Copy
Dit is een Nieuwsbrief van de Vereniging Markdal, Duurzaam & Vitaal.
View this email in your browser
NIEUWS OVER DE BESTEMMINGSPLANNEN !
De grootschalige veranderingen in het Markdal tussen Breda en de Belgische grens gaan een nieuwe, belangrijke fase in met de ter inzagelegging van ontwerpbestemmingsplannen van Alphen-Chaam en Breda voor delen van het Markdal.
 
Op woensdag 13 maart van 20.00 tot 22.00 uur is er daarom een openbare informatieavond in Dorpshuis De Leeuwerik, St. Jacobsstraat 1B in Galder. Inloop vanaf 19.30 uur.
 
De bestemmingsplanwijzigingen zijn nodig om de realisatie van een meer meanderende Mark en bijbehorende natuur mogelijk te maken. In het hele proces wordt mede de weg vrijgemaakt voor verbetering van de (agrarische) bedrijvigheid, recreatie, de verbetering van de leefbaarheid in de kern Strijbeek en vermindering van intensieve veehouderij. Vanuit de provincie waren nadere regels nodig om aan de benodigde gronden voor de nieuwe loop van de Mark en de natuur te komen. Het voorkeursalternatief voor de nieuwe loop van de Mark kan dan de komende tijd nader worden uitgewerkt. Uiteraard, net als eerder in het proces, met alle betrokkenen.
 
De onorthodoxe werkwijze van de vereniging heeft veel los gemaakt en opgeleverd. Door inspanningen van bewoners, betrokkenen, vrijwilligers van de Vereniging Markdal, ambtenaren en bestuurders van provincie, gemeenten en waterschap en niet te vergeten procesmanager Marcel van Miert liggen, na een lang traject, die ontwerpbestemmingsplannen er nu.
 
De ontwerpbestemmingsplannen Markdal in de gemeenten Alphen-Chaam en Breda liggen vanaf 12 maart tot en met 23 april 2019 ter inzage. In die periode kunnen zienswijzen worden ingediend over de plannen. De ontwerpbestemmingsplannen regelen de verandering van bestemmingen voor die percelen waar een natuurontwikkeling of een ruimtelijke ontwikkeling plaatsvindt. Voor percelen waar geen verandering of ontwikkeling gepland is, blijven de bestaande bestemmingsplannen in Alphen-Chaam en Breda gelden. Op de verbeeldingen (de plankaart) kan precies worden gezien om welke percelen het gaat.  Onderdeel van de ontwerpbestemmingsplannen zijn ook ontwerp-nadere regels en een voornemen tot herbegrenzing van het Natuurnetwerk Brabant. De gehele bestemmingsplannen zijn, vanaf 12 maart, in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Zoals het programma aangeeft is er vanuit beide gemeenten een korte uitleg over de bestemmingsplannen. Aansluitend kunt u voor meer informatie terecht bij stands van Vereniging Markdal duurzaam & vitaal, de gemeenten Alphen-Chaam en Breda, de provincie Noord-Brabant en waterschap Brabantse Delta.
 
Programma
19.30 – 20.00 u Inloop met koffie / thee
20.00 – 20.05 u Welkom en huishoudelijke mededelingen (Jettie Rattink, Vereniging Markdal)
20.05 – 20.10 u Openingswoord door gedeputeerde Johan van der Hout
20.10 – 20.15 u Filmpje bestuurders aan het woord
20.15 – 20.30 u Uitleg over bestemmingsplannen (gemeenten Alphen-Chaam en Breda)
20.30 – 20.35 u Afsluitend woord (Jettie Rattink, Vereniging Markdal)
20.35 – 22.00 u Informatietafels van de partners met aanvullende informatie
 
Graag zien wij u op 13 maart!
Met vriendelijke groet, mede namens de beide gemeenten, de provincie en het waterschap
Jettie Rattink
Voorzitter Vereniging Markdal duurzaam&vitaal.
 
Vereniging Markdal, Duurzaam & Vitaal
www.verenigingmarkdal.nl
We zijn zo vrij geweest om u deze 23ste email nieuwsbrief toe te sturen. Stelt u geen prijs op verdere toezending, dan verzoeken wij u om op 'unsubscribe from this list' te drukken. Dan ontvangt u verder geen nieuwsbrief.
 
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp