Copy
‘Geloven op maandag’ is het motto van Solidair Friesland. Het geeft aan dat het geloof een inspiratiebron is voor het leven van elke dag en voor een actieve inzet voor mens en samenleving.
Klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken.
Het team van Solidair Friesland
Nieuwsbrief editie november 2015
Actueel

Fryslan in Dialoog

Fryslân Dialoog
Van 7 tot 13 november werd in de gemeenten Leeuwarden, Súdwest-Fryslân, Franekeradeel, Achtkarspelen en Smallingerland een Dag van de Dialoog georganiseerd. Deze dialoogdagen vormen samen Fryslân in Dialoog, een initiatief van Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân. De aftrap werd in De Schakel te Leeuwarden verricht door wethouder van de Friese hoofdstad Andries Ekhart. “Met elkaar in gesprek raken is belangrijk, want de ‘Mienskip’ vorm je met zijn allen. Voor echte gemeenschapszin moet je elkaar kennen, weten wat de ander beweegt en elkaar begrijpen. Pas dan kun je ook echt samen iets realiseren. Ik verwacht dat deze dialoogdagen daar weer een bijdrage aan zullen leveren”, aldus Ekhart.

Het idee van de Dag van de Dialoog is simpel en doeltreffend: mensen komen circa 2 uur samen en wisselen in kleine kring – 6 tot 8 personen – ervaringen, ideeën en dromen uit aan de hand van een thema en onder leiding van een getrainde gespreksleider. Door de diverse samenstelling van de mensen aan tafel komt men op een andere manier in contact met elkaar of met mensen die men in het dagelijkse leven wellicht zelden spreekt. Voor veel mensen is meedoen niets minder dan een verrassende ervaring. Daardoor ontstaan nieuwe verbindingen tussen mensen, nieuwe inzichten en impulsen voor persoonlijke acties. Op de Dag van de Dialoog gebeurt dit op vele plaatsen in geheel Nederland en dat maakt het een week waarin veel nieuwe verbindingen gelegd worden tussen mensen, bedrijfsleven, religieuze organisaties, overheden, zorg, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen. Dat levert dikwijls, naast persoonlijke ervaringen en inspiratie, nieuwe initiatieven op die de onderlinge binding versterken. Dialoog – in tegenstelling tot discussie en debat – verbindt mensen, hoe verschillend hun achtergrond ook mag zijn, en die verbinding leidt weer tot gemeenschapszin of zoals Ekhart het noemt: ‘Mienskip’.

Zowel het Friesch Dagblad als de Leeuwarder Courant besteedden aandacht aan Fryslân in Dialoog.
 
Agenda
26 november:
Vredewake
27 november:
Aftrap M25 Dokkum
2 december:
Sams kledingactie
2 december:
M25 meets ROC Friese Poort – Leeuwarden
9 december:
M25 Luttelgeest
15 december:
Kerstontbijt Solidair Friesland
 
Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter
Naar onze website
Spreuk

‘Het is gemakkelijk om de fouten van een ander te zien, maar vergeet niet dat in de ogen van de ander, jij die ander bent.’

- Een woestijnvader -

Nieuwsberichten

Werkbezoek gedeputeerde Schrier aan diaconale projecten Bolsward


Op 16 oktober bezocht gedeputeerde Michiel Schrier een aantal projecten van het diaconaal opbouwwerk van de Zalige Titus Brandsma Parochie in Bolsward. Hij sprak in het Ontmoetingscentrum geanimeerd met vrijwilligers van het repaircafé, Budgetmaatje, M25 en het tuinproject. Daarna bracht hij ook een bezoek aan de Voedselbank, een initiatief van de protestantse diaconieën. Hij was enthousiast over de inzet en betrokkenheid van zoveel mensen. We hopen dat deze SP gedeputeerde met ons meedenkt om het beleid van de provincie bij te stellen naar de actuele situatie. Deze laat zien dat er meer vraag is naar dit soort vrijwilligerswerk. Wij willen graag blijven werken aan de Friese mienskip, maar het gaat niet vanzelf.

>> Lees meer

 
foto: Burgemeester Ferd Crone geeft de aftrap van ‘We willen wat doen’.

We willen wat doen
 

Nog niet zo lang geleden, op 24 september, vond in de Bonifatiuskerk de bijeenkomst ‘Flechtlingen Wolkom’ plaats. Inmiddels is er veel gebeurd en verblijven er ca. 600 vluchtelingen in het WTC. Het is geweldig om te merken hoeveel particulieren, bedrijven en verenigingen graag iets voor hen willen doen! Om de aangeboden hulp op de gewenste plek te krijgen, hebben de samenwerkende organisaties, waaronder Solidair Friesland, een platform opgericht, inclusief de website www.wewillenwatdoen.nl. Bezoek deze website als je meer wilt weten of zelf iets wilt doen.

>> Klik hier voor meer informatie over wewillenwatdoen
foto: Simon Bleeker, Friesch Dagblad

Jongeren lopen modeshow tijdens jongerenweekend


Het jaarlijkse M25 jongerenweekend was weer een gezellig en zinvol gebeuren. De foto met bijschrift die het Friesch Dagblad plaatste, geeft hiervan een aardige indruk. Ook de Leeuwarder Courant besteedde een leuk artikel aan het jongerenweekend, en dan met name aan de modeshow die de jongeren liepen als bijdrage aan de Grote Dialogendag. Zij droegen hierbij kleding van de Kledingbank om te laten zien dat die ook erg mooi en modieus kan zijn. Het was een zeer geslaagd weekend, en dus zeggen wij voor de elfde keer op rij: volgend jaar weer!

De Grote Dialogendag


Medio oktober werd in het ontmoetingscentrum Us Thús te Bolsward de Grote Dialogendag gehouden. Er stonden 7 gesprekstafels klaar, met 7 gespreksleiders en 7 uitdagende onderwerpen. Een kleine 50 belangstellenden mochten zich over de tafels verdelen en met elkaar in gesprek gaan over thema’s als ‘Verleden, heden en toekomst van de voedsel- en kledingbank’, ‘Armoedesignalering op school’, ‘Stadslandbouw en buurtmoestuinen’ of ‘Het christelijk sociaal denken, een actuele kijk op de participatiesamenleving’. Om het gesprek bij voorbaat te verlevendigen was op iedere tafel een stapeltje stellingen geplaatst, waaruit naar hartenlust kon worden gekozen. De gespreksleiders zorgden ervoor dat alle deelnemers naar eigen vermogen konden inbrengen en noteerden opvallende uitspraken op een groot vel papier. Na een eerste sessie werd er kort geëvalueerd en kon er desgewenst van tafel worden gewisseld. Na de tweede sessie volgde een pauze die werd gevuld met soep en broodjes en een hartelijk gesprek, waarna vol frisse moed kon worden begonnen aan de derde en laatste sessie....

>> Lees meer

Vrede verbindt


De landelijke Vredesweek vond plaats van 19 tot 27 september. Het thema van deze week was ‘vrede verbindt’ en dit thema kreeg gestalte in bijzondere activiteiten. Zo stond de maandelijkse vredeswake in het teken van het verwelkomen van vluchtelingen en vond in Heeg de jaarlijkse Vredesmars plaats met aansluitend een viering.

>> Vredemars in Heeg bij start van Vredesweek
foto: Niels Westra, Friesch Dagblad

De waarde van diaconaal werk vanuit parochies


Op maandag 26 oktober vond de jaarlijkse diaconale werkavond in Sint Nicolaasga plaats. Op deze avond werd aandacht besteed aan de waarde(n) van kerkelijk vrijwilligerswerk in de participatiesamenleving. Een verslag van deze avond door Jan Bosman werd geplaatst in het Friesch Dagblad.
Ook Henk Meeuws, een van de sprekers, schreef naar aanleiding van deze avond een artikel over dit onderwerp


foto: Marchje Andringa

Interview met Diaconaal Opbouwwerker Kees van Kordelaar


‘De parochie die in mei in processie door Bolsward trok, wil ook op andere manieren present zijn. Diaconaal opbouwwerker Kees van Kordelaar nam al een reeks van initiatieven.’ Het interview met Kees dat de Leeuwarder Courant onlangs plaatste, beschrijft deze initiatieven, maar geeft ook een beeld van hoe onze diaconaal opbouwwerker te werk gaat en wat hem drijft. Het volledige artikel met de toepasselijke titel ‘verbinden met mensen’, vindt u hier.

foto: Wim Schrijver

Rectificatie papieren nieuwsbrief (ET)


Tot onze spijt is in de laatste papieren nieuwsbrief een verkeerde versie geplaatst van het interview met Maria Louise van Dijk. Op onze website is inmiddels de juiste versie te lezen:....

>> Ga naar de website

 
Oproep Diaconale iconen

Oproep Diaconale iconen


In 2014 hebben wij een kalender uitgegeven met diaconale iconen: diaconale heiligen en anderen uit de 'rijke' katholieke diaconale geschiedenis. Vaak waren dit mensen met een zwak voor armen, zieken of mensen met een beperking of mensen die zich sterk maakten voor menselijke waardigheid en mensenrechten. Destijds hebben we veel positieve reacties op de kalender gekregen. Naar aanleiding daarvan zijn we van plan voor 2016 een kalender uit te geven met diaconale iconen van onze tijd. We denken aan Marten Luther King, Nelson Mandela, bisschop Oscar Romero , Malala en andere voorbeeldfiguren. We zoeken naar mensen die anderen inspireren omdat ze zichzelf zijn en durven in te staan voor anderen in nood. Heeft u ook iets met één van deze mensen? Of kent u een ander inspirerend persoon? Wilt u dat dan aan ons doorgeven? En wilt u daarbij aangeven waarom deze persoon u inspireert?
U kunt uw reactie mailen naar info@solidairfriesland.nl. Ook kunt u de kalender al bestellen. Ze zijn € 7,50 per stuk, excl. verzendkosten.
 
Inspiratie
Je bent een kleine vlinder, de zon verwarmt je vleugels
Je bent een kleine vlinder, de zon verwarmt je vleugels

Dagenlang werd er op YouTube een filmpje getoond van een jongetje van een jaar of 4-5, die met zijn vader een van de plaatsen bezocht van de aanslagen in Parijs. Hij zag de mensen bloemen neerleggen en kaarsjes aansteken. Het jongetje vroeg zich af of bloemen en kaarsjes de wapens wel tegen kunnen houden....hij moest er goed over nadenken en vroeg zijn vader of het echt hielp. Uiteindelijk accepteerde hij het antwoord van zijn vader, dat we erop moeten vertrouwen dat we het geweld met bloemen en kaarsjes kunnen tegengaan.

 
Copyright © 2015 Solidair Friesland
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw emailadres in ons adresbestand zit.
Bezoekadres:
Bonifatiusplein 21 a
8911 JT Leeuwarden
Tel: 058-2130046
E: info@solidairfriesland.nl

Afmelden nieuwsbrief    Wijzigen gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp