Copy
Stay informed. Sign up for our e-alerts
View this email in your browser
HIW
HIW
Website/Gwefan
Website/Gwefan
Email/E-bost
Email/E-bost
AGIC
AGIC

Click here to read the newsletter in English

Rydym ni’n recriwtio
Mae gennym 3 swydd gwag ar gyfer tîm cymorth yn ein swyddfa ym Merthyr Tudful. Gellir dod o hyd i wybodaeth am y swyddi ar ein gwefan

Nyrsys cofrestredig – Rydym ni angen chi!
Rydym yn chwilio am nyrsys cofrestredig i weithio ochr yn ochr â rheolwyr arolygu i gynnal arolygiadau, ymchwiliadau  o fewn gwasanaethau gofal iechyd annibynnol a'r GIG yng Nghymru. Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn adolygydd cymheiriaid nyrs gofrestredig, ewch i'n gwefan i ddarganfod sut i wneud cais.


Deintyddion Cofrestredig
Os ydych wedi newid eich lle gwaith, cyfeiriad cartref, neu wybodaeth gyswllt rhowch wybod inni yn ysgrifenedig drwy e-bostio hiwregistration@wales.gsi.gov.uk

Os ydych angen gwiriad gwasanaeth datgelu a gwahardd newydd, a oedd yn gwybod y gallwn anfon chi y ffurflen I lenwi. Gallwch ofyn am hyn drwy e-bostio hiwregistration@wales.gsi.ogv.uk

Chwythu'r chwiban – beth ddylech ei wybod!
A ydych yn weithiwr gofal iechyd gyda phryderon am eich lle gwaith? Darllen ein canllawiau chwythu'r chwiban.

Mis nesaf
Yn ystod 2015-16 gwnaethon arolygu gwasanaethau iechyd y GIG ar gyfer pobl ag anableddau dysgu i ganfod pa mor dda mae'r GIG yn darparu ac yn comisiynu gwasanaethau ar gyfer pobl ifanc ac oedolion yng Nghymru. Gallwch ddarllen y canfyddiadau o'r adolygiad hwn ar ein gwefan  Rhagfyr.

Bydd ein swyddfeydd ar gau o 26-28 Rhagfyr a Ionawr 2il ddydd Llun ar gyfer y Nadolig a gwyliau banc y flwyddyn newydd.
 
Rydym wedi cyhoeddi adroddiadau arolygu ar gyfer gwasanaethau iechyd canlynol y mis hwn. A yw un o’r gwasanaethau yma yn eich ardal?

Lawrlwytho’r adroddiad i ddarllen ein canfyddiadau.

Bush Street Dental Practice
Singleton Hospital - IRMER
Llanarth Court
Smiles Dental Centre
Whites Dental Centre
Rethink the ink ltd
Transcend Clinic and Circumcision Clinic
Cyfoes Healthcare
Complexion Medispa and Laser Clinic
Dermaskin Cardiff
Bodhi and Soul
North Wales Cancer Treatment Centre -  Glan Clwyd Hospital
St Davids Parc
St Josephs
Penygraig Surgery
Latest News - November 

We are recruiting!
We have 3 Team Support vacancies in our office in Merthyr. You can find information on the posts on our website.

Registered Nurses – we need you!
We are looking for Registered Nurses to work alongside our review managers to undertake inspections, investigations and within Independent and NHS healthcare services in Wales. If you are interested in becoming a Registered Nurse Peer Reviewer, visit our website to find out how you can apply.

Registered Dentists
If you have changed your place of work, home address, or contact information please notify us in writing by emailing hiwregistration@wales.gsi.gov.uk

If you require a new DBS check, did you know that we can send you the form you need to complete. You can request this by emailing  hiwregistration@wales.gsi.ogv.uk

Whistleblowing – what you need to know!
Are you a health care worker with concerns about your place of work? Read our Whistleblowing guidance

Next month…

National Learning Disability Thematic Review

During 2015-16 we inspected NHS health services for people with learning disabilities to find out how well the NHS provides and commissions specialist services for adults in Wales. You can read the findings from this review on our website next week.

Office opening hours
Our offices will be closed from 26-28 December and Monday 2nd January for the Christmas and New Year Bank Holidays. 
 
We’ve published inspection reports for the following health services this month. Is this a service in your area?

Download the report to read our findings

Bush Street Dental Practice
Singleton Hospital - IRMER
Llanarth Court
Smiles Dental Centre
Whites Dental Centre
Rethink the ink ltd
Transcend Clinic and Circumcision Clinic
Cyfoes Healthcare
Complexion Medispa and Laser Clinic
Dermaskin Cardiff
Bodhi and Soul
North Wales Cancer Treatment Centre -  Glan Clwyd Hospital
St Davids Parc
St Josephs
Penygraig Surgery


This email was sent to natalie.jones@wales.gsi.gov.uk
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Healthcare Inspectorate Wales · Welsh Government · Rhydycar Business Park · Merthyr Tydfil, CF48 1UZ · United Kingdom

Email Marketing Powered by Mailchimp