Copy
Dit is een Nieuwsbrief van de Vereniging Markdal, Duurzaam & Vitaal.
View this email in your browser
Vereniging Markdal wint de Knippenbergprijs (cultuurhistorie)
Op 13 november j.l.  heeft de Vereniging Markdal van Brabants Heem de “Knippenberg prijs 2020” gekregen.
Dit dankzij een nominatie van Heemkundekring Paulus van Daesdonck (Ulvenhout) via Johan Mulders, en de ‘pitches’ van Nellie Raedts en hem. Dit is het oordeel van de jury:  
 
"Over Vereniging Markdal duurzaam en vitaal: Grensverleggend is ook de wijze waarop er getracht wordt het gebied duurzaam te ontwikkelen. En: De bovenlokale omvang en impact van het project is bijzonder, met aandacht niet alleen voor natuurbeheer en het behoud van cultureel erfgoed maar ook voor nieuwe manieren om erfgoed te gebruiken".
Zie ook de website van Brabants Heem: https://www.brabantsheem.nl/markdal-ulvenhout-wint-knippenbergprijs-2020/
 

ALV (Algemene Ledenvergadering) in het teken van de besluiten van Gedeputeerde Staten over het Markdal

Op 15 september 2021 vond in de Leeuwerik in Galder de goed bezochte ALV van de Vereniging Markdal plaats. Een bijzondere bijeenkomst dit keer, gelet op de recente ontwikkelingen. Het beheer van de Stichting Markdal is immers overgenomen door de provincie Noord-Brabant. 

Voorzitter (a.i.) Hubert Koevoets slaagde er in een genuanceerd overzicht te schetsen van de voorgeschiedenis en de momenten waarop dingen niet helemaal lekker begonnen te lopen. Aan de hand van vragen vanuit de zaal werd het een en ander verduidelijkt, ook door de provincie. Enkele DB- en AB-leden hielden een persoonlijk betoog over het belang van de vereniging en waar ze voor staat. 

De vereniging gaat de komende tijd aan de slag met een transitieteam om zich over haar toekomstige rol te beraden. Zie volgend artikel over de voorlopige conclusies van het transitieteam. 
Transitieteam vereniging: "Een vereniging Markdal is hard nodig"

Op de Algemene Ledenvergadering van de vereniging Markdal van 15 september j.l. is de nieuwe positie van de vereniging besproken. In die bijeenkomst is afgesproken om een transitieteam te vormen, dat zich gaat beraden over het al of niet voortzetten van de vereniging en welke rollen bij voortzetting de vereniging zou kunnen vervullen. Hierbij onze voorlopige conclusies:
Wij vinden dat een vereniging de komende jaren nog hard nodig is. Wij baseren dat op gesprekken die we de afgelopen maanden gehouden hebben met diverse organisaties  en mensen in het gebied.
In die gesprekken zijn diverse functies voor de vereniging in de komende jaren benoemd:
 • Als hoeder van gemaakte afspraken en plannen,
 • Verbinder en initiator van nieuwe initiatieven,
 • Regionaal platform die de dialoog over de toekomst van het gebied faciliteert,
 • Aanspreekpunt voor overheden, zo nodig prikkelend en stimulerend,
 • Als een organisatie die er naar streeft om sectorale belangen te plaatsen in een breder samenhangend perspectief,
 • Als een ‘antenne’ van het gebied,
 • Als aanjager van het ontwikkelen van ideeën en visies voor het gebied,
 • En soms als belangenbehartiger.
Wij kunnen ons vinden in die rollen. Wij doen dat vanuit onze visie op het Markdal, vanuit onze doelen die we nastreven en op een wijze die past bij onze opvattingen. 
Een notitie over dit onderwerp is afgelopen week naar de leden gestuurd voor een ledenpeiling op 29 november a.s.
We zijn voornemens op 15 december a.s. een Algemene ledenvergadering te houden over de toekomst van de vereniging.

 
Fotowedstijd levert mooie plaatjes op.

In de zomer 2021 organiseerde de vereniging Markdal de fotowedstrijd ‘Ondernemen in het veranderende Markdal’. Helaas voldeden de meeste foto’s die werden ingezonden niet aan het thema. Wel zijn er drie prijswinnaars met prachtige foto’s uitgekomen.
 1. Luciën Simon: koeien met zonsopkomst
 2. Gré van Pelt: tractor aan de slag met maaibeheer
 3. Kees Jongeneel: spiegelende koe in het water
Alle prijswinnaars ontvingen een pakket met lekkernijen uit de streek.

 
Let op uw hond.

Niet alleen ganzen en jonge reetjes hebben last van loslopende honden in het Markdal. Ook zijn boeren niet gelukkig met loslopende honden en alles wat ze achter laten.
Breng gedichten in het Markdal weer tot leven.

Op zaterdag 25 september j.l. hebben vrijwilligers van de vereniging Markdal en IVN Mark en Donge een aantal stenen met gedichten van Pien Storm van Leeuwen schoon gemaakt. Soms waren ze nauwelijks meer te lezen. Bij de bovenste steen
zijn de letters met een viltstift weer opnieuw leesbaar gemaakt.
 Foto Joop van Riet

Bomen knotten in het Markdal


Afgelopen maand hebben diverse vrijwilligers van natuurverenigingen West Brabantse Vogelwerkgroep en IVN Mark&Donge in het Markdal knotwilgen geknot. Vooral de knotwilgen bij het tunneltje onder de rijksweg moesten het ontgelden.


I
Vereniging Markdal, Duurzaam & Vitaal
www.verenigingmarkdal.nl
We zijn zo vrij geweest om u deze 35ste email nieuwsbrief toe te sturen. Stelt u geen prijs op verdere toezending, dan verzoeken wij u om op 'unsubscribe from this list' te drukken. Dan ontvangt u verder geen nieuwsbrief.
Deze nieuwsbrief wordt verzorgd door het team communicatie van de vereniging Markdal, bestaande uit René Kloeg, Jan Roovers, Susan van der Riet en Joost de Jong (eindredactie).
 
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp