Copy
Nieuwsbrief - maart 2016
Bekijk deze e-mail in uw browser
Hierbij ontvangt u onze nieuwe nieuwsbrief. Hiermee houden wij u op de hoogte van onze werkzaamheden en interessante ontwikkelingen rondom ons werk. Kent u iemand met mogelijk interesse in mentorschap? Stuur dan deze nieuwsbrief door.

*Wilt u deze nieuwsbrief niet ontvangen, onderaan kunt u zich afmelden.

Aantal mentoren en cliënten in 2015 flink gestegen


In 2015 is het aantal mentoren met 12% gegroeid. Eind 2014 waren er 1569 mentoren, eind 2015 waren dit er 1757. Het aantal cliënten met een beschikking is van 1359 (eind 2014) tot 1749 (eind 2015) gegroeid. Dat wil zeggen dat het aantal cliënten met een beschikking is gegroeid met 29%. 


Zoals u in de grafieken hieronder kunt zien is het aantal cliënten met een verstandelijke beperking naar verhouding gestegen en het aantal cliënten met een psychogeriatrische aandoening gedaald. De behoefte aan mentoren blijft groeien nu de veranderingen in de zorg er onder andere toe leiden dat een groot aantal kwetsbare mensen langer zelfstandig blijft wonen. Daarom hoopt Mentorschap Nederland in 2016 weer veel mentoren te verwelkomen. Wilt u ook écht wat voor een ander beteken? Word mentor! Kijk op www.mentorschap.nl/onze-regios voor een regionale stichting bij u in de buurt. 
Neem contact op met onze regionale stichtingen

Mentorschap voor jongvolwassenen
 

Annemarie Elderkamp, studente Sociaal Juridische Dienstverlening in Leiden, studeert af op onderzoek voor Mentorschap Nederland. In haar afstudeeronderzoek kijkt ze hoe de aansluiting tussen jeugdhulp en mentorschap kan worden vormgegeven en wat mentorschap kan betekenen voor jongvolwassenen die met 18 jaar de jeugdhulp uitstromen. 21 mei 2015 kwam het rapport ‘ik kan het (niet) zelf’ van de kinderombudsman Marc Dullaert uit.


In dit rapport bespreekt de kinderombudsman de problemen rondom jongvolwassenen die doordat zij 18 jaar zijn geworden de jeugdhulp moeten verlaten. Hij benoemde dat deze problematiek al lang bekend is en dat er nu echt iets aan gedaan moet worden. Een van zijn aanbevelingen is dat er meer gebruik gemaakt moet worden van de beschermingsmaatregel mentorschap. Het onderzoek van Annemarie bestaat uit een wetsonderzoek en een literatuuronderzoek. Ook zal ze verschillende professionals uit het jeugdhulp-werkveld en mentoren van de Regionale Stichtingen Mentorschap interviewen. Uiteindelijk is het doel van haar onderzoek te achterhalen hoe mentorschap voor meer jongvolwassenen van betekenis kan zijn, wanneer ze de jeugdhulp verlaten.

Model vragenlijst voor zorginstellingen om zicht te krijgen op bekendheid mentorschap

 

Onderzoek
In de regio Haag Rijn werd op initiatief van Mentorschap Nederland een vragenlijst ontwikkeld voor een onderzoek onder de medewerkers van Zorgpartners Midden-Holland. Dit gebeurde samen met Mea Melse, ambassadeur voor mentorschap Haag Rijn in de regio Midden Holland, en de afdelingshoofden kwaliteit en scholing van Zorgpartners Midden-Holland. 


Het doel van het onderzoek was om de bekendheid met mentorschap te achterhalen. Ook werd er gekeken naar de noodzaak en mogelijkheden om mentorschap aan te vragen voor cliënten die hun eigen belangen niet kunnen waarnemen en geen familie hebben die hen kan steunen en vertegenwoordigen.

Eind 2015 werd de vragenlijst uitgezet bij 224 medewerkers van Zorgpartners Midden-Holland. De uiteindelijke respons van het onderzoek bedraagt 74%. Het onderzoek leverde op dat er goed inzicht ontstond in waar hiaten zitten. Zorgpartners kon de inzichten goed gebruiken voor het verbeteren van het beleid ten aanzien van goede cliëntvertegenwoordiging.

Heeft u interesse in een soortgelijk onderzoek binnen uw zorginstelling? Lees het volledige bericht.
 

Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg

 

De Eerste Kamer heeft op 6 oktober 2015 het Wetsvoorstel Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) aangenomen. De Wet betreft de gehele gezondheidszorg en verplicht iedere zorgaanbieder tot het hebben van een interne klachtenregeling, een onafhankelijke klachtenfunctionaris en aansluiting bij een onafhankelijke geschilleninstantie. De Wkkgz is sinds 1 januari 2016 in werking. Voor die tijd was er de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (Wkcz). Het kalenderjaar 2016 wordt beschouwd als overgangsjaar, zodat iedere zorgaanbieder de klachtenregeling zorgvuldig kan organiseren. 


Nieuw en van belang is ook, dat in de Wkkgz is opgenomen (artikel 14), dat mentoren en andere vertegenwoordigers een klacht kunnen indienen als ze door zorgverleners niet erkend worden als vertegenwoordiger van de cliënt. 

Meer informatie over de Wkkgz kunt u vinden op rijksoverheid.nl
 

Mentorschap Nederland in kerngroep palliatieve zorg


Mentorschap Nederland is sinds januari deelnemer geworden van de Kerngroep Palliatieve Zorg.  


De kerngroep palliatieve zorg streeft naar samenhangende verbeteringen in de palliatieve zorg. Daarbij richt de kerngroep zich op organisatie overstijgende belangen. Het perspectief van de patiënt in diens context is het uitgangspunt. 

VWS heeft de ambitie uitgesproken dat in 2020 iedere burger in Nederland, zodra dat nodig is, is verzekerd van goede palliatieve zorg op de juiste plaats op het juiste moment en door de juiste zorgverlener/ondersteuning. Om dit te bereiken is het programma “Palliantie. Meer dan zorg” van ZonMw (de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) van start gegaan. De kerngroep volgt het programma en geeft advies.

Een brede afvaardiging van verschillende partijen in de palliatieve zorg maakt deel uit van de kerngroep. Rol van de kerngroep: 
•    Klankbordfunctie voor VWS en ZonMw 
•    Bevorderen van draagvlak in de eigen achterban 
•    Perspectief van de patiënt in diens context is uitgangspunt 
•    Agenderen en adviseren over samenhangende verbeteringen in de palliatieve zorg 
•    Optreden als gesprekspartner voor diverse stakeholders 

Mentorschap Nederland heeft gehoor gegeven aan de uitnodiging om deel te nemen, omdat mentoren soms ook met zorg in terminale fasen te maken krijgen. Als belangenbehartiger kunnen/moeten zij dan meedenken over de best mogelijke zorg. 
 
Mentorschap Nederland
B: Maliebaan 71 G, 3581 CG Utrecht
P: Postbus 13180, 3507 LD Utrecht
T: 030 – 230 71 90
E: info@mentorschap.nl

U ontvangt onze nieuwsbrief, omdat uw e-mailadres bij ons bekend is. Wilt u zich afmelden of uw gegevens wijzigen? Klik dan hieronder:

Ik wil mij uitschrijven voor deze nieuwsbrief 

Ik wil mij inschrijven voor deze nieuwsbrief 

Ik wil mijn gegevens wijzigen 
 

Copyright (C) 2014 Mentorschap Nederland Alle rechten voorbehouden.