Copy
Nieuwsbrief - april 2017
Bekijk deze e-mail in uw browser
Hierbij ontvangt u onze nieuwe nieuwsbrief. Hiermee houden wij u op de hoogte van onze werkzaamheden en interessante ontwikkelingen rondom ons werk. Kent u iemand met mogelijk interesse in mentorschap? Stuur dan deze nieuwsbrief door.

*Wilt u deze nieuwsbrief niet ontvangen, onderaan kunt u zich afmelden.

Flinke groei aantal cliënten en mentoren in 2016


In 2016 groeide het aantal cliënten sterk. In totaal zijn er 650 nieuwe cliënten ingeschreven bij één van de Regionale Stichtingen Mentorschap. De groei van het aantal cliënten met een beschikking is ruim 25%. Ook het aantal mentoren groeide. In 2016 schreven 450 vrijwilligers zich in om mentor te worden. Het aantal mentoren is daardoor gegroeid met 17%.In de grafieken hieronder ziet u de verdeling van de cliënten over de doelgroepen.
 

De behoefte aan mentoren blijft groeien, nu de veranderingen in de zorg er onder andere toe leiden dat een groot aantal kwetsbare mensen langer zelfstandig blijft wonen. Daarom hoopt Mentorschap Nederland in 2017 weer veel mentoren te verwelkomen. Wilt u ook écht wat voor een ander betekenen? Word mentor! Kijk op www.mentorschap.nl/onze-regios voor een regionale stichting bij u in de buurt.
Neem contact op met onze regionale stichtingen

Mentorschap Zeeland krijgt € 45.000 voor aanpak ouderenmishandeling
 

Stichting Mentorschap Zeeland ontvangt een gezamenlijke subsidie van € 45.000 van het Oranje Fonds en het Neyenburghfonds. Met dit geld kan Mentorschap een project opzetten in de provincie Zeeland voor de bestrijding van ouderenmishandeling middels de inzet van mentorschap.


Ouderenmishandeling komt vaker voor dan gedacht. Jaarlijks worden naar schatting 200.000 kwetsbare volwassenen mishandeld, met psychische, lichamelijke en/of materiële schade tot gevolg. 

Ouderenmishandeling is nog steeds een taboe. Vaak komt het niet tot een melding of aangifte. Daar zijn diverse redenen voor: mensen herkennen mishandeling van ouderen niet als zodanig, weten niet waar ze voor hulp terechtkunnen of hebben schroom melding te doen. Ze voelen zich schuldig of schamen zich voor de mishandeling, maar men wil natuurlijk wel dat de mishandeling stopt. 

Mentorschap Zeeland wil hierin verandering aan brengen met het project 'Samen werken aan met Mentorschap in Veilige Handen'. Het project moet ouderenmishandeling onder de aandacht brengen, situaties van ouderenmishandeling opsporen en stoppen, onder meer door een specifieke opleiding en werving van mentoren. 

Voor het hele artikel verwijzen wij u graag door naar onze website

Presentatie Kim Putters: wie zijn de meest kwetsbaren in de toekomst?
 

Mentorschap Nederland deelt haar kantoor met een aantal organisaties uit het Sociaal Domein: Sociaal Werk Nederland, MeeNL, FCB, Registerplein, NOV, Coalitie Erbij en Mentorschap Noordwest en Midden. Behalve het delen van een aantal facilitaire zaken organiseren we ook activiteiten om kennis te delen en elkaars netwerk te ontmoeten. 
 

Donderdag 23 maart organiseerden de organisaties een eerste gezamenlijk symposium. Kim Putters, directeur van het SCP, hield een inleiding over de stand van Nederland: hoe tevreden zijn we en welke trends zijn er zichtbaar onder de verschillende lagen in de bevolking. Daarin wordt vooral zichtbaar dat de groep die het minst te besteden heeft, tevens de groep is die het meeste zorg nodig heeft, het grootste aantal mensen kent wat zich eenzaam voelt en het minste vertrouwen in de politiek heeft. Contacten hebben om te kunnen participeren, zijn zeer essentieel voor welzijn en kwaliteit van leven. Mentoren kunnen daarin een rol vervullen.

Wie geïnteresseerd is in zijn presentie verwijzen we graag door naar onze website
 

VN-Verdrag t.a.v. personen met een handicap aanmoediging voor goed mentorschap


Medio 2016 werd door Nederland het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap geratificeerd. Het verdrag is een aanmoediging voor Mentorschap Nederland om haar werkwijze voor het bieden van goed mentorschap verder te verdiepen. Hilde Blankman, teamleider Mentorschap Overijssel Gelderland en Anne Slingerland, directeur Mentorschap Noordwest en Midden namen in september 2016 deel aan 'The 4th World Congress on Adult Guardianship' in Berlijn.
 

Tijdens het congres werd het verdrag besproken. Het verdrag verplicht iedereen rekening te houden met de rechten, voorkeuren en (veronderstelde) wil van de persoon met een handicap, altijd en maximaal. Dit houdt in dat, volgens het VN-comité, er nooit sprake kan zijn van een vertegenwoordiger die de besluiten neemt in plaats van de betrokkene. Dit wordt substitute decision-making genoemd. Alleen supported decision-making (ondersteunen) zou passend zijn. De mentor of vertegenwoordiger is verplicht om naar alternatieven te zoeken, zodat de autonomie van de betrokkene maximaal gerespecteerd blijft. 

De uitgangspunten van Goed Mentorschap die wij hanteren, passen bij het VN-verdrag. De uitwisseling met andere landen levert inspiratie hoe daaraan in de praktijk vorm te geven. Voor Mentorschap Nederland betekent dit: steeds kritisch kijken of iemand een mentor nodig heeft en of er alternatieven zijn. Verder ook dat we in de uitvoering van mentorschap mensen zo veel mogelijk ondersteunen in plaats van 'overnemen'. We gaan bekijken hoe we in onze gedragscode voor Goed Mentorschap de richtlijnen van het VN verdrag meer (expliciet) kunnen opnemen.

Handvat voor zorgverleners 'Wie beslist?'


Het boek 'Wie beslist?' van Loes den Dulk bespreekt naar aanleiding van het VN-verdrag het ondersteunen van wilsbekwaamheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Iedereen heeft het recht om zelf te beslissen, maar soms hebben mensen met een beperking of ouderen hier ondersteuning bij nodig. Het boek 'Wie beslist?' geeft handreikingen bij het nemen van beslissingen met, voor en door mensen en is primair gericht op begeleiders, maar ook relevant voor andere zorgverleners, familie of mentoren.


De vertegenwoordiger kan, als is vastgesteld dat een cliënt een bepaalde keuze niet overziet, in het belang van de cliënt beslissen en moet de keuze zoveel mogelijk samen met de cliënt maken. Het besluit moet passen bij de cliënt. Dit betekent dat het niet vanzelf het meest verstandige besluit hoeft te zijn, zoals een ander dat mogelijk ziet. 

De wet geeft aan dat er grenzen zijn aan vertegenwoordiging. Als het gaat over hoogstpersoonlijke beslissingen zoals euthanasie en het opstellen van een levenstestament of testament, mag de vertegenwoordiger niet namens de cliënt beslissen. Ook de beslissing voor vrijwillige opname kan niet door de vertegenwoordiger genomen worden. 

Het boek 'Wie beslist?' past bij het VN-Verdrag en bij Goed Mentorschap, waarbij mensen zo veel als mogelijk zelf hun wensen kunnen uiten en beslissingen kunnen nemen, en alleen op de momenten dat het nodig is, vertegenwoordigd worden door een mentor. Er is ook een cliëntenversie van 'Wie Beslist' beschikbaar.

Artikel over 'Wie beslist?'; 'Meer aandacht voor wilsbekwaamheid', van Hilde Willems (VGN), 25 januari 2017.
Klik op de links voor informatie en filmpjes over 'Wie beslist'

Veel gestelde vraag via info@goedvertegenwoordigd.nl 


Mentorschap Nederland is één van de organisaties die betrokken is bij de site GoedVertegenwoordigd.nl. Via deze site komen bijna dagelijks vragen binnen. Deze nieuwe rubriek behandelt steeds een veel gestelde vraag.


Mijn ouders zijn in gemeenschap van goederen getrouwd en hebben geen onroerend goed of dergelijke. Mijn moeder is dementerend, mijn vader verzorgt haar en regelt verder alles en betrekt de familie bij beslissingen als dat nodig is. Moeten wij iets regelen?

Uw vader kan de financiën beheren, zoals hij al steeds gedaan heeft. Voor zover noodzakelijk kan hij ook namens uw moeder haar belastingaangifte ondertekenen.

Op grond van de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) is uw vader de vertegenwoordiger van uw moeder inzake nodige zorg en medische behandeling, indien uw moeder niet meer in staat is "tot een redelijke waardering van haar belangen". Uw vader is op grond van deze wet bevoegd namens uw moeder in te stemmen met behandel- en zorgplannen. Er hoeft dus op dit moment geen beschermingsmaatregel aangevraagd te worden.

Als uw vader zich zorgen maakt over de toekomst, kunt u kijken of uw ouders wensen hebben wie hen kan vertegenwoordigen, als vader dat niet meer kan. Daarvoor kunnen uw ouders een levenstestament maken of u kunt een verzoek doen bij de rechtbank om een gewenste persoon - of organisatie - te benoemen als bewindvoerder of mentor.

Mocht er wat met vader gebeuren, dan kunt u als kind namens uw vader en moeder optreden als instemming met zorg en behandeling wordt gevraagd.

 
Mentorschap Nederland
B: Koningin Wilhelminalaan 3, 3572 LA Utrecht
P: Postbus 13180, 3507 LD Utrecht
T: 030 – 230 71 90
E: info@mentorschap.nl

U ontvangt onze nieuwsbrief, omdat uw e-mailadres bij ons bekend is. Wilt u zich afmelden of uw gegevens wijzigen? Klik dan hieronder:

Ik wil mij uitschrijven voor deze nieuwsbrief 

Ik wil mij inschrijven voor deze nieuwsbrief 

Ik wil mijn gegevens wijzigen 
 

Copyright (C) 2017 Mentorschap Nederland Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Mentorschap Nederland · Postbus 13180 · Koningin Wilhelminalaan 3 · Utrecht, Utrecht 3507 LD · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp