Copy
Dette er et nyhedsbrev fra Dansk Psykolog Forening. Besvar venligst ikke denne mail.
TR Nyt
15. december 2014

             

Kære TR, TR-S og AMR
Så blev det tid til årets sidste TR Nyt med MASSEVIS af nyheder ikke mindst om OK15!

Herfra skal lyde et kæmpe stort og inderligt tak for indsatsen i 2014. Se også formandens tak her i nyhedsbrevet.

I ønskes alle en rigtig glædelig jul og bragende godt nytår.

OK15 - vores krav er sendt til arbejdsgiverne

Efter behandling og prioritering blandt akademikerorganisationerne er vores endelige krav i dag sendt til arbejdsgiverne. Du kan læse kravene om begrundelser på vores hjemmesiden om OK15.

I løbet af de kommende dage modtager vi kravene fra arbejdsgiverne, og disse vil så også være at finde på siderne, hvor vi løbende vil referere fra forhandlingerne når de rigtigt kommer i gang.

Ny MEDuddannelse 

Parterne bag MED-rammeaftalen har aftalt et nyt MED-uddannelsesprotokollat, som træder i kraft den 1. januar 2015, og derfor har Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF) udviklet et grunduddannelsesforløb, der som noget nyt er obligatorisk for alle nye medlemmer af MED-udvalgene i kommuner og regioner.

Fokus i den nye MED-uddannelse bliver kendskab til aftalegrundlaget og en grundig introduktion til MED-idéen. Læs mere om dette på personaleweb.dk

Det sociale kapitel

KL og Forhandlingsfællesskabet har udarbejdet en vejledning til det sociale kapitel med følgende formål:
• at fremme en fælles forståelse for beskæftigelse på særlige vilkår
• at fremme arbejdspladsers kendskab til gældende regler for ansættelse på særlige vilkår

Vejledningen har til formål at give et overblik over de regler og krav, der knytter sig til de forskellige arbejdsmarkedspolitiske ordninger. Vejledningen søger at give en overordnet indsigt i reglerne om løntilskudsjob, virksomhedspraktik og fleksjob. 
Vejledningen findes her.

For overblikkets skyld kan man i dette bilag se en mere fyldig oversigt over de fleste ordninger, herunder også ordninger, der ikke er omfattet af Rammeaftale om det sociale kapitel.

FAKTA om rådighedstillægget


Overenskomstens udgangspunkt er, at der skal ydes rådighedstillæg til alle akademikere i administrative generaliststillinger. Derfor skal man kontakte DP’s sekretariat, hvis arbejdsgivere ikke vil yde rådighedstillæg i forbindelse med nyansættelser i sådanne stillinger.
En formel forudsætning for at få rådighedstillæg er, at den enkelte påtager sig en rådighedsforpligtelse. Efter DP’s opfattelse er det ikke et individuelt valg, men derimod en forpligtelse, som følger af stillingens karakter.
Derfor kan en arbejdsgiver heller ikke undgå at yde tillægget med henvisning til, at man ikke ønsker/ikke har brug for rådighedsforpligtelsen.

I regioner og kommuner er rådighedsforpligtigelsen på op til 35 timer i kvartalet, mens den i staten er på 20 timer i kvartalet. 

Der er ikke en entydig fælles forståelse af, hvornår rådighedsforpligtigelsen anvendes. Men hovedreglen er, at forpligtelsen dækker behovet for medarbejderens arbejdsindsats ved opgaver, som ikke er planlagte eller forudsete.

Rådighedsforpligtelsen kan ikke konverteres til permanent ekstraarbejde eller en systematisk forlængelse af arbejdstiden. En normal arbejdsuge er på 37 timer, uanset om der ydes rådighedstillæg eller ej.

Du finder taksterne på rådighedstillæg på side 20 i Løn, Takst og Honorar oktober 2014 på her.
 

JULENS ÅBNINGSTIDER:

23. december: Telefontid 10-13
24. - 28. december: Lukket
29. - 30. december: Telefontid 10-13
31. december: Lukket.

NB. 30 december kan der i akutte tilfælde ringes frem til kl. 15 til den af foreningens konsulenter, der har vagt. Benyt tlf. 35 26 99 55 , hvor vagtens telefonnummer vil være oplyst.

 

Foreningens brobyggere

- Kære medlemmer, husk at takke jeres tillidsrepræsentanter for deres store engagement i at give jer tryghed i ansættelserne, og kontinuerligt arbejde for, at I, trods sparedagsordener og finanskrise, får bedre løn.

- Tillidsrepræsentanterne kan ikke få ros nok for deres store indsats og arbejde med til stadighed at skabe bedre vilkår for psykologerne i de offentlige ansættelser, siger Eva Secher Mathiasen i Psykolog Nyt 19/2014.

Læs lederen her.
 

GODT NYT:
Fordoblet fradrag for fagforeningskontingent

Regeringen, SF og Enhedslisten er i den ny finanslov blevet enige om at forhøje fradraget for fagforeningskontingenter fra 3.000 til 6000 kr.

Formålet med forhøjelsen er at undestøtte en høj organisationsprocent på arbejdsmarkedet samt øge den disponible indkomst for 1,3 mio fagforeningsmedlemmer, fremgår det af finansloven.

Find aftalerne i finansloven her.

HUSK at tjekke det nye DP TR Kursuskatalog ud.


Du finder kataloget her.
Fristen for tilmelding - via MitDP - er 8. januar 2015.