Copy
View this email in your browser
Redbad: koning, schurk, held, lafaard...
Gearfettingen lêzings online - Samenvattingen lezingen online
 Binne jo ek sa benijd nei de lêzings? Wy hawwe de sprekkers frege om ús yn ‘t foar in gearfetting te stjoeren fan harren presintaasjes: wat wolle sy jo fertelle, wêroer wolle sy mei jo diskusjearje?

Dy stikken hawwe wy yn in sammelbestân delset op ús webstee. Sa kin de foarwille no al begjinne!

Want oer hokker gebiet hearske kening Redbad eins? Wiene Redbad en de Friezen lefferts by de slach om Dorestêd? En hoe kin it dat in ferstokte heidenske kening in nasjonaal ikoan wurden is, oer wa’t yn de 21e iuw noch altyd films en toanielfoarstellings makke wurde?


[Afbeelding: Redbad weigert doop]
  Bent u ook zo benieuwd naar de lezingen? Wij hebben de sprekers gevraagd om ons van tevoren een samenvatting te sturen van hun presentaties: wat willen zij u vertellen, waarover willen zij met u in discussie gaan?

De stukken hebben wij in een verzamelbestand op onze website gezet. Zo kan de voorpret nu al beginnen!

Want over welk gebied heerste koning Redbad nou eigenlijk precies? Waren Redbad en de Friezen lafaards bij de slag om Dorestad? En hoe kan het dat een verstokte heidense koning een nationaal icoon is geworden, over wie in de 21e eeuw nog steeds films en toneelvoorstellingen worden gemaakt?

 
Oanmelde kin noch oant 1 oktober! 
Aanmelden kan nog tot 1 oktober!
 Wachtsje net te lang mear mei jo oanmelding foar it Sieperda Sympoasium. Oanmelde fia de website kin noch oant 1 oktober! Gean dus fluch nei ús webstee en folje it registraasjeformulier yn.

De standert yntree is €15,-, leden en stipers 
fan de Fryske Akademy en/ of it Keninklik Frysk Genoatskip betelje mar €10,-. En dat foar in hiele dei, ynklusief kofje, tee, lunch mei sop en bôle en in buorrel mei hapkes nei ôfrin!

Komme jo ek?
Jo kinne josels oant 1 oktober online oanmelde fia ús webside. Dêr fine jo ek alle oare ynformaasje, sa as it programma, de gearfettingen en eardere nijsbrieven. 
 Wacht niet te lang meer met uw aanmelding voor het Sieperda Symposium. Aanmleden via de website kan nog tot 1 oktober! Ga dus snel naar onze website en vul het registratieformulier in.

De standaard entree is €15,-, leden en donateurs van de Fryske Akademy en/of het Koninklijk Frysk Genootschap betalen slechts €10,-. En dat voor een hele dag, inclusief koffie, thee, lunch met soep en broodjes en een borrel met hapjes na afloop!


Komt u ook?
U kunt zich tot 1 oktober online aanmelden via onze website. Daar vindt u ook alle andere informatie, zoals het programma, de samenvattingen en eerdere nieuwsbrieven.
Eksposysjes yn it HSL / Exposities in het HCL
 Us gasthear, it Histoarysk Sintrum Ljouwert, hat altyd in soad nijsgjirrige fêste en wikseljende eksposysjes yn en om 'e hûs.

Foar in oersjoch fan de eksposysjes yn oktober kinne jo ris sjen op de website fan it HSL
 Onze gastheer, het HIstorisch Centrum Leeuwarden, heeft altijd een flink aantal vaste en wisselende exposities in en om het gebouw. 

Voor een overzicht van de exposities in oktober kunt u een kijkje nemen op de website van het HCL.
Sieperda Symposium IV

Datum: Zaterdag 12 oktober 2019
Locatie: Eekhoff-zaal,
Historisch Centrum Leeuwarden
Locatieadres: Groeneweg 1, Leeuwarden
Bereikbaarheid: zie website HCL
Aanvang: 10:00 uur
Einde: 17:00 uur (daarna: borrel)
Programma: Online
Aanmelden: Via de website
Entree: €15,- / €10,-, incl. koffie, lunch en borrel
Organisatie: Koninklijk Fries Genootschap en Fryske Akademy, i.s.m. Historisch Centrum Leeuwarden
Websitesieperda-symposium.nl
Copyright © 2019 Fryske Akademy.


Voorkeuren wijzigen en uitschrijven
U kunt zelf uw voorkeuren wijzigen als het gaat om deze nieuwsbrief.
Uitschrijven van deze nieuwsbrief kan natuurlijk altijd.

Email Marketing Powered by Mailchimp