Copy
Stay informed. Sign up for our e-alerts
View this email in your browser
HIW
HIW
Website/Gwefan
Website/Gwefan
Email/E-bost
Email/E-bost
AGIC
AGIC

Click here to read the newsletter in English


Blwyddyn newydd dda i’n holl danysgrifwyr, hen ac newydd!
Y mis hwn…..
Cyhoeddwyd Adolygiad Cenedlaethol o Wasanaethau Pffthalmoleg heddiw
Cynhaliwyd yr adolygiad yn dilyn pryderon ynglŷn â'r potensial i gleifion ddioddef niwed wrth iddynt aros am driniaeth.  Oherwydd y risgiau sy'n gysylltiedig ag unrhyw oedi wrth drin cleifion sydd â dirywiad macwlaidd ‘gwlyb’ sy’n gysylltiedig ag oedran (AMD gwlyb), penderfynwyd y byddai'r adolygiad yn canolbwyntio ar y cyflwr hwn a'r llwybr ar gyfer ei drin.
Gallwch ddarllen y canfyddiadau o'n hadolygiad ar ein gwefan neu wylio Rhys Jones, Pennaeth Ymchwiliadau a Rheoliad yn trafod y canfyddiadau ein hadolygiad.
Ein gwaith arolygu
Rydym wedi arolygu 31 gwasanaethau gofal iechyd ym mis Ionawr. Bydd yr adroddiadau ar gael i'w ddarllen ar ein gwefan ym mis Ebrill.
Rydym wedi cyhoeddi 15 adroddiadau arolygu y mis hwn. Dolen i adroddiadau hyn ar gael isod.
Mis neasf
Gynhadledd Cydffederasiwn GIG Cymru Dydd Mercher 1 Chwefror
Rydym yn mynychu'r gynhadledd Cydffederasiwn GIG Cymru yfory. Bydd ein Prif Weithredwr Kate Chamberlain, ein Cyfarwyddwr Strategaeth a Datblygu Ruth Studley ac ein Cyfarwyddwr Clinigol Alison Kedward yn bresennol felly dewch draw a ddweud helo.
Adolygiad o Rhyddhau Cleifion
Dywedwyd wrthym fod problemau gyda gwaith papur pan fydd cleifion yn cael eu rhyddhau o ysbytai a gyfeiriwyd yn ôl at eu meddygon teulu i gael triniaeth. Mae rhai cleifion yn canfod nad oes gan eu meddyg teulu y wybodaeth sydd ei hangen arnynt o'r ysbyty sy'n rhyddhau nhw. Rydym yn yn cynnal adolygiad Cymru gyfan o ryddhau cleifion o ysbytai i  gofal feddygon teulu i ganfod pam mae hyn yn digwydd.
Os yw hyn yn rhywbeth yr ydych wedi profi, cysylltwch â ni.
Adroddiad monitro blynyddol Trefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid AGGCC a AGIC
Bydd yr adroddiad ar y cyd rhyngom ni ac AGGCC yn cael ei gyhoeddi ar 28 Chwefror. Gallwch ddarllen adroddiad  llynedd ar ein gwefan
 
Rydym wedi cyhoeddi adroddiadau arolygu ar gyfer gwasanaethau iechyd canlynol y mis hwn. A yw un o’r gwasanaethau yma yn eich ardal?

Lawrlwytho’r adroddiad i ddarllen ein canfyddiadau.

 
Latest News January

Happy New Year to all our subscribers old and new!
This month……
National Review of Ophthalmology Services published today
The review was undertaken following concerns about the potential for patients to come to harm whilst awaiting treatment.  Due to the risks associated with any delay in treatment for patients with ‘wet’ Age-Related Macular Degeneration (AMD), it was decided that the review would focus on this condition and the pathway for treatment.
You can read the findings from our review on our website or watch Rhys Jones, Head of Investigation and Regulation discussing the findings from our review.
Our inspection work
We’ve inspected 31 health care services in January. The reports will be available to read on our website in April
We’ve published 15 inspection reports this month. Link to these reports are available below.
Next month…
NHS Wales Confederation Conference Wednesday 1 February
We are attending the NHS Wales Confederation Conference tomorrow. Our Chief Executive Kate Chamberlain, Directory of Strategy and Improvement Ruth Studley and our Clinical Director Alison Kedward will be in attendance so pop by our stand and say hello.
Review of Patient Discharge
We have been told that there are issues with paperwork when patients are discharged from hospitals and referred back to their GPs for treatment. Some patients are finding that their GP doesn’t have the information they need from the hospital that discharged them. We are now undertaking an all Wales review of patient discharge from hospitals to GP care to find out why this is happening.
If this is something you have experienced please contact us
CSSIW & HIW Deprivation of Liberty Safeguards Annual Monitoring Report.
The joint report between ourselves and CSSIW will be published on 28 February. You can read last years report on our website. -  link

 
We’ve published inspection reports for the following health services this month. Is this a service in your area?

Download the report to read our findings

Bush Street Dental Practice
Singleton Hospital - IRMER
Llanarth Court
Smiles Dental Centre
Whites Dental Centre
Rethink the ink ltd
Transcend Clinic and Circumcision Clinic
Cyfoes Healthcare
Complexion Medispa and Laser Clinic
Dermaskin Cardiff
Bodhi and Soul
North Wales Cancer Treatment Centre -  Glan Clwyd Hospital
St Davids Parc
St Josephs
Penygraig Surgery


This email was sent to hiwcomms@wales.gsi.gov.uk
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Healthcare Inspectorate Wales · Welsh Government · Rhydycar Business Park · Merthyr Tydfil, CF48 1UZ · United Kingdom

Email Marketing Powered by Mailchimp