Copy
Dit is een Nieuwsbrief van de Vereniging Markdal, Duurzaam & Vitaal.
View this email in your browser
Februari 2022: De tuin van de Marckhoek (Duivelsbruglaan Breda) staat onder water.

14 april Thema-avond over: Houden we in Breda droge voeten.
Water en klimaat brengen nieuwe opgaven met zich me voor het Markdal.


Op 14 april a.s. houdt de Vereniging Markdal een discussieavond over de uitdagingen die ons de komende decennia te wachten staan met klimaat- en watervraagstukken. Toegespitst op de beek- en rivierlandschappen in Noord Brabant en de Mark in het bijzonder. De bijeenkomst vindt plaats in de Pekhoeve, Dorpstraat 94 te Ulvenhout.
Met deze avond wil de Vereniging Markdal verkennen welke rol het Markdal kan spelen als antwoord op de klimaatveranderingen, de verdroging en de vernatting in het watersysteem.

Het programma voor deze avond is als volgt:
19.30 uur. Zaal open. Koffie.
20.00 uur. Opening deur Joost de Jong, Vereniging Markdal.
20.05 uur Pieter Schengenga.
Hoofdspreker is Pieter Schengenga, landschapsarchitect, directeur van bureau H+N+S. Dit bureau heeft een studie gemaakt over "Hoe kunnen de hoge zandgronden van Zuid Nederland klimaatbestendiger worden"? Hij zal ingaan op de nieuwe opgaven en uitdagingen voor de beek-en rivierlandschappen in Noord Brabant. Zijn bureau is betrokken bij diverse verkenningen over de omgang met verdroging en wateroverlast in relatie tot inrichting en gebruik.
Na zijn presentatie zullen deskundigen, die goed bekend zijn met het Markdal, aangeven wat dit betekent voor het Markdal. Dat zijn:
20.30 uur Frank van Lamoen, houdt zich bij de Provincie Noord Brabant bezig met de watertransitie in Noord Brabant en hij is deskundige omtrent rivier- en beekdallandschappen. Hij zal ingaan op de visie van de afdeling Water bij de Provincie over het Markdal.
20.45 uur. Jan Janse: Welke rol kan het Markdal spelen als antwoord op de klimaatontwikkelingen, verdroging en de stikstofproblemen. Zelfstandig landschapsarchitect en adviseur naast werk bij Staatsbosbeheer. Hij heeft aan de wieg gestaan van het Markdalproces met het opstellen van een bidbook voor het Markdal in de periode 2012-2014. Hij is ook lid van de Provinciale Raad voor de Leefomgeving van de Provincie Noord Brabant.
21.00 uur Pauze
21.15 uur.
Discussie: hoe kunnen we - als regio Markdal - inspelen op de maatschappelijke uitdagingen?
22.00 uur. Slotwoord door Ruurd Dijkman, interim-voorzitter van de Vereniging Markdal.

Meer informatie: Joost de Jong, joost.de.jong@markdal.org
06-2811 3854
Overleg van de Vereniging Markdal met Gedeputeerde Hagar Roijackers en Hans Peter Verroen van het waterschap Brabantse Delta

Op 24 maart j.l heeft -  in verband met Corona - een digitaal overleg plaatsgevonden met Gedeputeerde Hagar Roijackers en Hans Peter Verroen, bestuurslid van het waterschap Brabantse Delta. Hagar is binnen het College van Gedeputeerde Staten verantwoordelijk voor het natuur- en waterbeleid en daarmee ook voor de herinrichting van het Markdal.
In het overleg werd teruggekeken op de ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Vanuit de Vereniging is aangedrongen om de uitvoering van de ontwikkelde plannen weer zo snel mogelijk op te pakken. Vanuit de Provincie en het Waterschap is aangegeven hier weer met spoed aan te beginnen.
Geconstateerd wordt dat zowel de Provincie, het waterschap en de Vereniging gedeelde ambities hebben als het gaat om de nieuwe inrichting van de Mark.
Afgesproken is dat we naar een nieuwe vorm van samenwerking gaan, waarbij de Provincie en het Waterschap de regierol op zich nemen en de Vereniging Markdal nauw betrokken zal worden bij het verdere proces.
Druk bezochte bijeenkomst van grondgebruikers in het Markdal. Er komt weer vaart in de uitvoering.

"Wij wonen en werken hier. Het gaat ons niet alleen om het aandragen van ideeën, maar we willen ook iets te zeggen hebben over ons gebied. Ik hoop dat we elkaar daarover kunnen vinden", aldus Mariette Jansen uit Strijbeek op een bijeenkomst van grondgebruikers in het Markdal op 24 maart j.l. in Galder.
Deze bijeenkomst, georganiseerd door de Vereniging Markdal, was bedoeld om de grondgebruikers te informeren over de huidige stand van zaken met de planvorming. 
Op deze avond werden presentaties verzorgd door Rob Wolbrink van het waterschap Brabantse Delta, Hubert Kuvoets van de Stichting Markdal en door Marcel van Miert de procesmanager. Hieronder staat een impressie van het verhaal van Rob Wolbrink. 
Rob Wolbrink, waterschap Brabantse Delta:
"Wij delen gezamenlijk de ambities".


"We hebben als waterschap de laatste maanden veel constructieve gesprekken gehad met de Provincie. Er is ons veel aan gelegen om een doorstart te maken met het programma. Alle partijen willen door. Voor natuur en water liggen grote opgaven in het Markdal", aldus Rob Wolbrink, programmadirecteur van het waterschap Brabantse Delta op een bijeenkomst met grondgebruikers op 24 maart j.l. in Galder.

Volgens Wolbrink is de verantwoordelijkheid en de regie voor het programma nu een zaak voor de provincie en het waterschap. "Wij delen gezamenlijk de ambities voor de ontwikkeling van het Markdal. Het is kansrijk om verder te gaan. Met het Voorlopig Ontwerp is een goede basis gelegd om verder te gaan", aldus Wolbrink.
Hij wijst erop dat het waterschap - onder voorwaarden - trekker wil zijn van de uitvoering. Volgens hem zal de besluitvorming over het proces - in goed overleg met de grondeigenaren - door die instanties plaatsvinden die ook middelen ter beschikking stellen. Hij verwacht dat in mei in het zuidelijk deel de uitvoering weer opgestart kan worden. Er moeten nog keuzes gemaakt worden over een meander, een fietspad en de mogelijkheden voor kanovaren op de Mark.
Gaston Aarts is trots op de Markdalhoning.
In Strijbeek bevindt zich de Bijenboerderij. Met een groot assortiment van allerlei producten. En waar je van alles kan leren over bijen. De moeite waard om tijdens een fietstocht langs te gaan. Zie 
http://www.bijenboerderij.nl 
Er groeit iets moois.
Sinds kort staat langs het fietspad bij de Duivelsbruglaan (Ginneken) een bord van het Van Gogh Nationaal Park. Het gaat hier om een provinciaal initiatief voor de oprichting van een Nationaal Park. Een groot gedeelte van Noord Brabant (van Zundert tot Nuenen) moet volgens de plannen onderdeel worden van dit
https://www.vangoghnationaalpark.comHet verkeert allemaal nog in een opstartfase. Wat dit voor het Markdal kan betekenen is nog niet duidelijk. 
Vereniging Markdal, Duurzaam & Vitaal
www.verenigingmarkdal.nl
We zijn zo vrij geweest om u deze 37ste email nieuwsbrief toe te sturen. Stelt u geen prijs op verdere toezending, dan verzoeken wij u om op 'unsubscribe from this list' te drukken. Dan ontvangt u verder geen nieuwsbrief.
Deze nieuwsbrief is opgesteld door het team Communicatie van de Vereniging (Jan Roovers, René Kloeg, Susan van der Riet en Joost de Jong (eindred.)
 
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp