Copy
Nieuwsbrief nr. 36 van de Vereniging Markdal. Februari 2022
View this email in your browser
Thema-avond op 14 april a.s.
Water en klimaat brengen nieuwe opgaven met zich mee voor het Markdal.
 

Op 14 april a.s. organiseert de Vereniging Markdal een discussieavond over de uitdagingen die ons de komende decennia te wachten staan met klimaat en watervraagstukken. Toegespitst op de beek- en rivierlandschappen in Noord Brabant en de Mark in het bijzonder. De bijeenkomst vindt plaats in de Pekhoeve te Ulvenhout. Aanvang 20.00 uur.
Hoofdspreker is Pieter Schengenga, landschapsarchitect, directeur van bureau H+N+S. Dit bureau heeft een studie gemaakt over “Hoe kunnen de hoge zandgronden van Zuid Nederland klimaatbestendiger worden”? Hij zal ingaan op de nieuwe opgaven en uitdagingen voor de beek-en rivierlandschappen in Noord Brabant.
Na zijn presentatie zullen deskundigen, die goed bekend zijn met het Markdal, aangeven wat dit betekent voor het Markdal.
Met deze avond wil de Vereniging Markdal verkennen welke rol zij kan spelen in de noodzakelijke aanpassingen vanwege de klimaatveranderingen, de verdroging en de vernatting in het watersysteem.
Na de presentaties is er discussie over hoe we - als regio Markdal - kunnen inspelen op de maatschappelijke uitdagingen? 
 
Meer informatie: Joost de Jong, joostdejong12@gmail.com
06-2811 3854 
ALV kiest een nieuw bestuur voor de Vereniging Markdal. 

Op 15 december j.l. heeft de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging Markdal een nieuw bestuur gekozen. Het nieuwe bestuur bestaat uit Ruurd Dijkman als interim-voorzitter, Jan Roovers als penningmeester, Hein Hilhorst, Nellie Raedts en Joost de Jong. In verband met Corona moest de vergadering digitaal plaatsvinden. Er namen 30 mensen deel aan de vergadering.
Zoals bekend heeft de Provincie Noord Brabant het beheer overgenomen van de Stichting Markdal. Daarom heeft de vereniging zich het afgelopen half jaar beziggehouden met de vraag of de vereniging door zal gaan. Volgens de ALV is het zeer gewenst om als Vereniging Markdal door te gaan. De Vereniging heeft veel draagvlak opgebouwd bij burgers en organisaties. Er werd die avond waardering uitgesproken voor de resultaten die de afgelopen tien jaar bereikt zijn. Zo is er grond aangekocht om van de Mark weer een vrijstromende rivier te maken, zijn inmiddels twee bestemmingsplannen goedgekeurd en is een voorlopig ontwerp gerealiseerd.
Op de ALV werd een klemmend beroep gedaan op de Provincie Noord Brabant en het Waterschap Brabantse Delta om met spoed de werkzaamheden te hervatten.
Op http:// https://verenigingmarkdal.nl/news-posts/vereniging-markdal-gaat-met-nieuwe-energie-verder/  is een uitgebreider verslag te lezen.
foto: Wessel Keizer. Ooievaars overwinteren in het Markdal. 
Op zoek naar een voorzitter

Het bestuur van de Vereniging Markdal is op zoek naar een voorzitter, die net als de andere bestuursleden op vrijwillige basis werkt aan de versterking van de vereniging. Kent u mensen die mogelijk belangstelling hebben voor deze rol, dan is een profiel van de voorzitter op te vragen bij Ruurd Dijkman, interim-voorzitter. 06-5127 8255. ruurddijkman.advies@gmail.com.
Massale steun voor zelfoogsttuin aan het Sulkerpad te Ulvenhout. 
2800 handtekeningen voor "Wortels in Breda"
 
De petitie met het pleidooi voor het voortbestaan van de biologische zelfoogsttuin 'Wortels in Breda' is bijna 3000 keer ondertekend. De gemeente wil de tuin op de huidige plek in het Markdal bij Ulvenhout niet langer meer toestaan. Oogstdeelnemers, sympathisanten, omwonenden, collega’s en vele anderen, hoofdzakelijk woonachting in Ulvenhout, protesteren tegen het gedwongen vertrek.
Donderdag 3 februari om 10.30 uur zijn door tuinder Veerle Bruning en 50 sympathisanten op ludieke wijze ruim 2800 handtekeningen overhandigd aan wethouder Tim van het Hof bij het stadskantoor van Breda. 
Op dit moment vindt nog overleg plaats tussen de gemeente en Veerle Bruning.
Louis Braspenning: “Het lijkt wel alsof nu alles stil ligt”
 
Als 63 jarige en altijd wonende in het Markdal heeft hij nog meegemaakt dat 50 jaar geleden de Mark werd ‘genormaliseerd’. “ zo heette dat vroeger” zegt Louis Braspenning, geitenhouder in Strijbeek in een interview. “ Het was een zege voor de boeren, maar geen zegen voor de biotopen. De Oude Mark was een levende rivier met veel begroeiing en veel vis. Voor de boeren was het vroeger heel bewerkelijk met kronkelige percelen. Die kwamen van de hel in de hemel. Maar de waterkwaliteit ging snel achteruit omdat het Belgische water nog helemaal niet gezuiverd was. De koeien konden het niet meer drinken”.
 
Hoe kijk je terug op de afgelopen 30 jaar?
“De aanwijzing van het Markdal in 1990 als Ecologische hoofdstructuur (tegenwoordig Natuurnetwerk Noord Brabant genoemd) werd door veel boeren wantrouwend bekeken. Sommige boeren hebben hun land verkocht, maar de provincie kwam niet met een serieus bod. Die top-down benadering werkte niet.
De openheid van de plaatselijke natuurverenigingen in 2010, samen met de op te richten vereniging Markdal, hebben we - als boeren in het Markdal-  op een positieve manier opgepakt. Het waren praktische mensen uit de streek en ze straalden uit dat we het samen gingen doen. En we stonden er van te kijken hoeveel er de eerste vijf jaar gelukt is.
Maar de Vereniging / Stichting heeft teveel vertrouwen gehad in de provinciale overheid dat er geld beschikbaar zou komen voor de Markhoeve. Dat was de doodsklap voor de Stichting. Dat betekende een deuk in de voortgang van het project. De Vereniging / Stichting was ook te optimistisch over de voortgang van het project. Mensen gaan je dan afrekenen op dat optimisme. De laatste jaren was het ook teveel een ‘inner circle’. Er was te weinig communicatie naar de regio. En als mensen niet goed geïnformeerd worden, gaan ze hun eigen verhalen vertellen. En dat is jammer.
Het is - achteraf gezien - geen echte verrassing dat de provincie de regie over de stichting naar zich toe getrokken heeft. Maar het lijkt wel alsof nu alles stil ligt. De mensen willen graag meer horen over de voortgang.
Terugkijkend op het proces moet hij wel even kwijt dat hij teleurgesteld is dat de BMF altijd voor 100% haar zin wil krijgen. Hij heeft ook moeite met sommige terreinbeheerders die gebrekkig communiceren over hun activiteiten. “Ze stellen zich soms op als de nieuwe feodale landheren en vergeten dat er ook mensen in de natuur wonen en er heel veel mensen zijn die van de natuur genieten”
 
Hoe kijk je aan tegen de nieuwe aanpak van de Vereniging Markdal?
Louis vindt het belangrijk dat de Vereniging Markdal blijft bestaan: “Juist nu de overheid weer de regie over het project gaat doen, is het erg veel waard om één geluid naar voren te brengen. Als het lukt om via de bestuurlijke kanalen je mening naar voren te brengen, is dat een goede strategie. Lukt het niet op die manier, dan zal je een meer activistische strategie moeten kiezen. Bij voorkeur via een ludieke aanpak”
 
Wat gaat er met de landbouw gebeuren in het Markdal? Ik zie meer vollegrondstuinbouw komen.
 
“De meeste veehouders in dit gebied zijn met de onduidelijke milieu-eisen bezig om op korte termijn te overleven. Iedereen heeft zijn handen vol om te zorgen dat er in 2024 minder emissies uit de stallen komen. De inkt van het ene plan is nog niet droog of er komen weer andere plannen. Omdat de regelgeving het voor de veehouderij lastig maakt, zie je een verschuiving naar de vollegrondsgroenteteelt, maar of dat voor het Markdal gewenst is, is de vraag”
 

 
Fotoserie over het Markdal

Ellen Rijken fotografeert veel in het Markdal. Regelmatig publiceren we één van haar foto's in deze nieuwsbrief. Ze heeft nu een kaartenserie met 5 foto's over het Markdal. Een serie bestaat uit vijf verschillende (dubbele) kaarten (zie foto) met enveloppen en de prijs is 7,50. Kaarten zijn te bestellen bij Ellen: ecmrijken@hmail.com.
Naar de bron van de Mark. 

"Hier is het dat het langzaam welt
En aarde water draagt",

Zo begint een gedicht van Pien Storm van Leeuwen bij een plek waar de Mark ontspringt; Dat is ten oosten van Mercksplas (vlakbij de Geheulse dijk, een zijstraat van de Marckstraat). Op het perceel naast deze steen is een moerassig gebied waar het water blijft staan. Vandaaruit begint de Mark.

 
Deze nieuwsbrief is verzorgd door het team communicatie van de Vereniging Markdal, Duurzaam & Vitaal; zij bestaat uit Rene Kloeg, Jan Roovers, Susan van der Riet en Joost de Jong (eindredactie).
www.verenigingmarkdal.nl
We zijn zo vrij geweest om u deze 36ste email nieuwsbrief toe te sturen. Stelt u geen prijs op verdere toezending, dan verzoeken wij u om op 'unsubscribe from this list' te drukken. Dan ontvangt u verder geen nieuwsbrief.
 
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp