Copy
Algemene Ledenvergadering (ALV) op 15 september 2021.
Opgave noodzakelijk i.v.m. maximale opkomst van 80 mensen. Opgave voor 12 september: info@verenigingmarkdal.nl
ALV over het besluit van de Provincie over het Markdal.
 
Het bestuur van de Vereniging Markdal duurzaam & vitaal nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 15 september in de Leeuwerik in Galder. De vergadering begint om 20.00 uur. De zaal gaat open voor koffie om 19.30 uur.
 
Deze ledenvergadering is van bijzonder belang. Recent (juli jl.) zijn de leden geïnformeerd over de ontwikkelingen met betrekking tot de Markhoeve en de overdracht van het beheer van de Stichting Markdal duurzaam & vitaal aan de provincie Noord-Brabant. Die twee ontwikkelingen komen uitgebreid aan de orde in de ALV. Het bestuur zal u tijdens de bijeenkomst in de Leeuwerik informeren over alles wat zich heeft afgespeeld en heeft geleid tot de overdracht van het beheer van de stichting en m.b.t. de bouw van de Markhoeve.
Tegelijkertijd informeren wij U over de stand van zaken ten aanzien van de overdracht van het beheer en het afbouwen en in gebruik nemen van de Markhoeve.
Het tweede misschien nog wel belangrijkere punt op de agenda is de toekomst van onze vereniging en daarmee ook de toekomst van het Markdal. Het bestuur en het Algemeen Beraad (AB) hebben de afgelopen tijd uitgebreid met elkaar gesproken over die toekomst.
De provincie en partners als de gemeenten Alphen-Chaam en Breda en het waterschap Brabantse Delta hebben de afgelopen tijd aangegeven graag te zien dat de Vereniging Markdal doorgaat met haar werk. Met de overdracht van het beheer van de stichting valt een belangrijke pijler van het werk van de vereniging weg, namelijk zelf een belangrijke rol spelen bij het beheer van de verworven plusminus 100 hectare grond en de ontwikkeling van nieuwe natuur.
Tijdens de ALV komen twee mogelijke scenario’s aan bod; 1. We herpakken ons en vinden mede met instroom van nieuwe vrijwilligers nieuw elan om met de noodzakelijke ambitie door te gaan met de plannen voor de herinrichting van het Markdal, 2. We komen tot de conclusie dat we de afgelopen jaren met het vaststellen van bestemmingsplannen in Alphen-Chaam en Breda voor het Markdal, het Voorlopig Ontwerp voor de herinrichting en het al verrichte werk aan het definitief voor het grondgebied van Alphen-Chaam voldoende hebben bereikt en laten het voltooien van de plannen aan onze partners, in casu de provincie, de gemeenten en het waterschap. Kortom heel veel te bespreken en het woord is aan de leden.
 
Agenda
 
19.30 uur: Ontvangst in de Leeuwerik met koffie
20.00 uur: Huishoudelijk gedeelte ALV. Verslag kascommissie. Vaststelling jaarrekening 2020 toelichting penningmeester Jan Roovers  
20.05 uur: Toelichting bestuur overdracht beheer Stichting Markdal Hubert Koevoets. Vragen, reacties, discussie.  
21.00 uur: pauze
21.15 uur: Toekomst van de Vereniging Markdal
22.00 uur: Stand van zaken Definitief Ontwerp voor de herinrichting van de Mark. 
22.15 uur: Rondvraag en Sluiting

De vergadering wordt gehouden in de Leeuwerik, St. Jacobsstraat 1b in Galder. In verband met de nog steeds geldende Corona-beperkingen is het belangrijk dat U ons voor 12 september op info@verenigingmarkdal.nl laat weten of U de ALV bijwoont. De vergadering is overigens ook voor geïnteresseerden opengesteld. De niet leden hebben uiteraard geen stemrecht.
Als er meer dan 80 aanmeldingen komen, hebben leden voorrang. 80 is het maximum toegestane aantal.
 
Hubert Koevoets, interim voorzitter: Met extra geld van de Provincie kan de natuurontwikkeling verder”
 
De provincie Noord-Brabant heeft op 13 juli 2021 naar buiten gebracht dat het beheer van de Stichting Markdal duurzaam & vitaal wordt overgenomen.
We legden aan Hubert Koevoets, interim voorzitter van de Stichting Markdal (en interim voorzitter van de vereniging Markdal) enkele vragen voor. Op de Algemene Leden vergadering van 15 september a.s. zal hij hier nader op ingaan.

Wat is er precies gebeurd?
Hubert: De Stichting was in financiële problemen gekomen. Dat werd vooral veroorzaakt door de bouw van de Markhoeve in Strijbeek. Er werd met de bouw begonnen terwijl er nog geen subsidie verstrekt was.
Verder duurden de procedures en processen veel langer dan allemaal gepland was. Dat kwam mede door bezwaarschriften tegen het bestemmingsplan en de Coronaperikelen. Hierdoor zijn de proceskosten hoger geworden dan begroot.
Dit heeft allemaal zo’n grote wissel op de Stichting getrokken dat we de Provincie gevraagd hebben om mee te werken aan een oplossing.

Wat betekent dit voor het project?
De Provincie is bereid om extra geld te steken in het project Markdal. Dat is een goede zaak. Het beidt de mogelijkheid om de beoogde natuurontwikkeling verder te realiseren. In ruil voor de financiële steun wil de Provincie nu de controle over de gronden van de Stichting. De Provincie was bezorgd of het de Stichting wel zou lukken om het project verder te realiseren.

Wat gebeurt er met de gronden die de Stichting verworven heeft?
De Stichting blijft bestaan. Alle overeenkomsten, die de Stichting met grondeigenaren heeft gemaakt, blijven daarmee ook bestaan. Conform de plannen uit het oorspronkelijke bidbook zal de komende jaren de 100 ha natuur gerealiseerd worden.

 
Fotowedstrijd

Later deze maand volgt de uitslag van de fotowedstrijd "Ondernemen in het veranderende Markdal. Helaas voldeden de meeste foto's niet aan de wedstrijdvoorwaarden. Maar mooi waren ze wel!
Vereniging Markdal, Duurzaam & Vitaal. http://www.verenigingmarkdal.nl
Deze nieuwsbrief is opgesteld door het team Communicatie van de vereniging Markdal: Jan Roovers, René Kloeg, Susan van der Riet en Joost de Jong (eindred.).
We zijn zo vrij geweest om u deze 34ste email nieuwsbrief toe te sturen. Stelt u geen prijs op verdere toezending, dan verzoeken wij u om op 'unsubscribe from this list' te drukken. Dan ontvangt u verder geen nieuwsbrief.
 
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp