Copy
Dit is een Nieuwsbrief van de Vereniging Markdal, Duurzaam & Vitaal.
View this email in your browser

Fotowedstrijd groot succes!

Maar liefst 128  foto's van het Markdal zijn ingestuurd voor de fotowedstrijd dit voorjaar. Op de publieksavond van 27 maart zijn de prijswinnaars bekend gemaakt. Winnaar van de juryprijs was Els van Gils (foto boven). Winnaar van de publieksprijs was Robert Royackers  (foto onder). De foto's tonen de schoonheid van het Markdal.
Meer foto's van de fotowedstrijd zijn te vinden op http://www.verenigingmarkdal.nl bij de rubriek Nieuws.

'Wat leeft er in het Markdal'?
Op maandag 23 maart j.l. vond een publieksavond van de Vereniging plaats in de Pekhoeve te Ulvenhout. Het thema van de avond 'Wat leeft er in het Markdal?' is toegelicht door Ingrid Jansen (landbouw) en Theo Bakker (natuur). Jettie Rattink (voorzitter) en Sjef Langeveld (vice-voorzitter) gaven een overzicht van de vooruitgang. Met 140 mensen in  de zaal was het een mooie happening. Op de website http://www.verenigingmarkdal.nl is bij de rubriek Nieuws meer over deze publieksavond te lezen.

Eerste kavelruilovereenkomst is afgerond.

In Heerstaayen (Strijbeek) is de eerste kavelruilovereenkomst gereed. Verschillende eigenaren zijn het daarbij eens geworden over het ruilen van gronden, waarbij Stichting Markdal ca. 4,5 ha in bezit krijgt. Deze gronden komen in de buurt van de stuw van Galder langs de Mark te liggen en kunnen de komende jaren opnieuw worden ingericht voor natuurontwikkeling. Tot dat moment blijft de grond landbouwkundig in gebruik, maar voor een deel wel extensiever. Het mooie van deze ruil is, dat het bosje van Heerstaayen straks nog beter wordt aangesloten op de Mark.

Parktuin Annahofke
Een van de deelnemers van de kavelruil is Koos Bastiaansen van de Parktuin Annahofke ( http://www.parktuinannahofke.nl ). Langs de Strijbeekseweg beheert hij een prachtige parktuin met beelden uit Zimbabwe (foto boven). Zes maanden per jaar is zijn tuin opengesteld voor publiek. Als zoon van een veehouder heeft hij nog meegemaakt hoe het vroeger was: "Ik heb vroeger langs de meanders van de Mark gespeeld. Soms stroomde het hooi met de Mark mee naar Breda. Prima dat ze nu gronden langs de Mark gaan uitdiepen. Dan kan het weer mooi worden", aldus de heer Bastiaansen.

Ondertunneling of een verdiepte ligging van de A58 is gewenst!

Met het project InnovA 58, een samenwerkingsverband van Rijk, Provincie en bedrijfsleven, streeft men naar een betere doorstroming van het verkeer op de Rijksweg A58 en een versnelling van de geplande verbetering in 2023.
De Vereniging Markdal wil deze gelegenheid aangrijpen om nu juist een belangrijke kwaliteitsverbetering voor het Markdal en de omgeving te bewerkstelligen.
Het is nog niet zeker of er een verbreding tot 2x3 rijstroken of de aanleg van spitsstroken zal plaatsvinden. In beide gevallen pleit de Vereniging voor een verdiepte ligging op een zo groot mogelijk gedeelte van het traject. Ondertunneling zou uiteraard het meest ideale zijn, maar kost relatief veel. Met een verdiepte ligging kan de geluidsoverlast en visuele hinder sterk worden teruggedrongen. Ook biedt een verdiepte ligging kans op herstel van de ecologische en recreatieve verbindingen.
De Vereniging is met Innova 58 en andere partijen, zoals de beide gemeenten, het Waterschap, de dorpsraden en de natuurorganisaties in overleg om onze standpunten gezamenlijk uit te dragen. De aanleg van de A58 in de jaren tachtig heeft diepe wonden geslagen in het prachtige landelijke gebied ten zuiden van Breda. Belangrijke ecologische en recreatieve verbindingen werden doorsneden en de rust in het Markdal, het Ulvenhoutse Bos, Annabos en het Mastbos werd drastisch verstoord. Het is nu tijd dat met InnovA 58 de kansen benut worden om tot herstel te komen.

Zondagmiddag 12 juli 2015: Big Jump.

In alle Europese landen zal op 12 juli a.s. om 15.00 uur 's middags aandacht besteed worden aan de noodzaak om de waterkwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. Op de grens van Nederland en België (bij Meersel Dreef) gaan we - net als in andere jaren - massaal te water. T.z.t. zal op de website meer informatie te vinden zijn.

Steeds meer streekproducten uit het Markdal (Markweg).

En ondertussen:

* Wordt er door de Vereniging Markdal intensief overleg gepleegd met de Provincie, gemeenten en het waterschap Brabantse Delta over het zgn. Meerwaardetraject: Bij dat traject wordt gezocht naar meer ruimtelijke flexibiliteit om een plan met meerwaarde te ontwikkelen. Een plan waarbij realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur samen gaat met meer mogelijkheden voor bewoners. De Vereniging benadrukt hierbij dat het gaat om een uniek experiment, gelet op de intensieve samenwerking die er met de bewoners plaatsvindt.
* Wordt er door de werkgroepen van de Vereniging en het Bestuur hard gewerkt aan het opstellen van een integrale visie. Het is de bedoeling dat op de Algemene Ledenvergadering van eind september deze integrale visie uitgebreid besproken wordt. 
* Vordert de grondaankoop gestaag. Hiermee worden de mogelijkheden voor goede aanpassingen van het Markdal steeds groter. 

Vereniging Markdal, Duurzaam & Vitaal
www.verenigingmarkdal.nl
We zijn zo vrij geweest om u deze zevende email nieuwsbrief toe te sturen. Stelt u geen prijs op verdere toezending, dan verzoeken wij u om op 'unsubscribe from this list' te drukken. Dan ontvangt u verder geen nieuwsbrief.
 
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp