Copy
Nieuwsbrief - juni 2015
Bekijk deze e-mail in uw browser
Hierbij ontvangt u onze nieuwe nieuwsbrief. Hiermee houden wij u op de hoogte van onze werkzaamheden en interessante ontwikkelingen rondom ons werk. Kent u iemand met mogelijk interesse in mentorschap? Stuur dan deze nieuwsbrief door.

*Wilt u deze nieuwsbrief niet ontvangen, onderaan kunt u zich afmelden.

Kennisfunctie Mentorschap Nederland krijgt structurele financiering van VWS  

 

VWS zal zich inzetten voor het structureel borgen van de landelijke kennisfunctie van Mentorschap Nederland en zal deze ook blijven financieren. Dat is wat in overleg op 3 juni jl. met vertegenwoordigers van de regiobesturen en het landelijke bestuur met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is toegezegd.


Het overleg vond plaats naar aanleiding van een breed gedragen appel op het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het Ministerie van Veiligheid en Justitie (V en J) en de Tweede kamer, om de landelijke kennis en steunfuncties van Mentorschap Nederland structureel vanuit de overheid te blijven financieren, en de afbouw die begin dit jaar moest worden ingezet, te keren. Naast brieven van de regiobesturen en landelijke organisaties, die het appel steunden, werd op 14 april jl. een petitie aangeboden aan Loes Ypma, voorzitter van de Vaste Kamercommissie van V en J door mentoren. Dit alles heeft dus goed vervolg gekregen.

Hoe een en ander precies wordt vormgegeven, ook in financiële zin, maakt onderdeel uit van de te ontwikkelen visie op cliëntondersteuning in den brede. Daar gaan de komende tijd gesprekken over plaatsvinden. In augustus zal een vervolgoverleg plaatsvinden met VWS. Voorwaarde is dat de regionale stichtingen kostendekkend gaan werken en ook een financiële bijdrage aan de landelijke kennisfunctie blijven leveren. Bereidheid daartoe werd in de eerdere brief van de regionale stichtingen aan VWS al gemeld.

Voor de continuïteit en verdere ontwikkeling van goed mentorschap zijn de landelijke kennis- en steunfuncties onontbeerlijk. Het geeft vertrouwen en het sterkt dat hier erkenning voor is en dat nu steun is toegezegd.
Neem contact op met onze regionale stichtingen

Project ‘Met Mentorschap in Veilige Handen’ levert veel kennis


Van 2013 tot april 2015 werd door Mentorschap Nederland het project ‘Met mentorschap in veilige handen’ uitgevoerd. Hoofddoel van het project was het versterken van de ontwikkeling en implementatie van de rol van mentoren bij het signaleren en aanpakken van ouderenmishandeling. Het project werd financieel mogelijk gemaakt door subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in het kader van het actieplan Ouderen in Veilige Handen. Op 15 juni 2015, tijdens de afsluitende bijeenkomst van dit actieprogramma in Den Haag, werd het eindverslag van het project gepresenteerd.

U kunt het hele artikel hier lezen.

Mentorschap in Alliantie ‘Veilig financieel ouder worden’

 

Maandag 15 juni jl. was het de internationale dag tegen oudermishandeling. Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) kwam samen met seniorenorganisaties, notarissen, banken, bewindvoerders, politie en andere betrokkenen ter afsluiting van het actieplan ‘Ouderen in Veilige Handen’ dat startte in 2011. Tevens werden de contouren geschetst van de doorstart van dit programma voor de periode 2015-2017. Onderdeel hiervan is de aanpak van financiële uitbuiting met een Brede Alliantie ‘Veilig financieel ouder worden’ van VWS met alle belangrijke betrokken actoren.


“Met het voortzetten van het Actieplan ‘Ouderen in Veilige Handen’ wil ik samen met mijn collega van Veiligheid en Justitie en alle betrokken organisaties ouderenmishandeling krachtig tegen gaan. Want investeren in de aanpak van ouderenmishandeling loont op korte én lange termijn. Niet alleen de ouderen van vandaag, maar ook wijzelf en onze kinderen moeten er nu en in de toekomst op kunnen vertrouwen dat de zorg en ondersteuning die we ontvangen, veilig zijn. Dat is een gezamenlijke, krachtige inspanning van ons allen waard”, aldus Martin van Rijn (VWS). U kunt het volledige actieplan hier vinden.

Mentorschap Nederland wil ook meewerken aan het vervolg en is deelnemer in De Brede Alliantie. U kunt hier lezen welke organisaties verder deel uitmaken van deze Alliantie.

Kinderombudsman: duizenden 18+ jongeren kunnen het niet alleen


De Kinderombudsman heeft op 21 mei 2015 het rapport “Ik kan het (niet) alleen” gepubliceerd. Hij concludeert daarin dat duizenden jongeren op hun 18e de jeugdzorg verlaten zonder adequate hulp. De Kinderombudsman roept op om passende maatregelen te treffen voor deze jongeren. Hierbij wordt nadrukkelijk op deze doelgroep aangepast mentorschap als mogelijkheid genoemd. 


Mentorschap Nederland onderschrijft het advies uit het rapport. “Wij zullen de Kinderombudsman laten weten onze ervaring en kennis ter beschikking te stellen om hierover tot een aanbeveling te komen voor de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie”, aldus Nico Heinsbroek, directeur Mentorschap Nederland.

U kunt het gehele artikel hier lezen.

 

Bekendheid mentorschap bij Specialisten Ouderenzorg

 

Donderdag 21 mei was Mentorschap Nederland aanwezig met een stand op het VerenSo Congres in MeetingDistrict te Nieuwegein. Het congres had als thema proactieve zorg en advance care planning. Het congres werd door ongeveer 440 specialisten ouderenzorg bezocht.


Tijdens het congres werd aan de stand bezoekers gevraagd een enquête in te vullen om de bekendheid van mentorschap te peilen. Uit de resultaten blijkt dat alle specialisten ouderenzorg die respondeerden bekend zijn met de maatregel mentorschap. 55% van de respondenten gaf aan ook bekend te zijn met de regionale stichtingen mentorschap en ruim de helft daarvan zegt ook wel eens contact te hebben gehad met een van de regionale stichtingen. Mentorschap Nederland peilt op dit moment ook via een internetenquête de bekendheid van het mentorschap bij diverse beroepsgroepen en organisaties, om haar voorlichtingsactiviteiten goed te kunnen richten.

Evaluatie GoedVertegenwoordigd.nl

 

In de vorige nieuwsbrief nodigden wij u uit een enquête over de website www.goedvertegenwoordigd.nl in te vullen.


Het doel van dit onderzoek was te evalueren of de beoogde doelstellingen van de website zijn behaald in het afgelopen jaar en of de beoogde doelgroepen gebruikmaken van de website en hoe deze wordt beoordeeld.

Het aantal sitebezoekers groeide van ongeveer 2000 per maand in 2014 tot meer dan 4000 gemiddeld per maand eerste maanden 2015. Er werden meer dan 300 enquêtes ingevuld. Daarnaast werden vragen voorgelegd aan personen die via de site een vraag stelden aan de helpdesk. 59% van de respondenten is familiementor of bewindvoerder, overweegt dat te worden en/of wil weten van een mentor of bewindvoerder verwacht mag worden. De site wordt ook door professionele mentoren en bewindvoerders en professionals in de zorg bezocht (samen 25%). Aan degenen die de site vaker bezoeken werd gevraagd wat zij ervan vinden: 70% geeft aan geheel of voldoende te vinden wat hij zoekt en 98% ervaart de site als overzichtelijk. Van de vragenstellers aan de helpdesk was 80% tevreden over het antwoord. Beantwoording vindt meestal plaats binnen 1 à 2 weken. Ruim de helft van de respondenten vindt dat snel genoeg, maar anderen vinden het (te) traag, dit nodigt uit tot verbetering.

Op basis van de bezoekersaantallen en de positieve evaluatie is besloten dat de website  www.goedvertegenwoordigd.nl zal worden voortgezet.

Mentorschap Nederland
B: Maliebaan 71 G, 3581 CG Utrecht
P: Postbus 13180, 3507 LD Utrecht
T: 030 – 230 71 90
E: info@mentorschap.nl

U ontvangt onze nieuwsbrief, omdat uw e-mailadres bij ons bekend is. Wilt u zich afmelden of uw gegevens wijzigen? Klik dan hieronder:

Ik wil mij uitschrijven voor deze nieuwsbrief 

Ik wil mij inschrijven voor deze nieuwsbrief 

Ik wil mijn gegevens wijzigen 
 

Copyright (C) 2014 Mentorschap Nederland Alle rechten voorbehouden.