarsel inden afskedigelse?
DP har tabt en sag ved en såkaldt faglig voldgift til Region Sjælland den 27. august 2014. Et medlem var blevet afskediget. DP klagede med den begrundelse, at afskedigelsen var usaglig i sit indhold og, at der ikke var givet en forudgående advarsel eller påtale.
Dommeren frifandt Region Sjælland. Advarsler kan gives skriftligt eller mundtligt. Det interessante i denne sag er imidlertid, at dommeren redegjorde for, at der faktisk ikke var givet en egentligt advarsel, men at det forløb, der havde været ca. trekvart år forud for afskedigelsen, er at betragte på samme måde, som hvis der havde været givet en advarsel.
Heldigvis er det sjældent, at et hændelsesforløb i sig selv kan fortolkes som, at der er givet en advarsel. TR kan bruge sagens afgørelse til at være opmærksom på dette. Men hovedreglen er stadigvæk, at ledelsen skal fremsætte en forudgående advarsel med høringsprocedure, før der kan skrides til afskedigelse.  

Fri mellem jul & nytår 

Kommunernes Landsforening har tilkendegivet, at kommunalt ansatte akademikere har ret til fridage efter de samme regler, som gælder for kolleger på andre overenskomster. Det betyder, at kommunalt ansatte psykologer kan holde fri med løn den 24. og 31. december, såfremt de arbejder sammen med faggrupper, der har ret til fri med løn på disse dage.
Det samme gælder ikke regionsansatte. Der faldt dom i voldgiftsagen, hvor opmanden fastslog, at der hverken landsdækkende eller for de enkelte regioner gælder ét fælles regelsæt om betalte fridage. Det konkluderedes at der ikke er påvist en fast eller overvejende praksis for, at akademikerne har haft betalt frihed i samme omfang som de personalegrupper, som de arbejder sammen med. Endvidere fandt opmanden, at det ikke efter bevisførelsen er godtgjort, at der i regionerne eller i enkelte af disse har været en sådan langvarig, fast og entydig praksis for betalte fridage, at denne har antaget karakter af en bindende kutyme.
Dansk Psykolog Forenings anbefaling er, at man gør som man hidtil har gjort. Det vil sige, at hvis der er kutyme for at holde fri på ens arbejdsplads i disse dage, så holder man fri - DOG skal dette altid være efter aftale og accept med ens leder. Man kan godt risikere, at skulle bruge feriedage på dette, hvorvidt dette er tilfældet skal afklares lokalt og inden ferien påbegyndes. Hvis alle andre faggrupper på ansættelsesstedet holder fri, så anser DP det for rimeligt at psykologer også holder fri.

DJØF – Regnskabsforståelse
den 20. januar 2015 kl. 13-16

Et hurtigt tilbud til TR med ønske om regnskabsforståelse. Dansk Psykolog Forening har via AC fået adgang til at kunne tilmelde nogle ganske få tillidsrepræsentanter til nedenstående kursus, der afholdes af DJØF. Det gælder om at reagere meget hurtigt, da tilbuddet er sendt ud til alle AC organisationer. Kurset er gratis for TR i DP og tager udgangspunkt i fire hovedtemaer:
•    Regnskabet formål og opbygning
•    Sammenhængen mellem regnskabet og plangrundlaget (herunder budgettet)
•    Styringsparadigmer i det offentlige
•    Beslutningsprocesser i den offentlige sektor

Hvornår, hvor og hvordan?
20. januar 2015 kl. 13:00 - 16:00
Hos
Ernst & Young
Værkmestergade 25
8000 Aarhus C
Tilmelding: Skriv en mail til tia@dp.dk, hvor ansøgningerne sendes videre fra.

Nyt om støtte til klubarbejde

Vi har fået mulighed for at støtte arrangementer i jeres lokale klub, og indbyder hermed til at I kan søge om støtte til konkrete arrangementer, hvor DP betaler for en oplægsholder. Emnerne skal naturligvis kunne relateres til samarbejde, arbejdsmiljø, konfliktløsning etc. Ordningen fungerer på forsøgsbasis i 2015 efter først til mølle princippet. Vi forestiller os at støtte med et beløb omkring kr. 5.000,- og kun efter forudgående aftale.

Hvis du har et forslag til et arrangement som I gerne vil afholde på jeres arbejdsplads, skal du skrive en kort ansøgning og sende den til mbi@dp.dk hvorefter vi tager stilling til ansøgningen.

Husk også, at DP yder støtte til forplejning til klubmøder – 250 kr. pr. medlem pr. år. Find godtgørelsesskemaet her.
 

 

Voldsforebyg-gelsespakken

Voldsforebyggelsespakken til hospitalerne er nu lanceret. Pakken er en hjælp til at forebygge vold og forbedre arbejdsmiljøet.
 
Forebyggelsespakken ”Få styr på volden” giver jer økonomisk støtte, så I kan bruge tid på at forbedre, hvordan I forebygger og håndterer vold på afdelingen. Via et grundigt beskrevet forløb i drejebogen får I hjælp og inspiration til at gennemgå og forbedre jeres rutiner vedrørende voldsforebyggelse eller voldshåndtering. Samtidig bliver I med forløbet bedre til at dele jeres viden om vold og samle op på jeres erfaringer på en systematisk måde. Det kan give jer en tryggere arbejdsdag med færre og mindre alvorlige voldsepisoder. Forløbet tager 4- 9 måneder at gennemføre.
Læs mere her.

Akademikernes TR kursuskatalog - forår 2015

Du finder Akademikernes TR kursusprogram for 2015 på hjemmesiden. Bemærk at der er tilmeldingsfrist i dag den 11. november 2014.