Copy
Dit is een Nieuwsbrief van de Vereniging Markdal, Duurzaam & Vitaal.
View this email in your browser

24 maart: Het Markdal: Vroeger, nu en straks. Publieksavond over de cultuurhistorie in Vianden.
Onder het motto "Het Markdal, vroeger, nu en straks" organiseert de Vereniging Markdal op 24 maart een grote publieksavond over cultuurhistorie in zaal Vianden, Viandenlaan 5 in het Ginneken te Breda.
Breda. Karel Leenders, historisch-geograaf van het Markdal bij uitstek neemt ons met anekdotes, kaarten en foto's terug in de tijd. Karel Leenders is auteur van "Verdwenen Venen". Verder zal Toon van Deun zorgen voor de Vlaamse kijk op de geschiedenis van de Mark (nog te bevestigen). Toon van Deun is conservator van de Heemkunde Kring Hoogstraten. 
Zij zullen u meenemen in de cultuurgeschiedenis van het bijzondere grensoverschrijdende rivierdal.
De avond begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 is de zaal geopend en is er thee en koffie. De toegang is gratis (voor zowel leden als niet-leden).
In de pauze kunt u kennisnemen van de verkeersvisie van de Vereniging. Ton Kroes zal aan de hand van kaarten een toelichting geven op deze verkeersvisie.
Chanan Hornstra zal in de pauze een toelichting geven op de plannen die voor Strijbeek ontwikkeld zijn.
Jettie Rattink, voorzitter van de Vereniging treedt deze avond op als moderator.
Vanuit de verhalen over de historie nemen wij u mee naar de toekomst van het Markdal. We laten u zien hoe wij dit een plaats geven in de ontwikkelingen die nu gaande zijn en waar wij in 2020 willen staan. Daarvoor zijn een aantal werkgroepen en coördinatoren aan de slag. Die worden aan u voorgesteld.

Voor het volledige programma van de avond: zie http://www.verenigingmarkdal.nl  of kunt u bellen met de secretaris Joop van Riet: 06-4000 7219.
 

Sjef Langeveld: EHS flexibel aanpakken.
"We moeten samen met de bewoners in het Markdal komen tot een flexibele aanpak van de EHS, de Ecologische Hoofdstructuur. Daarbij willen we beekherstel realiseren door de oorspronkelijke meanders zoveel mogelijk uit te graven Verder willen we waterberging creëren 
en natuurontwikkeling op gang brengen. Het gaat om 100 ha, waarvan een gedeelte samenvalt met de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water", aldus Sjef Langeveld, vice-voorzitter van de Vereniging Markdal Duurzaam&Vitaal.
 "Om migratie van soorten (de trek van vissen b.v.) mogelijk te maken hebben we ook Europese subsidie aangevraagd. Dat komt mogelijk naast het budget van de Provincie", volgens Langeveld. "Er is geen blauwdruk, maar een programma" zegt hij nadrukkelijk.
Toekomst voor de landbouw in het Markdal

Ongeveer 15 agrarische ondernemers van wie het bedrijf in het Markdal ligt, kwamen op 12 december bijeen in  het Knooppunt in Galder. Zij kregen informatie over de toekomstige ontwikkeling in het Markdal. De Vereniging
heeft een contract gesloten met de provincie om samen met de grondeigenaren en pachters 100 ha Ecologische Hoofdstructuur te realiseren. Deze 100 ha zijn nodig om werken uit te voeren voor de Kaderrichtlijn Water onder meer door 6 km meanders aan te leggen in de Mark. Dit alles op vrijwillige basis.

 
De boeren en tuinders spraken over de kansen om dit te realiseren, over de consequenties ervan en over de mogelijkheden om tegelijkertijd de toekomst van de agrarische bedrijven te versterken. Er waren veel vragen. Bijvoorbeeld over de mate van vrijwilligheid en de gevolgen van de vernatting. De aanwezige boeren en tuinders gaan constructief en kritisch deelnemen in dit uitvoeringsprogramma. Op de http://www.verenigingmarkdal.nl is een verslag opgenomen. Contactpersoon: Nellie Raedts 06-30238754.
.
Verkeersoverlast in het Markdal.
"Wandelen, rennen, fietsen, varen en paardrijden in het Markdal zonder elkaar tot last te zijn en de natuur teveel te belasten. De auto veilig langs de randen en door de dwarsverbindingen", aldus Ton Kroes, coördinator van de werkgroep Verkeer van de Vereniging Markdal over de verkeersvisie van de Vereniging.Dat is de essentie van onze Visie op verkeer in het Markdal, nu klaar om te presenteren aan alle betrokken instanties.
Vrijwilliger gezocht. 
Heb je belangstelling voor administratieve werkzaamheden?
De Vereniging zoekt een vrijwilliger die zich wil bezig houden met de ledenadministratie?
Heb je belangstelling? Neem dan contact op met Jan Rovers 06-50601647.
Zijn uw vrienden al lid?

Op de website vindt u een knop waarmee aangegeven wordt hoe men lid kan worden van de Vereniging. Vind u het een goede zaak wat wij doen: vraag uw vrienden om lid te worden. We hebben meer leden nodig om als Vereniging sterk te staan in het overleg met andere instanties. En leden kunnen invloed uitoefenen op de koers van de Vereniging.
bekijk website
Vereniging Markdal, Duurzaam & Vitaal
www.verenigingmarkdal.nl
We zijn zo vrij geweest om u deze tweede email nieuwsbrief toe te sturen. Stelt u geen prijs op verdere toezending, dan verzoeken wij u om op 'unsubscribe from this list' te drukken. Dan ontvangt u verder geen nieuwsbrief.
 
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp