Copy
Dit is een Nieuwsbrief van de Vereniging Markdal, Duurzaam & Vitaal.
View this email in your browser
Algemene ledenvergadering op 20 mei 2019
Op maandag 20 mei a.s. zal in de Leeuwerik, St. Jansstraat 1b te Galder de zevende Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Markdal plaatsvinden. Om 19.30 is er koffie. De vergadering begint om 20.00 uur.
Leden krijgen deze week een uitnodiging toegestuurd.
.
Voorzitter Jettie Rattink: Organisatie moeten we aanpassen.
 
Op de komende ALV (Algemene Ledenvergadering) van 20 mei staat de organisatie van de Vereniging op de agenda. Wat gaat er veranderen?

Jettie: “De vereniging bestaat nu zes jaar. We komen met het proces voor het Markdal het komend jaar in een andere fase. We gaan meer naar de uitvoerende fase toegroeien. De Stichting van de Vereniging gaat samen met het Waterschap vorm geven aan die uitvoering. Verder komen er een aantal aandachtsgebieden en taken bij. Dat betekent dat we moeten kijken hoe we onze organisatie daarop kunnen aanpassen. Aanpassen natuurlijk met behoud van het enthousiasme dat de vereniging kenmerkt.”
 
Wat voor nieuwe taken komen er bij?
 
Jettie: “De Vereniging heeft niet alleen tot doel om natuur en de Kaderrichtlijn water (waterkwaliteit) te realiseren, maar we hebben ook ruimere doelen. We willen naar een duurzamer grondgebruik in het Markdal. Met de agrariers gaan we de verduurzaming in de landbouw aanpakken. Verder willen we graag de energietransitie in het gebied stimuleren. We moeten ook aan de slag met een integraal plan voor het beheer van het gebied, zowel ecologisch als economisch duurzaam. Verder gaan we een nieuwe Stichting oprichten voor het beheer van de Markhoeve in Strijbeek. Op termijn komt er ook een aparte Stichting voor het beheer van het Markdal, dat zal een stichting zijn van  alle partijen in het gebied, die mee willen denken en beslissen over dat beheer. De vereniging is gevraagd dat te faciliteren.
 
Wat gaat die organisatieverandering precies inhouden?
 
Jettie: “Dat behelst een aantal zaken:
·  In de huidige situatie is het bestuur van de Vereniging ook in zijn geheel het bestuur van de Stichting. Om het huidige bestuur te ontlasten gaan we die volledige koppeling loslaten. We gaan werken met heldere afspraken tussen Vereniging en de Stichting over de communicatie en uitvoering. En wij verwachten van de uitvoerende organisaties dat ze ook ‘van binnenuit’ werken, dus op gelijkwaardige basis met alle partijen omgaan”.
·  We willen het huidige bestuur uitbreiden tot 5-7 leden (thans 4 leden) samen met de grotendeels andere bestuursleden in het bestuur van een stichting leidt dat tot vermindering van de werkdruk en vergroot eveneens de diversiteit in de verschillende besturen.
·  De huidige werkgroepen (verkeer, landbouw e.d ) krijgen een meer zelfstandig karakter en meer verantwoordelijkheid. Net als nu zullen ze vanzelfsprekend een brede groep belanghebbenden betrekken bij hun aanpak. De vraag aan en van de werkgroepen kan duidelijker zijn.
·  Dat betekent ook dat we niet alle discussies over doen in het huidige AB, het Algemeen Beraad. Dat zal minder gaan vergaderen en op hoofdlijnen sturen. Het zal ook meer adviserend worden en niet meer besluitvormend.
Bij de samenstelling van het ‘nieuwe Ab’ blijft het uitgangspunt gelden, zoals het nu ook is, dat de diversiteit daarin moet blijven, zodat verschillen in achtergrond en daarmee invalshoeken en contacten bij een  grote groep van betrokkenen  breed vertegenwoordigd zijn.
 
Op welke wijze kunnen dorpsraden die nu in het AB vertegenwoordigd zijn dan nog hun invloed uitoefenen?
 
Jettie : “We willen daarom een brede diversiteit in ons bestuur hebben om op die manier toch de inbreng van de regio’s goed in beeld te krijgen. Ook zien we een rol voor mensen van dorpsraden in de werkgroepen. Die zitten er overigens niet in op persoonlijke titel want we vinden het belangrijk dat ze vrijheid van denken hebben. Als er spanningen of dilemma’s zijn met hun eigen organisatie, dan moet dat op een ander niveau (bestuurlijk) niveau besproken worden”.
 
Wat gaat er nu concreet gebeuren op de ALV?
 
Jettie: “Op de ALV willen we de nieuwe richting van onze organisatie bespreken met de leden. Daarvoor commitment krijgen. Vervolgens zullen we de zaak uitwerken, profielen opstellen voor de nieuwe bestuursleden en deze herfst zoeken naar nieuwe kandidaten.
Wie graag met ons mee wil werken, als bestuurslid of in een werkgroep laat het ons weten.
 
Zaalfoto (onder) is gemaakt door Vincent Oudendijk
Voorlichtingsavond werd massaal bezocht

De belangstelling voor de presentatie van de ontwerpbestemmingsplannen van Alphen-Chaam en Breda voor het nieuwe Markdal was massaal woensdagavond 13 maart. Vertegenwoordigers van de provincie, de twee gemeenten, het waterschap Brabantse Delta en de Vereniging Markdal duurzaam & vitaal waren aanwezig om de vele vragen van de bijna 200 aanwezigen te beantwoorden.

Belangrijke mijlpaal
Voorzitter Jettie Rattink noemde het vaststellen en in procedure brengen van de ontwerpbestemmingsplannen een belangrijke mijlpaal. Maar, er zullen er nog veel volgen voor met de uitvoering daadwerkelijk kan worden begonnen. Er is een voorkeursalternatief voor de nieuwe Mark, maar dat kan pas concreet worden ingevuld als de bestemmingsplannen definitief zijn. Dit gaat in nauwe samenwerking met het Waterschap Brabantse Delta. Het wordt dan een definitief plan voor de uitvoering van wat heet de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Voorzitter Harrie Nuijten van Streeknetwerk LandStad de Baronie en oud-burgemeester van Alphen-Chaam nam daarna het stokje van haar over. Nuijten memoreerde hoe hij als burgemeester al in 2011 werd benaderd door Sjef Langeveld, bestuurslid van de Vereniging Markdal, of de gemeente wilde meewerken aan een project voor het Markdal. “En het gevolg is wel, dat we hier vanavond zitten.” Het werk van de vereniging is volgens hem van groot belang. “LandStad de Baronie koketteert graag met wat in het Markdal is gepresteerd door de vereniging en de betrokken overheden en instanties.” Na zijn toespraak volgde een videopresentatie waarin verschillende bestuurders het werk van de vereniging roemen en toelichten waarom het Markdal voor alle betrokkenen zo belangrijk is. (zie daarvoor ook de website   http://www.verenigingmarkdal.nl). ".


 
Vereniging Markdal, Duurzaam & Vitaal
www.verenigingmarkdal.nl
We zijn zo vrij geweest om u deze 25ste email nieuwsbrief toe te sturen. Stelt u geen prijs op verdere toezending, dan verzoeken wij u om op 'unsubscribe from this list' te drukken. Dan ontvangt u verder geen nieuwsbrief.
 
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp