Copy
Dette er et nyhedsbrev fra Dansk Psykolog Forening. Besvar venligst ikke denne mail.
Nyt til Selvstændige Psykologer

Snyd ikke dig selv!

Usikkerhed om, hvordan anmodninger om sagsoplysninger skelner sig fra hinanden, kan betyde, at du ikke får den rette betaling for dit arbejde. 

Både psykologer og kommuner har vanskeligt ved at skelne anmodningerne fra hinanden, når kommunerne har behov for sagsoplysninger fra psykologerne. Kommunen kan fx sende dig en anmodning om en aktuel situationsrapport. I den uddybende beskrivelse efterspørges der imidlertid oplysninger, som hører under en vurdering. Her risikerer du, at du udarbejder en vurdering, men kun får betaling for en aktuel situationsrapport.

Dansk Psykolog Forening vil styrke selvstændige psykologers viden om det socialt-psykologiske samarbejde ved en række arrangementer, såfremt der er et behov for det blandt vores medlemmer. 

Derfor vil vi gerne høre fra dig, hvis du kunne tænke dig at deltage i et sådan arrangement. Vi vil også gerne vide, hvordan du i det hele taget oplever det socialt-psykologiske samarbejde med kommunerne.

Skriv til os via mail til Britt Vestskov-Møller: bvm@dp.dk 
 

Centrale problemstillinger i det socialt-psykologiske samarbejde

Siden kontanthjælpsreformen trådte i kraft den 1. januar 2014, har vi erfaret, at kommunerne i stigende grad anmoder privatpraktiserende psykologer om oplysninger, fx til vurdering af en borgers muligheder for at komme i aktivering. Her er det vigtigt, at psykologen skelner mellem de forskellige blankettyper:
  • Attestationsblanketten (PSYK 111 - psykologens besvarelse på PSYK 115)
  • Aktuel situation (PSYK 121 - psykologens besvarelse på PSYK 125)
  • Vurdering (PSYK 131 - psykologens besvarelse på psyk 135)

Når kommunerne anmoder om enten en attestation/udtalelse (blanket PSYK 111) eller en aktuel situation (blanket PSYK 121), er følgende overvejelser vigtige:

Hvilken henvisningsårsag - og dermed hvilket behandlingsforløb - er der aftalt mellem klienten og psykologen? Og har det igangværende behandlingsforløb med klienten frembragt oplysninger, som er relevante for kommunens anmodning?

Eksempel
Klienten er henvist til psykolog på grund af et trafikuheld med efterfølgende kroniske smerter. Kommunen beder psykologen udarbejde en aktuel situationsrapport, som skal bruges til vurdering af klientens funktionsniveau. Med denne henvisningsårsag er det imidlertid ikke utænkeligt, at behandlingsforløbet ikke vil frembringe oplysninger, som er relevante i forhold til kommunens spørgsmål.

Hvis psykologen vælger ikke at besvare anmodningen, skal kommunen have en begrundelse. Begrundelsen kan fx være, at psykologen ikke er i besiddelse af eksisterende oplysninger, som er relevante for kommunens anmodning

Hvis kommunen fortsat ønsker at få oplysninger om klienten, vil denne anmodning falde uden for det socialt-psykologiske samarbejde. Det betyder, at psykologen skal aftale timepris og timer med kommunen for at udføre arbejdet. Alternativt kan psykologen bede om, at kommunen accepterer, at der skal sendes den ”rigtige” blanket. 

Forskellen mellem attestation (PSYK 111) og aktuel situation (PSYK 121) 

Attestation (PSYK 111) bruges, når kommunen søger korte, faktuelle oplysninger hos en psykolog, som har et aktuelt kendskab til borgeren (klienten). På besvarelsesblanketten (PSYK 115) skal psykologen altså kun angive korte, faktuelle oplysninger.

Aktuel situation (PSYK 121) bruges, når kommunen skal bruge faktuelle oplysninger og et skøn i forhold til eksisterende oplysninger samt psykologens kendskab til borgeren (klienten). Bemærk, at der er tale om eksisterende oplysninger. Oplysningerne kan være fra et aktuelt klientforløb eller et afsluttet klientforløb. 

Husk: hvis der ikke findes eksisterende oplysninger, når du modtager en anmodning om en aktuel situationsrapport, har du ikke pligt til at efterkomme anmodningen. Hvis kommunen fortsat ønsker de efterspurgte oplysninger, vil der være tale om en situation, som ikke er omfattet af det socialt-psykologiske samarbejde - med mindre psykologen og kommunen bliver enige om, at der skal udarbejdes en vurdering (PSYK 131, og psykologens besvarelse på PSYK 135).

Hvis der er tale om et afsluttet behandlingsforløb, skal klienten atter i konsultation, hvis du skal have disse oplysninger.

Hvis der er tale om et aktuelt klientforløb, bør du forud for den konsultation, hvor du skal indhente de ønskede oplysninger, aftale rammerne for konsultationen med din klient. Du skal i den forbindelse overveje, hvorvidt indhentning af de efterspurgte oplysninger vil være en naturlig del af det igangværende behandlingsforløb, idet klienten kan have et begrænset antal konsultationer til rådighed. Hvis du vurderer, at de efterspurgte oplysninger ikke (naturligt) kan indhentes i det igangværende behandlingsforløb, vil der være grund til at overveje, om der skal aftales en ny behandlingsramme med klienten.

I begge situationer bør du kontakte kommunen for at aftale, hvor mange konsultationer du har behov for og prisen for dette arbejde (med mindre du og kommunen er blevet enige om at benytte den ”rigtige” blanket).

Vurdering (PSYK 131 - psykologens besvarelse på PSYK 135) Vurdering bruges, når kommunen har behov for en mere uddybende beskrivelse af klientens problemstilling og situation. Denne anmodning er dermed mere omfattende end en aktuel situationsanmodning. Kontakten til psykologen kan være afsluttet, aktuel eller skal etableres. Hvis der er tale om et aktuelt behandlingsforløb, bør du gøre dig samme overvejelser om behandlingsramme mv., som er nævnt ovenfor.

Undersøgelse (PSYK 141 - der er ikke udarbejdet en blanket for psykologens besvarelse) Da der ikke er udarbejdet rammer for denne opgave, skal du selv aftale pris for opgaven. Og hvis der er tale om et aktuelt behandlingsforløb, bør du gøre dig samme overvejelser, som er nævnt ovenfor om behandlingsrammer mv.
 

Vil du vide mere?

Kender du forskel på PSYK 115, PSYK 125 OG PSYK 135?

Vidste du, at PSYK 121 forudsætter, at du allerede har klientoplysningerne - altså eksisterende oplysninger?

Eller er du usikker på, hvordan de forskellige sagstypers blanketter og attester afskiller sig fra hinanden?

Kunne du være interesseret i at deltage i et arrangement, hvor du får mere at vide om det socialt-psykologiske samarbejde?

Så send os en mail: bvm@dp.dk
 
© 2014 Dansk Psykolog Forening