Copy
Dit is een Nieuwsbrief van de Vereniging Markdal, Duurzaam & Vitaal.
View this email in your browser
DE VERENIGING MARKDAL WENST U PRETTIGE FEESTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG 2019!
Voortgang bestemmingsplan
De stukken voor de bestemmingsplanprocedures liggen bij de gemeenten Breda en Alphen Chaam en de Provincie Noord Brabant. Zij brengen deze samen met de Vereniging in procedure. Een lange periode van voorbereiding sluiten we hiermee af. Begin 2019 zal een openbare avond georganiseerd worden, wanneer door beide colleges van B&W de ontwerpbestemmingsplannen worden vrijgegeven. Daarmee gaat de 'zienswijzeprocedure' van start. Vervolgens worden de reacties verwerkt en aansluitend leggen de Colleges de stukken voor aan de gemeenteraden.
Het woord is aan Jacques Jansen, een van de zgn. 'initiatiefnemers':

"Alle lof voor Jettie en Sjef. Het is ontzettend knap wat zij presteren. Met hun gedrevenheid en kwaliteiten. Ze hebben gezorgd voor de juiste contacten op het Provinciehuis. Ze hebben autoriteit. Het is echt 'top'. Ze hebben begrip voor de situatie en ze denken met je mee", aldus Jacques Jansen, één van de agrariërs die betrokken is bij de ontwikkelingen in het Markdal over de voorzitter en vice-voorzitter van de Vereniging Markdal.
Jansen is één van de initiatiefnemers, die betrokken is bij het Meerwaardetraject in het Markdal. In dat Meerwaardetraject worden initiatieven van bewoners van het Markdal voor nieuwe activiteiten beoordeeld of die een meerwaarde hebben voor de kwaliteit van het Markdal. Hij heeft zijn varkensstallen die in het Markdal stonden afgebroken en op die plek gaat zijn dochter nu een speelboerderij beginnen. "Jammer dat het zo lang duurt, omdat mijn dochter ook graag snel wil beginnen" verzucht hij. Jansen realiseerde zich al jaren geleden dat het Markdalgebied niet een gebied is waar veel ontwikkelingsmogelijkheden zijn voor varkens- of kippenstallen. Naast een bedrijf in Galder heeft hij nu ook een varkensbedrijf in West Brabant. "Het Markdal fungeert als de achtertuin van Breda. Daar passen andere vormen van landbouw. Als ondernemer moet je tijdig anticiperen op nieuwe ontwikkelingen", aldus Jansen.
"Als schooljongen staken we bij de Markweg vroeger de Mark over. En soms stond weleens alles onder water. Ik heb nog meegemaakt dat ze de Mark gingen kanaliseren", zo vertelt hij over zijn jongensjaren.
Levendige Algemene Ledenvergadering 2018. Proces vraagt veel geduld.
Op 24 september  vond in Galder de 6e Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats van de Vereniging Markdal. "Het proces vraagt van iedereen veel geduld, maar de uitvoeringsfase komt toch dichterbij" zei voorzitter Jettie Rattink in haar openingswoord. Daarnaast vertelde Sjef Langeveld over de lastige discussies rond de A58 en de wenselijkheid van een verdiepte ligging.. Penningmeester Jan Roovers lichtte vervolgens de financiële situatie toe. 
Marcel van Miert, procesmanager gaf een toelichting op het werkproces en de stand van zaken. De presentaties zijn te vinden op: 

https://verenigingmarkdal.nl/news-posts/verslag-algemene-ledenvergadering-24-september/
Daarna spitste de vergadering zich toe op het onderwerp 'Natuur en Landbouw' (zie hieronder).
Prof. Jan Willem Erisman pleit voor natuurinclusieve landbouw.

 

“Natuurinclusieve landbouw is een veerkrachtige landbouw die veilig, gezond en voldoende voedsel produceert. Daarbij wordt gebruik gemaakt van natuurlijke processen en ecologie en op een gezonde bodem passend in het landschap”, aldus Prof. Jan Willem Erisman van het Louis Bolk Instituut op de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Markdal op 24 september 2018 in Galder.

Volgens Erisman zit de boer klem onder druk van economie, consument en regels. De huidige landbouwproductie is economische en ecologisch zeer efficiënt per eenheid product; maar vanwege de omvang is de milieudruk per ha hoog. Met name de landbouwbodems staan onder druk: “ 50% van de bodems is verdicht. En er is een sterke afname van organische stof, sporenelementen en biodiversiteit”, zei Erisman.

Zijn interessante presentatie is te vinden op: https://staging.verenigingmarkdal.nl/wp-content/uploads/2018/10/20180924-markdal_02-prof-erisman.pdf

Groeiende belangstelling voor de Vereniging Markdal
Het afgelopen jaar zijn er 33 mensen lid geworden van de Vereniging Markdal. Hierdoor is ons ledenaantal gegroeid naar 196. Het bereik is, doordat alle dorps- wijk- en diverse natuurverenigingen ook lid zijn groter dan het aantal op zich.
De groei van de Vereniging is mede het gevolg van de tentoonstelling 'Mark, Stroom door de tijd', een programma met wandel en fietsexcursies en de thema-avond in september over 'natuurvriendelijke landbouw'.
De Vereniging is verheugd over deze ontwikkelingen omdat verbreding van het draagvlak belangrijk is om tot een duurzamer Markdal te komen. Het groeiend aantal leden is daarvoor een mooie indicatie.
Onze website is vernieuwd:
http://www.verenigingmarkdal.nl
 
Arthur Meuleman benoemd tot secretaris-directeur van het Waterschap Brabantse Delta.
"We staan voor grote opgaven als duurzaamheid en klimaatadaptatie. Ik kijk er naar uit om dit vanuit het Waterschap en samen met onze partners vorm te geven, aldus de nieuw benoemde secretaris-directeur Arthur Meuleman.
"Wij zijn heel blij met zijn benoeming, want we hebben de afgelopen jaren heel prettig met hem samengewerkt. We wensen hem veel succes" is de reactie van Jette Rattink, voorzitter van de Vereniging Markdal. 
Eindelijk!

Met dank aan Ton Kroes van Vereniging Markdal is het afgelopen jaar een verbodsbord voor motorvaartuigen geplaatst bij de Duivelsbruglaan. Door de vele begroeiing was het bord niet altijd goed zichtbaar. We vertrouwen erop dat in 2019 de naleving van het verbod beter zal verlopen dan afgelopen jaar. Wij vinden motorvaartuigen niet passen bij het rustige karakter van de recreatie in het Markdal.
Ton Kroes: "Te weinig geld voor een goede oplossing voor de A58. Verhoging van de A58 met 2 meter is ongewenst"


"Rijkswaterstaat heeft aangegeven dat zij nu uit moet gaan van het op het huidige niveau gelegen verbreden van de A58. Dat is de mededeling van Rijkswaterstaat in een Bestuurlijk overleg met Provincie Noord Brabant, Waterschap Brabantse Delta en de gemeenten Breda en Alphen Chaam op 3 december j.l. Rijkswaterstaat heeft verder aangegeven onvoldoende geld gereserveerd te hebben voor een verantwoorde inpassing zoals de gemeenten, Provincie en Waterschap willen. Maar de voorstellen die Gemeenten, waterschap en Provincie beogen - een verhoging van de A58 met twee meter - worden absoluut niet gedragen door de dorpsraden van Ulvenhout en Bavel en de Vereniging Markdal. 
"De Vereniging Markdal blijft voorstander van verdiepte ligging van de A58.", aldus Ton Kroes die namens de Vereniging Markdal dit naar voren heeft gebracht op een bijeenkomst van de dorpsraden van Ulvenhout en Bavel op 19 november j.l. Die inzet wordt ook gesteund door het Platform van A58 naar Beter. Op blz 5 van het weekblad van Ginneken  https://issuu.com/uitgeverij/docs/ngb_20181128, is een verslag van de bijeenkomst van 19 november j.l. in Ulvenhout te lezen.
"Een verhoging van twee meter van de A58 veroorzaakt veel extra geluidsoverlast in het gehele Markdal en is landschappelijk zeer ongelukkig", aldus Ton Kroes.


 
Wieke Bonthuis: "Samenwerking met Vlaanderen groeit"
"Vanuit de Vereniging Markdal wordt actief samengewerkt met Vlaamse organisaties die zich met de Mark en 't Merkske bezighouden" aldus Wieke Bonthuis, lid van het Algemeen Beraad van de Vereniging Markdal. Zij is trekker van de werkgroep 'Grensoverschrijdende samenwerking' en enthousiast over de Vlaamse verbinding: "Het water van het Merkske stroomt via de Mark dwars door Breda. Het Merkske is bovendien een prachtig nat natuurgebied, wat zowel aan Vlaamse, als aan Nederlandse kant van de grens ligt. Veel bijzondere flora en fauna zoals boomkikkers en orchideeën".
Maar er zijn ook bedreigingen door mogelijke groei van de intensieve veehouderij in het Vlaamse deel. "Positief was recent dat vanuit Vlaanderen voor het eerst om advies werd gevraagd over een ruimtelijk plan voor stallenbouw bij het kwetsbare Merkske aan de Brabantse Omgevingsdienst" aldus Bonthuis. "Langzaam komt het overleg met Vlaanderen beter van de grond. We hebben allebei belang bij een verbetering van de waterkwaliteit". Vanuit het project 'Overgrenze Samenwerking krijgen de contacten met Vlaamse collega's vorm. Nederlandse en Vlaamse natuurbeheerders, boeren en ambtenaren bekijken hoe het Merkske beter beheerd kan worden en hoe er meer natuurontwikkeling kan plaatsvinden.
Het Waterschap Brabantse Delta is actief met een aantal Vlaamse-Nederlandse projecten zoals het Integraal Waterproject Merkske en een EU Interreg / samenwerkingsproject Prowater. De werkgroep 'Grensoverschrijdende samenwerking' van de Vereniging Markdal is daar ook bij betrokken en heeft van daaruit ook contact met het actieve Natuurpunt Markvallei uit Hoogstraten en het Vlaamse Kenniscentrum Water.
De Vereniging Markdal werkt samen met:
Vereniging Markdal, Duurzaam & Vitaal
www.verenigingmarkdal.nl
We zijn zo vrij geweest om u deze 22ste email nieuwsbrief toe te sturen. Stelt u geen prijs op verdere toezending, dan verzoeken wij u om op 'unsubscribe from this list' te drukken. Dan ontvangt u verder geen nieuwsbrief.
 
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp