Copy
Dit is een Nieuwsbrief van de Vereniging Markdal, Duurzaam & Vitaal.
View this email in your browser
Dit is een Nieuwsbrief van de Vereniging Markdal, Duurzaam & Vitaal.
View this email in your browser
De Vereniging Markdal wenst u een gezond, duurzaam en vitaal 2021.
21 december a.s: Digitale ledenvergadering Vereniging Markdal

De digitale Algemene ledenvergadering begint maandag 21 december om 19.30 uur. Iedereen die de ledenvergadering wil bijwonen als lid of als belangstellende moet zich vooraf aanmelden per email op info@verenigingmarkdal.nl. U krijgt dan op de dag van de vergadering een mail met een link en uitleg hoe u mee kunt doen. Meer informatie over de ledenvergadering vindt u op onze website: https://verenigingmarkdal.nl/nieuws/
 
De leden en belangstellenden kunnen inloggen via een ZOOMmeeting om mee te doen aan de vergadering. Vragen kunnen ze via een chatfunctie stellen. 

In deze nieuwsbrief vindt u een interview met Annemiek Jetten uit Breda. Aan de ALV wordt voorgesteld om haar te benoemen als vice-voorzitter. Verder wordt voorgesteld om Hubert Koevoets uit Etten-Leur te benoemen als penningmeester van de Stichting Markdal. In de volgende nieuwsbrief zal met Hubert een interview plaatsvinden.
Annemiek Jetten: Bestuurlijk ervaring komt goed van pas!
 
Daar waar de Aa of Weerijs bijna samenvloeit met de Mark, bewoont Annemiek met haar man een gezellig huis binnen de wijk Boeimeer in Breda. Ondanks corona en het vele thuiswerken ziet Annemiek er tijdens dit gesprek tot in de puntjes verzorgd uit. Misschien ook omdat ze een ras-bestuurder is; deze rol is haar op het lijf geschreven.
 
Iemand tipte haar dat het bestuur van de Vereniging Markdal naarstig op zoek was naar nieuwe leden. Nu ze tijdelijk wat meer ruimte heeft, stelt ze zich graag beschikbaar. Ze buigt zich al sinds mei 2020 over allerhande vraagstukken.  De vereniging gaat volgens haar nu een andere fase in. Tot nu toe kon iedereen wensen en ideeën inbrengen, en werd daar zoveel mogelijk naar geluisterd. Nu is het moment gekomen om samen keuzes te maken, en daar verder op te focussen.
 
Samen met Sjef Langeveld  voert ze gesprekken met de provincie, waarbij haar bestuurlijke ervaring goed van pas komt. Ze benadrukt dat respect van beide zijden heel belangrijk is. Natuurlijk is de omvang van de beide organisaties anders en ook de wijze waarop ze maatschappelijk verantwoording afleggen. Aan de andere kant gaat de vereniging iets groots tot stand brengen, dat anders misschien wel nooit van de grond zou zijn gekomen.  
In het komende uitvoeringsproces is het van belang om goede ondersteuning te hebben bij de vaak complexe zaken die zich daarbij voordoen. Het principe van binnenuit en van onderop moet ook in de komende jaren goed verankerd blijven in de vereniging. Contact met de leden is daarvoor essentieel. Volgens Annemiek gebruiken we daarbij de huidige structuren,  maar gaan we ook op zoek naar nieuwe wegen om met betrokken burgers en bedrijven in contact te zijn en te blijven.
 
Ze heeft een uitgebreid curriculum vitae, bekleedde functies als Officier van Justitie, ambtenaar bij het ministerie van VROM, was burgemeester in twee gemeenten. Maar de kiem voor het verenigingsbestuur werd misschien wel gelegd toen ze hoofd juridische zaken was bij waterschap Brabantse Delta, en zetelde in het Bouvigne-kantoor in het Markdal.  Over het aspirant lidmaatschap  zegt ze: “Het gebied is mooi en de weg ernaar toe is prachtig, en ik vind het erg leuk en leerzaam om het nu eens vanaf de andere kant te ervaren!”
 
Voorstel voor een nieuwe penningmeester van de Stichting

Hubert Koevoets, in het dagelijks leven 'operations director' in het bedrijfsleven en voormalig lid van Provinciale Staten, is bereid om de rol van penningmeester in het bestuur van de Stichting Markdal op zich te nemen. Het Bestuur is blij met zijn deelname en vraagt de ALV om akkoord te gaan met zijn benoeming.
In de volgende Nieuwsbrief van de Vereniging zal een interview met hem plaatsvinden.
Input Plannen Markdal toegelicht tijdens digitale inloopavond
Voorlopig Ontwerp ‘nieuwe Mark’ gepresenteerd
 

Het Voorlopig Ontwerp* voor de herinrichting van het Markdal van Breda tot aan de grens met België is definitief vastgesteld. Een enorm belangrijke mijlpaal bereikt na jaren en jaren van intensieve voorbereidingen met alle betrokkenen. Een grote stap naar de realisering van 100 hectare Natuur Netwerk Brabant, het graven van in feite een bijna compleet nieuwe rivier van plus minus 12 kilometer, toekomst perspectief voor bedrijven in het gebied, een verbetering van de recreatieve potenties van het gebied en weer toekomstperspectief voor de kern Strijbeek.
Het Voorlopig Ontwerp is er gekomen in nauwe samenwerking tussen de Vereniging Markdal, Waterschap Brabantse Delta, de gemeenten Breda en Alphen-Chaam en het ingeschakelde bureau Royal HaskoningDHV. Het was de bedoeling om het ontwerp met het nodige tromgeroffel te presenteren tijdens een inloopavond in De Leeuwerik in Galder. De Coronacrisis heeft daar een vette streep doorgehaald. In plaats daarvan is maandagavond 14 december een digitale inloopavond gehouden. Je mist op zo’n avond de passie en betrokkenheid van mensen bij het Markdal, maar dat maakte het belang van de avond er niet minder om.

kaarten
Ondanks dat de toelichting zich digitaal zou afspelen hadden rond 20.00 uur maandagavond een ruim vijftig mensen ingelogd. Dorus Daris van Royal HaskoningDHV nam de deelnemers op een virtuele trip door het Markdal van de stuw bij de Bieberg tot aan de grens bij Galder. Dankzij uitstekend kaartmateriaal kon de heer Daris de deelnemers prima meenemen langs de Mark en door het Markdal 
Op onze website vindt u een uitgebreid verslag van de inloopavond. 
Via onderstaande link kunnen de kaarten gedownload worden.
https://royalhaskoningdhv.box.com/s/b0v26p6sfckl5jicfxjx6gldldw6fwvq

 
 
Zoete aardappelen van de proefvelden voor de Voedselbank
In het tweede jaar op rij zijn de zoete aardappelen, die zijn geteeld op de proefvelden bij de proefboerderij van de Vereniging Markdal aan de Strijbeekseweg in Strijbeek, deels naar de Voedselbank in Breda gegaan.  Op de proefvelden wordt niet alleen geëxperimenteerd met gewassen, het is ook de bedoeling dat bekeken wordt of via de zogeheten korte keten producten lokaal of regionaal dichtbij kunnen worden afgezet.
 

Rubber van de Markhoeve

Al eerder berichtten we over de teelten bij de Markhoeve. Nu het winterseizoen is aangebroken hebben de biobased gewassen plaatsgemaakt voor enkele gangbare groenbemesters. Gangbaar wil zeggen: vaker in de omgeving toegepast. Er wordt geëxperimenteerd met het eerder of later inzaaien. Maar het is vooral de bedoeling om in voorjaar 2021 demo’s te maken en te laten zien hoe de groenbemester kan worden ondergewerkt zonder de bodem helemaal ‘om te gooien’, en wat dus beter is voor de bodemkwaliteit. Het onderwerken gebeurt dan met verschillende machines.

De Russische paardenbloem staat echter ook nog als gewas in het veld. Van deze wortels kan latex worden gemaakt die ook nog eens te recyclen is. Al 10 jaar wordt hier in Nederland onderzoek naar gedaan. 2020 was het jaar om op te schalen, en daarom is er ook aan de Markhoeve een veld ingezaaid. Helaas pakt het minder goed uit. Volgens Jeroen Schilders, projectleider van de proefboerderij, is er waarschijnlijk te laat ingezaaid en mogelijk dat in het voorjaar opnieuw ingezaaid wordt. Toekomst voor dit gewas is er zeker, want er is volop markt voor!

Inmiddels is ook de vezelhennep geoogst. De opbrengst is afgezet bij Millvision in Raamsdonksveer. Dat bedrijf gebruikt voor onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van natuurlijke vezels. Ook het mosterdzaad is van de velden gehaald. Dat zaad is tijdelijk opgeslagen tot er een bestemming voor gevonden is. “Ook weer in het kader van het korte keten verhaal denken we er aan om een lokale ondernemer er mosterddillesaus van te laten maken. Dat kan bijvoorbeeld ook met honing van de lokale honingboerderij”, aldus Jeroen Schilders.
 
Historisch boek over het Markdal
Op initiatief van de Heemkundekring Paulus van Daesdonck is op 20 november j.l een historisch boek over het Markdal uitgebracht. "Het Markdal, geschiedenis van het landschap en de mensen die er leefden en werkten".
Met veel dank aan de auteur George Dirven voor dit prachtige boek.
Het boek is te koop bij de boekhandels in de regio of via http://www.picturespublishers.nl
 
Dank aan Pien Storm van Leeuwen

De dichteres Piet Storm van Leeuwen, die deze herfst is overleden, heeft het Markdal iets heel bijzonders achter gelaten. Enorme stenen liggen op verschillende plaatsen in het Markdal met op die stenen haar gedichten. Een blijvende herinnering.
21 december a.s: Digitale ledenvergadering Vereniging Markdal
 
De Vereniging houdt maandagavond 21 december een ledenvergadering. Normaal gesproken wordt de ledenvergadering altijd onder grote belangstelling gehouden. Nu de vereniging meer dan 200 leden heeft maakt de Coronacrisis een normale ledenvergadering onmogelijk.
Het bestuur vindt dat de ledenvergadering niet langer uitgesteld kan worden. Een aantal belangrijke zaken moet worden gedeeld met de leden. Het bestuur heeft daarom besloten voor het eerst en hopelijk voor het laatst de ALV digitaal te laten plaatsvinden. De leden kunnen inloggen via een livestream om mee te doen aan de vergadering. Vragen kunnen ze via een chatfunctie stellen. Een kleine uitzondering: Voor een vijftiental leden, die om wat voor reden dan ook, een digitale ledenvergadering niet bij kunnen wonen is uiteraard onder strikte hantering van de Corona voorschriften plaats in de Leeuwerik in Galder.

Obligaties
Twee bijzonder belangrijke punten op de agenda betreffen de benoeming van nieuwe bestuursleden en een voorstel tot verdere uitwerking van de uitgifte van obligaties.
Begin 2020 heeft de ledenvergadering ingestemd met vernieuwing van de statuten en de uitbreiding van de besturen van de Vereniging Markdal duurzaam en vitaal en de gelijknamige stichting. Toen zijn er al drie nieuwe in het bestuur gekozen. In de loop van dit jaar zijn nog twee mensen bereid gevonden toe te treden tot het bestuur. Het gaat om Annemiek Jetten uit Breda en Hubert Koevoets uit Etten-Leur. Annemiek Jetten is voormalig burgemeester van Sluis en Vlaardingen en beoogd vicevoorzitter. Hubert Koevoets is operations director in het bedrijfsleven en oud-statenlid van de VVD en is beoogd penningmeester van de stichting Markdal.
De Vereniging Markdal heeft met veel ambitie de aanpassing van het Markdal de afgelopen jaren van de grond getild, uiteraard samen met de gemeenten, de provincie en het waterschap. Inmiddels hebben de gemeenteraden bestemmingsplannen vastgesteld en zeer recent is het voorlopig ontwerp voor het Markdal gepresenteerd. De vereniging wil samen met anderen het toekomstig beheer vormgeven en uitvoeren. Onder meer daarvoor is het van belang dat de Vereniging Markdal een deel van de verworven gronden in het rivierdal kan verwerven. Om daar financieel toe in staat te zijn heeft de ledenvergadering ingestemd met onderzoek naar de mogelijkheden om fondsen te werven. Op basis van dat onderzoek komt 21 december een voorstel aan de orde om de uitgifte van obligaties verder uit te werken.

Aanmelding
Na het huishoudelijk gedeeltelijk geeft het bestuur een uitgebreide toelichting op het voorlopig ontwerp en zaken die nog discussie of vragen oproepen. Ook komt er een toelichting op het vervolgproces tot de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden.
De vergadering begint met een inloop van 19.00 uur tot 19.30 uur. In die periode kunnen de leden, belangstellende en de media inloggen via http://www.streamportal.nl/lvverenigingmarkdal . De mensen die zich hebben aangemeld krijgen vooraf via hun emailadres een wachtwoord om aan de vergadering mee te kunnen doen. Media kunnen een wachtwoord opvragen bij Jan Roovers mailadres info@verenigingmarkdal.nl.
De volledige agenda vindt u ook op de website van de vereniging  https://verenigingmarkdal.nl/ 
 
Annemiek Jetten: "Bestuurlijk ervaring komt goed van pas"!
 
 
Daar waar de Aa of Weerijs bijna samenvloeit met de Mark, bewoont Annemiek met haar man een gezellig huis binnen de wijk Boeimeer in Breda. Ondanks corona en het vele thuiswerken ziet Annemiek er tijdens dit gesprek tot in de puntjes verzorgd uit. Misschien ook omdat ze een ras-bestuurder is; deze rol is haar op het lijf geschreven.
 
Iemand tipte haar dat het bestuur van de Vereniging Markdal naarstig op zoek was naar nieuwe leden. Nu ze tijdelijk wat meer ruimte heeft, stelt ze zich graag beschikbaar. Ze buigt zich al sinds mei 2020 over allerhande vraagstukken.  De vereniging gaat volgens haar nu een andere fase in. Tot nu toe kon iedereen wensen en ideeën inbrengen, en werd daar zoveel mogelijk naar geluisterd. Nu is het moment gekomen om samen keuzes te maken, en daar verder op te focussen.
 
Samen met Sjef Langeveld  voert ze gesprekken met de provincie, waarbij haar bestuurlijke ervaring goed van pas komt. Ze benadrukt dat respect van beide zijden heel belangrijk is. Natuurlijk is de omvang van de beide organisaties anders en ook de wijze waarop ze maatschappelijk verantwoording afleggen. Aan de andere kant gaat de vereniging iets groots tot stand brengen, dat anders misschien wel nooit van de grond zou zijn gekomen.  
In het komende uitvoeringsproces is het van belang om goede ondersteuning te hebben bij de vaak complexe zaken die zich daarbij voordoen. Het principe van binnenuit en van onderop moet ook in de komende jaren goed verankerd blijven in de vereniging. Contact met de leden is daarvoor essentieel. Volgens Annemiek gebruiken we daarbij de huidige structuren,  maar gaan we ook op zoek naar nieuwe wegen om met betrokken burgers en bedrijven in contact te zijn en te blijven.
 
Ze heeft een uitgebreid curriculum vitae, bekleedde functies als Officier van Justitie, ambtenaar bij het ministerie van Vrom, was burgemeester in twee gemeenten. Maar de kiem voor het verenigingsbestuur werd misschien wel gelegd toen ze hoofd juridische zaken was bij waterschap Brabantse Delta, en zetelde in het Bouvigne-kantoor in het Markdal.  Over het aspirant lidmaatschap  zegt ze: “Het gebied is mooi en de weg ernaar toe is prachtig, en ik vind het erg leuk en leerzaam om het nu eens vanaf de andere kant te ervaren!”
 
 
Historisch boek over het Markdal
Op initiatief van de Heemkundekring Paulus van Daesdonck is op 20 november j.l een historisch boek over het Markdal uitgebracht. "Het Markdal, geschiedenis van het landschap en de mensen die er leefden en werkten".
Met veel dank aan de auteur George Dirven voor dit prachtige boek.
Het boek is te koop bij de boekhandels in de regio of via http://www.picturespublishers.nl
 
Dank aan Pien Storm van Leeuwen

De dichteres Piet Storm van Leeuwen, die deze herfst is overleden, heeft het Markdal iets heel bijzonders achter gelaten. Enorme stenen liggen op verschillende plaatsen in het Markdal met op die stenen haar gedichten. Een blijvende herinnering.
bekijk website
Vereniging Markdal, Duurzaam & Vitaal
www.verenigingmarkdal.nl
We zijn zo vrij geweest om u deze 31ste email nieuwsbrief toe te sturen. Stelt u geen prijs op verdere toezending, dan verzoeken wij u om op 'unsubscribe from this list' te drukken. Dan ontvangt u verder geen nieuwsbrief.
 
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp
Vereniging Markdal, Duurzaam & Vitaal
www.verenigingmarkdal.nl
We zijn zo vrij geweest om u deze 31ste email nieuwsbrief toe te sturen. Stelt u geen prijs op verdere toezending, dan verzoeken wij u om op 'unsubscribe from this list' te drukken. Dan ontvangt u verder geen nieuwsbrief.
 
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp