Copy
Dit is een Nieuwsbrief van de Vereniging Markdal, Duurzaam & Vitaal.
View this email in your browser
Midzomeravondwandeling door het Markdal op 18 juni 2016
De Vereniging Markdal organiseert, met medewerking van natuurgidsen van IVN Mark & Donge, een midzomeravondwandeling door het Markdal op zaterdag 18 juni 2016 vanaf 19.30 uur tot ongeveer half elf 's avonds. U krijgt uitleg over bijzondere plaatsen en de ontwikkelingen in het Markdal.
Vertrek: 19.30 uur vanaf café Knooppunt Galder, Galderseweg 18 Galder. Excursie is kosteloos, maar aanmelding is gewenst: Gaarne voor 17 juni a.s een mail naar info@verenigingmarkdal.nl. Meer informatie bij Joop van Riet: 06 4000 7219. Wij kunnen niet garanderen dat het net zo mooi weer is als op de foto van Carlo Schouten (boven).
Drone opnames van het Markdal
Op de publieksavond op 11 april j.l in Ulvenhout waren dit keer ook drone-opnames van Het Markdal te zien. Gezien alle plannen die ontwikkeld worden, zijn dit historische opnames. Er komen immers nieuwe meanders bij.
Op deze publieksavond vertelde Jettie Rattink, voorzitter, over de voorstellen voor het Natuur netwerk Brabant en het 'Perspectief voor het Markdal'. Die voorstellen zijn nu ingediend bij de Provincie en worden de komende maanden besproken. Zie het volgende artikel.
Dimitri van Pelt van Natuurpunt Markvallei (België) verzorgde een Vlaamse kijk op de Mark en het herstel van de Laermolen bij Hoogstraten.
Laatste nieuws: Voortgang 'Perspectief voor het Markdal'
Goed nieuws voor de bewoners en alle betrokkenen bij het perspectief voor het Markdal. Er moet nog veel werk verzet worden maar de belangrijkste hobbel is genomen voor alle huidige en toekomstige initiatieven.
Op 5 april heeft de vereniging namens de gemeenten Alphen-Chaam en Breda het “Perspectief voor het Markdal aan de provincie toegezonden met het verzoek dit perspectief  als een meerwaardepraktijk te behandelen en nadere regels te formuleren die kunnen worden gehanteerd bij het maken van bestemmingsplannen in het Markdal. In hun vergadering op 7 juni heeft Gedeputeerde Staten daar een besluit overgenomen. Op 9 juni heeft GS de vereniging vervolgens een brief gestuurd met een advies.
De brief spreekt waardering uit over het traject dat de afgelopen jaren met de bewoners en ondernemers in het Markdal is doorlopen en het resultaat dat daarmee is bereikt: de verwerving, inrichting en beheer van gronden voor het Natuurnetwerk Brabant (NNB) en daarmee invulling gevend aan, voor de inwoners van het gebied, belangrijke uitgangspunten voor de economische en sociale ontwikkelingen van het Markdal. Er is ruimte gecreëerd voor de realisatie van het NNB en wel op basis van gezamenlijk geformuleerde en gedeelde waarden, randvoorwaarden en uitgangspunten. GS is van mening dat we hiermee handelen in de geest van de toekomstige Omgevingswet.
Er worden nu twee zaken van ons verwacht zodat GS de nadere regels kan vast te stellen. Meer inzicht geven in de relatie tussen ecologische, economische en sociaalmaatschappelijke winst en de ruimtelijk consequenties van de verschillende ingrepen in het gebied én het opstellen van een voorontwerp-bestemmingsplan en de daarvoor benodigde onderzoeken.
Wat gaan we doen?
Samen met medewerkers van de provincie, gemeenten en waterschappen worden deze zaken opgepakt. Daarbij hoort ook nader hydrologische onderzoek, dat samen met het waterschap al in gang is gezet. Uiteraard blijven we met alle betrokkenen over de verdere uitwerking in gesprek. Kortom er is werk aan de winkel de komende maanden.
Geslaagde fietstocht in de regen
Ondanks de buien was er een mooie opkomst bij de fietstocht door het Markdal op 22 mei j.l. Ruim 20 mensen kregen uitleg over de plannen van de Vereniging Markdal in het veld: waar komen nieuwe meanders? Waar is ruimte voor natuurontwikkeling? Tonny Veuskens van het IVN gaf een toelichting bij Strijbeek. Ook vertelde Ton Bastiaansen, een van de boeren uit het gebied, waarom hij grond aan de Vereniging heeft verkocht. Volgend jaar gaan we het met mooi weer overdoen.
IJsbaan Breda en natuur
Vereniging IJsvermaak wil buiten het schaatsseizoen de ijsbaan duurzaam beheren en benutten. Als Vereniging Markdal ondersteunen we samen met anderen dit initiatief. Op woensdag 15 juni a.s. zal door wethouder Paul de Beer (o.a. sportzaken) daarom een informatiebord langs het fietspad langs de Mark worden onthuld.
Geen motorboten op de Mark
Passend bij de stille recreatie die we in het Markdal voorstaan is de Vereniging al geruime tijd in gesprek met het Waterschap om te zorgen dat ook op het water van de rust van het Markdal kan worden genoten. Gemotoriseerd varen ten zuiden van de Duivelsbruglaan is al lange tijd niet toegestaan, maar veel mensen zijn daar niet van op de hoogte. Binnenkort worden er dan ook borden geplaatst om te zorgen dat dat voor iedereen duidelijk is. Tevens vindt overleg plaats met de gemeente Breda, de verhuurders van de sloepen en de wijkagent over voorlichting en handhaving.
De Mark wordt een walhalla voor kanoërs
Met nieuwe meanders (zoals op de foto boven bij de Klokkenberg) wordt de Mark aantrekkelijker voor kanoën. Op 29 mei j.l. werd door de Kanovereniging Breda een excursie georganiseerd vanaf Meersel Dreef tot Ginneken. Tijdens de excursie werden de knelpunten getoond, maar werd ook stilgestaan bij de plannen voor een toekomstige vrijstromende Mark. Dan zullen de stuwen niet alleen voor vissen, maar ook voor kano's beter passeerbaar worden. Genoten werd van het 'regenwoud' bij de nieuwe Klokkenbergmeander en van de vogels zoals oeverzwaluw en ooievaars.
Werk in uitvoering.
Sjef Langeveld
Door een klein voorval stonden plotseling de werkzaamheden bij Frank van Alphen (Galder) in het nieuws. Deze werkzaamheden zijn mogelijk door het 'Perspectief voor het Markdal' en de besluitvorming bij de gemeente Alphen-Chaam. 

  
Aanleiding
De Vereniging Markdal heeft met diverse bedrijven afspraken gemaakt en deze afspraken vastgelegd in het meerwaardeplan voor het Markdal 'Perspectief voor het Markdal'. De gemeente Alphen-Chaam onderschrijft het meerwaardeplan en gebruikt het als leidraad voor haar beleid. Dit geeft de mogelijkheid om vooruitlopend op de vaststelling voor vijf jaar een omgevingsvergunning af te geven. Frank van Alphen is één van die bedrijven waar afspraken mee zijn gemaakt en is op eigen initiatief en in overleg met de gemeente begonnen met de grondwerkzaamheden op zijn aardbeienplantenbedrijf. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de gemaakte afspraken en het bestaande Ruimtelijke ordeningsregime.
 
Werkzaamheden
De afspraken omvatten het inrichten van 5 hectare voor de gecontroleerde teelt, waarvan nu de eerste 3 ha worden uitgevoerd. Er wordt geëgaliseerd en er worden teeltvoorzieningen aangebracht. Ook wordt de grensaanpassing meegenomen tussen het bedrijf van Frank van Alphen en Piet van Loon, een correctie die zij onderling rechtens hadden afgesproken. De graslaag is gefreesd en er is opnieuw ingezaaid. De houtwallen zijn blijven staan en er is een bestaande ondiepe sloot gedempt en een nieuwe gegraven. Er zijn struiken verwijderd. Daarmee is het biotoop verstoord. Bij dit grondwerk heeft een graafmachine met zijn werkarm tegen de takken van een eik gestoten. Met een motorzaag zijn die takken verwijderd.
 
Steenuilen
Juist in deze eik zit een steen-uilenbroedkast. Die uilen zijn aanvankelijk verjaagd. Eén is er gelukkig weer gesignaleerd. Of ze terug op het nest zijn, is nog niet duidelijk. We hopen daar binnenkort iets meer over te horen van Martin van Leest. De Flora en faunawet is hier niet goed gehanteerd. De biotoopaantasting valt binnen de 500 meter grens die in de wet voor de steenuilen wordt gehanteerd. De eigenaren van de gronden kenden deze regel niet.
 
Afname milieudruk
De afwerking van het grondverzet bij Frank van Alphen moet nog plaats vinden. Dat gebeurt op basis van het landschapsontwerp. Dat plan houdt in dat de hele inpassing van het bedrijf in het landschap optimaal wordt uitgewerkt rekening houdend met alle factoren. De inbreuk op het landschap wordt niet alleen gemitigeerd en gecompenseerd door het natuurlijker watersysteem en het beschikbaar stellen van 5,5 hectare voor de NNB*. De beschikbare oppervlakte voor het bedrijf wordt ook 5,5 ha kleiner. De milieudruk van het hele bedrijf zal dus drastisch minder worden, vooral ook door het gesloten watersysteem waarmee eventueel milieubelastende stoffen worden weggevangen.  
 
Leermoment
Brabantse Milieu federatie en West Brabantse vogelwerkgroep hebben vragen gesteld net als leden van de vereniging Mark en Leij over het graafwerk.  Hoewel er formeel juist is gehandeld, hebben de stichting en de vereniging Markdal en de gemeente Alphen Chaam, de conclusie getrokken dat het beter was geweest als ze vooraf een aantal inhoudelijk betrokkenen hadden laten weten wat er op stapel staat. Dus eerder deze uitvoeringsplannen kortsluiten, naast de formele procedure..
De vereniging Markdal trekt nog andere conclusies. Als uitvoeringswerken gaan plaatsvinden in de naaste toekomst voor het graven van de nieuwe Mark, dan is het belangrijk vooraf andere organisaties en personen hierover te informeren. Belangrijke spelers daarin zijn de plaatselijke verenigingen waaronder de West Brabantse Vogelwerkgroep en de natuurvereniging Mark & Leij. Het is niet de bedoeling dat de vereniging Markdal in hun plaats treedt als het om adviezen of klachten over natuur, landschap en milieu gaat. Eerder is het zaak dat in samenwerking de uitvoering goed wordt afgestemd en men elkaar ondersteunt.
Ook is het belangrijk de uitvoering te laten begeleiden door een water-, natuur- en landschapdeskundige die in het werk kan sturen of bijsturen door te adviseren aan de stichting Markdal.
 
Positieve balans
Omdat het plan kwaliteitsverbetering van water, natuur en landschap inhoudt , is er een positieve balans. Voeg daar de milieuwinst aan toe die minder uitstraling betekent voor water en bodem in fysieke zin en in maatschappelijke zin. Het kan een uitdaging zijn voor anderen in het Markdal die het systeem nog belasten. Met een goed landschapsplan en een nieuw watersysteem, begeleid door het Waterschap Brabantse Delta, wordt winst geboekt. Tegelijk zullen we vooral ook het biotoop voor de steenuiltjes weer moeten verbeteren.
 
*NNB = Natuur Netwerk Brabant. Dit is de nieuwe naam voor de Ecologisch Hoofd Structuur (EHS)


 
Vereniging Markdal, Duurzaam & Vitaal
www.verenigingmarkdal.nl
We zijn zo vrij geweest om u deze elfde email nieuwsbrief toe te sturen. Stelt u geen prijs op verdere toezending, dan verzoeken wij u om op 'unsubscribe from this list' te drukken. Dan ontvangt u verder geen nieuwsbrief.
 
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp