Copy
Van Voorkeursalternatief (VKA) naar Voorlopig Ontwerp (VO)

Samen met het Waterschap Brabantse Delta en het bureau RoyalHaskoningDHV wordt momenteel hard gewerkt om het Voorkeursalternatief voor de nieuwe Mark om te zetten in een Voorlopig Ontwerp. Hierin worden de maatregelen concreet aangegeven die de komend jaren gaan plaatsvinden. Over dit proces verschijnt regelmatig een gezamenlijke nieuwsbrief. Belangstellenden kunnen zich daarvoor opgeven via info@verenigingmarkdal.nl.
Leden van de Vereniging ontvangen volgende maand een ledenbrief. Dit met het oog op de Algemene Ledenvergadering van 16 november a.s. We gaan er vanuit dat deze ALV - op een aangepaste wijze - doorgang kan vinden. Zie hieronder.
Algemene Ledenvergadering op 16 november a.s.
 
Met inachtneming van de Coronabeperkingen wil het bestuur van de vereniging u vragen om 16 november alvast in uw agenda een plaats in te ruimen voor de Algemene Ledenvergadering (ALV). Die vergadering houden we in De Leeuwerik in Galder. Het exacte tijdstip krijgt u nog door in de uitnodiging. Op basis van de Coronamaatregelen is er in de zaal plaats voor maximaal 75 mensen.

Vooraf melden

Het is daarom erg belangrijk dat u ons via het emailadres info@verenigingmarkdal.nl laat weten of u bij de vergadering aanwezig wilt zijn. Het zou fijn zijn als u ons voor 1 november wil laten weten of u aanwezig wil/kunt zijn. Dat maakt het voor ons mogelijk om tijdig maatregelen te nemen mochten er meer mensen willen komen dan de 75 plaatsen die er beschikbaar zijn. Mocht u liever een digitale bijeenkomst bijwonen dan kunt u dat natuurlijk ook aan ons laten weten. 

De agenda bevat naast de gebruikelijke verenigingszaken, zoals het voorstellen van twee nieuwe bestuursleden, ook enkele belangrijke onderwerpen. Zo zal er een voorstel liggen over de nadere uitwerking van het voorstel over het in eigendom kunnen houden van gronden zoals dat eerder in de ALV is benoemd. Voorts willen we met u bespreken hoe het beheer van de ‘natuurgronden’ in het Markdal vorm zou kunnen krijgen.
Jan Roovers, financiële spin in het web
 
Waar anders dan in een bloemrijke tuin in het dal van de Mark vertelt Jan zijn verhaal. Een dagpauwoog strijkt neer op zijn koffiekopje. “Oh, bij ons in het Ginneken komen er altijd atalanta’s op mijn blouse zitten. Maar deze is ook mooi!”
 
Het is echter niet de ontwikkeling van nieuwe natuur waarom Jan bij de vereniging is gegaan, alhoewel hij dit aspect wel leuk vindt. Jan is puur geïnteresseerd in het proces, om samen met mensen uit de omgeving iets tot stand te brengen. Daarom is hij lid van het Dagelijks Bestuur, coördineert de ledenadministratie en is lid van enkele werkgroepen. “Ik probeer op de centen te passen. Natuurlijk zijn er zaken die soms veel geld kosten, maar ik vind dat elke euro verantwoord moet worden” aldus Jan.
 
Voordat hij met z’n vrouw ruim 44 jaar een fotowinkel in de Prins Hendrikstraat runde, bracht Jan in zijn jeugd veel vakanties door bij z’n grootouders in de Rith. Daar werd hij flink aan het werk gezet om fruit en groenten mee te helpen oogsten. Die arbeidsethos heeft hij nog steeds tot op de dag van  vandaag! Toen hij later als fotograaf overdag samenwerkte met z’n vrouw, besloten ze – naast de zorg voor twee eigen kinderen en twee pleegkinderen - de avonduren te vullen met vrijwilligerswerk. Zo is Jan nu nog vrijwilliger bij Surplus, al 20 jaar bij de Blauwe Kamer, en al meer dan 25 jaar regelt hij met anderen de jaarlijkse bevrijdingsherdenking op het Erehof in de Vogelenzanglaan. Er is nóg meer te noemen, maar één daarvan is dat hij fotografeert voor magazine ‘t Ginneken.
 
Op een avond, ergens in 2012/2013, werd fotograferende Jan door de Wijkraad ’t Ginneken op pad gestuurd om de oprichtingsvergadering van de Vereniging Markdal vast te leggen. Daar bleek dat de vereniging contactpersonen voor wijk- en dorpsraden zocht. Eén en één is twee, en Jan twijfelde geen moment.
 
“We hebben wel onze plek moeten bevechten bij de verschillende overheden. Eerst was het van ‘Ga maar je gang’. Eenmaal bezig met het proces kwamen de kanttekeningen. Maar het is fijn om bij te dragen aan een proces in mijn omgeving. Soms even niet, maar de inspanningen geven bijna altijd voldoening.” Naast het beheer van de financiën is de rol van Jan vooral ook die van smeerolie. Hij voelt zich thuis in de luwte en verbindt standpunten en mensen waar het nodig is.
 
“Door corona lopen we helaas vertraging op, maar ik hoop echt dat er in 2021 gegraven gaat worden. De omgeving heeft recht op resultaat!”
 
 
Nellie Raedts: “Toekomstperspectief nodig voor de landbouw in het Markdal”.
 
“Het samengaan van natuurontwikkeling en een duurzame en economisch vitale land-en tuinbouw is één van de ambities van de Vereniging Markdal”, aldus Nellie Raedts, coördinator van de werkgroep Landbouw tijdens een bijeenkomst van het bestuur en het Algemeen Beraad op 2 september j.l. “
Een goede reden om haar enkele vragen voor te leggen:

Waarom houdt de Vereniging zich met de landbouw bezig?

Nellie: "We willen als Vereniging meer dan alleen een vrijstromende Mark en meer natuur. We willen werken aan duurzaamheid in het gehele rivierdal. Daarbij gaat het om een duurzaam gebruik van bodem, water en landschap. Die moeten we zorgvuldig doorgeven aan volgende generaties. Het is gewenst dat er minder nadelige milieu-effecten optreden. Je kunt boeren en tuinders daar niet alleen verantwoordelijk voor maken. Mijn grootste wens is dat boeren, natuurbeschermers en bewoners met elkaar in gesprek komen over het toekomstig beheer van natuur en landschap. We moeten gezamenlijk zorg dragen voor een duurzaam en vitaal Markdal. We hebben als Vereniging onze verantwoordelijkheid genomen en willen hierin een rol spelen. Dat kan o.a. door randvoorwaarden te scheppen zodat de landbouw natuurvriendelijker kan boeren. Kan natuurgrond helpen om te extensiveren? Wij zijn er van overtuigd dat boeren ook kunnen meehelpen om natuur te beheren. Bijvoorbeeld meer kruidenrijk grasland kan een bijdrage leveren aan de biodiversiteit".

Waar is de werkgroep mee bezig?
 
Nellie: "De werkgroep heeft enkele jaren geleden een richtingwijzer ("visie") opgesteld en is toen goedgekeurd door de betrokken agrariërs in en om het Markdal. We hebben de voorbije jaren enkele informatiebijeenkomsten georganiseerd en uiteraard meegedacht over de inrichtingsplannen voor de Mark en het Markdal. We vinden het belangrijk om met boeren en tuinders in gesprek te zijn. Afgelopen jaar hebben we een aanbod gedaan om individuele, vertrouwelijke toekomstgesprekken te voeren. Over hoe ze de toekomst van hun eigen bedrijf zien, hun verwachtingen en plannen. Met 18 agrariërs, desgewenst met partner en opvolger, zijn dergelijke gesprekken aan de keukentafel gevoerd. Daar waren ook Ruurd Dijkman, Toon Goos en Tijmen Hoogendijk (ZLTO) bij betrokken. En met financiële steun van de Provincie Noord Brabant. Er blijkt een grote behoefte aan meer informatie over de gevolgen van de nieuwe Mark en de nieuwe natuurgronden. Nu is nog veel onduidelijk. Sommige veehouders denken aan extensiveren. Er zullen wel wat bedrijven de komende 10 jaar stoppen. Er bestaat veel belangstelling voor een Grondbank om grond te kunnen pachten, ruilen kopen of te verkopen. Het komend seizoen zal de Vereniging naast individuele vervolggesprekken ook nieuwe groepsbijeenkomsten gaan organiseren en inhaken op actuele ontwikkelingen in het Markdal.
Ook in een Markdal met meer natuur moet er een toekomst zijn voor de landbouw", aldus Nellie. 
 
Jeroen Schilders: “Markhoeve is een ideale locatie om proeven te doen met andere gewassen”.
 
“We hebben hier een prima locatie om van alles uit te proberen en met nieuwe gewassen te experimenteren”, aldus Jeroen Schilders, projectleider van de proeftuin bij de Markhoeve in Strijbeek.

Bij de Markhoeve zijn een groot aantal proefvelden aangelegd. Het is het tweede jaar dat er nu van alles geteeld wordt. “Dit jaar telen we mosterdzaad, veldbonen, mais, sorghum en vezelhennep”, aldus Jeroen. Hij kan enthousiast over zijn werk vertellen. Hij is naast dit werk ook nog twee dagen per week leraar aan het MBO Agro en Food Breda. En zoekt de verbindingen tussen het onderwijs en de praktijk. Het is voor hem een mooie combinatie. “We hebben dit jaar niet alleen gekeken naar welke gewassen op deze grond goed groeien, maar ook welke mogelijke gewassen een kans maken in de markt. Zo hebben we hier 10 soorten zoete aardappelen staan omdat zoete aardappelen een makkelijk gewas is om af te zetten via een korte keten”, vertelt Jeroen.
“Mosterdzaad biedt kansen om met mosterd een mogelijk streekproduct in de markt te zetten. Mosterdzaad kan makkelijk machinaal  geoogst worden.
Regelmatig organiseert Jeroen excursies voor scholieren van het MBO, voor studenten van de HAS en voor geïnteresseerde boeren uit de regio.
 
Waarom heb je ook mais staan. Daar hoeft toch geen onderzoek naar gedaan te worden?
 
“ We hebben hier mais en sorghum naast elkaar staan om te kijken of sorghum een alternatief kan zijn voor mais. Ze zijn beide op dezelfde datum gezaaid. En hier blijkt dat de mais bij lagere temperaturen sneller groeit. Hierdoor is de sorghum met name in de beginfase gevoelig voor onderdruk. Dus voorlopig is sorghum nog geen makkelijk alternatief.”
 
Waarom heb je vezelhennep staan?
 
“ Vezelhennep heeft vele toepassingsmogelijkheden. Met name in de bouwsector zijn er kansen. In Raamsdonksveer zit een bedrijf Milvision dat geïnteresseerd is in dit product. Zij nemen ook deel aan het programma. Het is voor hen prettig als we hier onderzoek doen.
 
Wat kan deze proeftuin betekenen voor boeren en tuinders in de regio?
 
“We telen hier alles biologisch. We experimenteren met gewassen die mogelijk ook in het Markdal geteeld kunnen worden. Het is goede grond hier. Als je mais van drie meter ziet staan, weet je dat het wel goed zit.
We hebben dit jaar ook een gedeelte extra bemest met organische stof. En je ziet dat daardoor het vochthoudend vermogen sterk is toegenomen. Daar hebben dit voorjaar de gewassen duidelijk minder last van de droogte gehad. Het zou goed zijn om vertschillende groenbemesters te telen. Het Waterschap Brabantse Delta heeft er ook belang bij als de gronden in droge perioden minder snel uitdrogen en het water minder snel in de Mark komt. Het is ook een kwestie van duurzaam bodembeheer.
Omdat het hier goede grond is groeit ook het onkruid harder dan hem lief is. Dat laten we ook zien”. Hij heeft ook stroken met bloemzaden staan en is er van overtuigd dat hij daardoor minder ziekten en plagen heeft. Stroken kunnen helpen om een bijdrage te leveren aan minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
 
Wilt u actief volgen wat er speelt in en rond het Markdal, bezoek dan regelmatig onze andere communicatiekanalen.
Op onze Facebookpagina   https://www.facebook.com/Vereniging-Markdal-148725678617807 plaatsen wij regelmatig nieuwsberichten en sfeerfoto's van het Markdal.
Op http:// https://verenigingmarkdal.nl/  leest u actuele en meer uitgebreide informatie over de vereniging, achtergrondartikelen over de ontwikkeling rondom de plannen voor de aanpassing van het Markdal en een agenda. 
De jeugd van Breda heeft de Mark ontdekt. Voor het eerst in tijden was het afgelopen zomer druk met jongeren die langs de Mark genieten van het buiten zijn.
Vereniging Markdal, Duurzaam & Vitaal
www.verenigingmarkdal.nl
We zijn zo vrij geweest om u deze 30ste email nieuwsbrief toe te sturen. Stelt u geen prijs op verdere toezending, dan verzoeken wij u om op 'unsubscribe from this list' te drukken. Dan ontvangt u verder geen nieuwsbrief.
 
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp