Copy
Dit is een Nieuwsbrief van de Vereniging Markdal, Duurzaam & Vitaal.
View this email in your browser

Terugblik op de Algemene Ledenvergadering
Op 17 september j.l. heeft in Galder de tweede Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Markdal plaatsgevonden. Jettie Rattink en Sjef Langeveld, voorzitter en respectievelijk vice-voorzitter gaven een terugblik op het afgelopen jaar. Er is heel veel gebeurd. De uitvoering begint op gang te komen. Voor Strijbeek is een Perspectief voor Strijbeek aangeboden aan het College van Alphen Chaam. Voor deelsectoren (zoals de landbouw, natuur, water, landschap. cultuurhistorie en verkeer) zijn 'richtingaanwijzers' opgesteld. Deze vormen een kader voor  de uitvoering van de plannen. Penningmeester Jan Roovers legde verantwoording af voor het financiële reilen en zeilen van de vereniging. Ruim 40 leden woonden de vergadering bij.
"Het landschap van het Markdal kan veel diensten aan de bevolking leveren. Naast de belevingswaarden gaat het ook om de landbouw en de ecologische functies" aldus Eveliene Steingrover van Alterra uit Wageningen na de pauze. Aan de hand van voorbeelden uit andere gebieden in Nederland maakte ze duidelijk hoe het mogelijk is om die diensten te realiseren.

Overeenkomst met het waterschap
Het Waterschap Brabantse Delta en de Vereniging Markdal gaan samen aan de slag in het Markdal. Op vrijdag 19 september j.l. hebben Carla Moonen, dijkgraaf en Jettie Rattink, voorzitter van de Vereniging daartoe een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Door de samenwerking komen zowel een natuurlijker inrichting van het Markdal als schoon en klimaatbestendig Markwater in zicht. Hiermede worden zowel natuurdoelen als doelen voor schoon water (zoals geformuleerd in de Europese Kaderrichtlijn Water) gerealiseerd. Voorbeelden zijn het inrichten van natuurlijke oevers en de aanleg van vispassages. Een betere waterhuishouding zorgt voor goede doorstroming en gezonde natuur.

Ruimtelijke ordening moet anders!
De Vereniging Markdal wordt pilot in een landelijk leertraject omgevingsvisie. Wij vroegen Marian Hulshof van de Vereniging om uitleg.

Wat houdt dat precies in?
Marian: "Rondom ruimtelijke ordening is een nieuwe wet in de maak, de zgn. Omgevingswet. Belangrijk onderdeel daarvan is de op te stellen omgevingsvisie, die de huidige structuurvisie moet gaan vervangen. De omgevingsvisie biedt meer mogelijkheden dan de reguliere structuurvisie en participatie is er een belangrijk onderdeel van. Die omgevingsvisie moet leiden tot verbeterde  besluitvorming en snellere projectrealisatie".


Wie heeft  dit bedacht?
.

Marian: "Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wil graag kennis ontwikkelen rondom de nieuwe omgevingsvisie en heeft daarom 9 partijen uit het hele land geselecteerd die als pilot mee mogen doen in dit landelijk leer-en ervaringstraject.
Waarom is de Vereniging Markdal gekozen?
Marian: "De Vereniging Markdal is gekozen vanwege haar participatieve en innovatieve aanpak. De Vereniging.Markdal is uitgekozen als enige 'onorthodoxe' pilot en krijgt de komende maanden hulp bij het schrijven van een omgevingsvisie voor het Markdal. Enkele experts waren 5 noember op bezoek in het Markdal voor een kennismaking en kregen uitleg over knelpunten die met de huidige wetgeving rondom ruimtelijke ordening niet kunnen worden opgelost".

 

Korte Mededelingen:
- Op 15 november j.l. heeft het Algemeen Bestuur van het Waterschap Brabantse Delta € 3 mln gereserveerd voor projecten in het Markdal. Daarbij gaat het om beekherstel en waterkwaliteitsdoelen.
- Op zondag 2 november heeft Peter van der Velde, burgemeester van Breda, een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan Jan van der Heijden voor zijn jarenlange inspanningen voor het Markdal en bestuurslidmaatschap van Markant. De burgemeester liet weten dat hij het Markdal een warm hart toedraagt al sinds hij burgemeester was van de vroegere gemeente Nieuw Ginneken.
- Op 22 november 's ochtends worden er wilgen geknot aan de Mark. Vrijwilligers gezocht! Help mee met het onderhoud van het Landschap. Start bij de Scheelebrug, Daesdonckseweg. Van 9-12 uur. Inlichtingen bij Joop 06-40007219

Nieuws van de Uitvoering:
- EHS: Het beschikbaar krijgen van gronden in het Markdal  voor de uitvoering van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) verloopt voorspoedig. Na de eerste grondaankopen in juli staan de volgende aankopen voor de deur. Ook zijn diverse grondeigenaren bereid om hun gronden beschikbaar te stellen voor de EHS als ze  hun gronden in eigendom kunnen behouden. Met hen worden overeenkomsten voorbereid.
- Het werkteam van Marcel van Miert gaat een eerste ontwerp maken voor het deelgebied Heerstayen.
- Strijbeek: Jan Pieter Vermeulen en Ardi van Honk verzorgen sinds augustus j.l. het procesmanagement voor de uitvoering van het Perspectief voor Strijbeek. Zij voeren op dit moment gesprekken met mensen die initiatieven willen nemen. Ook zijn zij verantwoordelijk voor het aanbieden van het Perspectief aan het gemeentebestuur van Alphen Chaam. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Jan Pieter Vermeulen: 06-31931281 

CITTASLOW
De Vereniging Markdal is supporter geworden van Cittaslow. Op 20 oktober hebben Jettie Rattink en Jan Roovers het certificaat in ontvangst genomen van Harrie Nuiten, ex-burgemeester van Alphen-Chaam.

 Cittaslow ( http://www.cittaslow-nederland.nl ) is het internationale keurmerk voor gemeenten die op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, mlieu, infrastuctuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit tot de top (willen) behoren. De oorsprong ligt in Italië. 

Voor meer informatie over Cittaslow en Alphen Chaam:

http://www.alphen-chaam.nl/smartsite.shtml?id=60801 

Het jonge leven van onze fladderiep
 
Het was op 6 november van vorig jaar, toen gedeputeerde Johan van den Hout van de provincie Noord Brabant en Jettie Rattink van de Vereniging Markdal duurzaam en vitaal een overeenkomst  ondertekenden om het Markdal duurzamer en vitaler te maken. Als symbool van deze prille start werd een fladderiep gepland, op het land van boer Peter Klemans, bijna op de Scheele Brug.
Met het uitvoeringsprogramma voor het Markdal gaat het goed. Hoe vergaat het onze iep?
Peter Klemans zag tot zijn grote schrik dat de jonge boom er begin juni erg verdord uitzag. “Hij had bijna geen groene bladeren meer”, zegt Peter. “Toen ben ik er elke avond naar toe gegaan om hem met enkele emmers water uit de Mark weer wat op te peppen. Ik hoopte op de ontwikkeling van het St. Janslot. En dat is gelukkig gebeurd. De boom heeft het gered.” Peter heeft ook de beschutting rondom het jonge boompje vernieuwd. “Dat viel uit elkaar en bood de fladderiep niet genoeg bescherming en stevigheid”.
Dank aan Peter Klemans voor deze goede zorgen!

 

Flyer of Folder
De Vereniging Markdal heeft een flyer gemaakt over de doelen en activiteiten van de Vereniging. Deze is te downloaden van de website: http://verenigingmarkdal.nl/wp-content/uploads/Folder-Markdal.pdf

bekijk website
Vereniging Markdal, Duurzaam & Vitaal
www.verenigingmarkdal.nl
We zijn zo vrij geweest om u deze vijfde email nieuwsbrief toe te sturen. Stelt u geen prijs op verdere toezending, dan verzoeken wij u om op 'unsubscribe from this list' te drukken. Dan ontvangt u verder geen nieuwsbrief.
 
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp